Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verbonden partij is een van de vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, een commerciële partij of door een verbonden partij.

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken.

Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp. Volgens het BBV nemen we sinds de Begroting 2017 informatie over een verbonden partij op bij het programma waaraan de verbonden partij bijdraagt. In deze paragraaf leest u het totaaloverzicht van de verbonden partijen.

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

Op 10 januari 2020 stemde de ministerraad in met een wetswijziging om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen te versterken. Deze wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen in het bestuur en inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de positie van gemeenteraden bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke regelingen en de introductie van aanvullende controle-instrumenten. Volgens het kabinet zorgen de wijzigingen op korte termijn voor verbetering. Daarnaast wordt  de regionale nota Verbonden Partijen geëvalueerd.

Beide zaken willen we tegelijkertijd en regionaal oppakken, waarbij aandacht blijft voor de Bredase belangen. Zo mogelijk gaan we daarbij verschillen maken tussen de verschillende partijen.  Een verbonden partij die zich enkel richt op bedrijfsvoering vraagt een hele andere betrokkenheid van de raden dan een verbonden partij waarin beleidsvoorbereiding of zelfs het maken van (strategische) beleidskeuzes aan de orde is. 

Financiële richtlijnen gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Financiële richtlijnen gemeenschappelijke regelingen

Voor de begroting 2022 geven  we de gemeenschappelijke regelingen de volgende financiële richtlijnen mee:

Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer.

 1. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen.
  Met name wordt aandacht gevraagd voor:
  a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
  b. een specificatie van lasten en baten per programma;
  c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting;
  d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
  e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
 2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet. Ook bevat dit overzicht een toelichting waar in het doel van de reserve wordt omschreven.
 4. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022. 
 5. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
 6. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
 7. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Vanwege de afwijkende financiering, betaald vanuit ziektekostenverzekeringen, van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, gelden de richtlijnen 5 en 6 niet voor hen. Bovendien wordt de nullijn (richtlijn 5) vanwege de Corona-onzekerheden niet opgelegd aan de GGD en VRMWB.

De verbonden partijen

Terug naar navigatie - De verbonden partijen

Totaalbeeld verbonden partijen
(bedragen x € 1.000)

Naam verbonden partij Soort verbonden partij Verbonden programma Bijdrage aan Breda Bijdrage van Breda
Neovita BV Vennootschappen en coöperaties 1. Vitaal en Sociaal Breda   -
GR GGD West-Brabant Gemeenschappelijke regeling 1. Vitaal en Sociaal Breda   4.589
GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling 1. Vitaal en Sociaal Breda   -
GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Gemeenschappelijke regeling 1. Vitaal en Sociaal Breda   730
NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant Vennootschappen en coöperaties 2. Ondernemend Breda   -
Chassétheater beheer NV Vennootschappen en coöperaties 2 2. Ondernemend Breda   -
NV Stadsherstel Breda Vennootschappen en coöperaties 2. Ondernemend Breda   -
NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM) Vennootschappen en coöperaties 2. Ondernemend Breda   -
GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Gemeenschappelijke regeling 3. Duurzaam wonen in Breda   264
GR Regio West Brabant Gemeenschappelijke regeling 4. Basis op orde in Breda 582 5.527
GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gemeenschappelijke regeling 4. Basis op orde in Breda   12.397
Belgisch Nederlands Grensoverleg Overige verbonden partijen 4. Basis op orde in Breda   4
GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Gemeenschappelijke regeling 4. Basis op orde in Breda   2.070
Veiligheidshuis Breda Overige verbonden partijen 4. Basis op orde in Breda   112
Midwaste Vennootschappen en coöperaties 4. Basis op orde in Breda   83
Enexis Holding NV (inclusief overige NV’s/BV’s) (belang 0,016 %) Vennootschappen en coöperaties 5. Organisatie en financiën in Breda 80 -
Brabant Water NV Vennootschappen en coöperaties 5. Organisatie en financiën in Breda   -
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) Vennootschappen en coöperaties 5. Organisatie en financiën in Breda 295 -
GR Belastingsamenwerking West-Brabant Gemeenschappelijke regeling 5. Organisatie en financiën in Breda   3.060

Voor een uitgebreidere toelichting over de inhoudelijke activiteiten van de hieronder genoemde verbonden partijen verwijs wij u graag naar het onderdeel verbonden partijen bij de betreffende programma's. Deze vindt u terug in hoofdstuk 3.

