Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaand is per programma weergegeven wat de incidentele baten en lasten zijn.

(bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 Omschrijving
Nr. Programma/Thema/Product Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Vitaal en Sociaal Breda
1.1 Opgroeien
- Primair en voortgezet onderwijs 302 Doorontwikkeling onderwijs, laaggeletterdheid
- Primair en voortgezet onderwijs 169 Septembercirculaire 2020: aanpak laaggeletterdheid
- Jeugdhulp en maatwerkondersteuning 2.861 Septembercirculaire 2020: Jeugdhulp
- Jeugdhulp en maatwerkondersteuning -60 Septembercirculaire 2020: Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten
1.2 Betrokken zijn
- Algemene voorzieningen volwassenen 20 20 Geescaleerde zorg (uit septembercirculaire 2019)
- Algemene voorzieningen volwassenen -330 -330 -330 Mantelzorg omvormen
- Volwassenen maatwerkondersteuning 200 200 Breda senior
- Volwassenen maatwerkondersteuning -182 Septembercirculaire 2020: Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten
1.3 Ontmoeten
- Wijkaanpak 60 Voorjaarsnota 2019: Flexibel budget wijkzaken Breda begroot
- Wijkaanpak 262 Voorjaarsnota 2017: Wijkgericht werken
1.4 Thuis
- Volwassenen geëscaleerde zorg 100 100 Coalitie-akkoord 18-22: impuls aanpak ongedocumenteerden (4 jaar)
- Volwassenen geëscaleerde zorg 125 Meicirculaire 2019: geweld hoort nergens thuis
- Volwassenen geëscaleerde zorg 928 Septembercirculaire 2020: brede aanpak dak- en thuisloosheid
1.5 Leren, ontwikkelen en werken
Reintegratie 6 Septembercirculaire 2020: participatie reintegratie
1.6 Leven
- Sportbeleid 836 Coalitie-akkoord 18-22: sportaccomodatie investeringen derden
- Sportbeleid 100 Vuelta
- Sportbeleid 100 Urban Sports
- Volksgezondheid 28 Gezond in de stad (uit meicirculaire 2019)
- Volksgezondheid 20 20 Septembercirculaire 2020: subsidie kansrijke start
1.7 Mutaties reserves
- Reserve sportinvesteringen 836 Inzet vanuit reserve voor subsidie 1/3 regeling sportinvesteringen
Subtotaal programma 2.908 836 2.971 0 -324 0 -330 0
2 Ondernemend Breda
2.1 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
- Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 1.657 9.937 673 4.207 899 5.250 815 2.281 Kosten en opbrengsten grondexploitaties bedrijventerreinen
- Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 8.280 3.534 4.351 1.466 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties bedrijventerreinen
- Economische Zaken 148 148 148 148 20 20 20 20 Diversen
- Economische Zaken 1.000 Coronamaatregelen, capaciteit/cofinanciering
2.2 Grote projecten in de stad
- Via Breda 12 44 OVTC afwikkeling
- Via Breda 479 3.999 649 6.171 807 1.573 Kosten en opbrengsten grondexploitaties Via Breda
- Via Breda 3.520 5.522 766 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Via Breda
- Via Breda 300 500 Programma ontwikkeling stadsvernieuwing V Shape
- Gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden 888 1219 1710 1.625 Kapitaallasten gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden
- Overige grote projecten 156 216 268 184 Kapitaallasten overige gebiedsontwikkeling (Amphia, Corbion)
2.3 Dynamische Stad
- Cultuurpresentatie 1.000 Realisatie kunsthal
- Cultuurpresentatie 500 Voorjaarsnota 2019: restauratie grote kerk
- Cultuurpresentatie 200 500 Werkbudget cultuur
- Musea 85 60 85 60 85 60 60 60 Collectiebeheer
2.4 Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
- HBO 100 NJV17; speerpunt 5, internationaal onderwijs
- HBO 330 BBV2017-1063; Logistics Commiunity Brabant
- Volwassenen educatie 2.118 2.118 Rijkssubsidie volwasseneneducatie
- Onderwijshuisvesting 438 438 Onderwijs-Building
Subtotaal programma 20.273 16.262 13.090 10.586 9.844 6.903 4.608 2.361
3 Duurzaam wonen in Breda
3.1 Wonen in Breda
- Wonen 4.920 400 Coalitie-akkoord 18-22: versnellingsopgave wonen
- Wonen 261 261 Huisvesting Statushouders (o.a. Koetshuis)
3.2 Verdeling beschikbare ruimte
- Stedelijke planning en programmering 89 89 7 7 Subsidieovk Interreg Europe project WAVE
- Stedelijke planning en programmering 50 Gebiedsonderzoek Princenhage
- Ruimtelijke Ordening 800 Omgevingswet
3.3 Grote Woonprojecten in de stad
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 2.699 15.399 1.304 1.828 3.304 0 Kosten en opbrengsten grondexploitaties woningbouw
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 12.699 523 -3.304 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 2.200 3.500 Winstnemingen grondbedrijf
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 388 162 391 160 393 158 395 156 Ontwikkeling Havenkwartier
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 256 258 1.200 260 300 261 Ontwikkeling Gasthuisvelden
-Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 300 550 Taakstelling vastgoed VJN19- 2021-2022, verkopen panden en gronden
3.4 Bereikbaar Breda
- Mobiliteit 300 300 -200 Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties
- Mobiliteit 170 Impuls langzaam verkeer
- Parkeren 200 400 200 400 200 200 Uitbreiding handhavingsgebied
- Parkeren 145 152 160 160 Bijdrage in fietsenstalling NS
3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad
- Milieubeheer 345 Uitvoeringsprogramma bodem
- Milieubeheer 215 215 BBV 2018-2089: subsidie AirQon
- Milieubeheer 766 Energietransitie
- Groen en water 65 65 65 Van Gogh nationaal park
3.6 Mutaties reserves
- Reserve parkeerbedrijf 333 356 Uitbreiding handhavingsgebied en verder afbouw parkeerreserve
- Reserve bodemfonds 784 588 431 431 Uitvoeringsplan bodem
- Reserve klimaatfonds 243 243 243 243 Onttrekking uit reserve ten behoeve van klimaatprojecten
- Reserve klimaatfonds 274 280 286 286 Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds
- Reserve klimaatfonds 766 Onttrekking uit reserve ten behoeve van energietransitie
- Reserve versnellingsopgave wonen 5.020 500 Dotatie ten behoeve van versnellingsopgave wonen
Subtotaal programma 24.642 25.911 4.141 9.332 1.164 1.332 902 1.030
4 Basis op orde in Breda
4.1 Veilig Breda
- Veilig Breda algemeen 170 140 140 140 140 140 140 140 Coffeeshops
- Ondermijning 375 375 Sociale weerbaarheid
- Fysieke veiligheid -200 Resultaat veiligheidsregio
- Fysieke veiligheid 36 36 36 36 Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten
4.2 Dienstverlening
- Administratie en basisregistraties 100 Bijdrage BWB project gebruiksoppervlak
4.3 Beheer van de openbare ruimte
- Beheer van de openbare ruimte 600 600 Afvalservice: beheer milieustraat Moerdijk
- Beheer van de openbare ruimte 40 40 Herplanten bomen
- Beheer van de openbare ruimte 96 96 18 18 9 9 9 9 Ecologie Wijkzaken
4.4 Beheer van het gemeentelijk vastgoed
- Vastgoedbeheer 403 403 403 403 Kantoorgebouw C
4.5 Open overheid
- Raad 13 Meerwerk accountant
Subtotaal programma 1.633 1.211 637 158 588 149 588 149
5 Organisatie en financiën van Breda
5.1 Solide financiën
- Algemene uitkeringen 125 Meicirculaire 2019: geweld hoort nergens thuis
- Algemene uitkeringen 28 Meicirculaire 2019: gezond in de stad
- Algemene uitkeringen 20 Septembercirculaire 2019: algemene voorziening volwassenen
- Algemene uitkeringen 30 Meicirculaire 2020: veilige steden / VOR Boa
- Algemene uitkeringen -60 2.861 Septembercirculaire 2020: jeugdhulp
- Algemene uitkeringen -182 Septembercirculaire 2020: uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten
- Algemene uitkeringen 36 36 36 36 Septembercirculaire 2020: versterking omgevingsveiligheidsdiensten
- Algemene uitkeringen 1.640 Septembercirculaire 2020: uitstellen opschalingskorting
- Decentralisatieuitkering sociaal domein 190 20 Septembercirculaire 2020: jeugdhulp
- Decentralisatieuitkering sociaal domein 928 Septembercirculaire 2020: brede aanpak dak- en thuisloosheid
- Decentralisatieuitkering sociaal domein 6 Septembercirculaire 2020: participatie reintegratie
5.2 Mutaties reserves
- algemene reserve 2.170 4.350 4.350 Coalitie-akkoord 18-22: bijdrage om reserve op peil te houden
- algemene reserve 450 450 Coalitie-akkoord 18-22: terugbetaling voorfinaniering vorming reserve sportinvesteringen
- algemene reserve 1.300 1.200 1.200 1.200 Extra dotatie peil houden reserve
- algemene reserve 4.000 BGW20 mutatie winstneming GREX
- algemene reserve 300 300 200 Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties
- algemene reserve -1.800 Verlaging rente van 2% naar 1%
- exploitatiereserve 225 225 225 225 225 225 225 225 Verkiezingen
- exploitatiereserve 330 Logistic community
-exploitatiereserve 450 Voorjaarsnota 2019: vrijval budget verkiezingen
- exploitatiereserve 72 104 Bijdragen aan de exploitatie uit jaaroverhevelingen
- exploitatiereserve 25 25 25 Collectiebeheer musea
- begrotingsreserve 12 141 10 -157 11 -171 11 -171 Bijdrage in fietsenstalling NS
Subtotaal programma 187 4.298 8.055 3.414 5.786 121 5.986 90
Totaal 49.643 48.518 28.894 23.490 17.058 8.505 11.754 3.630
Incidenteel begrotingssaldo -1.125 -5.404 -8.553 -8.124

Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Bij een negatief incidenteel begrotingssaldo wordt een deel van de incidentele lasten ook afgedekt door structurele baten, wat goed is voor het structureel begrotingsevenwicht. Bij een positief incidenteel begrotingssaldo daarentegen worden structurele baten ingezet om incidentele lasten af te dekken, wat leidt tot een negatief structureel begrotingsevenwicht.