Overzicht indicatoren

Programma 1 Vitaal en Sociaal

Terug naar navigatie - Programma 1 Vitaal en Sociaal
PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Opgroeien
Nr 001 Deelname cultuur door kinderen
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat een cultuuractiviteit doet in de vrije tijd
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
42 43 Zie toelichting
Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats. Voor de oneven jaren is daarom geen streefwaarde bepaald.
Nr 002 Deelname cultuur door kinderen - basisschoolleeftijd
% kinderen van 6 t/m 11 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting
Het gaat om een uitsplitsing van de indicator 'Deelname cultuur door kinderen' over kinderen van 6 t/m 17 jaar in twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 11 jaar (primair onderwijs) en 12 t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs). Er is tot nu toe geen aparte streefwaarde bepaald voor de 2 leeftijdsgroepen. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats. Voor de oneven jaren wordt daarom geen streefwaarde bepaald.
Nr 003 Deelname cultuur door kinderen - middelbare schoolleeftijd
% kinderen van 12 t/m 17 jaar dat deelneemt aan cultuuractiviteiten
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting
Het gaat om een uitsplitsing van de indicator 'Deelname cultuur door kinderen' over kinderen van 6 t/m 17 jaar in twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 11 jaar (primair onderwijs) en 12 t/m 17 jaar (voortgezet onderwijs). Er is tot nu toe geen aparte streefwaarde bepaald voor de 2 leeftijdsgroepen. Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats. Voor de oneven jaren wordt daarom geen streefwaarde bepaald.
Nr 004 Beweegnorm
% kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar dat voldoet aan de beweegnorm matig intensief bewegen van minimaal 1 uur op alle dagen van de week.
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
27 30 Zie toelichting
Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats. Voor de oneven jaren wordt daarom geen streefwaarde bepaald.
Nr 005 Jongeren met jeugdbescherming
% jongeren met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
0,9 0,9 0,8 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 006 Jongeren met ambulante jeugdhulp
Aantal jongeren tot en met 23 jaar met ambulante zorg in natura jeugdhulp (ambulante begeleiding en/of ambulante behandeling)
Bron: Zorgportaal (berichtenverkeer: gemeentelijke cijfers) Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
3.934 4.172 Stabilisatie Zie toelichting
De monitor Jeugd wordt doorontwikkeld. De gemeenteraad houden we hiervan op de hoogte. In dit proces kijken we of er een geschikter kerncijfer is dat we gebruiken als begrotingsindicator. Daarom is er nog geen streefwaarde.
Thema Opgroeien, Product Algemene voorzieningen jeugd
Nr 007 Kinderen in armoede
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7 7 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 008 Jongeren met delict voor rechter
12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1 1 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 009 Werkloze jongeren
Jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 22 jarigen
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
2 2 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Opgroeien, Product Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd
Nr 010 Gemeente/CJG verwijzer jeugdhulp
Aandeel jeugdhulptrajecten voor jeugd tot en met 23 jaar waarbij gemeente/CJG verwijzer is ten opzichte van het totaal aantal zorg in natura jeugdzorgtrajecten
Bron: Berichtenverkeer jeugdhulp Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
37 38 Stijging Zie toelichting
De monitor Jeugd wordt doorontwikkeld. De gemeenteraad houden we regelmatig op de hoogte. In dit proces kijken we of er een geschikter kerncijfer is dat we als indicator gebruiken. Daarom is er nu geen streefwaarde.
Thema Opgroeien, Product Jeugdhulp maatwerkondersteuning
Nr 011 Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar, over het hele jaar
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
9,1 10,1 10,6 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Opgroeien, Product Jeugdhulp geëscaleerde zorg
Nr 012 Jongeren met jeugdreclassering
Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
0,4 0,4 0,5 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Opgroeien, Product Primair en voortgezet onderwijs
Nr 013 Absoluut schoolverzuim
Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen)
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
3,8 2,9 3.5 2,6
Dit is een streefwaarde op basis van de realisatiewaarde van 2018 (2,9: 2019 is nog niet bekend). We verwachten een verdere daling van het absoluut verzuim. In 2018 is bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) 2,1 fte toegevoegd voor extra inzet. Absoluut verzuim wordt hierdoor tijdig(er) gesignaleerd en leerplicht en scholen kunnen vervolgens sneller actie ondernemen. Ook in 2020 is een investering van 0,6 fte gedaan en voor 2021 hebben Breda en het RBL hiervoor plannen.
Nr 014 Relatief schoolverzuim
Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen)
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
23 19 22 17
Dit is een streefwaarde op basis van de realisatiewaarde van 2018 (19: 2019 is nog niet bekend). We verwachten een verdere daling van het relatief verzuim. In 2018 is bij het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) 2,1 fte toegevoegd voor extra inzet. Relatief verzuim wordt nu eerder gesignaleerd. Leerplichtambtenaren en scholen kunnen sneller actie ondernemen. Ook in 2020 is een investering van 0,6 fte gedaan en voor 2021 hebben Breda en het RBL hiervoor plannen.
