Inleiding

Inleiding Bredase begroting 2021

Terug naar navigatie - Managementsamenvatting Bredase Begroting 2020

Investeren in de stad, haar wijken, dorpen en vooral in haar inwoners is wat we in 2021 willen waarmaken. Want wat een geweldige stad hebben we toch! Het is hier buitengewoon fijn wonen, werken, leren en leven, zowel voor jong als voor oud. Dit kan niet vaak genoeg gezegd (of hier geschreven) worden. Bescheiden zijn is niet nodig. Maar genoegzaamheid geeft ons zeker geen pas. Daarom hebben we grote ambities voor Breda om nog meer kwaliteit aan de stad toe te voegen! We tellen daarvoor een paar zaken bij elkaar op: • Breda is de 9e gemeente van Nederland met ruim 186.000 inwoners; • Breda ligt gunstig als centrale knoop in het stedelijke netwerk van de Benelux en Noordwest-Europa; • Breda kent een zeer aantrekkelijk en groen woon- en leefklimaat; • Binnen Breda hebben we meer dan 100 hectare te ontwikkelen grond, een bijzondere kans om de stad te verbeteren! We hebben daarmee als stad en dorpen potentieel goud in handen en daarmee gaan we ook in 2021 aan de slag. We richten ons op het realiseren van meer werk, meer woningen en passende zorg voor elkaar. Daarin zijn we zeer ambitieus. Solide financiën en voorspelbare lastendruk zijn daarbij voor ons het uitgangspunt.

Bovenstaande tekst zal misschien herkenbaar voorkomen. Deze tekst is afkomstig uit het bestuursakkoord Lef en Liefde. Omdat dit onverminderd waar is benadrukken wij dit nog maar eens. Verschillende keuzes hebben de stad geen windeieren gelegd. Zo hebben we op veel onderwerpen co-financiering ontvangen van de provincie, het Rijk en Europa en wij zetten onverminderd in op ontwikkeling en investering in onze wijken en dorpen. Als we iets doen, doen we het graag goed, waarbij we op elke schaal iets groots doen. Neem de ontwikkelingen in Bavel waar we de komende jaren stappen willen zetten of in Princenhage waar we in een gebiedsonderzoek de volgende stap willen gaan bepalen. We investeren verder in onderwijshuisvesting voor het techniekonderwijs. Samen met de stad blijven wij nadenken over de toekomst. Zeker ook in deze bijzondere en rare tijd.

Want een bijzondere tijd is het, de stad Breda heeft ambitie en is volop in ontwikkeling. Ook juist nu, want er komt ondertussen veel op ons af. De effecten van de coronacrisis lopen door en ook in het jaar 2021 zal dit het geval zijn. Het zijn onzekere en ook moeilijke tijden voor veel mensen. Naast grote uitdagingen binnen de zorg staan ook de ondernemers in onze stad onder druk en loopt de werkloosheid op. Sectoren als de horeca, de evenementenbranche als ook onze cultuurinstellingen en creatieve makers hebben het zwaar. Extra ideeën zijn nodig om de stad er met elkaar doorheen te loodsen en nieuwe oplossingen te realiseren. Daar dragen alle Bredanaars aan bij, we zien dat veel goede initiatieven zijn ontstaan en dat geeft energie.

