Organisatie en financiën van Breda

Onze Ambitie

Terug naar navigatie - Onze Ambitie

Breda, betrouwbare overheid

Betrouwbare overheid uit zich bijvoorbeeld in voorspelbare lokale lasten voor burgers en bedrijven. Denk aan de Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Onze financiën zijn solide. We geven niet meer uit dan er binnen komt. Breda participeert en faciliteert steeds meer in de stad en regio. De betrokkenheid en invloed van inwoners, bedrijven en organisaties zorgt voor beweging in de stad en onze organisatie. Daarom moet de interne organisatie snel kunnen handelen, en zich blijven ontwikkelen.

Thema Een toekomstbestendige organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We moeten een toekomstbestendige organisatie zijn.

Een toekomstbestendige organisatie heeft de mensen, (financiële) middelen en processen in huis om de opgaven in de stad en de ambities van het college waar te maken. We zoeken de balans tussen korte termijn uitdagingen en lange termijn ambities. Ook spelen we tijdig in op nieuwe ontwikkelingen. Dit alles doen we binnen de financiële ruimte.

Medewerkers werken graag voor de stad en haar inwoners en zijn trots op de organisatie, omdat we adaptief en flexibel zijn in ons werk en heel veel kansen bieden. We hebben dan ook geen probleem om nieuwe medewerkers te werven.

Al enkele jaren zien we tekorten op de interne organisatie. Deze tekorten hebben een structureel karakter omdat de totale hoeveelheid werk en mensen (formatie en inhuur) niet in balans zijn met het beschikbare budget. Het college heeft besloten deze balans te willen herstellen.

De uitdagingen zijn groot en de ambitie is stevig. Nieuwe werkvelden (privacy, security en digitalisering) komen op en de inwoners verwachten een uitstekende dienstverlening. In 2021 zullen we met minder medewerkers toch onze doelen willen realiseren. Dat betekent dat we strak sturen op vacatures en bezetting. We werken aan een betere match van medewerkers en werk. Inhuur van kennis en capaciteit is onderdeel van onze bedrijfsvoering en de juiste verhouding van vaste en tijdelijke medewerkers is belangrijk. En we zullen keuzes moeten maken in het werk, het kwaliteitsniveau of het tempo. Tegelijkertijd werken we waar dat kan aan innovatie en vernieuwing en gebruiken we incidentele impulsen om structureel evenwicht te bereiken. In 2021 is de score op de bedrijfsvoeringprocessen in het Meerjarenverbeterplan (MVP) positief. Dit laat zien dat we inzicht hebben en vooruit kunnen kijken (in control zijn).

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Onze ambities voor de toekomstbestendige organisatie financieren we uit de producten Overhead en Bedrijfsvoering. In 2021 leggen we de nadruk op vernieuwing en doorontwikkeling.

Inzetbaarheid medewerkers
De aanbesteding van het nieuwe Arbo-contract geeft ons de mogelijkheid meer in te zetten op preventie en vitaliteit. Inhuur van kennis en capaciteit is onderdeel van onze bedrijfsvoering en de juiste verhouding van vaste en tijdelijke medewerkers is belangrijk, zodat we pieken opvangen en de continuïteit blijven garanderen. De ontwikkeling en doorstroom van onze (nieuwe) medewerkers is als altijd topprioriteit: spelregels en aanpak van de (interne vacaturesite) Grote Markt krijgen een impuls. De noodzakelijke transitie willen we natuurlijk laten verlopen door gebruik te maken van vrijgekomen vacatures en slim inzetten en opleiden van medewerkers.

Tegelijkertijd blijven we investeren in onze organisatie en onze innovatiekracht. We maken ruimte om in gesprek te gaan met mensen over passende vervolgstappen. Ook zetten we een team op om de organisatie te ondersteunen slimmer, sneller en met minder capaciteit te kunnen gaan werken.

Veilig werken
Onze medewerkers faciliteren we om hybride te werken online en offline, op kantoor, in de stad en thuis.
We geven ruimte en houden oog voor uitdagingen. We hebben continu aandacht voor het veilig werken met name waar het om gevoelige gegevens gaat. De voor burgers belangrijke onderwerpen privacy en gegevensbescherming verwerken we in de organisatie en werkprocessen.