Thema Betrokken zijn
Nr 015 Meedoen
% inwoners dat actief meedoet in de samenleving
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
75 71 Zie toelichting Zie toelichting
Het percentage laat zien hoeveel mensen actief bijdragen aan de samenleving op het vlak van werk, school, re-integratie, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit is een gecombineerde indicator van verschillende variabelen. Op ieder van deze variabelen hebben we als gemeente beperkte invloed. Het behalen van de streefwaarde is niet direct een gevolg van onze inspanningen. Bepaalde trends kunnen natuurlijk wel aanleiding zijn om onze inspanningen aan te passen.
Thema Betrokken zijn, Product Maatwerk WMO
Nr 016 Maatwerkarrangementen WMO
Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
81 83 85 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Thuis
Nr 017 Gehuisveste daklozen
% daklozen van de uitgestroomde daklozen dat duurzaam gehuisvest is.
Bron: Centraal Onthaal Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
69 52 53 80 Zie toelichting
We zetten een nieuwe monitor op. De nieuwe manier van registreren zorgt voor een trendbreuk. We wachten de eerste uitkomsten af. Op basis hiervan bepalen we de nieuwe streefwaarde.
Nr 018 Beschermd wonen
Aantal cliënten in Beschermd Wonen
Bron: Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
879 999 1.012 Stabilisatie t.o.v. 2018 Zie toelichting
Ongeveer een derde minder cliënten t.o.v. 2019. Een deel van de beschermd wonen cliënten stroomt uit door de openstelling van de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast verwachten we meer cliënten binnen de ambulante Wmo te kunnen helpen.
Thema Leren, ontwikkelen en werken
Nr 019 Voortijdig schoolverlaters
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat
Bron: Onderwijs in cijfers (OCW, DUO, CBS) Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
2,1 2 1.8 1.8
Voor 2020 streven we naar 1,8%. We verwachten niet dat het percentage verder afneemt. Dit komt door een groeiend aantal leerlingen met (gesignaleerde) multi-problematiek. De verwachte gevolgen door corona zijn niet meegenomen. Daarom streven we voor 2021 ook naar 1,8%. Dit is een voorlopige streefwaarde op basis van realisatiewaarden van 2018 (2,0%, 2019 is nog niet bekend). In overleg met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant en de regiogemeenten zijn de definitieve streefwaarden eind juni 2020 bepaald.
Nr 020 Bijstandsuitkering
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder
Bron: CBS Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
43,7 42,6 39,6 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 021 Laaggeletterdheid
Percentage laaggeletterden (in de leeftijd 16-65)
Bron: Onderzoeksrapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
8 tot 11 Zie toelichting
De laatste gegevens over het aantal laaggeletterden komen uit 2016. We richten ons op het bereiken van meer laaggeletterden. Niet op een afname van het aantal laaggeletterden. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Participatie
Nr 022 Uitstroom naar werk/zelfstandig ondernemerschap
Het aantal mensen dat uitstroomt naar werk of zelfstandig ondernemerschap
Bron: Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
538 719 613 420 Zie toelichting
We hebben hiervan nog geen beeld in verband met de coronacrisis
Nr 023 Baanafspraken regio West-Brabant
Het aantal baanafspraken in de regio West-Brabant ten opzichte van nulmeting eind 2012
Bron: UWV Regionale trendrapportage banenafspraak Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
803 1.292 1.392 Zie toelichting Zie toelichting
De streefwaarde wordt vastgesteld op het moment dat het overheidsquotum bekend is. Voor 2021 zijn alleen de landelijke streefwaarden (quotum) bekend, maar nog niet per regio.
Nr 024 Beschut werk
Het aantal personen geplaatst binnen beschut werk
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
37 49 62 Zie toelichting Zie toelichting
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt elk jaar een verplicht aantal beschutte werkplekken vast per gemeente. De streefwaarde wordt vastgesteld op het moment dat het overheidsquotum bekend is. Eind 2020 wordt dit bekend gemaakt voor 2021.
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Sociale werkvoorziening
Nr 025 Sociale werkvoorziening (subsidie-eenheden)
Het aantal subsidie-eenheden waarvoor de sociale werkvoorziening begeleiding geeft.
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1.027 966 903 850 Zie toelichting
Deze indicator is een onderdeel van een set van 105 indicatoren. De auditcommissie stelde deze set in april 2020 vast. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze indicator. Er is geen streefwaarde bepaald. Subsidie-eenheden zijn niet meer van toepassing in 2021. Boven de ministeriële toekenning krijgt ATEA geen subsidie meer van de overheid.