Wij als gemeente zijn er voor onze inwoners, gaan gestaag door met de ontwikkeling van de stad en blijven solidair aan de Bredanaars die het door de effecten van de coronacrisis extra moeilijk hebben. We maken ruimte vrij in zowel onze exploitatiebegroting als de investeringsagenda om wendbaar en weerbaar te kunnen zijn in deze periode van de coronacrisis. Juist nu willen we kunnen aansluiten bij nieuwe initiatieven en kansen die ontstaan en die bijdragen aan het verminderen van de negatieve effecten van het virus. We stellen ons open minded op, handelen snel en passend en zijn in verbinding met de partijen in de stad om samen te werken aan oplossingen. Komende periode kijken we nadrukkelijk naar de arbeidsmarkt, aansluiting van het onderwijs en ondernemerschap. Tijdig omscholen van mensen werkzaam in sectoren die hard lijden onder de coronacrisis is daarbij belangrijk om snel weer een nieuwe baan te kunnen vinden. Tegelijkertijd kijken we in de openbare ruimte of we versneld zaken kunnen oppakken. Buiten meer ruimte voor ontmoeten en bewegen is juist in deze tijd zo fijn. Het Willem-Alexanderplein in Teteringen is hiervan een mooi voorbeeld, dit plan willen we in 2021 gaan realiseren. We zetten in op het verder vergroenen en nieuwe vormen van energiegebruik. De ambitie om meer te digitaliseren zetten we vol aan, juist nu in deze corona tijd geeft het veel kansen om ons masterplan digitalisering vorm te gaan geven. We willen ruimte bieden aan Bredanaars. Ruimte om meer te genieten van alle natuur en ook het water in de stad en in de omgeving, ruimte om cultuur te ontdekken in onze stad, zowel in de buitenlucht als online. Ruimte om met anderen in contact te komen en elkaar te ontmoeten. Breda is immers een groene, grenzeloze en gastvrije stad en dat dragen we graag uit.

In 2021 maken we een start met een meerjarige aanpak “Verbeter Breda”, waarbij nieuwe sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, zoals het havenkwartier en het Corbion terrein, nadrukkelijker verbonden worden met bestaande opgaven in minder krachtige wijken. Dit is in lijn de motie van de gemeenteraad om te komen tot een breed en meerjarig programma met kansen en ontwikkelingen die het totale gebied en haar inwoners ten goede gaat komen. In deze begroting reserveren wij zowel in de exploitatiebegroting als in de investeringsagenda ruimte om dit de komende jaren op te pakken. Hierbij kijken wij nadrukkelijk naar co-financieringsmogelijkheden die het Rijk en provincie hebben, zoals bijvoorbeeld door de aansluiting bij het rijksprogramma Leefbaarheid en Veiligheid. Ook het aanpakken van de Noordelijke Rondweg krijgt een duidelijke plek, fysieke barrières wegnemen zorgt voor nieuwe verbindingen tussen wijken. Veel aandacht in de aanpak zal uitgaan naar werk en wijkeconomie en in het bijzonder naar de jeugd in deze kwetsbare wijken, een initiatief als krypton geeft hen juist de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en te zorgen voor meer weerbaarheid van onze jongeren.

Er staan nog een aantal andere belangrijke investeringen op stapel. Grote ontwikkelingen zoals het talentencentrum, het doortrekken van de Nieuwe Mark, de doorstroomvoorziening voor dak- en thuislozen, gebiedsontwikkelingen zoals crossmark en gasthuisvelden maken van Breda een nog fijnere en leefbare stad van waarbij de broodnodige woningen en stedelijke voorzieningen worden toegevoegd. Tegelijkertijd zien we dat onze investeringsplanning van 4 jaar niet altijd passend is voor de opgave of aansluit bij andere investeringsagenda’s. Neem als voorbeeld de Noordelijke rondweg. Hier zal de komende jaren flink voor moeten worden gespaard om deze investering te kunnen doen. Wij reserveren in onze investeringsagenda 10 miljoen euro. Daarnaast gaan we de systematiek wijzigen en vergelijkbaar maken aan de systematiek van het rijk.

Om zo intensief te kunnen investeren zijn echter wel keuzes nodig en die hebben we gemaakt. Het uitgangspunt is immers een structureel sluitende begroting, waarmee we onze financiële positie solide houden. We zijn daarbij realistisch. De gemeente zal op een aantal onderwerpen gaan zorgen dat er meer balans komt tussen de kosten die er voor gemaakt worden en de lasten die er bij onze inwoners voor worden weggelegd. Zo zal het tarief voor het ophalen en verwerken van al het afval meer in lijn komen met het huidige kostenniveau. We veranderen de manier van inzameling bij hoogbouw, er gaat betaald moeten worden voor het ophalen van grofvuil aan huis en het tarief zal worden aangepast. Ook gaan we de vergunningstrajecten voor evenementen in onze stad kostendekkend maken. Tegelijkertijd moet er kritisch worden gekeken hoe we onze interne processen nog beter, slimmer en sneller kunnen maken, de kosten van ons eigen ambtelijke apparaat gaan we terugdringen.