Digitalisering
Er liggen grote kansen om delen van ons werk op een manier zo te digitaliseren dat dit het werk efficiënter maakt of waardevoller voor de burger. In 2021 gaan we een deel van deze kansen realiseren. Het gaat dan om:

 • Processen optimaal maken, bijvoorbeeld door robotisering;
 • Meer digitale wisselwerking met inwoners en bedrijven door online participatie;
 • Aansluiten bij de landelijke ontwikkeling van Common ground;
 • Verbeteren van de registratie van objecten.

Inkoop
Met het project van inkoopbehoefte tot betalen verbeteren we het hele inkoopproces. Dit zal onder andere leiden tot:

 • Rechtmatige uitgaven;
 • Minder administratieve lasten;
 • Snellere betaling van facturen.

Werkomgeving

Binnen het project Herhuisvesting Stadskantoor is aandacht voor aanpassing van de fysieke en digitale werkomgeving en de gedragsverandering die daarbij hoort. Werken en archiveren gebeurt inmiddels bijna volledig digitaal. Eind 2021 zijn gebouwen A en B van het Stadskantoor aangepast aan het activiteit- en teamgericht werken en voldoen de thuiswerkplekken aan de Arbonormen.

We ontwikkelen een visie op de toekomst voor de stadskantoren A en B. Omdat we anders en meer thuis werken hebben we immers minder ruimte nodig. De gebouwen zijn over enkele jaren toe aan groot onderhoud en renovatie. We onderzoeken daarom de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn verschillende gebouwen en functies op een centrale nieuwe plek onder te brengen. Op verschillende plekken lopen we tegen functionele beperkingen aan. Door op een centrale plek samen te voegen kunnen we mogelijk de exploitatielasten verlagen, verduurzamen en synergievoordelen behalen.

Integrale veiligheid
Het waarborgen van een ongestoorde en veilige taakuitvoering is voor de gemeente belangrijk. Breda werkt als pilot gemeente in het project Integrale Veiligheid samen met Binnenlandse zaken aan het continu verhogen van de weerbaarheid, veiligheid en de integriteit van de ambtelijke organisatie en het bestuur. Dit doen we door het nemen van organisatorische, bouwkundige en/of elektronische maatregelen. Zowel voor de huidige situatie waar we ons in bevinden, als voor een mogelijk hoger dreigingsniveau. Het project heeft de thema’s:

 • Fysieke veiligheid;
 • Informatieveiligheid;
 • Veiligheid van het personeel;
 • Continuïteit van de bedrijfsvoering.

Concreet voor 2021 betekent dit dat we het bewustzijn gaan vergroten van een veilige uitvoering van de publieke taak door het bestuur en ambtenaren.  We stellen het integraal veiligheidsbeleid op en de fysieke toegangsbeveiliging van het Stadskantoor wordt vernieuwd.

Herijking bezwaar- en beroepsprocedure

Met het oog op een efficiënte bezwaarbehandeling, waarbij we streven naar zowel een persoonlijke en laagdrempelige benadering van belanghebbenden, stelt het college de raad voor de bezwaarbehandeling te wijzigen. Deze wijziging bestaat eruit dat belanghebbenden in beginsel ambtelijk worden gehoord in het kader van bezwaarprocedures en dat afscheid wordt genomen van de adviescommissies bezwaarschriften. Wij zien dit als een kans om de kwaliteit van zowel onze primaire besluitvorming als het bezwaarproces nog verder te verhogen. Uiteraard blijven de zorgvuldigheid en de rechtsbescherming voorop staan. De heroverweging zal dan ook steeds worden uitgevoerd door een functionaris die niet bij de primaire besluitvorming betrokken is geweest.

 

Wat zijn de risico's ?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico's ?

Het risico schuilt in de mate waarin we in staat zijn nieuwe vragen en bestaand werk te prioriteren. Als we alles blijven doen zoals we het deden, gaan we de balans niet herstellen. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken is periodieke monitoring, tijdige bijsturing en voortdurend gesprek met elkaar noodzakelijk.

