Voorwoord

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. In de Bestuursrapportage maakt het college van burgemeester en wethouders inzichtelijk welke veranderingen en afwijkingen ze zijn tegengekomen bij het uitvoeren van de begroting 2022. 

Het jaar 2022 startte met een harde lockdown vanwege de opmars van een nieuwe coronavariant. Eind januari kwamen de eerste versoepelingen en stap voor stap begon de impact van het coronavirus kleiner te worden en kwam het normale leven weer op gang. In Breda zagen we dat het per sector verschilde hoe snel alles weer op gang kwam. Dat heeft z’n effect gehad op het uitvoeren van de begroting 2022. Tegelijkertijd zien we ook andere effecten van de coronapandemie op onze stad. Zo heeft de pandemie er - in combinatie met andere factoren - voor gezorgd dat de schaarste aan personeel in diverse sectoren is toegenomen. Onder meer in de bouw, zorg, het onderwijs en de energiesector blijkt het steeds lastiger om aan goed gekwalificeerde mensen te komen. De effecten daarvan leest u ook terug in deze bestuursrapportage. 

In februari brak de oorlog in Oekraïne uit. Dat bracht een enorme vluchtelingenstroom op gang. Breda voelt zich als stad solidair met Oekraïne en wil vluchtelingen hier graag een warm thuis bieden. Daarom vangen we sinds maart binnen onze gemeentegrenzen vluchtelingen uit Oekraïne op. Het is bewonderenswaardig om te zien hoeveel vrijwilligers en organisaties zich hebben ingezet om deze opvanglocaties in no time gereed te maken voor opvang en de vluchtelingen een warm welkom te heten. Het organiseren van deze opvang heeft ook een grote impact gehad op de stad en gemeentelijke organisatie. Alles werd immers in werking gesteld om deze vluchtelingen een veilige plek te geven.  Daarnaast zien we ook dat de druk toeneemt om asielzoekers en statushouders op te vangen. Breda heeft hier invulling aangegeven door 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het KPN-gebouw op te vangen. De opvang en de huisvesting van deze doelgroepen vraagt ook de komende tijd onze volle aandacht.

De oorlog in Oekraïne had ook andere effecten op het uitvoeren van de Bredase begroting van 2022. Het was namelijk één van de redenen waarom de energieprijzen in razendsnel tempo opliepen. De oorlog in Oekraïne zette de energiemarkt – die toch al onder druk stond - nog meer op zijn kop. De levering van gas en olie aan Europa is namelijk een onderdeel geworden van het conflict. Dit heeft ook z’n effect op Breda. We zien bijvoorbeeld een toename van Bredanaars die een beroep doen op de schuldhulpverlening vanwege de hoge energiekosten. Bovendien hebben we de afgelopen tijd alles in het werk gesteld om de laagste inkomens te kunnen voorzien van een energietoeslag. 

Buiten alle globale ontwikkelingen, is er natuurlijk ook in de lokale politiek veel veranderd sinds de begroting 2022 werd vastgesteld. Er waren verkiezingen, er is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en er ligt inmiddels een bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ waar een nieuw college van burgemeester en wethouders vol energie mee aan de slag is gegaan. Ondanks de geschetste globale ontwikkelingen die van invloed zijn op het besturen van de stad, ziet het nieuwe college kansen om in de resterende maanden van dit jaar diverse doelstellingen af te ronden en toe te werken naar een nieuwe begroting met nieuwe ambities voor het jaar 2023.