Onze sociale voorzieningen zijn en blijven er voor hen die het nodig hebben en daar gaan we het goede gesprek over aan. In het voorkomen van langdurige werkloosheid en het snel schakelen naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt pakken we flink door, dit is een forse opgave in deze tijden van corona. De sociale werkvoorziening zal komend jaar in de gemeentelijke organisatie worden gevoegd, deze krachtenbundeling zal hier ook aan gaan bijdragen. Een gezond Breda is wat we nastreven, dat maakt dat zo veel mogelijk mensen zich goed en gelukkig voelen in onze stad en daar zetten we vol op in. We verwachten dat er daardoor ook minder een beroep hoeft te worden gedaan op deze voorzieningen. Meer inwoners laten meedoen met activiteiten, op een goede manier thuis kunnen blijven wonen, snel een nieuwe baan vinden als je die kwijt bent geraakt, dat zijn allemaal zaken die bijdragen aan gevoel van eigenwaarde, erbij horen en ook zorgen dat we als gemeente alleen financieel moeten bijspringen in het leven van Bredanaars waar dat echt niet anders kan.

We geven ondertussen een sterk signaal af aan het Rijk, samen met andere gemeenten, dat financiële compensatie echt nodig is. Enerzijds om ons tegemoet te komen in de Wmo en de jeugdzorg, waar gemeenten uitvoering aan moeten geven met nog altijd flink minder budget dan voorheen. Anderzijds vragen we het Rijk ook om ons beter tegemoet te komen op andere onderwerpen waar er structureel te weinig geld is meegekomen, zoals de omgevingswet en de energietransitie. Ook de ontwikkelingen in het gemeentefonds voor de toekomst volgen we op de voet. We nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid, maar zoeken in het Rijk wel een betrouwbare partner om deze te kunnen blijven nemen.

We tonen met deze begroting zowel lef als liefde. Lef om door te pakken en keuzes te maken en liefde door zorgvuldig te blijven ontwikkelen samen met alle betrokken Bredanaars en door solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben.

Wat betekent deze begroting voor de Bredanaar?

Terug naar navigatie - Wat betekent deze begroting voor de Bredanaar?

Een Bredanaar betaalt in 2021 aan woonlastenheffingen:

  • De onroerendezaakbelasting daalt zoals afgesproken met 1%. Bredanaars met een eigen huis met een WOZ-waarde van € 240.000 gaan hierdoor bij benadering per jaar € 185 betalen;
  • De afvalstoffenheffing wordt voor een eenpersoonshuishouden: € 234,72 en voor een meerpersoonshuishouden € 347,52;
  • Rioolheffing: Deze bedraagt € 225,84 voor waterverbruik tot 500m3. 

De totale gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen in 2021 met 5,11% ten opzichte van 2020. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen de lasten met gemiddeld 4,43% ten opzichte van 2020. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de woonlasten verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.

Hoe zien onze inkomsten, uitgaven en investeringsruimte eruit?

Terug naar navigatie - Hoe zien onze inkomsten, uitgaven en investeringsruimte eruit?

Bovenstaand overzicht geeft inzage in onze inkomsten. Deze zijn ingedeeld in twee categorieën: inkomsten van het Rijk en de overige inkomsten. De inkomsten van het Rijk zijn de belangrijkste categorie en bestaan uit de algemene uitkering en de specifieke rijksbijdragen (bijvoorbeeld voor bijstandsuitkeringen). De overige inkomsten omvatten de woonlastenheffingen (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing), parkeerinkomsten, subsidies, huuropbrengsten en overige inkomsten.

 

De totale uitgaven bedragen € 688 miljoen. In bovenstaand overzicht is uitgesplitst waaraan we het geld uitgeven. De uitgaven zijn gebaseerd op de geraamde lasten voor de verschillende programma's. De uitgaven betreffen salariskosten, uitkeringen, subsidies, programmatische uitgaven, renten en afschrijvingen en stortingen in reserves en voorzieningen. Een nadere toelichting op de uitgaven is per programma opgenomen. 