Nr 026 Sociale werkvoorziening (personen)
Het aantal personen dat begeleid wordt door de sociale werkvoorziening (WSW).
Bron: Gemeente Breda, ATEA Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1.089 1.059 975 975 900
Thema Leren, ontwikkelen en werken, Product Schuldhulpverlening
Nr 027 (Hulp-)vragen
Het aantal aanmeldingen voor een vorm van schuldhulpverlening.
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1.057 1.012 952 Hoger dan 2018 1.150
Door de coronacrisis verwachten we een stijging van het aantal aanvragen met 15%
Nr 028 Schuldbemiddeling en sanering
Het aantal opgestarte schuldregelingstrajecten (schuldbemiddelingen en saneringskredieten)
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
213 234 299 Hoger dan 2018 361
Is niet als indicator opgenomen in beleidsplan. Door de coronacrisis verwachten we een stijging van 15%
Nr 029 Budgetbeheer
Het aantal mensen in budgetbeheer.
Bron: Gemeente Breda, Kredietbank West-Brabant Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
441 410 383 Hoger dan in 2018 507
Is niet als indicator opgenomen in beleidsplan. Door de coronacrisis verwachten we een stijging van 15%
Thema Leven
Nr 030 Tevreden over het leven
Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid met het leven
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,8 8 7,8 Minimaal gelijk houden aan 2018 >7,8
Maar is mogelijk door de coronacrisis iets lager.
Nr 031 Structureel sporten
% inwoners dat structureel sport
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
70 75 Zie toelichting
Het onderzoek vindt alleen in de even jaren plaats. Voor de oneven jaren is daarom geen streefwaarde bepaald.
Nr 034 Effect ondersteuning op kwaliteit van leven
% Wmo cliënten dat het helemaal eens of eens is met de stelling 'Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven'
Bron: CEO WMO Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
74 77 79 70 tot 80 (minimaal gelijk aan 72) 70 tot 80
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 waren de cijfers nog niet bekend. Inmiddels weten we dat de streefwaarde 2019 is behaald.
Thema Leven, Product Volksgezondheid
Nr 035 Gezondheidsbeleving
Gemiddeld rapportcijfer voor de lichamelijke gezondheid
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,5 7,6 7,5 Continueren: 7,3-7,7 Continueren: 7,3 - 7,7
Thema Leven, Product Sportbeleid
Nr 036 Niet-wekelijkse sporters
Het % niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens 1 keer per week aan sport doet
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting Zie toelichting
Onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd (in 2020: dus voor 2021 geen nieuwe cijfers beschikbaar). Verder is dit een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Ontmoeten
Nr 037 Sociale cohesie
Score sociale cohesie
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,1 6 Zie toelichting 6
Het onderzoek vindt alleen in de oneven jaren plaats. Voor de even jaren is daarom geen streefwaarde bepaald.
Thema Ontmoeten, Product Wijkaanpak
Nr 038 Leefbaarheidsinitiatieven vanuit bewoners
Aantal leefbaarheidsinitiatieven van bewoners (fysiek, sociaal, overlast en/of veiligheid)
Bron: Gemeente Breda, Wijkzaken Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
160 222 179 250 200
Nr 039 Wijkdeals
Het aantal initiatieven van bewoners(groepen) die zich richten op onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. De gemeente biedt hierbij hulp in de vorm van een vergoeding, materiaal of in de organisatie
Bron: Gemeente Breda, Wijkzaken Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
273 283 354 275 400

Programma 2 Ondernemend Breda

Terug naar navigatie - Programma 2 Ondernemend Breda
PROGRAMMA INDICATOREN
Nr 040 Waardering voor de stad (bezoekers)
Rapportcijfer voor de binnenstad van Breda (gegeven door bezoekers)
Bron: Passantenonderzoek Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,9 7,9 wordt gemeten in de oneven jaren 8
Kanttekening: De cijfers zijn in 2021 wellicht heel anders door de coronacrisis (andere beleving van de binnenstad maar ook een andere populatie: meer bewoners en minder bezoekers van buiten Breda).
Nr 041 Trots op de stad (inwoners)
Percentage inwoners dat trots is op de stad Breda
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
66 69 68 71 71
Nr 042 Economische Barometer
Stand van de Economische Barometer
Bron: O&I Economische barometer Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,3 7,2 7 7.2 Volgindicator - Geen streefwaarde
Door de coronacrisis is het niet mogelijk om een streefwaarde voor 2021 te bepalen. Wel willen we deze indicator blijven volgen.