Neovita BV

Terug naar navigatie - Neovita BV

 

Vitaal en Sociaal Breda Thema Leren, ontwikkelen en werken
Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 100%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • daling volume aantal verloonde personen 
 • daling volume alfahulp
 • beëindiging alfahulp met alfacheque.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 1.039 1.053 Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 547 139 Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -10 2 -11
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 6,35 53 Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 66,51 88 Niet beschikbaar

 

GR GGD West Brabant

Terug naar navigatie - GR GGD West Brabant

 

Vitaal en Sociaal Breda Thema Leven
Website GGD West-Brabant: GGD West-Brabant
Verantwoordelijke bestuurder: Miriam Haagh
Bestuurlijk vervanger: Marianne de Bie
Belang Breda in verbonden partij in %: 23,31%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
De coronacrisis heeft grote financiële impact op de GGD.  De GGD werkt met verschillende scenario's om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de uitvoering van haar (opgelegde) taken in relatie tot het geld.  Het Rijk geeft aan financiële compensatie te verstrekken voor alle meerkosten en minder vraag door corona. Onzekerheid bestaat over:

 • de omvang en duur van kosten
 • de hoogte van de uiteindelijke compensatie vanuit het Rijk
 • hoe het Rijk de compensatie verstrekt.

De GGD'en vragen het Rijk om direct te compenseren. Dus niet via de gemeenten met behulp van het gemeentefonds.  Compensatie via het gemeentefonds veroorzaakt verdelingsproblemen. Dit kan negatief uitpakken voor de Gemeente Breda of de GGD West-Brabant. 

De GGD heeft maximaal prioriteit gegeven aan het bestrijden en indammen van het coronavirus. Hierdoor zijn minder inspanningen en activiteiten gedaan op andere beleidsterreinen. Door achterstallig werk worden waarschijnlijk  niet al onze gemeentelijke doelstellingen gerealiseerd. Daarnaast blijven er bedrijfsvoeringsrisico’s binnen de GGD. Er is een risico dat de vaste kosten niet kunnen dalen met dezelfde omvang als de daling van de opbrengsten. De GGD probeert dit risico te beheersen door meer flexibiliteit te creëren in de inzet van de medewerkers en kostendekkende markttarieven te hanteren. Tot slot verminderde de inzet op basistaken, plustaken en maatwerk.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022
De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet en de wet op de Veiligheidsregio’s. De GGD blijft alert op de rol die zij in ketenaanpakken heeft, waarbij passende aansluiting op het lokale beleid leidend is. Voor kwetsbare burgers die onvoldoende regie kunnen voeren levert de GGD in afstemming met ketenpartners de benodigde bijdrage aan een adequaat vangnet.

