Beste Bredanaars

Breda, waar ons hart vol van is. Ons gevoel voor deze prachtige stad met zijn karakteristieke dorpen en wijken is met geen pen te beschrijven. We zijn trots dat we ons de komende vier jaar mogen inzetten voor Breda en gaan er samen alles aan doen om ‘ons mooie Breda’ nog mooier en beter te maken dan het al is. 

Dat doen we vanuit het bewustzijn dat we aan de vooravond staan van vier belangrijke jaren. Een periode waarin we niet alleen in Breda, maar in heel Nederland, veel maatschappelijke vraagstukken op ons af zien komen die om aandacht vragen. Deze moeten we samen beetpakken om tot sterke oplossingen te komen, voor nu en voor later. Tegelijkertijd liggen er een hoop kansen in het verschiet. Kansen om samen met inwoners, ondernemers en instellingen te werken aan het behouden van de zaken die we in Breda koesteren, om ruimte te maken voor vernieuwing en om te kiezen voor waar we als stad voor staan. Keuzes die leiden tot een gezamenlijke richting. 

In dit bestuursakkoord hebben we naar eer en geweten een aantal keuzes gemaakt voor de komende vier jaar. Keuzes waarvan wij denken dat ze nodig zijn om Breda, zowel nu als in de toekomst, te laten blijven floreren. Met vier partijen vormen we een brede coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag in de verschillende delen van Breda. Dat betekent niet dat we het de komende vier jaar alleen gaan doen, integendeel. We geloven erin dat iedereen het beste voor heeft met de stad en het goede wil doen voor Breda. Laten we er de komende vier jaar dan ook samen onze schouders onder zetten. We rekenen op u! 

Bestuursakkoord 2022-2026 
Vol trots presenteren wij u ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’, het bestuursakkoord voor de periode 2022–2026. Breda is de negende stad van Nederland en groeit de komende tijd fors. In de afgelopen periode zijn grootstedelijke ambities in gang gezet. Veel visies en beleidsdocumenten zijn geactualiseerd of vernieuwd. Veel van deze vergezichten blijven overeind. Waar nodig maken we keuzes, tonen we leiderschap op bepaalde dossiers en geven we wat meer richting. Voorop staat dat de komende periode zich zal kenmerken door realisatie en uitvoering. Er is werk aan de winkel, we gaan niet achteroverleunen maar echt dingen doen! 

Grote gezamenlijke opgaven 
Voor de grote transities die we de komende jaren doormaken, staan we niet alleen. In de eerste plaats gaan we die uitdaging aan samen met en voor onze inwoners. Het Rijk wordt zich steeds bewuster van het belang van intensievere samenwerking met gemeenten en de rol die wij als lokale overheid hebben bij het realiseren van grote transities en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Breda weet zich goed aan te sluiten bij landelijke programma’s. De komende jaren intensiveren we deze samenwerkingsverbanden. We kijken welke rijksinitiatieven passen bij de ambities van Breda, maar durven ook de andere kant op te redeneren en het gesprek te voeren over wat wij als samenleving verwachten van onze Rijksoverheid. 

Naast onze belangrijke rol in landelijke opgaven is Breda als centrumstad van West-Brabant actief betrokken in de regio en het district De Baronie. Dit is voor ons het vertrekpunt om onze prettige samenwerking met Tilburg verder vorm te geven. Het vergroten van onze bestuurlijke slagkracht maakt het makkelijker om samen grotere opgaven te definiëren en de door ons beoogde oplossingen met provincie, Rijk en Europa te bespreken. Afhankelijk van de situatie zetten we in op de schaal die daarbij het meest effectief is. Daarbij kiezen we voor actieve rollen in de VNG, G40 en andere vertegenwoordigende organen. Hierdoor kunnen we de belangen van Breda beter dienen. We zien dat dit Breda geen windeieren legt. 

Vertrouwen in de overheid 
Tijdens de verkenning en in gespreken die wij tijdens de formatie voerden met andere raadsfracties, kwam naar voren dat iedereen zich zorgen maakt over het teruglopende opkomstpercentage bij de verkiezingen en het toenemen van het wantrouwen in de overheid. Wij spelen hier als lokaal bestuur natuurlijk ook een rol in. Gelukkig voelen we aan alle kanten dat ons debat op inhoud is en de onderlinge verhoudingen goed zijn. Toch neemt dit niet weg dat we de komende periode samen aan de lat staan om het vertrouwen te herstellen. Verschil van inzicht en tegengestelde opvattingen zijn onlosmakelijk verbonden met onze democratie. Ze vormen de leidraad voor het goede gesprek over de inhoud. Een gesprek dat we, zeker gezien de huidige tijdgeest, niet uit de weg gaan maar juist omarmen. Om samen tot betere inzichten te komen, waarbij ‘goed doen’ meerdere manieren kent. We willen het vertrouwen in ons als overheid bij u als inwoners en ondernemers de komende jaren niet verder laten dalen, maar juist verstevigen. We geven onze burgemeester daarom de opdracht om te onderzoeken hoe we kunnen werken aan het herstel van vertrouwen. We zien dit niet alleen als een opdracht aan hem, maar als een nadrukkelijke opgave voor alle spelers in onze lokale, inclusieve en meervoudige democratie. 

We gaan ons de komende periode inzetten om te werken aan transparantie en het vergroten van betrokkenheid. Dat doen we in nabijheid en gezamenlijk met onze gemeenteraad en met u, onze inwoners en stakeholders. Daarbij maken we onze ambities actief zichtbaar en toegankelijk voor iedereen, met meer mogelijkheden tot deelname aan besluitvorming. Wij willen hierop aanspreekbaar, professioneel en eerlijk zijn. Het zoeken en aangaan van samenwerking vormt voor ons de basis voor de komende raadsperiode. We zullen de raad aan de voorkant actiever betrekken om zijn kaderstellende rol nog beter te pakken. We hebben er alle vertrouwen in dat we Breda de komende vier jaar samen mooier en beter kunnen maken. 

Tot slot verdient één groep een expliciete vermelding in dit akkoord, namelijk u, onze inwoners. U heeft voor ons gekozen en ons het vertrouwen gegeven om de stad de komende vier jaar te besturen, ambities waar te maken, doelstellingen te realiseren, keuzes te maken die soms pijn doen en de boel goed te organiseren. Bedankt voor uw vertrouwen, we gaan er alles aan doen om dit waar te maken. Dat kunnen we ook de komende vier jaar niet alleen, daarom doen we een beroep op u. Denk en doe mee, laten we Breda samen mooier en beter maken. Breda, waar ons hart vol van is!