Nr 043 Vestigingsklimaat
Waardering van het vestigingsklimaat door Bredase ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,4 7.2 Minimaal 7
Door de coronacrisis houden we rekening met een lichte daling van de beoordeling van het vestigingsklimaat. Wel blijven we inzetten op een ruim voldoende.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Nr 044 Werkgelegenheid Totaal (absoluut)
Aantal werkzame personen in Breda
Bron: Vestigingenregister Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
105.235 107.960 109.570 108.500 1% hoger dan realisatie in 2020
We streven voor 2021 naar een stijging van de werkgelegenheid met 1% ten opzichte van de realisatie in 2020. Hierbij baseren we ons op de basisraming (zwak herstel) van het CPB uit juni 2020. In dit scenario gaat het CPB uit van een economische krimp van 6,4% in 2020 en een economische groei van 3,3% in 2021. Het is nog erg onzeker hoe sterk de economische activiteiten in 2020 precies zullen afnemen en hoe snel de economie zich daarna kan herstellen. Ook de effecten hiervan op de werkgelegenheid zijn nog erg onzeker. Daarnaast is ook het verdere verloop van de pandemie - en een versoepeling of juist aanscherping van maatregelen - nog onzeker.
Nr 045 Aantal banen per 1.000 inwoners
Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 64 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
869,5 887,7 900,4 Zie toelichting Zie toelichting
Deze indicator is een onderdeel van een set van 105 indicatoren. De auditcommissie/raad stelde deze set in april 2020 vast. Het is een landelijk verplichte indicator waar de gemeente niet rechtstreeks op stuurt. De gemeente stuurt op het totaal aantal banen. Er is dan ook geen streefwaarde bepaald.
Nr 046 Toeristisch werkklimaat
Aantal banen in de toeristische sector per 1000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
47,2 48,2 49,5 Zie toelichting Zie toelichting
Deze indicator is onderdeel van de set van 105 indicatoren die de auditcommissie/raad in april 2020 heeft vastrgesteld. Dit was in het verleden een landelijk verplichte indicator. Sinds de jaarrekening 2019 niet meer. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze samengestelde indicator. De gemeente stuurt op het totaal aantal banen. Er is dan ook geen streefwaarde bepaald.
Nr 047 Ondernemersklimaat
Waardering van het ondernemersklimaat door Bredase ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,9 7 7
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Economische zaken
Nr 048 Functiemenging
De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen.
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
56,1 56,5 56,7 Zie toelichting Zie toelichting
Deze indicator is onderdeel van de set van 105 indicatoren die de auditcommissie/raad in april 2020 vaststelde. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze samengestelde indicator. Er is geen streefwaarde bepaald. De gemeente stuurt op het totaal aantal banen en het totaal aantal woningen.
Nr 049 Netto arbeidsparticipatie
Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
69,1 69,7 70,6 Zie toelichting Zie toelichting
Deze indicator is onderdeel van de set van 105 indicatoren die de auditcommissie/raad in april 2020 vaststelde. Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente stuurt niet rechtstreeks op deze samengestelde indicator. Er is geen streefwaarde bepaald.
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Acquisitie en accountmanagement
Nr 050 Dienstverlening
Beoordeling van de dienstverlening van de gemeente Breda aan ondernemers
Bron: Ondernemerspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,7 6.8 6.8
We doen als gemeente alles om de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren.
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Evenementen
Nr 051 Evenementenbeleid
De gemiddelde waardering van Bredase bezoekers voor de evenementen die ze hebben bezocht
Bron: O&I Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting Zie toelichting
Door de coronacrisis en het daaropvolgende 'nieuwe normaal' is het nog niet duidelijk hoe evenementen er in 2021 uit gaan zien. Er is daarom geen streefwaarde bepaald.
Thema Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Product Grondexploitatie bedrijventerreinen
Nr 052 ratio vraag/aanbod werklocaties
Verhouding tussen het aantal ha aan werklocaties dat direct uitgeefbaar is en de vraag naar werklocaties
Bron: team planeconomie Meeteenheid: ratio
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
0,28 0,24 1 1
We streven naar een situatie waarbij vraag gelijk is aan aanbod. Bij een waarde van 1 is de voorraad (direct uitgeefbaar) bedrijventerrein gelijk aan de vraag hiernaar. De streefwaarde is hier altijd gelijk aan 1.
Nr 053 Leegstand
Leegstand ( in percentage van de voorraad)
Bron: Data warehouse- woz basisregistratie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
13,8 7,6 12.3 0,5%punt lager dan 2020
Door de coronacrisis verwachten we in 2020 een stijging van de leegstand. Voor 2021 streven we ernaar weer 0,5%punt onder de leegstand van 2020 te zitten.
Thema Dynamische stad, Product Cultuurpresentatie
Nr 054 positie Breda op landelijke cultuurindex
Stand van Breda op de cultuurindex van de 50 grootste gemeenten.
Bron: Atlas voor gemeenten Meeteenheid: Ranking (1 t/m 50)
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
35 34 35 34
Dit is een volgindicator waar de gemeente Breda niet op stuurt. Met ingang van begrotingsjaar 2021 wordt daarom geen streefwaarde meer bepaald.