Waarin gaan we investeren en hoeveel?

Terug naar navigatie - Waarin gaan we investeren en hoeveel?

Juist nu is het van groot belang dat we blijven investeren in de stad. Er staat ons veel te doen de komende jaren. We investeren voor ruim € 290 miljoen in de stad. Zie voor het volledige overzicht de bijlage 'Geraamde investeringen'. 

(bedragen x € miljoen) Totaal beschikbare investeringsmiddelen
Gevoteerde kredieten - beschikbaar vanaf 1-9-2020 186,4
Meerjareninvesteringplan 71,6
Meerjareninvesteringplan vanuit tarieven 33,7
Totaal investeringsplanning 291,7
Bedragen x € 1 miljoen 2021-2024
Havenkwartier - bodemsanering 1,3
Investeringsfonds Corona 1,5
Fysieke maatregelen langzaamverkeer 0,3
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke Rondweg) 9,5
Ontwikkelingen Bavel 3,5
Oostflank 2,0
Programma Verbeter Breda 3,0
Recreatieve groene voorzieningen buitengebied 1,5
Speeltoestellen 1,0
Stadsdepot 0,6
Totaal keuzes 24,2
Terug naar navigatie - Waarin gaan we investeren en hoeveel (onder excel)

De totaal beschikbare investeringsmiddelen bestaan de gevoteerde kredieten en de investeringen uit het meerjareninvesteringsplan. Allereerst de reeds gevoteerde kredieten. Dit zijn investeringen waarvoor het geld door de gemeenteraad reeds beschikbaar is gesteld. Hierin zijn onder andere de grote ontwikkelingen zoals het Talentencentrum, het doortrekken van de Nieuwe Mark, de doorstroomvoorziening, riool en mobiliteit opgenomen. In het meerjareninvesteringsplan zijn voor de komende jaren ook nog een aantal investeringen gepland. Aan deze geplande investeringen voegen we in deze tijden bovenstaande nieuwe impulsen toe voor de periode 2021 tot en met 2024. De impulsen worden toegelicht in de afzonderlijke begrotingsprogramma's. 

Breda is in beeld om te worden meegenomen bij vele investeringen die op landelijk en provinciaal niveau gedaan worden. Het nationale groeifonds biedt kansen om Breda echt door te laten ontwikkelen en ook de Provincie werkt aan een totaal pakket om investerend uit de coronacrisis te komen. Dit vraagt om ruimte en flexibiliteit in onze investeringsplanning. Daarnaast zien we een aantal zeer grote opgaven op ons afkomen waar wij een duidelijkere reservering voor moeten gaan maken. Bijvoorbeeld de Noordelijke Rondweg. We nemen hiervoor nu € 9,5 miljoen op in de investeringsplanning, waarvan reeds € 1 miljoen was gereserveerd. Een volwaardige aanpak loopt al snel en de enkele honderden miljoenen. De huidige systematiek die we hiervoor op dit moment hanteren voldoet niet. Om dit beter vorm te kunnen geven, ontwikkelen we in 2021 een meer strategische investeringsplanning, meer zoals u gewent bent binnen de MIRT structuren van het rijk. Zo kunnen de we de benodigde investeringen voor bijvoorbeeld een Noordelijke Rondweg beter in beeld brengen en plannen.

Hoe ziet onze actuele financiële positie eruit?

Terug naar navigatie - Hoe ziet onze actuele financiële positie eruit?