 1. De 3 in de ‘Agenda van de Toekomst’ opgenomen (hoofd)ambities zijn leidend voor de opstelling van de Begroting 2022. De GGD zorgt er tevens voor dat in deze begroting:
  a. De in overleg met gemeenten aangescherpte prestatie-indicatoren zijn opgenomen, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen resultaten.
  b. Een overzicht is opgenomen met een uitsplitsing van de kosten van de basistaken en de kosten van de aanvullende ambities die de GGD bovenop deze taken uitvoert.
  c. Aangegeven wordt welke taak/taken – op basis van de in 2021 uitgevoerde verkenning – mogelijk uit het basistakenpakket gehaald kunnen worden en in volgende jaren als plusproduct kunnen worden ingekocht.
 2. Eén van de ambities van de GGD betreft de verdere uitbouw en versterking van de preventieve taken. Belangrijk onderdeel hiervan is het regionaal en lokaal invulling geven aan het Nationale Preventieakkoord; dit via het maken van onderbouwde keuzes in maatregelen. In goede samenwerking met gemeenten en lokale ketenaanpakken bouwt de GGD voort aan maatregelen die inwoners stimuleren “de gezonde keuze te maken”.
 3. Per 2020 is aan de GGD een structurele bijdrage van € 150.000,- toegekend voor een beleidsintensivering op het gebied van infectieziektebestrijding. Deze extra middelen hebben een stevige impuls aan infectieziektepreventie gegeven. Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak in 2020, vragen wij de GGD uiterst alert en paraat te zijn om een mogelijke uitbraak van een nieuwe infectieziekte te voorkomen.
 4. Ten behoeve van de ‘Modernisering van de GGD-dienstverlening’ heeft het Algemeen bestuur ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve van € 300.000,- (vanuit het positief resultaat 2019). In de begroting 2022 geeft u een beschrijving van deze moderniseringsslag en de effecten hiervan plus inzicht in het verloop van deze reserve.
 5. Per 2021 heeft het rijk de Decentrale Uitkering Uitstapprogramma Prostituees (DUUP) ingevoerd met Tilburg als centrumgemeente voor Midden- en West-Brabant en Zeeland. In 2021 blijft de landelijke bijdrage voor het uitstapprogramma nog gelijk aan 2020 en is ook al een gemeentelijke bijdrage van maximaal € 150.000,- in uw begroting voor 2021 opgenomen. Vanaf 2022 is landelijk voor West-Brabant € 40.000,- minder beschikbaar. Op basis van een evaluatie in 2021 laat u het Algemeen bestuur een Besluit nemen over hoe het uitstapprogramma vanaf 2022 het best gecontinueerd kan worden en in welke mate daarbij een gemeentelijke bijdrage benodigd is.
 6. In de begroting 2021 is opgenomen dat de GGD inzet op preventie van ziekteverzuim binnen het primair onderwijs. U zou graag de M@zl-aanpak in het PO willen invoeren en u verwacht hiervoor extra middelen nodig te hebben. In een voorstel onderbouwt u wat de implementatie van M@zl in het PO inhoudelijk en financieel voor gevolgen heeft en u legt dit in een te nemen Besluit aan het Algemeen bestuur voor.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 4.129 4.361 4.589
Eigen vermogen 4.712 3.991 4.163
Vreemd vermogen 10.978 9.768 10.500
Resultaat voor bestemming 737 3 137
Ratio weerstandsvermogen 0,65 0,65 0,78
Netto schuldquote in % 14,11 15 15
Solvabiliteit in % 30,03 26 30

 

GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Terug naar navigatie - GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

 

Vitaal en Sociaal Breda Thema Leven
Website Regionale Ambulancevoorziening: Regionale Ambulancevoorziening
Verantwoordelijk bestuurder: Miriam Haagh
Bestuurlijk vervanger: Marianne de Bie
Belang Breda in verbonden partij in %: 2,4%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
De toekomst van de ambulancezorg is nog niet helemaal duidelijk. Landelijk overleg over mogelijke toekomstscenario's voor de organisatie van de ambulancezorg levert 2 scenario's op.

 • Scenario 1 beschrijft de vergunningverlening door de minister van VWS aan een andere partij via een Europese aanbesteding.
 • Scenario 2 is het huidige model. De voortzetting van de vergunningverlening door de zorgverzekeraars. 

De minister van VWS heeft de voorkeur voor scenario 2. Als de Tweede Kamer anders besluit en de opvolger van de RAV niet alle ambulances, gebouwen en ander materieel overneemt, dan dekt de RAV-reserve de kosten. Niet overgenomen gebouwen kunnen we aanmelden bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het maximale risico is € 3,8 miljoen.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022

 1. De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen.

 2. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over de wijze waarop zij de ambulancezorg onder de nieuwe wet uit gaat voeren.

 3. Het Algemeen Bestuur heeft de definitieve besluitvorming over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de nieuwe ordening van de ambulancezorg. De RAV informeert de gemeenten over de mogelijkheden om over te gaan naar de meest geschikte rechtsvorm. De overgang mag voor gemeenten niet leiden tot nadelige (financiële) gevolgen.

 4. De RAV monitort de kwaliteit van ambulancezorg aan de hand van het landelijke kwaliteitskader en neemt de al beschikbare indicatoren uit dit kader op in de begroting. De responstijden A1 en A2 maken hier onderdeel van uit: responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5% responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5%.

 5. Net als in de afgelopen jaren besteedt de RAV extra aandacht aan de ondersteuning en versterking van lokale netwerken van 24-uurs AED-locaties in de regio. Een goed functionerend AED-netwerk is een waardevolle aanvulling om snel en adequaat hulp te kunnen bieden aan inwoners die plotsklaps getroffen worden door een hartstilstand. Snelle aanwezigheid van burgerhulpverleners en een AED kan de RAV aanzienlijk ontlasten.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 13.670 13.749 13.708
Vreemd vermogen 25.506 23.696 27.096
Resultaat voor bestemming -403 -39 -41
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % 15,5 14,8 22,5
Solvabiliteit in % 35,4 32,4 33,6

 

GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Terug naar navigatie - GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

 

Vitaal en Sociaal Breda Opgroeien
Website:  
Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
Bestuurlijk vervanger: Mirjam Haagh
Belang Breda in verbonden partij in %:  
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Uittreding van één of meerdere aangesloten gemeenten kan leiden tot een hogere financiële bijdrage van de overige gemeenten, of gevolgen hebben voor de continuïteit.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022
Geen inhoudelijke richtlijnen meegegeven.

Financiële informatie
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 706 702 730
Eigen vermogen -43 0 0
Vreemd vermogen 1.347 1.300 1.350
Resultaat voor bestemming -43 0 0
Ratio weerstandsvermogen 0,0 0,0 0,0
Netto schuldquote in % 2,5 0,0 0,0
Solvabiliteit in % -3,3 0,0 0,0

 

NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant

Terug naar navigatie - NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant

 

Ondernemend Breda Stimuleren economische ontwikkeling
Website Rewin: Rewin
Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %: 10,30%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Er zijn geen belangrijke risico's te melden.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 902 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 1.125 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -245 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Rato weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 37,15 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 44,50 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Chassétheater beheer NV

Terug naar navigatie - Chassétheater beheer NV

 

Ondernemend Breda Dynamische stad
Website Chassé: Chassé
Verantwoordelijk bestuurder: Marianne de Bie
Bestuurlijk vervanger: -
Belang Breda in verbonden partij in %: 100%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • stagnerende kaartverkoop
 • onderhoud pand en installaties

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 4.313 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 15.004 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -31 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 1009,9 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 22,3 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Stadsherstel Breda

Terug naar navigatie - NV Stadsherstel Breda

 

Er zijn geen belangrijke risico's te melden

Ondernemend Breda Stimuleren economische ontwikkeling
Website Stadsherstel: Stadsherstel Breda
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 18,2 %
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • ontwikkeling van de huurinkomsten.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 2.252 Niet beschikbaar

Niet beschikbaar 

Vreemd vermogen 5.360 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 22 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 65 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 30 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)

Terug naar navigatie - NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)

 

Ondernemend Breda Stimuleren economische ontwikkeling
Website NV BriM:  
Verantwoordelijk bestuurder: Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger: -
Belang Breda in verbonden partij in %: 100%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Er zijn geen belangrijke risico's te melden.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 2.358 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 68 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -84 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -234.600 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 97,2 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

 

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Terug naar navigatie - GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Duurzaam wonen in Breda Breda is een duurzame en bestendige stad
Website:  
Verantwoordelijk bestuurder: Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %: 39,84%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Het verlagen van de rekenrente waarmee we het doelvermogen berekenen heeft een aanzienlijk nadelig effect. Dit nemen we samen met andere financieel bepalende factoren mee in het onderzoek naar alternatieven en kostenbesparing.  Momenteel ontwikkelt de GR alternatieven met potentie. Denk hierbij aan duurzaam stortbeheer en een 100-jarige levensduur van de afdekfolie.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022
Geen inhoudelijke richtlijnen meegeven.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 264 264 264
Eigen vermogen 1.227 1.116 1.047
Vreemd vermogen 25.888 25.950 26.201
Resultaat voor bestemming 7 -111 -68
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % -2.517,00 -2.636,10 -2.598,30
Solvabiliteit in % 4,53 4,12 3,84
       

GR Regio West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Regio West-Brabant

 

Basis op Orde in Breda Veilig Breda
Website RWB: Regio West Brabant
Verantwoordelijk bestuurder: Paul de Beer
Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
Belang Breda in verbonden partij in %: 25,2%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van regionale projecten.
 • De verschillende financiële posities van gemeenten in de Regio West-Brabant zorgt dat financiering van de gemeenschappelijke regeling onder (toenemende) druk staat.
 • Er wordt bij subsidieoproepen steeds vaker om cofinanciering gevraagd. In de Regio West-Brabant is geen cofinancieringsfonds. Hierdoor kost het veel tijd en inspanning om op korte termijn geld beschikbaar te krijgen voor onverwachte kansrijke projecten.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022

 1. Specifieke financiële richtlijn voor de Regio West-Brabant:
  Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.
 2. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant
  1. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.
  2. In de begroting 2022 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023.
  3. In de begroting 2022 dient een voorstel opgenomen te zijn over de voortzetting van de financiering van het programma VTE.

Financiële informatie:

(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 5.087 4.867 4.945
Eigen vermogen 1.108 532 504
Vreemd vermogen 5.212 4.640 4.136
Resultaat voor bestemming 18 0 -247
Ratio weerstandsvermogen 0,0 0,0 0,0
Netto schuldquote in % -5,32 -5,7 -2,3
Solvabiliteit in % 17,56 8,5 12,0

 

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Basis op Orde in Breda Veilig Breda
Website VrMWB: Veiligheidsregio MWB
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
Belang Breda in verbonden partij in %: 17,41%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

 

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Tweede loopbaanbeleid: Dit beleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een zware 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Het risico bestaat uit onzekerheid voor de toekomst bij medewerkers en een inspanningsverplichting van de Veiligheidsregio met financiële consequenties.
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en Europese deeltijdrichtlijn: Beide onderwerpen gaan over de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Op landelijk niveau is er een denktank die werkt aan voostellen waarbij het systeem zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Intekentaak Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO): Door het Akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel moeten we meer sparen en maken we eerder kosten. Het betekent voor Breda een bijdrage aan de Veiligheidsregio MWB die € 3,4 miljoen hoger is dan voorzien over 2020 t/m 2025.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 11.236 12.046 12.397
Eigen vermogen 19.531 16.732 14.335
Vreemd vermogen 40.519 46.316 50.688
Resultaat voor bestemming 2.191 -2.191 -1.086
Ratio weerstandsvermogen 0,54 0,54 0,54
Netto schuldquote in % 40,65 49,0 52,0
Solvabiliteit in % 32,53 27,0 22,0

 

Belgisch Nederlands Grensoverleg

Terug naar navigatie - Belgisch Nederlands Grensoverleg

Basis op Orde in Breda Open Overheid
Website Benego: Benego
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: -
Belang Breda in verbonden partij in %: 9,9%
Soort verbonden partij: Overige verbonden partij

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Er zijn geen belangrijke risico's te melden.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 3 3 4
Eigen vermogen 191 182 182
Vreemd vermogen 0 0 0
Resultaat voor bestemming -33 0 0
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -637,00 -587,1 -587,1
Solvabiliteit in % 100,00 100,00 100,00

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Basis op Orde in Breda Veilig Breda
Website OMWB: Omgevingsdienst MWB
Verantwoordelijk bestuurder: Paul Depla
Bestuurlijk vervanger: Boaz Adank
Belang Breda in verbonden partij in %: 7%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

 

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Omgevingswet: De stelselherziening heeft impact op een andere manier van werken, cultuur, de juridische basis en het technisch instrumentarium. Hierdoor ontstaan mogelijk hogere kosten.
 • Transitie organisatie: Er is een kans dat individuele medewerkers niet aan de eisen kunnen voldoen.
 • Corona: Er bestaat een kans op productieverlies en/of minder opdrachten afhankelijk van het verloop van het virus.
 • Problematiek arbeidsmarkt: door corona is de krapte op de arbeidsmarkt minder groot geworden. Mogelijk vindt de Omgevingsdienst nu geschikte medewerkers en huren ze minder (duur) personeel in.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022

Breng in de begroting 2022 de gevolgen in beeld voor:

 • herijking MWB norm
 • de uitkomst van het onderzoek gericht op efficiëntieslag
 • inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2022
 • transitie Zorgvuldige veehouderij, Programma Aanpak stikstof (PAS)
 • automatisering (Squit/DSO)
 • bestuursakkoord Provincie Noord-Brabant

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 1.949 1.987 2.070
Eigen vermogen 2.609 1.843 1.843
Vreemd vermogen 3.880 4.057 3.955
Resultaat voor bestemming -958 -23 0
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % -5,88 -8,4 -8,1
Solvabiliteit in % 40,21 31,5 31,3

 

 

Zorg- en Veiligheidshuis Breda

Terug naar navigatie - Zorg- en Veiligheidshuis Breda

Basis op Orde in Breda Veilig Breda
Website Veiligheidshuis: Veiligheidshuis Breda
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger: -
Belang Breda in verbonden partij in %: samenwerking
Soort verbonden partij: Overige verbonden partijen

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Momenteel zijn er gesprekken over een aanpassing in het werkprogramma zodat onze bijdrage hetzelfde blijft. Hier is nog geen zekerheid over.

