Inleiding financiële begroting 2021

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het hoofdstuk financiële begroting 2020 en meerjarenbeeld 2021-2023 geeft een nadere financiële toelichting op de financiële gegevens van Breda.

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de baten en lasten in het begrotingsjaar 2020 en de meerjarenperiode 2021-2023, met daarbij ook opgenomen de realisatie 2018 en de begroting 2019.
Daarna is het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen. Dit overzicht geeft inzicht in de incidentele baten en lasten in onze totale begroting zijn opgenomen. Dit inzicht is onder andere benodigd voor de bepaling van het structureel begrotingssaldo.

Daarna wordt ingegaan op de geprognotiseerde balans en de ontwikkeling van de balansposities. Als laatste zijn de overzichten met reserves en voorzieningen opgenomen, waarbij een verwijzing naar de toelichting in de programmabegroting is opgenomen.