De verwerking van de septembercirculaire en de impulsen en maatregelen zoals opgenomen in deze begroting leiden tot de volgende ontwikkeling van het meerjarenperspectief:

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024
Stand financiële raadsbrief 24 juni 2020 4,2 5,8 5,2 4,9
Effect septembercirculaire 2020 0,8 -1,6 -1,7 -1,2
Totaal actualisaties, impulsen en oplossingen knelpunten -4,5 -3,7 -2,4 -0,9
Begrotingssaldo 0,5 0,5 1,1 2,8
Terug naar navigatie - Hoe ziet onze actuele financiële positie eruit ? (tekst onder excel)

Septembercirculaire
Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds € 160 miljoen in 2021, het aandeel voor Breda is  € 1,6 miljoen. Op basis van de mutaties aantallen en uitkeringsbasis wordt een negatief effect verwacht van € 0,8 miljoen in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat de aantallen die gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds voor zowel Breda als voor de landelijke ontwikkelingen bijgesteld zijn naar de laatste inzichten. Voor Breda blijkt de ontwikkeling van het inwoneraantal achter te blijven bij de verwachtingen.

Impulsen, maatregelen en actualisaties
In het besef dat de totale omvang van de begroting ruim € 680 miljoen is hebben we keuzes moeten maken om knelpunten op te lossen en om uitgaven en inkomsten met elkaar in balans te brengen. De selectie op de volgende pagina is dus ook slechts een uitsnede. Het grootste deel van de begroting wordt toegelicht binnen de programma’s. We hebben keuzes gemaakt en maatregelen genomen die nodig zijn om de financiële gezondheid van Breda te waarborgen. Ook in 2021 zal de impact van het coronavirus op de maatschappelijke ontwikkelingen en de economie aanhouden. We stellen om deze reden, naast het investeringsfonds van €1,5 miljoen, een exploitatiebudget van € 1 miljoen beschikbaar. Gezien alle onzekerheid is het op dit moment niet mogelijk de lange termijn aanpak nu gereed te hebben. Wel tekenen er zich 3 grote thema’s af in de stad als gekeken wordt naar de effecten van corona; te weten arbeidsmarkt en ondernemen, recreëren (buiten) en ontmoeten.

Zoals elders in deze begroting en eerder in raadsbrieven aangegeven geven wij aantoonbaar en significant extra middelen uit aan jeugdhulp en aan de Wmo als gevolg van het invoeren van een abonnementstarief door het Rijk. In 2021 zullen we hierdoor € 1,6 miljoen meer uitgeven aan jeugdhulp en zo’n € 4,0 miljoen euro méér uitgeven aan Wmo voorzieningen. In VNG en G40 verband voeren wij druk op het kabinet op om ons te compenseren voor deze extra uitgaven, en principiëler voor de WMO: het abonnementstarief weer af te schaffen. In deze begroting is deze stijging van uitgaven opgenomen als claim richting het kabinet. We gaan er van uit dat onze claim richting het Rijk gehonoreerd wordt, en wij voldoende compensatie zullen ontvangen voor deze meerkosten.

De totale specificatie van de actualisaties, impulsen en oplossingen van knelpunten is opgenomen aan het einde van de managementsamenvatting en wordt toegelicht in de diverse begrotingsprogramma's. 

Hoe ziet ons weerstandsvermogen en ons risicoprofiel eruit?

Terug naar navigatie - Hoe ziet ons weerstandsvermogen en ons risicoprofiel eruit?

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om de risico's op te kunnen vangen. Dit wordt bepaald door de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de algemene reserve, het positief begrotingssaldo en de post onvoorzien. 

(bedragen x € 1 miljoen) 2021 2022 2023 2024
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 97,7 99,8 110,3 120,0
Risicoprofiel 75,3
Totaal beschikbaar weerstandsvermogen 44,7
Terug naar navigatie - Hoe ziet ons weerstandsprofiel eruit? (tekst na excel)

Risico’s kunnen het bereiken van onze doelen belemmeren. Het is daarom nodig de risico’s in beeld te hebben en zo goed mogelijk te bepalen. Voor een stabiel financieel beleid reserveren we een deel van ons eigen vermogen (reserves) om financiële risico’s op te vangen.