Thema Beroepsonderwijs en Huisvesting Onderwijs
Nr 055 Aandeel studenten dat woont in Breda
Aandeel studenten dat in Breda woont
Bron: KENCES, Landelijke monitor studentenhuisvesting Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
35,3 35.3 Zie toelichting
We willen het aandeel studenten dat in Breda studeert en in Breda woont minimaal stabiel houden aan de waarde in 2018. We zien het aantal studenten dat in Breda woont graag verder stijgen. Helaas zijn hierover geen cijfers beschikbaar. Daarom is ook geen streefwaarde bepaald.

Programma 3 Duurzaam wonen

Terug naar navigatie - Programma 3 Duurzaam Wonen
PROGRAMMA INDICATOREN
Nr 056 Prettig wonen
Rapportcijfer prettig wonen in de buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,6 7,6 Zie toelichting Zie toelichting
Breda streeft naar een kwalitatief goede en gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad in een variëteit van woonmilieus. Uitgangspunt is dat woningen en de omgeving aansluiten bij de vraag van bewoners. Constant zijn aanpassingen nodig, waarbij de kwaliteit minimaal op de goede waarde blijft van voorgaande jaren. Opmerking: Het onderzoek van de Buurtenquête vindt alleen in de oneven jaren plaats.
Nr 057 Duurzaam wonen
Bron: Meeteenheid:
Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting
Deze indicator hoort bij de set van 105 indicatoren die de auditcommissie/raad in april 2020 vaststelde. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar. Bij de ontwikkeling van de wijkenergieplannen komt er mogelijk meer informatie beschikbaar.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Wonen in Breda
Nr 058 Zoektijd woningzoekenden
Zoektijd woningzoekenden alle reactiemodellen in jaren (inschrijfduur en loting)
Bron: Jaarrapportage Klik voor wonen Meeteenheid: Tijdsduur in jaren
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1,7 1,8 2 2 Zie toelichting
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties willen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen. De druk op de woningmarkt is hoog. Overeenkomstig het Bestuursakkoord Lef en Liefde wordt ingezet op nieuwbouw van 1.200 sociale huurwoningen in deze bestuursperiode. Door de inzet van diverse modellen van toewijzing wordt getracht de zoektijd van woningzoekenden te beperken. De zoektijd is de tijd tussen de eerste reactie op het woningaanbod en de acceptatie van de woning. In 2019 is 59% van de woningen toegewezen op volgorde van inschrijfduur. In vier jaar tijd is de gemiddelde inschrijftijd op volgorde van inschrijfduur toegenomen van 5,9 naar 7,5 jaar. De gemiddelde zoektijd op basis van inschrijfduur nam in deze periode toe van 1,8 naar 2,2 jaar. Bij loting en rechtstreeks toewijzen (via bemiddeling) is de gemiddelde zoektijd veel lager dan bij volgorde van inschrijfduur. In 2019 is het aantal toegewezen woningen via bemiddeling 23%. Dit is een forse toename ten opzichte van de jaren daarvoor. Het percentage verhuringen via loting bleef in 2019 met 15% gelijk. Het aantal vrijkomende woningen vertoont een dalende trend (-22% tov 2018). Zittende huurders blijven langer in hun woning. Alle inkomensgroepen hadden in 2019 te maken met een verminderde beschikbaarheid van woningen, met uitzondering van de middeninkomens.
Thema Wonen in Breda, Product Wonen
Nr 059 Nieuw gebouwde woningen
Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
11,7 6,3 6,2 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 060 Demografische druk
Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar)
Bron: CBS Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
65,7 66,2 66,4 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 061 Woonlasten éénpersoonshuishoudens
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
650 647 654 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 062 Woonlasten meerpersoonshuishoudens
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
750 744 754 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 063 Gemiddelde WOZ-waarde
WOZ waarde woningen in duizend euro
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: Bedrag in duizend euro
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
235 250 270 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 064 Aantal sociale huurwoningen tot € 424
Aantal zelfstandige huurwoningen goedkope prijsklasse tot € 424
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
3.118 3.104 2.749 3104 Zie toelichting
De uitkomsten van het Woonlastenonderzoek worden gebruikt voor de zogenaamde Veranderopgave. Bij deze exercitie zal blijken wat de gewenste voorraadontwikkeling zal moeten zijn voor de komende jaren.
Nr 065 Aantal sociale huurwoningen tot € 651
Aantal zelfstandige huurwoningen betaalbare prijsklasse tot € 651
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
15.100 15.334 15.363 15.334 Zie toelichting
De uitkomsten van het Woonlastenonderzoek worden gebruikt voor de zogenaamde Veranderopgave. Bij deze exercitie zal blijken wat de gewenste voorraadontwikkeling zal moeten zijn voor de komende jaren.
Nr 066 Aantal sociale huurwoningen tot € 720
Aantal zelfstandige huurwoningen bereikbare prijsklasse tot € 720
Bron: Monitor sociale voorraad Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
3.582 3.582 3.800 3.842 Zie toelichting
De uitkomsten van het Woonlastenonderzoek gebruiken we voor de zogenaamde Veranderopgave. Zo weten we wat de gewenste voorraadontwikkeling moet zijn voor de komende jaren.
Thema Grote woonprojecten in de stad
Nr 067 Opleveringen woningen
Gerealiseerde woningbouw (bruto toevoeging)
Bron: Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1.329 936 1.056 1000 tot 1250 1000 tot 1250
De doelstelling is het bouwen of in harde plannen hebben van 6.000 woningen in de periode 2019 tot en met 2022.
Thema Bereikbaar Breda
Nr 068 Bereikbare binnenstad
Tevredenheid over bereikbaarheid binnenstad door Bredanaars
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
72 72 75 70 70
Het streven is dat op de lange termijn tenminste 70% van de Bredanaars tevreden is over de bereikbaarheid van de binnenstad.
Nr 069 Duurzaam vervoer
Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en het OV (Modal split)
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
61 58 63 Doel is een stijgende lijn Doel is een stijgende lijn
We willen de groei van mobiliteit in Breda zoveel mogelijk opvangen met duurzame(re) alternatieven. Hiervoor moet het aandeel verplaatsingen te voet, per fiets en per openbaar vervoer jaarlijks toenemen. Openbaar vervoer rekenen we tot duurzamere modaliteiten. De trein (Nederlandse Spoorwegen) rijdt op 100% windenergie. Bussen in Breda rijden (nog) niet op duurzame energie maar hebben meer passagiers. De elektrische- en ook de hybride auto zijn duurzamer, mits opgeladen met groene stroom. Hier ontbreken nog betrouwbare cijfers.
Nr 070 Verkeersveiligheid
Rapportcijfer door Bredanaars van verkeersveiligheid eigen buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
5,7 5,9 Wordt in 2020 niet gemeten Een zo hoog mogelijk rapportcijfer
Het streven is een zo hoog mogelijk rapportcijfer, omdat de gemeente op verkeersveiligheidsgebied altijd streeft naar beter. Opmerking: Het onderzoek van de Buurtenquête vindt alleen in de oneven jaren plaats.
Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Nr 071 Energie en klimaat
Klimaatneutraal in 2044, uitstoot CO2 in kiloton per jaar
Bron: CO2 monitor Milieu en Mobiliteit Meeteenheid: Kton
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
835 676 648 kiloton CO2
In 2044 moet Breda CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken moet er een jaarlijkse afname van ruim 28 Kton CO2 gehaald worden.
Nr 072 Fijnstof
Aantal dagen per jaar dat concentratie PM10 meer is dan 50 µg/m3.
Bron: RIVM-meetstation Breda Meeteenheid:
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
12 Zie toelichting Minimaal het niveau van de afgelopen drie jaar.
De wettelijke norm van max 35 dagen overschrijding per jaar heeft Breda al jaren ruimschoots gehaald. De ambitie is nu om het aantal dagen overschrijding zover mogelijk terug te brengen. De streefwaarde is minimaal het niveau van de afgelopen drie jaar. Dat compenseert enigszins de uitzonderlijke uitschieters.
Thema Breda is een duurzame en bestendige stad, Product Milieubeheer
Nr 073 Hernieuwbare elektriciteit
aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie
Bron: VNG Realisatie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
4,6 5,7 20 7,5
De landelijk verplichte indicator is hernieuwbare elektriciteit. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Er wordt afgeweken van de vorige streefwaarden om 2 redenen. 1. De gemeentelijke doelstellingen (klimaatnota) zijn hernieuwbare energie, dus alle duurzame energie (warmte, koude en elektra) en niet alleen elektra. 2. De meetmethode waarmee nu (sinds de kabinetten Rutte) wordt gewerkt is anders dan de methode ten tijde van de 20% doelstelling. Die oude 20% doelstelling is dus aan herziening toe.

Programma 4 Basis op Orde

Terug naar navigatie - Programma 4 Basis op Orde
PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Veilig Breda
Nr 075 Veiligheid in buurt
Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,5 6,7 6,9-7,1
Het streven is een zo hoog mogelijk rapportcijfer, omdat de gemeente op veiligheidsgebied altijd streeft naar beter.
Thema Veilig Breda, Product Veiligheid openbare ruimte
Nr 076 Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde
Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,8 6,7 6,5 Zie toelichting 6,3-6,5
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Omdat er niet actief wordt gestuurd op deze indicator, wordt gestreefd naar een afname, dan wel stabilisatie, waarbij Breda rond het gemiddelde van de G40 scoort.
Nr 077 Geweldsdelicten
Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,7 7 6,7 Zie toelichting 6,5-6,7
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Omdat er niet actief wordt gestuurd op deze indicator, streven we naar een afname of stabilisatie. Breda scoort rond het gemiddelde van de G40.
Thema Veilig Breda, Product Zichtbare Criminaliteit
Nr 078 Diefstal uit woningen
Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
3,6 3,1 2,6 Zie toelichting 2,4-2,6
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Omdat er niet actief wordt gestuurd op deze indicator, streven we naar een afname of stabilisatie. Breda scoort rond het gemiddelde van de G40.
Nr 079 Winkeldiefstallen
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: Waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
2,6 2,9 3,1 Zie toelichting 3.1
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Door de stijging van de afgelopen jaren streven we voor 2021 naar stabilisatie.
Thema Veilig Breda, Product Zorg en Veiligheid
Nr 080 Personen met verward gedrag
Aantal incidenten door personen met verward gedrag
Bron: Politie Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,5 6,7 6,9 6,5-6,7
We streven naar een daling van deze indicator.
Thema Veilig Breda, Product Veiligheid openbare ruimte
Nr 081 Harde Kernjongeren
aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24
Bron: Meeteenheid:
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Dit is een van oorsprong verplichte landelijke indicator waarvoor de gemeente Breda geen streefwaarden opneemt. De indicator is landelijk niet meer verplicht en wordt sinds 2016 niet meer geactualiseerd. De indicator is onderdeel van de vastgestelde set van 105 indicatoren.
Thema Veilig Breda, Product Zorg en Veiligheid
Nr 082 Verwijzingen HALT
Aantal HALT-verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 - 17 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
18,9 12,6 23,2 Zie toelichting _
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Thema Dienstverlening
Nr 083 Tevredenheid ondernemers
Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente
Bron: Ondernemingspeiling Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
6,7 6.8 6.8
Nr 084 Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen
% Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
0,9 1 1
Deze indicator zegt iets over de kwaliteit van de dienstverlening, maar geeft geen inzicht in de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de Gemeente Breda. Tegelijkertijd halen we ook op andere manieren informatie op over de tevredenheid van inwoners. In het komende begrotingsjaar maken we een plan voor de wijze waarop we de tevredenheid structureel meten. De nieuwe indicatoren over tevredenheid en kwaliteit van onze dienstverlening leest u in de begroting 2022.
Nr 085 Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Bron: GWS4all Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
13,5 10,2 6,9 13,5-18 15
Van de gegronde bezwaarschriften is in de afgelopen jaren gemiddeld 15% gegrond, In 2020 zien we een stijging van bezwaarschriften bij de verschillende wetten. Dus voor 2021 houden we 15% aan.
Nr 086 Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven
Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
2,4 1,3 4
Deze indicator zegt (mogelijk) iets over de kwaliteit van de dienstverlening, maar geeft geen inzicht in de tevredenheid van bedrijven omtrent de dienstverlening van de gemeente Breda. Tegelijkertijd wordt in de organisatie op veel andere manieren informatie opgehaald over de tevredenheid van inwoners. In het komende begrotingsjaar wordt een plan gemaakt voor de wijze waarop, gemeentebreed, de tevredenheid structureel wordt gemeten en zullen er nieuwe indicatoren in de begroting 2022 worden opgenomen die iets zeggen over die tevredenheid en zo ook over de kwaliteit van de dienstverlening.
Thema Dienstverlening, Product Vergunningen
Nr 087 Tijdige toetsing omgevingsvergunning
% Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
96 98 98 95 95
De streefwaarde blijft gelijk aan voorgaande jaren.
Nr 088 Tijdige toetsing evenementenvergunning
% Aangevraagde evenementenvergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
66 60 39,5 75
De meetmethode is vanaf 2019 veranderd waardoor het percentage veel lager is. Deze indicator hoort bij de 105 indicatoren die de auditcommissie/raad in april 2020 vaststelde. Deze indicator is geschrapt in 2019 omdat niet de termijn, maar het mogelijk maken van een evenement op een veilige manier centraal moet staan.
Thema Beheer van de openbare ruimte
Nr 089 Tevredenheid openbare ruimte
Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
76 74 81 72-76 74-78
Nr 090 Schoon, heel en veilig
Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
89 89 89 84-87 84-87
Nr 091 Beleving ophalen op afroep
Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,6 8 8 7-7,5 7,5-8
We houden er rekening mee dat een verminderde service om grofvuil op te halen de consequentie heeft dat Bredanaars een lager rapportcijfer zullen geven.
