Basis op Orde in Breda

Onze ambitie

Terug naar navigatie - Onze ambitie

Breda, leefbaar, schoon, heel en veilig, met oog voor dorpen en wijken.

We geven specifiek aandacht aan kwetsbare wijken. Waar sociale en economische ontwikkelingen zich minder positief ontwikkelen ondernemen we actie. Toezicht en handhaving is zichtbaar aanwezig. We werken intensief samen met Politie en Justitie bij de aanpak van criminaliteit en ondermijning.

De openbare ruimte is aantrekkelijk en leefbaar. Breda ontwikkelt naar de stad in een groen park. We blijven wijkdeals maken met inwoners, voor een aantrekkelijke openbare ruimte.

We verbeteren onze dienstverlening. Aan de loketten in het Stadskantoor, bij afhandeling van vergunningen, inzamelen van afval en alle andere taken waar de gemeente een rol heeft.

We bundelen de krachten met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden om Breda de komende jaren verder te brengen. De stad maken we samen. We vragen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om kwaliteit toe te voegen.

Thema Veilig Breda

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het veiligheidsdomein vraagt om verbinding, flexibiliteit en samenwerking. Daarom is de koers voor veiligheid in Breda samen met de stad ontwikkeld. Onze ambitie staat in het Meerjaren Programma Veiligheid. Daarin zijn 5 thema’s benoemd:

 • Ondermijning;
 • Zorg & veiligheid;
 • Veiligheid openbare ruimte;
 • Fysieke veiligheid;
 • Zichtbare criminaliteit. 

Daarnaast is aangegeven waar de focus ligt in de komende periode. Dit zijn onderwerpen die extra investering vragen.

We werken gestuurd door informatie van inwoners en ondernemers. Met deze informatie hebben we een goed beeld van wat er leeft en welke prioriteiten we moeten stellen. Belangrijk is dat we keuzes blijven maken. Wanneer we een focuspunt toevoegen dat extra investering vraagt, kijken we ook op welk onderdeel we minder kunnen inzetten. Dit werken we uit in het plan van aanpak die we samen met de ketenpartners gaan vormgeven.
Onze nadruk ligt op:

 • Aanpak (jeugd)overlast;
 • Personen met verward gedrag: nodige zorg bieden en overlast en gevaar voorkomen;
 • Ondermijning: verstoren crimineel ondernemingsklimaat;
 • Cyberveiligheid: verkennen, bewustwording en handelingsmogelijkheden bieden.

Voor kwetsbare wijken en wijkveiligheid maken we geld vrij in 2021. Cameratoezicht passen we het liefst tijdelijk toe en als dat echt nodig is. Daarnaast spelen we in op de verschuiving naar de digitale wereld waar kansen maar ook bedreigingen door ontstaan.
We willen het systeem E-security beter benutten, zoals het eenvoudiger maken van meldingen van overlast en incidenten. Ook gaan we een grotere rol nemen in de aanpak tegen cyberbullying (digitaal pesten) en sexting (verspreiden van seksueel getinte berichten via telefoon of andere media).

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Het informatiegestuurd werken via het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) had resultaat in 2020. De Coronacrisis dwong ons om sneller een informatiepositie in te nemen. Dit bleek succesvol. In 2021 werken we de ervaringen verder uit.

Om meer veiligheid en sociale verbinding in de buurt te stimuleren, gaan we door met de beste werkmethoden zoals:

 • Inzet wijkboa’s;
 • Buurtpreventie;
 • Spreekuren in de wijk;
 • Inzet jeugdboa’s.

Voor kwetsbare wijken en wijkveiligheid hebben we extra geld beschikbaar. Daarnaast vormen we onze gebiedsgerichte stadsmariniers om naar themagerichte stadsmariniers. Uitgaan, Jeugd, Ondermijning en Veilig Wonen hebben dan een eigen aanspreekpunt voor dringende en moeilijke zaken.

We blijven bewoners, bezoekers en bedrijven informeren en meer bewust maken over de risico’s van bijvoorbeeld phishing (digitale oplichting), hacken (oplichting via computer) en identiteitsfraude. Tijdens corona bleken  ondernemers, inwoners en grote industrieën kwetsbaar te blijven voor cybercriminaliteit. Samen met partners zetten we hier zwaar op in.

Vanuit zorg en veiligheid werken we aan de Wet Aanpak Woonoverlast en de afspraken met woningbouwcoöperaties en alle betrokkenen.

Breda is één van de pilotgemeenten die meewerkt aan het experiment gesloten coffeeshopketen. In 2020 zijn de voorbereidingen gestart. We werken hard aan de invoering in 2021. 

We blijven investeren in samenwerking van de Bredase samenleving bij buurtpreventie (Weerbare Stad). We zetten nieuwe vormen van informatie en communicatie in. Hoe kleiner de afstand, hoe effectiever het verhaal.

Door gemaakte beleidskeuzes is er een te kort aan inkomsten van evenementenvergunningen. Dit evalueren we in 2021,  We kijken dan naar mogelijkheden om de legeskosten te dekken.

Door onder andere meer inzet aan de voorkant op ondermijning, zien we meer en moeilijkere zaken binnenkomen bij Beroep en Bezwaar. Dit vraagt om specialistische kennis die binnen onze organisatie niet beschikbaar is. Hierdoor maken we meer kosten.

Om de ambitie waar te maken zoeken we actief naar financiële middelen. We werken hard aan het binnenhalen van subsidies voor verschillende thema’s. Ook proberen we tot cofinanciering (financiële bijdragen) te komen met ketenpartners.

We gaan door met het inzetten van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) in de wijk, met de nadruk op kwetsbare wijken. We handhaven vanuit de bedoeling, waarschuwen waar het kan maar pakken door als het moet. Dit kunnen we door nieuwe mogelijkheden zoals:

 • De bestuurlijke boete;
 • ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) camera’s;
 • Het inzetten van de scanauto voor controles van betaald parkeren.

Het doel hiervan is niet het binnenhalen van extra inkomsten (die voor een groot deel niet voor de gemeente zijn), maar het veranderen van het gedrag van mensen. Deze gedragsverandering draagt bij aan de leefbaarheid en de veiligheid in de stad. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor het verder verbeteren van de wijze van afhandeling van parkeerboetes.

Naast focuspunten kent het domein veiligheid veel wettelijke taken. Voor vergunningverlening en toezicht moet de basis op orde zijn.

