Voorwoord

In de begroting 2020 schreven we: (…) “We groeien. Die groei geven we ook de komende jaren de ruimte en daarvoor bieden we graag de faciliteiten. In lijn met onze plannen uit de Voorjaarsnota 2019.

Zo blijven we bewust investeren in onze stad en dorpen. Zodat het voor ons allemaal fijn is en blijft om hier te wonen en te werken. En er genoeg leuke dingen zijn om te doen in onze vrije tijd, zoals de Vuelta die we in 2020 naar Breda halen.

We realiseren ons tegelijkertijd dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Daarom blijven we waakzaam en begroten we stabiel en realistisch, passend binnen de financiële ruimte die er is.” (…)

De Coronacrisis liet en laat zich niet voorspellen. Hetgeen de woorden in de begroting hard onderschrijven. Zonder aarzelen is gekozen voor een aanpak om steun te bieden aan onze Bredase burgers en bedrijven. En dit blijven we doen! Als gevolg van deze Coronacrisis kent deze Bestuursrapportage een bijzondere status. Het dagelijks leven is voor iedereen gewijzigd en dat leidt ook tot aanpassingen in onze gemeentelijke activiteiten. Het Bredase steunpakket kent een looptijd tot 1 oktober en is momenteel in uitvoering. In deze Bestuursrapportage wordt een inzicht gegeven in de verwachte uitgaven, een definitieve afronding en verantwoording volgt bij de jaarrekening 2020. Naast de aandacht voor de gevolgen van corona zetten we ook in op onze ambities en gekozen projecten: de Nieuwe Mark, de Doorstroomvoorziening en het Talentencentrum om blijvend te bouwen aan en investeren in onze mooie stad en dorpen. Juist nu.

In deze Bestuursrapportage presenteren we de financiële stand van zaken van dit lopende jaar. Het gaat daarbij om een rapportage op afwijkingen. Dus datgene dat niet conform begroting verloopt vindt u terug zowel in positieve als negatieve zin. De grootste uitdagingen doen zich met name voor op het gebied van de effecten van de Corona crisis, Jeugd, Maatwerkvoorzieningen volwassenen, Afvalservice en Bedrijfsvoering.

Positieve effecten zijn er op het gebied van grondexploitaties en naheffingen parkeren. Alle overige relevante ontwikkelingen leest u onder de betreffende begrotingsprogramma’s.

Vervolg 2020

De tekorten vanwege de coronacrisis kunnen niet zomaar worden opgevangen binnen de gemeentebegroting. Het aangekondigde Rijkscompensatiepakket is een eerste stap in het opvangen van (een gedeelte) van het tekort voor 2020.

Ook voor de periode daarna doen we een moreel appèl op het Rijk om de kosten die samenhangen met deze crisis te bekostigen. We zetten hier vol op in via onze netwerken. Dit doen we ook voor de aanvullende kosten voor jeugdhulp en Wmo die we op ons af zien komen. Alle gemeenten in ons land worden hard getroffen en het landelijk pleidooi om te komen tot een gedegen verdeelsystematiek zetten we onverkort voort.

Daarnaast werken we momenteel aan actie programma’s op de genoemde uitdagingen om de tekorten terug te dringen en bij te sturen waar nodig. Om onze stad financieel solide en gezond te houden. Ook als het tij tegen zit, blijven we scherp aan de wind varen.