Andere risico’s schuilen in de lange termijn corona effecten op werkdruk en inzetbaarheid van medewerkers.

Thema Solide financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Richting onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden zijn wij een betrouwbare overheid. Dit uit zich ook in ons financieel beleid en handelen. We geven niet meer geld uit dan er binnen komt. En we zorgen voor een financiële buffer om eventuele financiële risico’s af te dekken.

Wat gaan we daarvoor doen ?

Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen ?

Financieel solide/sluitend financieel beeld
De ontwikkeling van de stad staat voorop. Op basis van de hiervoor gemaakte keuzes (impulsen waar mogelijk en bezuinigingen waar nodig) zorgen we voor een meerjarig en blijvend passend financieel vooruitzicht. We monitoren onze uitgaven en sturen erop dat iedereen binnen de budgetten blijft. Mogelijke financiële problemen lossen we op waar ze zijn ontstaan. Blijvende kosten dekken we met terugkerende middelen. We gaan extra geldstromen aanboren om ambities waar te maken (cofinanciering) en proberen het Rijk te beïnvloeden door gerichte lobby.

Voorspelbare lasten
Voor onze burgers en bedrijven willen we beheersbare kosten. In lijn met het bestuursakkoord en de begroting 2020 hanteren we voor 2021 het volgende:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen -1%;
 • OZB niet woningen +2%;
 • Afvalstoffenheffing +11%;
 • Rioolheffing +2%;
 • Leges en precario +2%.

Weerstandsvermogen en transparante verantwoording
We bewaken onze risico’s, sturen actief op het verlagen van de risico’s en zorgen dat we genoeg eigen vermogen hebben. Hierdoor is ons weerstandsvermogen voor jaren op orde en houden we financiële ruimte om op terug te vallen. We gaan door met de verbeterde producten van de planning- en controlcyclus zodat de (financiële) informatie inzichtelijk, leesbaar en toegankelijk is.

Wat zijn de risico's ?

Terug naar navigatie - Wat zijn de risico's ?

Het meerjarig en financieel blijven rondkrijgen van de begroting is een grote opgave. Dit komt door de opgaven in het sociaal domein en de effecten van de coronacrisis. Zeker als het Rijk niet met extra financiële middelen komt voor het sociaal domein. Toch zet het college alles in om de uitgaven met de inkomsten in balans te brengen.

 

Wat mag het programma kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het programma kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Een toekomstbestendige organisatie 67.789 65.208 68.443 67.385 66.838 65.776
Solide financiën 1.695 6.480 5.601 9.242 14.901 23.566
Algemene reserve 3.708 32.939 2.378 10.257 7.991 8.192
Exploitatiereserve 225 225 225 225 225 225
Begrotingsreserve 37 17 10 9 11 13
Investeringsreserve 1.440 2.063 62 54 49 345
Totaal Lasten 74.894 106.933 76.719 87.172 90.014 98.118
Baten
Een toekomstbestendige organisatie 6.645 7.082 5.782 5.782 5.782 5.782
Solide financiën 391.041 402.730 394.300 399.962 403.697 411.098
Algemene reserve 4.810 7.444 300 300 0 0
Exploitatiereserve 8.258 8.843 1.102 354 250 225
Begrotingsreserve 520 329 141 -158 -171 -171
Investeringsreserve 1.660 30.097 897 697 457 457
Totaal Baten 412.934 456.526 402.523 406.937 410.015 417.391

Financiële toelichting op dit programma

Terug naar navigatie - Financiële toelichting op dit programma

Een toekomstbestendige organisatie

Onder dit thema zijn de totale kosten voor de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen. Naast de overhead kosten van de ambtelijke organisatie (zoals leidinggevenden, teamleiders en secretariële ondersteuning), vallen hieronder ook alle kosten van de volgende organisatieonderdelen:

 • Informatie en communicatie;
 • Financiën, inkoop en juridische zaken;
 • Organisatie;
 • Servicecentrum;
 • Huisvestingskosten niet direct voor het eerste proces (stadskantoor en districtsposten).