De Omgevingswet die in zou gaan op 1 januari 2021, is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereidingen gaan onverminderd door. Dit vraagt ook in 2021 extra inzet en aandacht van onder andere de vergunningverleners en adviseurs.

Het is belangrijk dat we keuzes blijven maken. Als we een focuspunt toevoegen wat extra investering vraagt, kijken we ook waar we minder in gaan zetten. Extra inzet van mensen en middelen heeft directe gevolgen voor de uitvoering van algemene taken. Voor een goede balans tussen focuspunten en algemene wettelijke taken, zetten we uitvoeringsplannen en een monitoringssysteem (systeem dat effecten van gevoerd beleid in beeld brengt) in op de 5 thema’s. In de uitvoeringsplannen werken we maatregelen uit. Zo kunnen we blijven bijsturen als dit moet.

Thema Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onze inwoners, bedrijven en instellingen worden snel en vriendelijk geholpen als ze gebruik maken van onze diensten. Ze zijn positief over onze dienstverlening. Onze digitale dienstverlening is snel en makkelijk in het gebruik. Onze dienstverlening is waar nodig op maat, persoonlijk en toegankelijk en we denken in mogelijkheden. Dienstverlening gaat over alle producten en diensten die de gemeente levert. Het aanvragen van een parkeer- of bouwvergunning, het verlengen van een paspoort, een WMO voorziening, ondersteuning bij een evenement, het ophalen van afval of de wijze waarop de burger inspraak ervaart bij ontwikkelingen in de stad.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Acties om onze doelen te bereiken:
Breda heeft al veel mooie resultaten geboekt in het verbeteren van haar dienstverlening. Enkele voorbeelden daarvan zijn: een toegankelijke top-taken website, een spreekuur voor ondernemers, veel producten die makkelijk en snel digitaal te regelen zijn, grofvuil dat op afspraak thuis wordt opgehaald, wijkteams die in de directe omgeving van inwoners actief zijn, verschillende vormen van participatie door inwoners in de ontwikkeling van de stad.
Onze ambitie is om de dienstverlening elke dag nog verder te perfectioneren. Daartoe zien we de volgende kansen:

 • Afhandelen van alle vragen aan de gemeente binnen de gestelde termijn, zodat alle inwoners snel antwoord krijgen op hun vragen aan de gemeente;
 • Nog meer processen digitaliseren zodat inwoners zoveel mogelijk van huis uit snel en handig hun zaken met de gemeente kunnen regelen;
 • Toegankelijk schrijven van alle brieven aan inwoners zodat ook minder (taal)vaardige inwoners begrijpen wat we schrijven;
 • Gebruik maken van data (informatie) om de dienstverlening zo efficiënt en proactief mogelijk in te richten;
 • Meten van de tevredenheid over onze dienstverlening gemeentebreed zodat we kunnen vaststellen of we onze doelen realiseren en te leren van de ervaringen van inwoners;
 • Blijven investeren in klantvriendelijke medewerkers die altijd werken vanuit de behoefte van de inwoners zodat die zich gehoord en geholpen voelen;
 • Bespreekbaar maken van (landelijk) beleid dat niet werkt zodat het beleid wordt aangepast.

In de begroting staan indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van onze dienstverlening, maar niets zeggen over de tevredenheid van inwoners, bedrijven en instellingen over onze dienstverlening. Die informatie meten we wel. In 2021 maken we een plan hoe we, gemeentebreed, die tevredenheid gaan meten. In de begroting 2022 nemen we dan nieuwe indicatoren op.

Thema Beheer van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Breda heeft met de visie Stad in een park de ambitie (doel) om de stad te vergroenen en bewoners en bezoekers overal de beleving van een park te geven. Door (wereldwijde) ontwikkelingen en trends, zoals de energietransitie, circulariteit (hergebruik), klimaatverandering en duurzaamheid, krijgt de openbare ruimte te maken met nieuwe taken. Hierdoor moeten we keuzes maken om de openbare ruimte op orde te houden en de ambitie stad in een groen park waar te kunnen maken. In Breda is de openbare ruimte het visitekaartje van de stad. We streven  naar een toegankelijke, bruikbare en bereikbare openbare ruimte en werken naar een Smart city (slimme stad) toe. Water en groen spelen daarnaast een belangrijke rol en dragen bij aan een gezonde en aantrekkelijke stad.

Samen werken we aan:

 • Kwaliteit;
 • Benutten de kracht van de stad en haar inwoners;
 • Zorgen we voor een prettig en gezond leefmilieu, voor nu en straks.

We maken steeds meer gebruik van de openbare ruimte. Dit is door de 1,5 metersamenleving nog zichtbaarder.
De openbare ruimte groeit mee met dit gebruik en geeft enthousiasme en energie aan de bewoners.

Afvalservice draagt bij aan een leefbaar, schoon, heel, veilig en duurzaam Breda. We willen dat toekomstige generaties in een duurzame wereld kunnen leven door een bijdrage te leveren aan een circulaire economie, een economie zonder afval. In het Rijksprogramma ‘Nederland Circulair in 2050’ is opgenomen dat het gemiddeld aantal kg huishoudelijk restafval richting 0 moet worden teruggebracht en dat we moeten werken aan de opwaardering van onze reststromen. De uitdaging de komende jaren is om maximaal bij te dragen aan de verlaging van de hoeveelheid restafval en de circulaire doelstellingen, onze inwoners, organisaties en bedrijven naar tevredenheid te blijven bedienen tegen een realistische en scherpe prijs.

