Meerjaren investeringsplan

investeringen tlv de algemene middelen

Terug naar navigatie - investeringen tlv de algemene middelen
(bedragen x € 1.000) Nog te voteren voor Nog te voteren voor Nog te voteren voor Nog te voteren voor
Meerjareninvesteringsprogramma 2021 2022 2023 2024
Programma 1 Vitaal en sociaal Breda
Speelvoorzieningen 500 500 500 500
Programma 2 Ondernemend Breda
Investeringsfonds Corona 1.500
Ontwikkelingen Bavel 200 3.300
Programma Verbeter Breda 1.500 1.500
Gasthuisvelden 500 500 500
Park Seelig Zuid 6.500
Herontwikkeling vertreklocaties 750 750
Markoevers/Zoete Delta 1.480
Hoofdinfrastructuur Havenkwartier 1.600
Havenkwartier 500 500 500
Havenkwartier - bodemsanering 325 262 712
Markant gebouw Havenkwartier
Cultuurcluster Klavers Jansen/Electron 750 1.500
Stadsdepot 575
Programma 3 Duurzaam Wonen in Breda
Oostflank 2.000
Achter de Lange Stallen 250 250
Tuinen van Genta 750
Overige nieuwe projecten 400 400
Mobiliteit 2.700 2.600 4.400
Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noordelijke Rondweg) 500 2.000 2.750 4.250
Fysieke maatregelen langzaamverkeer 300
Groen en water 410 410 410
Recreatieve groene voorzieningen buitengebied 1.500
Programma 4 Basis op orde
Openbare ruimte
Openbare ruimte: wegen 700 700 700
Groene pleinen & parken 2.0 833 833
Pleinenplan 120
Openbare ruimte: groen 1.090 1.090 1.090 1.090
Programma 5 Organisatie en Financiën
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering 1.520 1.540 2.900 2.900
Totaal investeringen t.l.v. algemene middelen 17.115 17.628 17.595 19.252
Programma 4 De basis op orde
Riolering 16.200
Afvalservice 200 200 200 200
Openbare verlichting 2.000 2.000 2.000 2.400
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 1.494
Programma 5 Organisatie en Financiën
Wagenpark 1.695 1.695 1.695 1.695
Totaal investeringen tarieven 5.389 3.895 3.895 20.495

We zetten in op investeringen in de stad, hiervoor is investeringsruimte nodig. In bovenstaande tabel zijn onze geplande investeringen opgenomen, gesplitst in investeringen ten laste van de algemene middelen en investeringen die worden gefinancierd vanuit tarieven.  We hebben jaarlijks een beschikbaar volume van € 15 miljoen wat we toevoegen aan de reeds bestaande investeringscapaciteit. Vanaf 2023 kennen we een tijdelijke ophoging van het volume van € 8 miljoen per jaar, gedurende een periode van 10 jaar. De keuzes voor nieuwe investeringen, zoals opgenomen in de inleiding van de begroting, zijn in bovenstaand overzicht opgenomen. Ze zijn toegevoegd aan de beschikbare investeringscapaciteit. 

In bovenstaande tabel zijn alleen de nog te voteren kredieten opgenomen. Voor het totaaloverzicht van geraamde investeringen wordt verwezen naar de bijlage ‘Geraamde investeringen’. Voor een toelichting op de investeringen wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's, waar de investeringstabel per programma is opgenomen. 

Breda is in beeld om te worden meegenomen bij vele investeringen die op landelijk en provinciaal niveau gedaan worden. Het nationale groeifonds biedt kansen om Breda echt door te laten ontwikkelen en ook de Provincie werkt aan een totaal pakket om investerend uit de coronacrisis te komen. Dit vraagt om ruimte en flexibiliteit in onze investeringsplanning. Daarnaast zien we een aantal zeer grote opgaven op ons afkomen waar wij een duidelijkere reservering voor moeten gaan maken. Bijvoorbeeld de Noordelijke Rondweg. Een volwaardige aanpak loopt al snel en de enkele honderden miljoenen. De huidige systematiek wat we hiervoor op dit moment hanteren voldoet niet. Om dit beter vorm te kunnen geven ontwikkelen komen we in 2021 tot de ontwikkeling van een meer strategische investeringsplanning, meer zoals u gewent bent binnen de MIRT structuren van het rijk. Zo kunnen de we de benodigde investeringen voor bijvoorbeeld een Noordelijke Rondweg beter in beeld brengen en plannen.