De werknemers van het Veiligheidshuis zijn in dienst van Gemeente Breda. Hoewel de lasten gedekt zijn door verschillende gemeenten, ligt het personele risico bij de Gemeente Breda.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 132 112 112
Eigen vermogen 417 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 452 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -63 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -73,35 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 47,99 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Midwaste

Terug naar navigatie - Midwaste

Basis op Orde in Breda Beheer van de openbare ruimte
Website Midwaste: Midwaste
Verantwoordelijk bestuurder: Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 7,7%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

 

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit
 • prijsrisico's zijn het grootst in markten die gedomineerd worden door wereldmarktprijzen, zoals bijvoorbeeld bij papier
 • te weinig beschikbare verwerkingscapaciteit. In het afgelopen jaar speelde dit bijvoorbeeld bij de PET-trays. Dit kan ook leiden tot hogere prijzen.

 

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 80 80 83
Eigen vermogen 1.225 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 29.066 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 21 14 Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -1,24 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 3,17 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)

Terug naar navigatie - Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)

 

Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website Enexis: Enexis
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 0,016%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • energietransitie en investeringen
 • continuïteit interne informatietechnologie
 • veroudering net
 • wet- en regelgeving

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 19 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Eigen vermogen 4.112.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 4.146.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 210..000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 260,03 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 49,98 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Brabant Water NV

Terug naar navigatie - Brabant Water NV

 

Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website Brabant Water: Brabant water
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger: Paul de Beer
Belang Breda in verbonden partij in %: 8,6%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • veranderende klimatologische omstandigheden
 • kwaliteit van het grondwater
 • veroudering van het netwerk
 • informatie- en fysieke beveiliging.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 609.107 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 438.726 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 31.167 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 58 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Terug naar navigatie - NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website BNG: BNG
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:  
Belang Breda in verbonden partij in %: 0,46%
Soort verbonden partij: Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage 734 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Eigen vermogen 4.887.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 144.802.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 163.000 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 3,26 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

 

GR Belastingsamenwerking West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Belastingsamenwerking West-Brabant

Organisatie en financiën in Breda Solide financiën
Website BWB BWB
Verantwoordelijk bestuurder: Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger: Mirjam Haagh
Belang Breda in verbonden partij in %: 8,3%
Soort verbonden partij: Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Primair proces: waardebepaling naar gebruiksoppervlakte is een omvangrijk en arbeidsintensief project voor de BWB. Bij een onzorgvuldige voorbereiding kan dit een financieel risico zijn voor de deelnemers.
 • Bedrijfsvoering: door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig cruciale functies in te vullen. De veranderende werkzaamheden binnen de BWB, door interne en externe ontwikkelingen, vragen een flexibele invulling van het personeelsbestand. Dit verhoogt de kosten.
 • Automatisering: voor de belangrijkste applicatie in het primaire proces loopt het contract tot eind 2020. De Europese aanbestedingsprocedure kan financiële risico's met zich meebrengen.

De BWB ondervangt risico’s door zorgvuldigheid bij procedures en het treffen van beheersmaatregelen. Breda analyseerde de risico's en definieerde sturings- en beheersmaatregelen richting de BWB. Wellicht vullen we het uitvoeringsconvenant 2020 aan.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022
Geen inhoudelijke richtlijnen.

Financiële informatie:
(bedragen x € 1.000)

  2019 2020 2021
Financiële bijdrage (exclusief overgangsregeling vanaf 2021) 1.892 2.593 3.060
Eigen vermogen -424 0 0
Vreemd vermogen 4.551 2.910 2.705
Resultaat voor bestemming -424 0 0
Ratio weerstandsvermogen 0,2 0,2 0,2
Netto schuldquote in % 8,06 6,35 11,70
Solvabiliteit in % 10,27 0,0 0,0