De voorgestelde strategie om dit te bereiken is door de komende jaren intensief lokaal, regionaal en landelijk samen te werken aan preventie, afvalreductie, circulariteit en een schone stad. En door te investeren in een slimme bedrijfsvoering. Door de stijging van (niet-beïnvloedbare) kosten voor o.a. de landelijke afvalstoffenbelasting, verwerkingstarieven van de afvalstromen, hogere kwaliteitseisen aan de ingezamelde grondstoffen en personeelskosten wordt de kostendekkendheid niet gehaald. Dit maakt het noodzakelijk om inhoudelijke en financiële keuzes te maken voor een financieel duurzaam Afvalservice. Op basis van verschillende rapporten en de VANG-evaluatie is een strategie, notitie ‘Naar een financieel duurzaam Afvalservice’ uitgewerkt om de doelstellingen van Afvalservice te blijven behalen en het tekort terug te dringen in 2021 en verder.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Leefbaar, schoon, heel en veilig is het basisprincipe voor de openbare ruimte. We bundelen de krachten, in de gemeentelijke organisatie en met een brede vertegenwoordiging uit de stad. We zorgen voor het onderhoudswerk, dragen bij aan grote projectmatige ingrepen en voegen waar mogelijk extra kwaliteit toe. Tegelijkertijd houden we rekening met de gevolgen van een toenemende drukte als gevolg van het waarmaken van onze ambities rondom waterrecreatie.
Bijvoorbeeld het doortrekken van de Mark en een speciale aanpak van het Erasmusplein, Nijverheidssingel en Willem van Oranjelaan. We denken en werken mee aan de ambitie om nieuwe openbare ruimte toe te voegen aan nog te bouwen stadsdelen. We betrekken inwoners actief en vroeg bij de ontwerpfase. Bij de uitvoering streven we naar minimale gevolgen voor de omgeving en open communicatie. Voor de motie investeren in de openbare ruimte maken we ruimte om te investeren in de groene pleinen en parken aanpak 2.0. We zien veel initiatiefkracht in de stad. Zo verbeteren bewoners zelf hun eigen leefomgeving. Het gaat vaak om investeringen in pleinen en parken. Dat willen we belonen. Het zijn tenslotte onze inwoners die het beste weten hoe ze hun omgeving willen beleven. Daarnaast zien wij, net als veel van onze inwoners, de uitdagingen van de noodzaak tot vergroening en verkoeling op ons afkomen. Met deze wensen kunnen we aan de slag. 

Daarbij haken we aan bij de initiatieven in onze stad. Dit doen we bij het maken van plannen en bij de uitvoering en onderhoud. Vanuit deze impuls kunnen we ook werken aan de wens voor een herinneringenbos en verbetering van de Molenleij. We voegen financiële mogelijkheden samen vanuit verschillende beleidsterreinen zoals openbare ruimte, riool en klimaatadaptatie.

Naar verwachting in Q1 2021 presenteren we de evaluatie kapitaalgoederen waarop we adaptief inspelen met het onderhoud in 2021.

We verduurzamen versleten openbare verlichting. Verouderde en energievretende verlichting vervangen we door LED-verlichting. We passen slimme technologieën en data toe in gebruik en beheer van de openbare ruimte.

Het beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte geeft duidelijk aan wat we nog moeten doen voor de afgesproken onderhoudskwaliteit. Ook geeft het aan waar veranderingen plaatsvinden om deze kwaliteit  te halen.

Klimaatverandering en de ambitie om te vergroenen vragen om een andere inzet van financiële middelen. We bekijken de mogelijkheden om dit binnen beschikbare middelen te doen.

Bij (her)inrichting van bestaande en nieuwe openbare ruimte zetten we maximaal in op klimaatbestendigheid. De openbare ruimte geeft ons kansen. Zo benutten we functies vanuit meerdere invalshoeken. Door klimaatadaptieve (aanpassingen klimaatverandering) projecten dragen we bij aan ruimte voor waterbeleving, sport en spel. Tegelijk helpen deze projecten ook om de stad leefbaar te houden in droge en natte periodes.

Voor een goede afweging voor de toekomst, is een toekomstbeeld van en voor Breda over afval en afvalinzameling uitgewerkt. Positieve aandacht voor preventie, Vindingrijk Kringloopwarenhuis, intensief lokaal, regionaal en landelijk samenwerken aan circulariteit en beter scheiden van afval blijft belangrijk. Zeker omdat we een lichte toename van de hoeveelheid fijn restafval zien. Met het scheiden van huishoudelijk afval dragen we bij aan de duurzame, circulaire (hergebruik) economie en minder restafval. De sorteeranalyses laten kansen zien om voor het beter scheiden of circulair toepassen van afval. Het verder laten dalen van de hoeveelheid huishoudelijk afval is niet alleen van belang voor de duurzaamheidsdoelstellingen, het levert daarnaast een positief financieel effect op.

Als het gaat om het terugbrengen van restafval zijn we afhankelijk van de bewoners en bedrijven in de stad. Mensen moeten allereerst de juiste informatie over afvalpreventie, -inzameling en circulariteit krijgen om te weten wat er van hen verwacht wordt en waarom. Publiekscommunicatie over afvalscheiding, afvalreductie en de circulaire doelen van Breda is van groot belang en zal worden geïntensiveerd. In de circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles dat we straks gebruiken, gaan we steeds opnieuw gebruiken. We willen starten met het opbouwen van een kennisnetwerk met inwoners, ondernemers en onderwijs. We willen kleinschalige pilots uitvoeren om met de inzameling van huishoudelijk afval bij te dragen aan de circulaire economie. In de extra locatie Parels van Vindingrijk in de binnenstad maken we goed zichtbaar welke kansen dit kan bieden voor inwoners en ondernemers. 

Voor de inwoner van Breda en voor bedrijven is het niveau van de dienstverlening van groot belang. Die dienstverlening dient optimaal te blijven. Binnen die dienstverlening wordt de focus gelegd op activiteiten die bijdragen aan de circulaire doelstellingen (of deze in ieder geval niet tegenwerken). Daarnaast willen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ zoveel mogelijk als vertrekpunt nemen. Met andere vergelijkbare gemeenten wordt bekeken hoe afvalscheiding in hoogbouwlocaties geoptimaliseerd kan worden.

In de strategie is een eenmalige stijging van een extra 9% afvalstoffenheffing en betaling voor het grofvuil en snoeihout als uitgangspunt genomen voor de structurele aanpak van het tekort van Afvalservice. Een dergelijke stijging van de afvalstoffenheffing in Breda is nodig om de daadwerkelijke kosten van het ophalen en verwerken van afval te dragen. Deze stijging is realistisch. Daarnaast wordt er ingezet op het jaarlijks voeden van de voorziening van Afvalservice om toekomstige ontwikkelingen en risico’s op te vangen.