De wijziging tegenover de begroting 2020 betreft vooral hogere kosten door een opgenomen indexering voor loon- en prijsontwikkeling. We zetten in 2021 in op het herstellen van de balans tussen werk en mens (formatie en inhuur) en het beschikbare budget. Tevens zetten we in op vernieuwing en doorontwikkeling van integrale veiligheid, privacy en digitalisering. Voor deze investering in de organisatie wordt € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld.
Aan de inkomstenkant was in 2020 een bijdrage van € 1,6 miljoen uit de onderhoudsvoorziening opgenomen voor de verbouwing van het Stadskantoor. Omdat dit een eenmalige bijdrage is, dalen de inkomsten in 2021 tegenover 2020.

Solide financiën
Het thema Solide financiën betreft de algemene dekkingsmiddelen en de kosten en opbrengsten voor:

 • De algemene uitkering;
 • Lokale heffingen;
 • Onroerendezaakbelasting (OZB);
 • Toeristenbelasting;
 • Overige algemene dekkingsmiddelen;
 • Financieringsfunctie;
 • Dividenden en onvoorzien;
 • Te betalen vennootschapsbelasting (Vpb).

De rentekosten nemen toe in 2021. Dit komt door de lagere doorbelasting naar de programma’s door de verlaging van de omslagrente van 1,25% naar 1%. Hierdoor blijven er meer rentekosten over op het taakveld treasury (beheren geld). Voor meer uitleg over het treasury resultaat verwijzen we naar de paragraaf financiering. Daarnaast zijn onder dit thema de stelposten opgenomen, dit betreffen bijvoorbeeld het begrotingssaldo en de stelpost kapitaallasten. Deze laten een jaarlijks fluctuerend beeld zien. 

De opbrengsten nemen af tegenover de begroting 2020 door:

 • Lagere uitkering gemeentefonds;
 • Hogere opbrengsten uit lokale heffingen zoals OZB;
 • Lagere opbrengst treasury en winstuitkering.

Ten opzichte van 2020 is de uitkering van het gemeentefonds afgenomen. Dit komt door de afloop van enkele decentralisatie uitkeringen en het eenmalige coronamaatregelenpakket in 2020. 

Algemene reserve

Ten opzichte van 2020 daalt de storting aan de algemene reserve. We voegen rente toe aan onze reserves. In de afgelopen jaren is de rente sterk gedaald, maar is effect van de lagere rentestand aanvullend toegevoegd aan de algemene reserve. We kiezen ervoor om dat in 2021 eenmalig niet te doen, dit zorgt voor een positief effect op het perspectief van € 1,8 miljoen. 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
(bedragen x € 1.000)
Investeringen in dit programma Lopend krediet per 1-9-2020 Nog te voteren voor 2021 Nog te voteren voor 2022 Nog te voteren voor 2023 Nog te voteren voor 2024 Totaal beschikbare investeringsmiddelen
Bedrijfsvoering 6.768 1.520 1.540 2.900 2.900 15.628
Wagenpark 1.741 1.695 1.695 1.695 1.695 8.521
Totaal 8.509 3.215 3.235 4.595 4.595 24.149

Bedrijfsvoering

De investeringsmiddelen bedrijfsvoering zijn bedoeld voor de investeringen in automatisering, maar ook het gevoteerde krediet voor de verbouwingen aan het Stadskantoor zijn hierin opgenomen. 

Wagenpark

Dit betreft de vervanging en aanschaf van nieuwe voertuigen en materieel van het gemeentelijk wagenpark. 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Mutaties in Reserves
Bedragen x € 1.000
Organisatie en financiën van Breda Stand 1-1-2021 Bedrag Mutaties Stand 31-12-2021
Algemene reserve 96.223 2.078 98.300
Exploitatiereserve 1.031 -877 154
Begrotingsbeeld 1.043 -131 912
Investeringsreserve 6.101 -835 5.266
Totaal 104.398 234 104.632

De mutaties in de reserves worden als volgt verklaard:

Algemene reserve
De Algemene Reserve zetten we in als onderdeel van het weerstandsvermogen om risico's op te vangen. Ook dient het als spaarpot voor slechte tijden. Tenzij anders bepaald, gaan alle rekeningresultaten jaarlijks naar de algemene reserve. Aan de lastenkant staan de stortingen in de reserves. De lasten nemen vooral af door de vrijval (eenmalige meevallers) in 2020 van € 29 miljoen uit de investeringsreserve voor de algemene reserve. Aan de batenkant staan de onttrekkingen uit de reserve, deze nemen vooral af door extra kosten in 2020 van € 6,8 miljoen voor het middellange maatregelenpakket corona.

