Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel In onderstaand overzicht worden de bedragen voor de begroting van 2020 t/m 2024 weergegeven evenals realisatiecijfers van 2019.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkeringen 346.781 0 -346.781 359.318 0 -359.318 350.406 0 -350.406 355.114 0 -355.114 357.276 0 -357.276 363.039 0 -363.039
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 36.825 501 -36.324 36.759 862 -35.897 37.843 636 -37.207 38.796 636 -38.160 40.369 636 -39.733 42.007 636 -41.371
Onvoorzien 0 0 0 0 183 183 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen 140 1.517 1.377 0 2.559 2.559 0 -27 -27 0 3.536 3.536 0 9.642 9.642 0 18.442 18.442
Saldo van de financieringsfunctie 6.487 -323 -6.810 5.904 2.650 -3.254 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085 5.676 3.591 -2.085
Dividend 807 0 -807 748 0 -748 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375 375 0 -375
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 226 226 0 400 400 0 478 478 0 32 32 0 -103 -103

Toelichting overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht algemene dekkingsmiddelen

De grootste post betreft de raming van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire van 2020. Bij de raming van de OZB-opbrengsten (lokale heffingen) houden we rekening met de verwachte toename van het areaal. Voor een toelichting op de gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de Grondslagen van deze begroting c.q. de paragraaf lokale lasten.
De post onvoorzien is, conform bestuursakkoord, geraamd op € 1 miljoen.
Het saldo van de financieringsfunctie is toegelicht in de paragraaf treasury. Bij de dividenduitkering is een bedrag geraamd voor dividend van de BNG en Enexis. Zie hiervoor tevens de paragraaf Verbonden partijen.