Wat zijn de risico's ?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico's ?
 • De 1,5 metersamenleving laat zien dat het gebruik van de openbare ruimte nog belangrijker is dan het al was. Dit kan veranderingen geven voor het gebruik van de openbare ruimte.
 • De claim Attero die betrekking heeft op het door afvalservice te weinig aangeleverde huishoudelijke restafval over de periode 2015 t/m januari 2017. Indien de claim wordt toegewezen zal bepaald moeten worden of dit op basis van inwoneraantal of op basis van aangeleverd tonnage huishoudelijk restafval gebeurt.
 • Bij de gemeenschappelijke regeling Nazorg Stortplaatsen wordt een fonds aangehouden om te voldoen aan de eeuwigdurende zorgplicht voor de stortplaatsen. Vanwege de huidige lage rentestand t.o.v. van wat nu wordt aangehouden ter bepaling van de grootte van het fonds lopen we hier een risico. Een technisch onderzoek naar kostenreductie is gestart om te kijken naar alternatieven met potentie, denk hierbij aan duurzaam stortbeheer en een 100-jarige levensduur van de afdekfolie.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Met het gemeentelijk vastgoed dragen we bij aan maatschappelijke doelen zoals sport, cultuur en wijkactiviteiten. Maatschappelijk vastgoed is een van de basissen onder de ontwikkeling van de stad, wijken en dorpen.

De energietransitie en duurzaamheidsopgave zijn topprioriteit. Isolatie, zon- en windenergie, circulair bouwen, gasloos maar ook natuur vragen een volledige doordachte aanpak. In 2021 voeren we de 2e fase uit van de uitvoering van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze 2e fase loopt door tot 2025.
Uiteraard blijft het uitgangspunt dat ons maatschappelijk vastgoed heel en (brand)veilig is.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?

Bij het bestuursakkoord en de begroting 2019 zijn de middelen in overeenstemming gebracht met dit vastgestelde onderhoudsniveau (gemiddeld onderhoudsniveau 3). Een klein deel van de extra middelen uit het bestuursakkoord is gekapitaliseerd om daarmee de brand- en dak veiligheid van het maatschappelijk vastgoed op orde te brengen. Het blijven voldoen aan wet en regelgeving blijft een aandachtspunt voor de gehele vastgoedportefeuille.
Bij gemeentelijk vastgoed hebben we ook een onderhoudsplicht. Bij platte daken zonder dak veiligheidsvoorziening, brengen we een voorziening aan volgens de risico-inventarisatie. Voorbeelden van deze panden zijn onder andere:

 • Districtsposten;
 • Sporthallen;
 • Gymzalen;
 • Kleed- en was accommodaties;
 • Buurthuizen.

Voorbeelden van gebouwen waar we brandveiligheidsmaatregelen moeten treffen zijn gebouwen met een verblijfsfunctie en een brandcompartimentering (scheidingen om brandoverslag tegen te gaan). Dit zijn onder andere:

 • Gebouwen waar niet zelfredzame personen zijn zoals kinderdagverblijven;
 • Gebouwen waar kan worden geslapen; 
 • Kantoorgebouwen;
 • Sporthallen;
 • Gymzalen.

Noodzakelijke maatregelen op deze thema’s koppelen we aan de verduurzaming om kosten te drukken en overlast voor huurders te beperken.
In 2021 voeren we de volgende verduurzamingsprojecten uit:

 • 2e fase Jack van Gilsplein 1;
 • 2e fase Viandenlaan 3;
 • Viandenlaan 5;
 • Wandelakker 64.

Inmiddels zijn er zoveel mogelijk panden op de zwarte lijst verkocht. Voor woonwagenstandplaatsen is er nog een beperkt aantal plaatsen dat we afstoten door huurkoop. 

Als onderdeel van de uitwerking van de visie Team Breda sport & bewegen 2017-2030, bouwen we een multifunctioneel sportcentrum aan de Terheijdenseweg. Dit centrum richt zich op top- en breedtesport. Dit doen we in overleg met verschillende partners. Het Talentencentrum krijgt:

 • Een grote sporthal;
 • Ruimte voor indoor atletiek;
 • Een krachthonk;
 • Verschillende werk- en vergaderplekken;
 • Behandelruimtes; 
 • Een horecagelegenheid.

In 2021 richten we ons op de afronding van het technisch ontwerp, de voorbereiding van de start en realisatie van de bouw. In 2022 leveren we op.

De exploitatie van de zwembaden en de kunstijsbaan door Optisport loopt af op1 december 2021. We kijken welke exploitatievorm per 2022 het beste past bij de behoefte van de stad en de doelstellingen in Team Breda. Daarbij houden we rekening met een ruime periode voor overname. Hiervoor volgen we de in 2020 opgestelde overnamestrategie.

Voor de gemeentelijke sportaccommodaties brengen we voor de lange termijn in kaart welke investeringen gewenst en/of noodzakelijk zijn voor het op peil houden van de sportvoorzieningen. We komen met een overzichtelijke investeringsstrategie op lange termijn. Hierin houden we rekening met afschrijvingstermijnen, verduurzamingsinvesteringen, bevolkingsprognoses en doelstellingen in zowel Team Breda, als onderwijs en het sociaal domein.

Wat zijn de risico's ?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico's ?

Het gebouwenbestand van de gemeente is oud. De totale kosten voor onderhoud stijgen daarom de komende jaren. Om het gebouwenbestand ook in de toekomst functioneel en actueel te houden, zijn investeringsmiddelen nodig. Die zijn nodig voor vervangende nieuwbouw, renovatie en functionele aanpassingen.
Bij de ijsbaan en de zwembaden spelen enkele wettelijke ontwikkelingen waardoor meer investeringen nodig zijn. De koelmachine van de ijsbaan moet we in 2021 vervangen. Dit is eerder dan verwacht. Door het verbod op het gebruik van freon als koelmiddel, vallen de kosten hoger uit. Vanwege nieuwe regels voor het gebruik van chloor, zijn er flinke aanpassingen nodig in de technische installaties om deze voor zout-elektrolyse geschikt te maken. Per 2022 neemt een andere partij de exploitatie van de ijsbaan en de zwembaden over. Eenmalige investeringen zijn noodzakelijk.

Thema Open overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Open Overheid gaat over het streven naar samenwerking met de stad en het betrekken van inwoners voor verbetering van het gemeentelijke beleid en haar dienstverlening. Door transparantie en op een zorgvuldige manier verantwoording af te leggen, stellen we inwoners daartoe in staat.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Ondanks uitstel van de Omgevingswet, werkt de Gemeente Breda hard door aan de ontwikkeling, zowel online als offline. Voor in- en externe initiatiefnemers is er een overzicht met digitale participatietools (middelen voor samenwerking), om hen wegwijs te maken in de mogelijkheden. Zo is PlanBreda een steeds meer gebruikt en gevonden kanaal om participatieprocessen met de stad online vorm te geven. De wijk- en dorpsactiviteiten (wijkplatforms, wijkdeals) zorgen voor een doorgaand gesprek met initiatiefnemers. Het Data Portaal plaatst informatie, de zogenaamde open data, zodat burgers informatie kunnen ophalen over gemeentelijke plannen.

Wat mag het programma kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het programma kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Veilig Breda 26.924 28.254 31.521 30.905 31.138 31.239
Dienstverlening 10.930 9.600 10.407 10.310 10.312 10.312
Beheer van de openbare ruimte 83.310 82.324 84.083 85.969 87.610 88.090
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 26.077 20.571 20.562 21.054 21.659 21.567
Open overheid 5.884 4.222 4.409 4.381 4.380 4.380
Totaal Lasten 153.124 144.971 150.982 152.619 155.101 155.589
Baten
Veilig Breda 8.786 10.627 14.055 13.680 13.572 13.572
Dienstverlening 4.031 2.733 2.933 2.933 2.933 2.933
Beheer van de openbare ruimte 57.224 58.219 62.943 64.638 66.093 66.586
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 12.953 7.223 9.684 9.653 9.653 9.653
Open overheid 5 0 0 0 0 0
Totaal Baten 82.999 78.802 89.616 90.904 92.252 92.744

Financiële toelichting op dit programma

Terug naar navigatie - Financiële toelichting op dit programma

Veilig Breda
Binnen dit thema zijn de financiën ondergebracht om de veiligheid en leefbaarheid van Breda te organiseren en beschermen, samen met en voor de burger, bedrijven en bezoekers. Dit omvat onder andere het toetsen en handhaven op vergunningen, de wijkveiligheid op straat, het leveren van een bijdrage aan samenwerkingen met bv de veiligheidsregio, OMWB en taskforce. 

De lasten stijgen met € 3,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal posten:

 • De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt met € 1,1 miljoen, voornamelijk vanwege een wijziging in de regelgeving over het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO);\
 • De lasten voor de verwerking van de naheffingsaanslagen parkeren stijgt met € 1,1 miljoen, hier staat een stijging van de baten voor naheffing parkeren tegenover.
 • Door de aanvragen voor bouwprojecten is meer capaciteit nodig voor het behandelen van deze aanvragen en daarmee nemen de kosten toe met € 0,4 miljoen;
 • De lasten voor juridische capaciteit nemen met € 0,2 miljoen toe, afgelopen jaren zagen we hier een tekort;
 • De lasten voor de bestuurlijke boete bedraagt € 0,1 miljoen, dit hangt samen met de hogere baten voor de invoering van de bestuurlijke boete;
 • De lasten evenementen stijgen met € 0,3 miljoen, dit betreft de inzet om de vergunningen te kunnen verstrekken. Dit wordt opgevangen door hogere legesopbrengsten.

De baten stijgen met € 3,4 miljoen, dit wordt met name veroorzaakt door:

 • Hogere baten voor naheffingen parkeren van € 2 miljoen;
 • Hogere baten in het kader van leges voor de aanvragen voor vergunningen voor bouwprojecten van € 0,8 miljoen;
 • Hogere baten voor leges op evenementen van € 0,3 miljoen;
 • Hogere baten in het kader van de invoering van de bestuurlijke boete van € 0,3 miljoen.

Dienstverlening 
Dit thema omvat de financiën van de publieke dienstverlening aan de burger waaronder het verstrekken van balieproducten en afhandelen van burger- en bedrijfsmeldingen en de het voeren van de benodigde administraties. De lasten stijgen met € 0,8 miljoen ten opzichte van de Begroting 2020. De Tweede Kamerverkiezing in 2021 kost € 0,2 miljoen. De personele doorbelastingen aan de administratie vallen € 0,1 miljoen lager uit. De bijdrage aan de Belastingsamenwerking West-Brabant stijgt met € 0,5 miljoen vanwege een andere verdeelsystematiek en doorwerkende CAO-effecten. Tot slot nemen de personele lasten voor het verstrekken van legesproducten toe met € 0,2 miljoen, hier tegenover staat een even grote toename van de legesopbrengsten.

Beheer Openbare Ruimte
Het thema Beheer openbare ruimte bevat het klein en groot onderhoud en de investeringen binnen de openbare ruimte op het gebied van wegen, civiele technische kunstwerken, groen, openbare verlichting, water, afvalinzameling en riolering. De middelen dragen bij aan het doel van een openbare ruimte die op orde is: leefbaar, schoon, heel en veilig. 

De lasten voor afvalservice nemen met € 1,9 miljoen toe. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van (niet-beïnvloedbare) kosten voor o.a. de landelijke afvalstoffenbelasting, verwerkingstarieven van de afvalstromen, hogere kwaliteitseisen aan de ingezamelde grondstoffen en personeelskosten. Hierdoor wordt de kostendekkendheid niet gehaald. Dit maakt het noodzakelijk om inhoudelijke en financiële keuzes te maken voor een financieel duurzaam Afvalservice. In de aanpak is een eenmalige stijging afvalstoffenheffing en betaling voor het grofvuil en snoeihout als uitgangspunt genomen voor de structurele aanpak van het tekort van Afvalservice. De baten stijgen met € 3,2 miljoen. Dit is gebaseerd op de reguliere stijging van de afvalstoffenheffing van 2%, de eenmalige aanvullende stijging van de afvalstoffenheffing van 9%. Dit tezamen leidt tot een stijging van de baten van € 2,6 miljoen. De betaling voor het grofvuil en snoeihout leidt tot een toename van de baten van € 0,6 miljoen. Dit alles leidt tot oplossing van het knelpunt van € 2,9 miljoen.

