Een brief aan alle Bredanaars

Beste Bredanaars,

Ook in 2021 hadden we in Breda last van de coronacrisis. In de eerste helft van het jaar werden de regels versoepeld, maar in juli nam het aantal besmettingen weer toe. Het jaar eindigde met een harde lockdown in de week voor kerst. Het effect van alle maatregelen was groot en was duidelijk te voelen in onze winkelstraten, in het uitgaansgebied en bij mensen thuis.

Het klinkt misschien gek, maar corona heeft ons ook iets gebracht. De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente namelijk nog vaker gesproken met inwoners, ondernemers en instellingen. Ons contact is beter geworden en dat was voor iedereen goed. We spraken onder andere met de horeca, winkels, scholen, sportverenigingen en dorps- en wijkcentra.

In 2020 hadden we afgesproken om veel aandacht te besteden aan werken, recreëren en ontmoeten. Dat liep door corona net even anders. Ondernemers en theaters moesten hun deuren sluiten en evenementen konden niet doorgaan. De gemeente heeft iedereen die hiermee te maken kreeg zo veel mogelijk ondersteund.

Door corona hadden mensen veel minder mogelijkheden voor recreatie. Daarom heeft de gemeente nieuwe plaatsen aangewezen om te bewegen, te sporten en te genieten. Op het Chasséveld kwam bijvoorbeeld een tijdelijk sportveld en langs de Markkade legden we een strandje aan.

Elkaar ontmoeten was ook lastig door alle coronamaatregelen. Maar juist door die maatregelen kregen mensen meer behoefte om elkaar op te zoeken. Ouderen én jongeren voelden zich vaker eenzaam en kregen vaker psychische klachten. De gemeente heeft daarom initiatieven in de wijken ondersteund. Met Breda Buiten hebben we één zomerprogramma georganiseerd waarbij mensen uit de stad elkaar buiten konden ontmoeten. Hier kwamen ruim 50.000 bezoekers op af.

De gemeente heeft ook verder gewerkt aan het bestuursakkoord Lef en Liefde. Dat bestond uit 5 onderdelen: de programma’s. Hieronder leest u per programma wat we hebben bereikt.

Programma 1 Vitaal en sociaal

Gezond Breda
De gemeente heeft begin 2021 het Lokaal Preventieakkoord ondertekend. Daarin hebben we afspraken gemaakt over 3 onderwerpen: ‘gezond oud worden’, ‘gezonde werkvloer’ en ‘gezonde inwoners van de Hoge Vucht’. We werken daarbij samen met sportscholen, het onderwijs en de zorg. Samen met bedrijven bekijken we hoe we hun kantine gezonder kunnen maken.

Uitvindfabriek
In de Uitvindfabriek kunnen jongeren ervaren wat techniek is. Zo kunnen ze ontdekken of ze techniek leuk vinden en of ze er goed in zijn. Daardoor weten ze beter of een technische opleiding iets voor hen is. De Uitvindfabriek zorgt ervoor dat het tekort aan technisch personeel afneemt. De gemeente en de regio hebben in 2021 een extra bijdrage geleverd aan de Uitvindfabriek, zodat die zijn goede werk voort kan zetten.

Jeugd
We hebben in 2021 de jeugdhulp verbeterd, waaronder informele zorg, ambulante jeugdhulp, pleegzorg en gezinshuizen. We hebben onder meer aandacht besteed aan de overgang van 18- naar 18+. Door corona kregen jongeren vaker te maken met psychische problemen en achterstanden op school. Deze jongeren geven we ook de komende jaren extra hulp.

Dak- en thuislozen
In 2021 zijn we begonnen met de bouw van een nieuwe doorstroomvoorziening (DSV) voor daklozen. Daardoor kunnen zij straks meestal een kamer voor zichzelf krijgen, in plaats van een slaapzaal voor 8 mensen. Dit zorgt voor meer rust en ruimte voor iedereen, waardoor mensen sneller kunnen herstellen.

Toeslagenaffaire
Door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst kwamen ook huishoudens in Breda in de problemen. Wij hebben deze gezinnen op weg geholpen naar een toekomst zonder schulden.

Programma 2 Ondernemend Breda

Strategie internationalisering
De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd om Breda internationaal op de kaart te zetten. We hebben gezocht naar nieuwe internationale relaties en naar extra subsidies. Ook bedrijven, scholen en culturele partners zijn actief in het buitenland. In 2021 hebben we gekeken hoe we nog beter samen kunnen werken.

Breday
In 2021 is Breday van start gegaan. Dit is een loket voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Zij kunnen hier gratis advies krijgen bij vragen en problemen rondom werk, studie en geld. Hiervoor werkt de gemeente samen met diverse maatschappelijke organisaties.

Werk Breda
De SW’ers van ATEA zijn overgenomen door de gemeente en een aantal Bredase bedrijven. Dat levert een financieel voordeel op voor de gemeente.

Bredata
De gemeente wil haar dienstverlening veiliger en beter uitvoeren en innovatie mogelijk maken. Daarom leggen we een glasvezelnetwerk aan: de BredaRing. Daarop sluiten we eerst alleen locaties en installaties van de gemeente aan, zoals de stadskantoren, de verkeerslichten en de camera’s. Later kunnen ook onze partners dit netwerk gebruiken. In 2021 hebben we besloten om ons netwerk ook aan te sluiten op dat van de provincie. Dit maakt deel uit van ons plan Bredata.