Begrotingsreserve
In het verleden gebruikten we de begrotingsreserve voor het wegvallen van jaarlijkse grote winstuitkeringen of om afkoopsommen  in de begroting op te vangen, zoals van Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteits Maatschappij en Hogesnelheidslijn. Vanaf 2016 zetten we de reserve in voor het oplossen van een dekkingsverschil voor de fietsenstalling.

Exploitatiereserve
Via de exploitatiereserve houden we bedragen tijdelijk vast om in volgende jaren in te zetten, zoals budgetoverhevelingen. De baten nemen vooral af door de budgetoverhevelingen uit 2019 in 2020.

Investeringsreserve
Samen met de stelpost kapitaallasten zorgt deze reserve voor een balans van de investeringslasten.  De lasten nemen met name af door de storting van € 1,6 miljoen in 2020 in de investeringsreserve voor het huisvestingsplan. De baten nemen met name af door de vrijval in 2020 van € 29 miljoen ten gunste van de algemene reserve.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Mutaties in Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Organisatie en financiën van Breda Stand 1-1-2021 Bedrag Mutaties Stand 31-12-2021
Centrale personeelsvoorziening 544 -286 258
Totaal 544 -286 258

De mutaties in de voorzieningen worden als volgt verklaard:

Centrale personeelsvoorziening
Bij gedwongen ontslag van een medewerker (niet wegens strafontslag, ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheid) ontstaat er op basis van de Werkeloosheidswet recht op een uitkering, zolang de onvrijwillige werkloosheid bestaat. Afhankelijk van de reden van ontslag kunnen we deze  uitkering aanvullen en aansluitend verhogen en verlengen op basis van onze rechtspositieregeling. De hoogte en duur van de uitkeringslast is algemeen in te schatten. Wel is deze uiteindelijk afhankelijk van de vraag of en hoe snel de medewerker nieuw werk heeft. Daarnaast is de hoogte van de uitkering ook afhankelijk van de inflatie en de salarisontwikkelingen na het ontslag. Dit kunnen we vooraf niet inschatten. Ook hoeveel uitkeringen we jaarlijks moeten toekennen is vooraf niet in te schatten. Dit kan wel als het ontslag komt door een reorganisatieplan.

Omdat deze aantallen elk jaar anders zijn, kiezen we ervoor om de ww-verplichtingen via een personeelsvoorziening te laten lopen.

 

Beleidsstukken

Terug naar navigatie - Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij thema
1. Een toekomstbestendige organisatie

Naam document Soort document Jaar
Mandaatbesluit 2019 Kaderstellend 2019
Financiële Verordening gemeente Breda Kaderstellend 2019
Financieel Beleid gemeente Breda Kaderstellend 2020

Achterliggende documenten bij thema
2. Solide financiën 

Naam document Soort document Jaar
Mandaatbesluit 2019 Kaderstellend 2019
Financiële Verordening gemeente Breda Kaderstellend 2019
Financieel Beleid gemeente Breda Kaderstellend 2020

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

Terug naar navigatie - Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

 

Enexis Holding NV (inclusief overige NV’s/BV’s) 
Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website Enexis Enexis
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in % 0,01%
Soort verbonden partij Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma omvat:

 • het in stand houden, beheren, exploiteren (uitbaten) en uitbreiden van distributie en transportnetten 
 • het distribueren (verdelen) en het transporteren van energie
 • het uitvoeren van alle taken van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die een netbeheerder heeft