Voor de onderdelen Wegen en Groen zijn de lasten met € 0,9 miljoen verlaagd. Op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voeren we een wijziging door in de verwerking van de investeringen in bomen en openbare verlichting. In het verleden financierden we deze vanuit de onderhoudsvoorziening, op grond van het BBV moeten we deze activeren. De lasten dalen met € 1,6 miljoen omdat de storting in de onderhoudsvoorziening lager wordt. We voegen hiervan € 1,2 miljoen budget toe voor de oplossingen van knelpunten op het gebied van bomen, beheersing eikenprocessierups en vervanging groen. Het budget voor calamiteiten in het wegenonderhoud is met € 0,2 miljoen geactualiseerd. Het verschuiven van het onderhoud van verkeersregelinstallaties naar het thema Mobiliteit in Programma 3 zorgt voor een daling van de lasten met € 0,1 miljoen. Nieuwe investeringen in het meerjareninvesteringsplan zorgen voor toename van de kapitaallasten met € 0,2 miljoen. Vanwege een inkomende subsidie en de inzet van eenmalige middelen in 2020 neem de lasten voor Ecologie met € 0,2 miljoen toe. De baten stijgen vanwege actualisering voor calamiteiten en indexering met € 0,3 miljoen, daarnaast wordt een subsidie Ecologie ontvangen van € 0,1 miljoen.

Bij Riolering zijn de lasten verhoogd als gevolg van € 0,3 miljoen hogere kapitaallasten en € 0,7 miljoen aan indexering en actualisaties. De lasten voor kwijtschelding zullen naar verwachting € 0,2 miljoen hoger zijn. Daar staat tegenover dat de dotatie in de voorziening is verlaagd met € 0,45 miljoen. De rioleringsbaten stijgen door de indexering van het tarief met 2 % en uitbreiding als gevolg van de woningopgave. Meer investeringen zorgen voor een hogere toerekening van btw, en samen met een hogere toerekening van overhead zorgt dit voor € 0,3 miljoen extra inkomsten. 

Beheer gemeentelijk vastgoed
Binnen dit thema zijn de financiën van het (publiek) vastgoed ondergebracht. Dit vastgoed wordt aangehouden vanwege gewenst bestuurlijk / politiek maatschappelijk beleid of maatschappelijk waarde creatie (welzijn, sport cultuur etc.), zoals opgenomen in de Visie op Vastgoed.
Het beheer omvat het strategisch (portefeuille) beheer, het accountbeheer, levenscyclusbeheer (onderhoud aan en het verduurzamen van accommodaties, alsmede het voldoen aan wet en regelgeving) en het gebruikersbeheer.
Ten opzichte van de begroting 2021 nemen de lasten af als gevolg van € 0,5 miljoen lagere kapitaallasten als gevolg van de renteverlaging van 1,25% naar 1,0% en de overloop van investeringen naar 2021. Door toepassing van een hoger btw tarief in verband met de Regeling specifieke uitkering stimulering (SPUK) stijgen de lasten met € 0,4 miljoen. Tegenover deze lastenverzwaring staat een uitkering die wordt ontvangen van het Rijk, zie de toelichting op de baten. Door de verkoop van panden en overige kostenreducties dalen de lasten met € 0,2 miljoen.  

De huuropbrengsten voor Stadskantoor C zijn in de afgelopen jaren afgenomen. We hebben de begroting aangepast voor € 0,4 miljoen. De baten stijgen als gevolg van wegvallen van de eenmalige correctie van € 2,5 miljoen in 2020 vanwege het Corona steunpakket voor huurderving en de € 0,4 miljoen hogere baten door de Rijksvergoeding voor de Regeling specifieke uitkering stimulering (SPUK). Daarnaast vallen de opbrengsten € 0,7 miljoen lager uit door de verkoop van panden, huuraanpassingen en lagere doorbelastingen en overige mutaties.

Open overheid
Onder dit thema worden de financiën verantwoord voor het college, de raad, de griffie, de rekenkamer en verscheidene commissies. De lasten zijn in vergelijking met de Begroting 2020 met € 0,2 miljoen gestegen door toegenomen personeelskosten en kapitaallasten.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
(bedragen x € 1.000)
Investeringen in dit programma Lopend krediet per 1-9-2020 Nog te voteren voor 2021 Nog te voteren voor 2022 Nog te voteren voor 2023 Nog te voteren voor 2024 Totaal beschikbare investeringsmiddelen
Openbare ruimte: wegen 4.834 700 700 700 - 6.934
Openbare ruimte: groen 1.568 1.090 1.090 1.090 1.090 5.928
Openbare verlichting - 2.000 2.000 2.000 2.400 8.400
Groene pleinen & parken 2.0 833 - 833 833 - 2.499
Pleinenplan - 120 - - - 120
Vastgoedbeheer 7.392 - - - - 7.392
Talentencentrum 23.320 - - - - 23.320
Doorstroomvoorziening 4.733 - - - - 4.733
Sportaccomodaties 581 - - - - 581
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2.234 1.494 - - - 3.728
Afvalservice - 200 200 200 200 800
Riolering 67.098 - - - 16.200 83.298
Totaal 112.593 5.604 4.823 4.823 19.890 147.733

Openbare ruimte
Vanuit de middelen herinrichting openbare ruimte en groene pleinen en parken worden de volgende projecten uitgevoerd: Erasmusplein, Molenleij, Pleinen Schorsmolen, Straten Linie Zuid, Wilhelminapark, Willem Alexanderplein. 

We hebben investeringen toegevoegd voor het investeren in bomen en openbare verlichting, zoals reeds eerder toegelicht. 

Talentencentrum
De start van de bouw van het Talentencentrum staat gepland in het voorjaar van 2021. De oplevering zal volgens de planning plaatsvinden in de zomer van 2022.

Doorstroomvoorziening
De sloopwerkzaamheden zullen volgens de planning uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021, daarna zal de realisatie van de nieuwbouw gestart worden.

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed
In 2021 geven we verder uitvoering aan het meerjarenprogramma voor de verduurzaming van de gemeentelijke panden. De voorgestelde investering van € 1,494 miljoen betreft een rendabel krediet dat gedekt wordt uit energiebesparingen en bijdragen van huurders. De votering van dit bedrag zal via een afzonderlijk besluit plaatsvinden.

Riolering
Vanuit het Stedelijk Waterplan 2019-2023 zijn investeringen opgenomen voor de vervanging van riolering en tevens verbetering van riolering, waaronder klimaatadaptieve maatregelen.

Mutaties in voorzieningen

Terug naar navigatie - Mutaties in voorzieningen
Mutaties in Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Basis op orde in Breda Stand 1-1-2021 Bedrag Mutaties Stand 31-12-2021
Voorziening wet AppA 8.276 -350 7.926
Onderhoud Vastgoedbeheer 16.626 -2.664 13.962
Voorziening openbare ruimte onderhoud 2.227 -1.894 333
Achterstallig onderhoud verhardingen 2.076 -2.076 0
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 849 0 849
Voorziening riolering 2.116 147 2.263
Totaal 32.171 -6.837 25.334

De mutaties in de voorzieningen verklaren we op deze manier:

Voorziening wet AppA
Dit betreft de pensioenvoorzieningen voor politieke ambtsdragers (wet AppA). Voorheen werd deze verantwoord bij het Programma Organisatie en financiën van Breda.