Het risicoprofiel in de jaarrekening 2019 (laatste risico-actualisatie) kende een waarde van €72,6 mln. De in deze begroting gepresenteerde keuzes dragen bij aan een verlaging van het risicoprofiel met € 12,4 mln. De risico’s dalen als gevolg van het toewijzen van extra budgetten of het nemen van risicobeperkende maatregelen. Het gaat dan onder meer om Afvalservice (€ 4 miljoen), leerlingenvervoer (€ 1,3 miljoen), invoering omgevingswet (€ 0,8 miljoen), JUZT ( € 2,0 miljoen) en huurderving Stadskantoor C (€ 0,4 miljoen). Ook binnen het sociaal domein namen de risico's af door gunstiger prognoses voor de komende 4 jaar (€ 7,0 miljoen). Het risicoprofiel daalt hierdoor tot € 60,2 mln. Tegelijk zijn we ook realistisch. Vooral vanwege corona liggen nog belangrijke onzekerheden voor ons. Hiervoor geldt dat onderscheidende scenario’s lastig zijn op te stellen. Daarom is hiervoor een buffer gereserveerd, zodat voldoende weerstandsvermogen blijft gereserveerd om financieel solide met gevolgen van corona om te kunnen gaan. De omvang van deze buffer bedraagt € 15,0 mln. Het risicoprofiel exclusief corona bedraagt derhalve € 60,2 mln. En inclusief de buffer € 75,3 miljoen. 

 

Om de risico’s van € 75,3 miljoen af te dekken heeft de gemeente in 2024 € 120 miljoen beschikbaar. Het weerstandsvermogen bedraagt  dan € 44,7 miljoen (€ 120 - € 75,3 miljoen). Dit betekent dat als de risico's zich voordoen, we de beleidsuitvoering gewoon kunnen voortzetten. 

Wat is de ontwikkeling van de balansposities?

Terug naar navigatie - Wat is de ontwikkeling van de balansposities?

De balans geeft inzicht in de omvang van bezittingen van de gemeente Breda en hoe die bezittingen worden gefinancierd. De ontwikkeling van de reserves en de schuldpositie heeft invloed op de financiële positie van de gemeente. We zetten in op investeringen in de stad. Door deze investeringen nemen onze bezittingen toe. In onze financiële positie zien we dat terug in de stijging van de vaste activa. 

Met de toename van de investeringen zien we ook een toename van de schuldpositie. Wat voor de ontwikkeling van deze positie van belang is, is de beoordeling in hoeverre we in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit wordt uitgedrukt in het kengetal de netto-schuldquote. Deze ontwikkelt zich vanaf 2018 als volgt:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gecorrigeerde netto schuldquote 42,96% 46,25% 53,42% 58,67% 62,08% 64,71% 64,63%

De bandbreedte voor de netto-schuldquote ligt tussen 0 en 100%. Het laat zien dat we, ook bij de stijging van de schuldpositie in staat zijn om aan onze verplichtingen aan rente en aflossing te voldoen.

Na de daling van de reservepositie in 2021 neemt hij vanaf 2022 geleidelijk toe. Inzicht in de omvang van de reserves (eigen vermogen) wordt ook wel geduid in het kengetal solvabiliteit. Deze ontwikkelt zich vanaf 2018 als volgt:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Solvabiliteitsratio 18,35% 17,56% 15,33% 13,71% 14,30% 15,05% 16,12%
Solvabiliteitsratio exclusief doorleningen 24,06% 23,00% 20,01% 17,43% 17,92% 18,64% 19,74%

Het kengetal solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (het totaal van de algemene reserve en de bestemmingsreserves) en de totale balansomvang weer. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente, de signaleringswaarde ligt op 20%. We hebben aandacht voor de dalende tendens van de afgelopen jaren, maar kiezen nu voor onze investeringsagenda om de stad niet stil te laten staan om klaar te zijn voor de toekomst. De benodigde investeringen en keuzes maken dat we op koers kunnen blijven om op veel vlakken een significante verbetering te bereiken en aan te kunnen sluiten bij de ruime co-financieringsmogelijkheden die er nu zijn.

Solide financiën
Kengetallen moeten in hun samenhang worden bezien. Het beschikbare weerstandsvermogen laat zien dat we in staat zijn om onze risico's op te vangen. De netto-schuldquote laat zien dat we in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen. Voor de solvabiliteit hebben we aandacht, deze laat vanaf 2022 een stijgende lijn zien. De combinatie van deze factoren laat zien dat onze financiën solide zijn.

