Reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x € 1.000
Reserves Stand 1-1-2021 Bij Af Resultaat Bestemming Stand 31-12-2021
Algemene reserve 96.223 2.378 300 0 98.300
Begrotingsbeeld 1.043 10 141 0 912
Bodemfonds 3.339 0 783 0 2.555
Exploitatiereserve 1.031 225 1.102 0 154
Investeringen sportverenigingen 836 0 836 0 0
Investeringsreserve 6.101 62 897 0 5.266
Klimaatfonds 1.036 274 1.010 0 301
Parkeerbedrijf reserve 689 0 333 0 356
Versnellingsopgave Wonen 5.520 0 4.150 0 1.370
Totaal 115.818 2.949 9.552 0 109.215

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Voorzieningen Stand 1-1-2021 Bij Af Resultaat Bestemming Stand 31-12-2021
Achterstallig onderhoud verhardingen 2.076 0 2.076 0 0
Centrale personeelsvoorziening 544 0 286 0 258
Mobiliteit 586 1.200 1.117 0 669
Onderhoud parkeerbedrijf 2.872 722 244 0 3.349
Onderhoud Vastgoedbeheer 16.626 5.341 8.005 0 13.962
Planmatig onderhoud VO 2.661 321 431 0 2.550
Voorziening openbare ruimte onderhoud 2.227 5.656 7.550 0 333
Voorziening riolering 2.116 147 0 0 2.263
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 1.334 0 0 0 1.334
Voorziening wet AppA 8.276 250 600 0 7.926
Totaal 39.318 13.636 20.310 0 32.645

Voor een toelichting op de diverse reserves wordt verwezen naar de programma's. De toelichting op de algemene reserve, de begrotingsreserve, de exploitatiereserve en de investeringsreserve wordt verwezen naar programma 5.

De reserve investeringen sportverenigingen is toegelicht in programma 1. De reserve parkeerbedrijf, het bodemfonds, het klimaatfonds en de reserve versnellingsopgave wonen zijn toegelicht in programma 3.

Voor de toelichting op de voorzieningen wordt tevens verwezen naar de afzonderlijke programma's. De centrale personeelsvoorziening is opgenomen in programma 5.

De voorziening onderhoud parkeerbedrijf, planmatig onderbouw VO, onderhoud bodemsanering VO en mobiliteit zijn opgenomen in programma 3. De voorzieningen vastgoedbeheer, openbare ruimte onderhoud, achterstallig onderhoud verhardingen, voorziening afvalservice, riolering en de voorziening wet AppA zijn opgenomen in programma 4.