Onderhoud Vastgoedbeheer
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2019 en de begrote dotaties en onttrekkingen in 2020 en 2021. In verband met het btw-effect van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport, zijn de dotaties verhoogd. Bij de toereikendheidsberekening die gemaakt worden bij de Jaarrekening 2020 zal de kostenstijging door de aangepaste btw worden verwerkt in de ramingen.

Kapitaalgoederen openbare ruimte
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2019 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2020 en 2021. De onderdelen bomen en openbare verlichting zijn, zoals eerder toegelicht, omgezet naar een investering op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). 

Achterstallig onderhoud wegverhardingen
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2019 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2020 en 2021.

Voorziening van derden verkregen middelen
Dit betreft een administratieve voorziening waarmee middelen die van derden ontvangen zijn, en die nog niet tot besteding komen, worden doorgeschoven naar het volgende jaar.

Riolering
De voorziening riolering is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren over de planperiode van het Stedelijk Waterplan 2019-2023, waarbij de voorziening aan het eind van de planperiode op nul zal staan.

 

Beleidsstukken

Terug naar navigatie - Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij thema
1. Veilig Breda

Naam document Soort document Jaar
Veiligheid programma 2019-2023 Kaderstellend 2019
Nota herijking harddrugsbeleid Kaderstellend 2018
Nota herijking softdrugsbeleid Kaderstellend 2017
Uitwerkingskader Vergunningverlening, toezicht en handhaving Breda Kaderstellend 2020

Achterliggende documenten bij thema
2. Dienstverlening

Naam document Soort document Jaar
Geen documenten    

Achterliggende documenten bij thema
3. Beheer van de openbare ruimte

Naam document Soort document Jaar
Visie openbare ruimte Breda 2020 Kaderstellend 2009
Beleidskader kapitaalgoederen Openbare ruimte Kaderstellend 2014
Structuurvisie Breda 2030 Kaderstellend 2012
Beleidsregels locatiekeuze centrale verzamelplaatsen voor het aanbieden van inzamelmiddelen van huishoudelijk afval Kaderstellend 2017
Actualisatie beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte (2018) Kaderstellend 2018
Het Stedelijk waterplan 2019-2023 Kaderstellend 2019
Afvalstoffenverordening Kaderstellend 2016
Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval Kaderstellend 2017
Duurzaamheidsvisie Breda 2030 Kaderstellend 2016
Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof Kaderstellend 2016
Nadere regels afvalstoffen Breda 2016 Kaderstellend 2016
Breda's Waterkompas 2016 Kaderstellend 2016

Achterliggende documenten bij thema
4. Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Naam document Soort document Jaar
Visie op vastgoed 2016 Kaderstellend 2016
1e Fase uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed Informerend 2016
2e Fase uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed Informerend 2017
Nota Sportaccommodaties en financiën Kaderstellend 2016
Nota Bewegingsruimte Kaderstellend 2015
Team Breda: Uitvoeringsprogramma 2017-2022 Informerend 2017
Normalisatie Woonwagens Kaderstellend 2014
Huisvesting kermisexploitanten Kaderstellend 2014

Achterliggende documenten bij thema
5. Open overheid

Naam document Soort document Jaar
Geen documenten    

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

Terug naar navigatie - Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

 

GR Regio West Brabant
Basis op Orde Veilig Breda
Website Regio West Brabant: Regio West Brabant
Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %: 25,20%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Regio West-Brabant is een netwerkorganisatie in het hart van de regio. Vanuit deze gemeenschappelijke regeling, faciliteert, verbindt, regisseert en adviseert een team van deskundigen de colleges van de 19 West-Brabantse gemeenten. West-Brabant is een belangrijke strategische gesprekspartner voor:

 • andere regio’s
 • de provincie Noord-Brabant
 • Het Rijk
 • Europa

Ook is de regio West-Brabant belangrijk voor ontwikkelingen die binnen en buiten onze regio afspelen. Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm door de programma’s.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
In 2019 is het Actieprogramma RWB 2019-2023, Werken aan een krachtige regio vastgesteld. In dit programma staat voor welke opgaven we samen staan om West-Brabant economisch sterker te maken. In het programma zijn de basispunten, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte uitgewerkt langs de strategische lijnen verslimmen, verbinden en verduurzamen. Het actieprogramma geeft richting aan het realiseren van onze regionale ambities.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van regionale projecten.
 • De verschillende financiële posities van gemeenten in de Regio West-Brabant zorgt dat financiering van de gemeenschappelijke regeling onder (toenemende) druk staat.
 • Er is steeds vaker vraag voor cofinanciering bij subsidieoproepen. In de Regio West-Brabant is geen cofinancieringsfonds. Hierdoor kost het veel tijd en inspanning om op korte termijn geld beschikbaar te krijgen voor onverwachte kansrijke projecten.

 

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Basis op Orde Veilig Breda
Website Veiligheidsregio: VRMWB
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
Belang Breda in verbonden partij in %: 17,41%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voert namens de 24 gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van:

 • rampenbestrijding
 • crisisbeheersing
 • risicobeheersing
 • brandweerzorg
 • ambulancezorg 
 • geneeskundige hulpverlening.

Hierdoor draagt de Veiligheidsregio bij aan een veilig Breda en een veilige regio.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
In het beleidsplan 2019-2023 zet de Veiligheidsregio in op:

 • stimuleren van redzaamheid in de samenleving
 • bijdragen aan een veilige leefomgeving
 • leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Tweede loopbaanbeleid: Dit betekent dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een zware 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Het risico bestaat uit onzekerheid voor de toekomst bij medewerkers en bestaat uit een inspanningsverplichting van de Veiligheidsregio met financiële gevolgen.
 • De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn: Dit zijn 2 onderwerpen die gaan over de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Op landelijk niveau is er een denktank die werkt aan voostellen waarbij het systeem zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Intekentaak Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO): Door het Akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel moeten we meer sparen en maken we eerder kosten. Het betekent voor Breda een bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die € 3,4 miljoen hoger is dan voorzien over 2020 t/m 2025.

 

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Basis op Orde Veilig Breda
Website Omgevingsdienst Midden- en West Brabant: OMWB
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
Belang Breda in verbonden partij in %: 7 %
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) werkt vanuit het omgevingsrecht aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de 25 gemeenten in Midden- en West-Brabant en in samenwerking met (keten)partners. In heel Noord-Brabant  doet de OMWB dit voor risicovolle bedrijven, klachten en (milieu)calamiteiten.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij

 • komst van de Omgevingswet
 • energie en klimaat
 • circulaire economie
 • informatie gestuurd en risicogericht werken
 • industriële sector
 • risicorelevante bedrijven
 • zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
 • natuurbescherming
 • bodem en ondergrond
 • zeer zorgwekkende stoffen
 • externe veiligheid

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Omgevingswet: De stelselherziening heeft impact op een andere manier van werken, cultuur, de juridische basis en het technisch instrumentarium. Hierdoor ontstaan mogelijk hogere kosten.
 • Transitie organisatie: Er is een kans dat individuele medewerkers niet aan de eisen kunnen voldoen.
 • Corona: Er bestaat een kans op productieverlies en/of minder opdrachten afhankelijk van het verloop van het virus.
 • Problematiek arbeidsmarkt: door corona is de krapte op de arbeidsmarkt minder groot geworden. Mogelijk vindt de Omgevingsdienst nu geschikte medewerkers en huren ze minder (duur) personeel in.

 

Zorg- en Veiligheidshuis Breda
Basis op Orde Veilig Breda
Website Zorg- en Veiligheidshuis Breda: ZVHB
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %:  
Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma
Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners.

Het doel van de samenwerking is terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek.

De partners signaleren ketenoverstijgende problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Stemmen ook werkprocessen af op elkaar zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. De inzet is gedragsverandering, vermindering van herhaling en betere levenskwaliteit van de dader. Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Er is nog geen zekerheid over een aanpassing in het werkprogramma zodat onze bijdrage hetzelfde blijft. 

De werknemers van het veiligheidshuis zijn in dienst van Gemeente Breda. Hoewel de lasten gedekt zijn door verschillende gemeentes, ligt het personele risico bij gemeente Breda.

 

Midwaste
Basis op Orde Beheer van de openbare ruimte
Website Midwaste: Midwaste
Verantwoordelijk bestuurder: Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 7,7%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is begin 2009 opgericht. Hun belangrijkste doel is het voor haar leden bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten voor het inzamelen en verwerken van afval.

Het lidmaatschap van de gemeente ’s-Hertogenbosch van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. betekent dat de gemeente niet aansprakelijk is voor nadelige gevolgen van overeenkomsten die zij sluiten met andere partijen (andere leden en derden).

* De begrotingen 2019 en 2020 zijn niet beschikbaar, alleen het vastgestelde jaarplan 2019.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
2019 was het 1e jaar waarin de omzet van het kunststofregiemodel verantwoord is in Regie Kunststof Nederland BV (géén verbonden partij). Voorheen was dit onderdeel van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit.
 • Prijsrisico’s zijn het grootst in markten die beheerst zijn door wereldmarkprijzen zoals bijvoorbeeld bij papier.
 • Te weinig verwerkingscapaciteit. In het afgelopen jaar speelde dit bijvoorbeeld bij de PET-trays (bakjes voor onder andere vlees, vis of fruit) . Dit kan ook leiden tot hogere prijzen.

 

Belgisch Nederlands Grensoverleg
Basis op Orde Open overheid
Website BeNeGo: BeNeGo
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %: 9,9%
Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma 
25 gemeenten in de grensstreek Antwerpen, Bergen op Zoom, Turnhout en Tilburg vormen samen het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). BENEGO is opgericht in 1967 om informele contacten een formele vorm te geven. Op 12 november 1993 werd het samenwerkingsverband officieel een grensoverschrijdend openbare organisatie. Doel is het bevorderen van grensoverschrijdend overleg en samenwerking en inzetten voor de gemeenschappelijke belangen. Belgische en Nederlandse raadsleden, wethouders/schepenen en burgemeesters kunnen hier informatie uitwisselen. Wat speelt er aan beide kanten van de grens in het openbaar bestuur. Hoe kunnen we elkaar hierover goed informeren en wat kunnen we van elkaar leren.

Het totale gebied heeft bijna 1 miljoen inwoners en een oppervlakte van 190.000 hectare.
In 2017 is de opzet van het samenwerkingsverband gewijzigd. Op de volgende doelen is ingezet:

 • Zeer actief verbinden van lokale initiatieven van Belgische en Nederlandse grensgemeenten met als doel het werven van grote subsidiebijdrages, onder andere via Interreg.
  • In stand houden van een samenwerking met minimaal 1 keer per jaar een conferentie  en op verzoek van leden samenwerking en uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende actuele thema's actief aangaat
 • Samenwerking is onder meer op het gebied van:
  • cultuur
  • toerisme en recreatie
  • grensvervoer
  • arbeidsmarkt
  • veiligheid

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Geen belangrijke risico's.

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Duurzaam wonen in Breda Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Verantwoordelijk bestuurder: Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %:  
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
Deze gemeenschappelijke regeling richt zich op de blijvende nazorgverplichtingen van de 10 deelnemende gemeenten voor de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de regionale stortplaats Zevenbergen.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Uitgangspunt is dat de stortplaats Zevenbergen snel overgedragen zou zijn aan de provincie en dat de gronden verkocht zouden zijn. Medio 2019 is overeengekomen om de overdracht maximaal 5 jaar uit te stellen. Binnen deze periode blijft de rekenrente 5,06%. Het doel is om deze termijn te gebruiken om naar mogelijkheden te kijken. Op welke manieren kunnen we kosten besparen of inkomsten binnenhalen. Voor stortplaats Bavel-Dorst onderzoeken we in 2020 een aantal kostenbesparende mogelijkheden. Het gaat hierbij vooral om de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening en de bijdrage voor deelnemende gemeenten. Mogelijk kan stortplaats Bavel-Dorst aansluiten bij de mogelijkheden die we voor stortplaats Zevenbergen zoeken.

De belangrijkste risico`s bij de verbonden partij
Het verlagen van de rekenrente, waarmee we het doelvermogen berekenen, heeft een groot nadelig effect. Dit nemen we samen met andere financiële oorzaken mee in het onderzoek naar mogelijkheden en besparingen, zoals de levensduur van de afdekfolie,