Nr 092 Beleving inzameling restafval
Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,5 7,7 7,7 7.5 7.7
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Afvalservice
Nr 093 Restafval
Maximaal aantal kilo restafval per inwoner per jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl Meeteenheid: KG
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
156 107
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Informatie over 2019 is nog niet bekend.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Beheer openbare ruimte, groen
Nr 094 Openbaar groen
Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
95 95 95 95 95
1 x per 3 jaar controleren we alle bomen (wettelijk verplicht) . Eis: minimaal 95% voldoet aan de veiligheidsnorm. Incidenten lossen we altijd per direct op.
Nr 095 Aantal bomen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Deze indicator is onderdeel van de vastgestelde set van 105 indicatoren. We wachten op aanvullende informatie van de auditcommissie zodat we de indicator kunnen bepalen.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Beheer openbare ruimte, wegen
Nr 096 Onderhoud wegen
Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
83,5 85 86 85.5 87.5
Van 2014 tot 2022 pakken we achterstallig onderhoud aan op bestrating en plaveisel. Doel is deze terug brengen tot een landelijk gehanteerde norm ( CROW): 90% van de wegen heeft geen ernstige schade.
Thema Beheer van de openbare ruimte, Product Riolering
Nr 097 Wateroverlast
Aantal keer dat waterlast voorkomt in Breda door zware hoosbuien.
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
1 1 1 1
In het stadshart maximaal 1x per 2 jaar wateroverlast door zware hoosbuien en in de rest van Breda maximaal 1 x per jaar.
Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Nr 032 Bezettingsgraad sportaccommodaties velden
Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
80 81 80 85 80
We proberen te komen tot een bezettingsgraad van 80%. Als we deze bezettingsgraad bereikt hebben proberen we dit te continueren .
Nr 032 Bezettingsgraad sportaccommodaties: onderwijs
Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
56,5 52 50
De bezetting van de binnensportaccommodaties door onderwijs en verenigingen maakt het lastig om een streefwaarde te noemen voor álleen onderwijsgebruik of álleen verenigingsgebruik.
Nr 032 Bezettingsgraad sportaccommodaties: verenigingen
Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
66,5 68 74
De bezetting van de binnensportaccommodaties door onderwijs en verenigingen maakt het lastig om een streefwaarde te noemen voor álleen onderwijsgebruik of álleen verenigingsgebruik.
Nr 033 Tevredenheid binnensport
Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties
Bron: Sportenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
7,8 7,5-8,0 7,5-8,0
Dit meten we in het najaar van 2020.
Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed, Product Vastgoedbeheer
Nr 074 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Bron: Meeteenheid:
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Deze indicator is onderdeel van de vastgestelde set van 105 indicatoren. In het verleden noemden we de indicator ‘gemiddeld energielabel’. Een gemiddeld label is echter geen goede indicatie voor de verduurzaming van het vastgoed. Dit omdat we panden afstoten, maar ook omdat niet alle panden voor verduurzaming in aanmerking komen (denk aan monumenten).
Nr 098 Energiezuinigheid
Een energie-index, met bijbehorend label.
Bron: energielabelcertificatie Meeteenheid: Index
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
Zie toelichting Zie toelichting
Deze indicator is onderdeel van de vastgestelde set van 105 indicatoren. In het verleden noemden we de indicator ‘gemiddeld energielabel’. Een gemiddeld label is echter geen goede indicatie voor de verduurzaming van het vastgoed. Dit omdat we panden afstoten, maar ook omdat niet alle panden voor verduurzaming in aanmerking komen (denk aan monumenten).
Thema Open overheid
Nr 099 Gemeente betrekt burgers
Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
21 22 19
Nr 100 Gemeente luistert
Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
20 20 16

Programma 5 Organisatie en financiën

Terug naar navigatie - Programma 5 Organisatie en Financien
PROGRAMMA INDICATOREN
Hiervoor zijn geen programma-indicatoren vastgesteld.
THEMA- EN PRODUCT INDICATOREN
Thema Een toekomstbestendige organisatie, Product Bedrijfsvoering
Nr 101 Formatie
Formatie in Fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
9,42 9,62 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 102 Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Bedrag
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
835 868 871,3 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 103 Externe inhuur in %
Kosten als % van de totale loonsom
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
15,5 18,39 17,83 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.
Nr 104 Ziekteverzuim
Verzuimdagen als % van het aantal beschikbare dagen per jaar
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: %
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
5,69 6,07 4.5 5
Het ziekteverzuim steeg de afgelopen jaren en lag rond de 6%. Het ziet ernaar uit dat in 2020 deze trend keert en het ziekteverzuim daalt door verschillende maatregelen. Het doel voor 2021 is het ziekteverzuim structureel op of onder de 5% te krijgen en in 2022 naar 4,5% te gaan.
Nr 105 Bezetting
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners
Bron: Vensters voor bedrijfsvoering Meeteenheid: Aantal per 1.000
leeg Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Streefwaarde 2020 Streefwaarde 2021
8,43 8,92 9,08 Zie toelichting Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde.