Balans

Terug naar navigatie - Activa
Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 3.568 3.316
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 909 767
Totaal Immateriële vaste activa 4.477 4.084
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 249.848 256.471
Investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 128.351 138.086
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 69.742 69.535
Totaal Materiële vaste activa 447.941 464.093
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 2.267 2.267
Leningen aan woningbouwcorporaties 60.782 58.221
Leningen aan deelnemingen 15.227 14.522
Overige langlopende leningen 93.571 91.193
Totaal Financiële vaste activa 171.847 166.202
Totaal Vaste activa 624.265 634.379
Vlottende activa
Voorraden
Overige grond- en hulpstoffen 4.517 3.082
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 32.433 25.560
Gereed producten en handelsgoederen 71 84
Totaal Voorraden 37.022 28.726
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen 2.900 5.224
Overige vorderingen 23.515 52.392
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.415 57.617
Liquide middelen
Liquide middelen 1.779 1.129
Totaal Liquide middelen 1.779 1.129
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen 329 506
Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk 3.498 4.883
Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.921 1.774
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 48.400 45.939
Totaal Overlopende activa 55.148 53.103
Totaal Vlottende activa 120.364 140.573
Totaal Activa 744.629 774.952
Terug naar navigatie - Passiva
Recht op verliescompensatie vennootschapsbelasting 2.876 0
Bedragen x €1.000
Passiva Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Passiva
Eigen Vermogen
Reserves
Algemene reserve 93.448 94.088
Bestemmingsreserves 28.856 33.724
Totaal Reserves 122.304 127.813
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 14.816 15.898
Totaal Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening 14.816 15.898
Totaal Eigen Vermogen 137.119 143.711
Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen 60.484 52.687
Totaal Voorzieningen 60.484 52.687
Totaal Voorzieningen 60.484 52.687
Vaste schulden
Vaste schulden
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 416.342 428.831
Waarborgsommen 577 933
Overige langlopende verplichtingen 0 6.725
Totaal Vaste schulden 416.918 436.489
Totaal Vaste schulden 416.918 436.489
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 50.000 0
Banksaldi 0 0
Overige schulden 17.651 27.205
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 67.651 27.205
Overlopende passiva
Verplichtingen 45.882 56.624
Voorschotten van Europese overheidslichamen 135 495
Voorschotten van het Rijk 11.817 53.763
Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.956 1.452
Overige vooruitontvangen bedragen 1.665 2.526
Totaal Overlopende passiva 62.455 114.860
Totaal Vlottende passiva 130.106 142.065
Totaal Passiva 744.629 774.952
Totaal gewaarborgde geldleningen 604.419 680.468
EMU-saldo 12.003 -11.328