Geprognostiseerde balans

Geprognostiseerde balans

Terug naar navigatie - Geprognostiseerde balans
Bedragen x € 1.000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste activa
Immateriële vaste activa 2.804 3.338 3.767 3.750 2.733 1.716 348
Materiële vaste activa 432.125 442.722 462.015 521.418 553.423 573.053 584.838
Financiële vaste activa 184.569 182.784 170.577 165.006 158.658 152.997 147.271
Vlottende activa
Voorraden 44.691 46.999 37.500 15.430 6.950 6.000 6.000
Uitzettingen 20.907 30.025 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Overlopende activa 80.181 55.726 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500
Liquide middelen 191 75 500 500 500 500 500
Balanstotaal 765.468 761.669 768.859 800.604 816.764 828.766 833.457
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigen vermogen
Algemene reserve 103.876 75.601 96.223 98.300 108.257 116.247 124.439
Bestemmingsreserve 45.027 51.091 19.595 10.915 8.031 7.383 7.058
Nog te bestemmen resultaat cq positief begrotingssaldo -8.412 7.020 2.045 519 484 1.132 2.817
140.491 133.712 117.863 109.734 116.772 124.762 134.314
Voorzieningen 59.094 50.854 39.318 32.645 32.050 28.912 28.345
Vaste schulden 424.819 440.614 471.678 518.225 527.942 535.092 530.798
Vlottende passiva
Vlottende schuld 86.162 83.847 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Overlopende passiva 54.902 52.642 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Balanstotaal 765.468 761.669 768.859 800.604 816.764 828.766 833.457
EMU-saldo 12.700 -31.882 -37.608 -52.118 -16.065 -12.811 -1.432
EMU-saldo referentiewaarde -25.715 -24.236 -24.236 -24.236 -24.236 -24.236 -24.236
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde 38.415 -7.646 -13.372 -27.882 8.171 11.425 22.804

Vaste activa
Vaste activa zijn zaken die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze zaken worden in beginsel geactiveerd en gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van het saldo van baten en lasten. Er is onderscheid in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk van aard; bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa zijn geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

De toename van de materiële vaste activa bestaat uit de investeringen in de komende periode vermindert met de jaarlijkse afschrijvingslast welke ten laste van het saldo van baten en lasten wordt gebracht.

De vermindering van de financiële vaste activa hangt samen met de leningen welke verstrekt zijn aan BreedSaam en BuildingBreda welke een jaarlijks aflossingsschema kennen.

Vlottende activa
De voorraadpositie hangt samen met het onderhanden werk inzake de grondexploitaties en de voorraden welke bestemd zijn voor verkoop. Het aflopend karakter hangt samen met het aflopende karakter van de lopende grondexploitaties.

Voor de uitzettingen en vlottende activa is voor de geprognosticeerde balans gekozen voor een gelijkblijvend volume gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren, omdat deze een jaarlijks wisselend karakter kennen.

Toelichting op ontwikkelingen schulden
De toename van de schuldpositie hangt samen met de toename van de investeringen. Hiermee hangt het kengetal netto schuldquote sterk samen. Ondanks de toename van onze schuldpositie zijn we in staat om aan onze verplichtingen te voldoen. Zoals blijft uit de toelichting op de financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen is de referentiewaarde van het kengetal netto-schuldquote uitstekend.

Voor de vlottende activa is gekozen voor een jaarlijks gelijkblijvend volume gebaseerd op de afgelopen jaren, omdat deze een sterk wisselend karakter kennen.