Bijlage actualisaties, impulsen en oplossingen knelpunten
Onderstaand is de specificatie weergegeven van de actualisaties, impulsen en oplossingen van de knelpunten zoals opgenomen in de Begroting 2021. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma's.

Bedragen x € 1 miljoen 2021 2022 2023 2024
Aanpassing raming dividend BNG obv werkelijkheid 2019 / 2020 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37
Actualisatie jaarschijf 2024 opbrengst OZB 0,00 0,00 0,00 1,39
Actualisatie kapitaallasten 0,80 PM PM PM
Actualisatie treasury en lagere omslagrente -0,36 -0,04 -0,01 -0,01
Actualisatie vennootschapsbelasting 0,07 -0,18 -0,05 0,09
Bewindvoering 0,00 -0,20 -0,20 -0,20
Bijdrage GR BWB (incl. eenmalige hogere bijdrage) -0,57 -0,47 -0,47 -0,47
Bijdrage GR GGD -0,09 0,00 0,00 0,00
Bijdrage GR OMWB -0,02 -0,02 -0,02 -0,02
Bijdrage GR Veiligheidsregio -1,15 -0,41 -0,30 -0,40
Breda Senior -0,20 -0,20 0,00 0,00
Building Breda 0,00 0,00 -0,44 -0,44
Corona o.a. arbeidsmarkt, ondernemers en ondersteuning -1,00 0,00 0,00 0,00
Correctie middelen wijkaanpak - VJN 2019 0,00 0,00 0,10 0,10
Digitalisering (uitvoering masterplan) -0,30 -0,80 -1,20 -1,20
Gebiedsonderzoek Princenhage -0,05 0,00 0,00 0,00
Gebiedsontwikkelingen -0,10 -0,20 -0,20 -0,20
Groen - investeringsvolume in plaats van exploitatiemiddelen 0,48 0,38 0,38 0,38
Herijking bezwaar- en beroepsprocedure 0,05 0,25 0,25 0,25
Herpositionering vastgoed (w.o. gebouw C) -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
Huisvesting statushouders (o.a. Koetshuis) -0,26 -0,26 0,00 0,00
Investering in de organisatie -1,80 -2,05 -1,80 -1,80
Jeugd -1,60 -1,60 -1,60 -1,60
Jeugd claim Rijk 1,60 1,60 1,60 1,60
Kleinschalig collectief vervoer 0,30 0,30 0,30 0,30
Lagere storting algemene reserve als gevolg van rentedaling van 2% naar 1% 1,80 0,00 0,00 0,00
Langzaam verkeer impuls -0,17 0,00 0,00 0,00
Leerlingen vervoer reel begroten (afgelopen jaren was hier een tekort) -0,40 -0,30 -0,30 -0,30
Maczek Memorial Breda -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Naheffing parkeren 1,20 1,20 1,20 1,20
Positief rekeningresultaat GR Veiligheidsregio 0,20 0,00 0,00 0,00
Programma Verbeter Breda -0,30 -0,50 0,00 0,00
Reëel begroten Kermissen (afgelopen jaren was hier een tekort) -0,19 -0,19 -0,19 -0,19
Starterslening - vervallen inkomsten 1% regeling -0,09 -0,09 -0,09 -0,09
Urban Sports 0,00 -0,10 0,00 0,00
Van Gogh nationaal Park -0,07 -0,07 -0,07 0,00
Veiligheid: Bibob / juridische capaciteit reëel begroten (afgelopen jaren was hier een tekort) -0,15 -0,15 -0,15 -0,15
Voorbereiding omgevingswet -0,80 0,00 0,00 0,00
Vuelta -0,10 0,00 0,00 0,00
Werkbudget cultuur -0,20 -0,50 0,00 0,00
WMO -4,13 -2,25 -2,25 -2,25
WMO claim abonnementstarief Rijk 3,90 3,90 3,90 3,90
Totaal actualisaties, impulsen en oplossingen knelpunten -4,52 -3,77 -2,43 -0,93