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Essent is in 2009 gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf. Het productie- en leveringsbedrijf is verkocht aan Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Het leveringsbedrijf Enexis BV blijft in handen van de vorige aandeelhouders van Essent. Voor het splitsingsproces zijn 6 besloten vennootschappen (BV’s) opgericht die een rol hebben in het verkoopproces, de zogenaamde Special Purpose Vehicle (SPV’s). Deze zijn niet apart opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Ze worden in de komende jaren opgeheven na het invullen van de rechten en plichten.
De afronding van deze vennootschappen kan leiden tot eenmalige opbrengsten voor de gemeente. De SPV’s zijn:

 • Essent Milieu Holding NV (later Attero genoemd en in 2013 verkocht);
 • Publiek belang Elektriciteitsproductie BV;
 • CSV Amsterdam BV.

Enexis blijft werken aan oplossingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Met het oog op excellent netbeheer en versnellen van de energietransitie heeft Enexis 4 prioriteiten vastgesteld:

 • Beilig werken;
 • Klantgedreven werk;
 • Verbeterprojecten voor de klant;
 • Versnellen energietransitie.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

 • Energietransitie en investeringen;
 • Voortgang interne informatietechnologie;
 • Veroudering net;
 • Wet en regelgeving.

 

Brabant Water NV
Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website Brabant Water: Brabant Water
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in % 8,60%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma
Brabant Water is belast met de winning, productie en distributie van drink- en industriewater in Noord-Brabant.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Geen.

De belangrijkste risico's bij de verbonden partij

 • De veranderende klimatologische omstandigheden;
 • De kwaliteit van het grondwater;
 • De veroudering van het netwerk;
 • Informatie- en fysieke beveiliging.

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website BNG: BNG
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in % 0,46%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Bank Nederlandste Gemeenten (BNG Bank) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk (sociaal) belang. Met speciale financiële diensten draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De aandelen van de BNG Bank zijn voor de helft van de Staat. De andere helft valt onder gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
De langdurige lage en negatieve rente hebben een invloed op het business model van het bankwezen (veilig bankierproces).

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Grootste risico’s voor de bank zijn het debiteurenrisico en de informatietechnologie. Daarnaast zorgen toenemende regels voor een grote druk op de organisatie.

 

GR Belastingsamenwerking West-Brabant
Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website BWB: BWB
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger: Miriam Haagh
Belang Breda in verbonden partij in % 18% van de bijdragen aan de BWB is voor rekening van  Breda
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt de heffing en inning van algemene belastingen voor de Gemeente Breda en zij vervult taken voor de wet WOZ (per 1 mei 2019). Ook geven zij beleidsadvisering over gemeentelijke heffingen. De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen- en dagelijks bestuur van de BWB.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
De BWB heeft de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. De verdeelsleutels voor het doorberekenen van de kosten aan de deelnemers zijn veranderd. Hiermee heeft de Gemeente Breda niet ingestemd, ook niet met de Begroting 2021 van de BWB. Afgesproken is dat de Gemeente Breda in aanmerking komt voor een overgangsregeling voor de hogere jaarlijkse bijdrage op basis van de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Deze wordt in overleg thans uitgewerkt. 

Uiterlijk vanaf  1 januari 2022  moeten alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties woningen taxeren op basis van gebruiksoppervlakte, volgens het besluit van de Waarderingskamer. Momenteel gebeurt waardebepaling op basis van kubieke meters.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Primair proces: waardebepaling naar gebruiksoppervlakte is een groot en arbeidsintensief project voor de BWB. Zonder goede voorbereidingen kan dit financiële risico's hebben voor de deelnemers.
 • Bedrijfsvoering: door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om noodzakelijke functies in te vullen. Veranderende werkzaamheden binnen de BWB, door in- en externe ontwikkelingen, vragen een flexibele invulling van het personeelsbestand. Dit verhoogt de kosten.
 • Automatisering: Het contract voor de belangrijkste applicatie loopt tot eind 2020. De Europese aanbestedingsprocedure kan financiële risico’s met zich meebrengen.

De BWB vangt risico’s op door zorgvuldigheid bij procedures en het treffen van beheersmaatregelen. Breda analyseerde de risico’s en omschreef sturing- en beheersmaatregelen richting de BWB.