Verbeter Breda
De tweedeling in Breda neemt toe. Daar willen we iets aan doen. In 2021 hebben we daarom met veel inwoners en organisaties in Breda gesproken. Zij willen allemaal helpen om de kloof te dichten tussen buurten die vooruitgaan en buurten die achterblijven. In juli hebben we daarvoor een plan gepresenteerd: het Pact van Breda, deel 1. Daarin staan 6 onderwerpen centraal: bestaanszekerheid, investeren in de jeugd, voorzieningen in de buurt, ontmoetingen mogelijk maken, woningbouw spreiden en werken aan leefbaarheid en veiligheid. Dit plan vormt de basis voor een integraal, meerjarig programma Verbeter Breda.

Programma 3 Duurzaam wonen

Omgevingsvisie ‘Breda, Sterk en Veerkrachtig’
In 2021 hebben we de omgevingsvisie ‘Breda, Sterk en Veerkrachtig’ vastgesteld. Daarin beschrijven we hoe we samen met de stad, de dorpen en de regio willen werken aan de toekomst van Breda. Tot 2040 groeit de gemeente tot meer dan 215.000 inwoners. Daarvoor willen we ruim 25.000 huizen bouwen, vooral in de stad. Ook moet er ruimte zijn voor minstens 110.000 banen. In de omgevingsvisie beschrijven we hoe we dit voor ons zien.

Evaluatie participatieleidraad
Door de invoering van de Participatiewet in 2023 wordt participatie steeds belangrijker. Inwoners van Breda worden steeds eerder en beter vooraf betrokken bij bouwplannen. In 2021 hebben we de participatieleidraad geëvalueerd. De belangrijkste les: we gaan nog meer werk maken van participatie bij kleine en grote projecten in de stad.

Bouwen, bouwen, bouwen
Deze bestuursperiode wilden we 6000 huizen bouwen. Een flinke opgave, waarvoor we € 14 miljoen hadden uitgetrokken. Eind 2021 stond de teller op 6851, vooral sociale en middeldure woningen. Het is dus gelukt!

Groenkompas
We willen dat Breda in 2030 de eerste Europese ‘stad in een park’ is. Daarom hebben we in 2021 het Groenkompas vastgesteld. Daarin staat wat we moeten doen om het bestaande groen te beschermen en nieuw groen toe te voegen. Dat is belangrijk, omdat (extra) bomen en planten helpen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. 

Energietransitie
We hebben bekeken hoe we op een slimme manier ruimte kunnen maken voor het opwekken van duurzame energie. Samen met onze regionale partners hebben we daarvoor in 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld. Nieuwe huizen gebruiken bij voorkeur geen aardgas meer. En voor bestaande gebouwen geven we subsidie. Bijvoorbeeld om zonnepanelen te installeren of om ze beter te isoleren. Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld: we hebben ook 86 van onze eigen gebouwen duurzamer gemaakt. Met de campagne ‘Breda doet mee’ stimuleren we mensen om duurzame keuzes te maken.

Programma 4 Basis op orde

Noordelijke Rondweg
De Noordelijke Rondweg wordt elke dag door zo’n 45.000 auto’s gebruikt. De afgelopen jaren is de weg meerdere keren opgelapt, maar dat kunnen we niet blijven doen. Daarom hebben we een plan gemaakt om de weg grondig aan te pakken. We willen in de Noordelijke Rondweg een tunnel van 3 kilometer lang maken tussen het Spinveld en de Kapittelweg. Daardoor komen er boven de grond meer mogelijkheden om het noorden en het zuiden van de stad beter met elkaar te verbinden. Ook neemt de overlast van geur en geluid af.

Talentencentrum
In Breda komt een multifunctioneel sportcentrum: het Talentencentrum. Eind 2021 hebben de gemeente en de aannemer hiervoor een overeenkomst ondertekend. De bouw start in mei 2022, de oplevering vindt in de loop van 2023 plaats.

Afvalservice
Inwoners van Breda die grof vuil en snoeihout willen laten ophalen, moeten daar sinds januari 2021 voor betalen. Dat was geen populaire maatregel, maar hij heeft wel geholpen. De kosten zijn afgenomen en de hoeveelheid afval ook.

Actieplan zwerfafval
Een grote groep inwoners van Breda wil zich inzetten om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. De gemeente helpt ook mee. We testen een nieuw type afvalbak voor de binnenstad, waar bijna twee keer zo veel afval in past. Als de proef een succes is, vervangen we alle 470 prullenbakken in de binnenstad.

Cyberagents
Om Breda te beschermen tegen cybercrime, hebben de gemeente en de politie de hulp ingeroepen van onze jongeren. Maar liefst 778 jongeren zijn intussen opgeleid om anderen te leren hoe zij veilig kunnen internetten.

Programma 5 Organisatie en financiën

Huisvesting
Ook in 2021 werkten onze medewerkers veelal thuis. Daar hadden we in 2020 al veel ervaring mee opgedaan. Daardoor konden we het grootste deel van ons werk volgens planning uitvoeren. Bij de verbouwing van het Stadskantoor hebben we al rekening gehouden met de nieuwe manier van werken. De inrichting van het kantoor helpt ons om hybride te kunnen werken.

Arbeidsmarkt
Het is steeds lastiger om aan nieuw personeel te komen. Daarom willen we onszelf in 2022 beter gaan positioneren als werkgever.

Verbetertraject rechtmatigheid
In 2021 hebben we stappen gezet om ervoor te zorgen dat onze inkoop, inhuur en subsidies voldoen aan de regels voor rechtmatigheid. We zijn daarmee een heel eind gekomen, maar hebben ook nog een weg te gaan.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders