Basis op Orde in Breda

Terugblik op onze ambitie

Terug naar navigatie - Terugblik op onze ambitie

Onze ambities zijn blijven staan, maar de manier waarop we daar invulling aan gaven, was door corona soms anders dan gepland. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we onze capaciteit op het gebied van toezicht en handhaving anders moesten inzetten. Desondanks investeerden we in aandachtswijken door extra wijkboa’s in te zetten. Zo waren we zichtbaarder aanwezig dan ooit. Verder werkten we intensief samen met politie en justitie, onder andere bij de aanpak van criminaliteit en ondermijning.

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om Breda leefbaar, schoon, heel, veilig en bereikbaar te houden, met oog voor de stad, de dorpen en de wijken. We hebben de eerste stappen gezet naar een toekomstperspectief op de openbare ruimte en heel Breda. Daarvoor keken we naar de Omgevingsvisie 2040, de verschillende grote transities die langzaam vorm krijgen en de uitdagingen door de coronacrisis. We werken aan de openbare ruimte in een sterk en veerkrachtig Breda, nu en in de toekomst. 

In 2021 is een pakket maatregelen ingevoerd dat bijdraagt aan een circulair afvalbeleid en een financieel duurzaam evenwicht. Met deze maatregelen dragen we bij aan de verlaging van de hoeveelheid restafval en onze circulaire doelstellingen. We hebben intensief gewerkt aan afvalpreventie, afvalreductie, afvalscheiding, circulariteit en een schone stad door de inzet van afvalcoaches, afvalboa’s, de circulaire tafel, kringloopwarenhuis Vindingrijk en de reguliere dienstverlening van Afvalservice.

Thema Veilig Breda

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Breda was in 2021 nog veiliger dan het jaar ervoor. De hoeveelheid cybercrime, jeugdoverlast en fraude stabiliseerde, zoals ook te zien is in de veiligheidsindicatoren. Bovendien daalde het aantal misdrijven, branden, geweldsdelicten en diefstallen uit woningen. Verder zorgden de coronamaatregelen, noodverordeningen en nieuwe wetten voor meer productie-uren en dus meer kosten. Deze extra taken dwongen ons tot een andere inzet van onze capaciteit. Andere taken werden soms juist minder noodzakelijk. Zo waren er bijvoorbeeld minder grote evenementen, waardoor hier minder capaciteit voor nodig was. Ondanks de coronapandemie realiseerden we veel van onze doelstellingen uit het meerjarenprogramma.

Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK)
Afgelopen jaar versterkten we onze informatiepositie met het VIK. Zo verrichtten wij in 2021 meer en diepgaandere fenomeenanalyses, bijvoorbeeld op het gebied van jeugd en kwetsbare wijken. Casuïstiek en signalen van ondermijning en woonoverlast hebben we beter kunnen duiden. Verder hebben we de eerste stappen gezet op het gebied van vroegsignalering, zodat we meer aan de voorkant komen.

Aanpak (jeugd)overlast
Sinds het begin van de pandemie constateren we een stijging van het aantal meldingen van (jeugd)overlast. We ondernamen actie bij 3 problematische jeugdgroepen in de wijken Hoge Vucht, IJpelaar en Tuinzigt.

Ondermijning: verstoren van crimineel ondernemingsklimaat
In 2021 optimaliseerden we onze samenwerking met de taskforce, de actiecentra en de Regionale Informatie- en Expertisecentra. We legden daarnaast nieuwe verbindingen met het ondernemersteam Weerbare Stad, het platform Veilig Ondernemen en diverse woningbouwverenigingen. Daardoor werken we beter en sneller met deze partijen samen, waardoor we ondermijning gezamenlijk nog beter konden aanpakken. 

Cyberveiligheid: verkennen, bewustwording en handelingsmogelijkheden bieden (cyberbullying en sexting)
De pandemie maakte de samenleving afhankelijker van digitale middelen, waardoor cyberveiligheid nog belangrijker werd. Het aantal misdrijven op dit gebied stabiliseerde echter, ondanks een verwachte toename. We vergrootten de bewustwording onder verschillende doelgroepen door de lancering van diverse projecten. 

Handhaving en wijkveiligheid
We pasten cameratoezicht alleen toe waar dat noodzakelijk was. Camera's met ANPR (Automatic Number Plate Recognition), bestuurlijke boetes en scanauto’s zorgden ervoor dat we bij konden dragen aan gedragsverandering. Verder zetten we wijkboa’s en jeugdboa’s in om meer veiligheid en sociale verbinding in de buurt te stimuleren. Spreekuren in de wijk stonden op een lager pitje door de coronacrisis. Bezwaren behandelden we sneller en efficiënter en we verlengden de betalingstermijn naar 28 dagen, zodat mensen makkelijker digitaal bezwaar kunnen maken. Verder kregen de thema’s uitgaan, jeugd, ondermijning en veilig wonen een eigen stadsmarinier. Tot slot investeerden we in het e-securitysysteem. Mensen kunnen hierdoor makkelijker meldingen maken, inzage krijgen in foto’s van boetes en eenvoudiger bezwaar maken tegen naheffingen. 

Fysieke veiligheid
In 2021 behandelden we 6% meer Wabo-aanvragen dan het jaar ervoor. Dat past binnen de stijgende trend van het aantal aanvragen voor woningbouw van de afgelopen jaren. De toename zorgde voor een netto overschot van zo'n € 4,3 miljoen. We hebben voorgesteld om dit bedrag te storten in een egalisatiereserve. In de toekomst worden er immers extra kosten gemaakt, aangezien er extra handhavingstaken op ons afkomen. Denk daarbij aan extra toezicht en handhaving op het gebied van brandveiligheid, kabels en leidingen, rioleringen en bouwtoezicht.

Coronasteunmaatregelen 2021
Vanwege de coronamaatregelen stelden we een steunmaatregelenpakket samen op het gebied van:

 • Marktgelden.
 • Precariobelasting voor terrassen.
 • Leges voor evenementen.

Ook gaven we het Horecaherstelplan 2021 vorm, waarbij ondernemers onder andere hun leidinggevenden op hun vergunning gratis konden wijzigen.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan ?

Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK)
We ontwikkelden het VIK verder, waardoor we dit instrument nog beter benutten. De BredA-Aanpak is nog steeds leidend. We zetten hier zo veel mogelijk in op preventie. Dit was onder andere mogelijk door een uitbreiding van de personele capaciteit en het feit dat op technisch vlak de meeste zaken geregeld zijn. Zo is het aantal bronnen dat wij gebruiken toegenomen. Tot slot hebben we veel aandacht besteed aan het waarborgen van de randvoorwaarden via een DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Aanpak (jeugd)overlast
We zijn in de Hoge Vucht een uitvoeringsoverleg met partners gestart op het gebied van jeugd en veiligheid. We onderzochten de inzet van het jongerenwerk in de Hoge Vucht, wat heeft geleid tot een voorstel voor extra inzet. Verder stelden we een werkwijze en een convenant ‘Bredaas Model Aanpak Jongerenoverlast’ op, in samenspraak met diverse ketenpartners. Zeer regelmatig overleggen we met hen over overlastlocaties, waardoor er kortere lijntjes zijn en we dus sneller (gezamenlijk) kunnen optreden. 

Personen met verward gedrag: de nodige zorg bieden en overlast en gevaar voorkomen
In samenwerking met de GGD hebben we een wijkpilot uitgevoerd en geïmplementeerd. Verder werkten we nauw samen met ketenpartners, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda en het sociaal domein. 

Wet aanpak woonoverlast
Samen met onze ketenpartners hebben we afspraken gemaakt en beleidsregels vastgesteld, wat leidde tot een integrale ketenaanpak om woonoverlast aan te pakken. Daarnaast hebben we een regisseur woonoverlast ingezet om de aanpak verder vorm te geven. Tot slot maakten we binnen de Baronie gebruik van het de-escalatiemodel. 

Ondermijning
We stelden een team samen dat zich fulltime bezighoudt met het bestrijden van ondermijning. Zij onderzoeken meldingen over ondermijning, optimaliseren de samenwerking met ketenpartners en voeren gezamenlijk acties uit. Verder huurden we externe juridische ondersteuning in, omdat er meer en complexere casussen binnenkwamen. Ook huurden we extra Bibob-specialisten in met specifieke deskundigheid. 

Cyberveiligheid
We sloten ons aan bij de ‘Citydeal Cybercrime’, waarin we samenwerken met andere gemeenten op het gebied van cyberveiligheid. Hier wisselden we best practices uit, waardoor we van elkaar leerden. Verder behandelden we dit onderwerp in het buurtpreventienetwerk en gingen we nieuwe samenwerkingen aan. Ook hebben we een nieuwe lichting cyberambassadeurs geworven. Dat zijn vrijwilligers die zich inzetten om hun kennis en kunde te verspreiden.

Handhaving en wijkveiligheid
De pandemie en de coronamaatregelen vergden ook in 2021 veel inzet van onze boa’s en inspecteurs, waardoor we de taken hierop aanpasten. Zo waren er minder handhavingstaken voor de inspecteurs, maar zorgde de handhaving van de coronamaatregelen voor extra inzet. Verder maakten we meer wijkboa’s beschikbaar voor kwetsbare wijken, waar we ook extra geld voor vrijmaakten. 

Bestuurlijke boete
We zijn pas in maart 2021 gestart met het opleggen van bestuurlijke boetes. We moesten namelijk eerst een aantal juridische en technische zaken regelen. We hadden begroot dat er jaarlijks 2004 bestuurlijke boetes opgelegd zouden worden. Uiteindelijk werden het er in 2021 in totaal 1838 (91% van wat we hadden begroot). Natuurlijk is dit aantal geen doel op zich; een boete is slechts een middel om een doel te bereiken. Als we kijken naar de feiten waarvoor de bestuurlijke boete is opgelegd, dan springen er 3 uit: het foutief aanbieden van huishoudelijk afval, het parkeren van een voertuig in het groen en het doen van de behoefte in de openbare ruimte. Daarbij hadden we rekening gehouden met 240 bezwaarschriften per jaar. In totaal hebben we in 2021 468 bezwaarschriften ontvangen. Dit wil zeggen dat ongeveer 25% van de mensen in bezwaar gaat. Van het aantal afgehandelde bezwaarschriften (373) zijn er 51 gegrond verklaard. Dat is 13% van de ingediende bezwaarschriften en 2,7% van de initieel opgelegde bestuurlijke boetes. In totaal hebben we in 2021 voor € 281.000 aan bestuurlijke boetes opgelegd voor de openbare ruimte. 

Fiscale handhaving
In 2021 hadden we begroot dat we 5.200.000 voertuigen zouden scannen. Dit aantal hebben we met 7.082.198 gescande voertuigen ruimschoots gehaald. Dat het aantal hoger is, komt mede door een uitbreiding van de gebieden en de aanschaf van een 3e scanvoertuig. Op basis van het aantal scans hadden we begroot dat er 80.000 naheffingsaanslagen zouden worden opgelegd. Mede door de toename van het aantal scans hebben we ook meer naheffingsaanslagen opgelegd: 103.544. We waren uitgegaan van zo'n 18.000 bezwaarschriften, maar dat werden er uiteindelijk 25.419. Dat is ruim 41% meer dan begroot. Deze stijging is slechts deels te verklaren door het hogere aantal aanslagen. Wel hebben we geconstateerd dat mensen steeds mondiger worden en dat we in onze dienstverlening laagdrempeliger de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken. Zo zijn de beschikkingen aangepast met betere informatie over (digitaal) bezwaar maken. We waren voor 2021 uitgegaan van 13.000 gegronde bezwaarschriften. Dat werden er uiteindelijk 15.860, 22% meer dan begroot. Als we kijken naar de aanvankelijk opgelegde aanslagen, dan wordt dus 15,3% uiteindelijk teruggedraaid. Dit cijfer is iets hoger dan voorgaande jaren, maar ligt wel in lijn met landelijke cijfers van gemeenten die scanauto’s gebruiken (12 tot 16%). Uit eerdere analyses blijkt dat in ongeveer 70% van de toegekende bezwaarschriften de belanghebbende zelf een fout heeft gemaakt (foute zone, fout kenteken), maar dat deze door jurisprudentie wel toegekend moeten worden.

Experiment gesloten coffeeshopketen
Breda is 1 van de 10 deelnemende experimentgemeenten. Vanwege de landelijke vertraging bij de selectie van de telers startte het experiment nog niet. 

Evenementvergunningen
In 2021 berekenden we nieuwe, meer kostendekkende, tarieven voor evenementenvergunningen. Deze zijn medio december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Fysieke veiligheid
De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en treedt waarschijnlijk in werking per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. In 2021 troffen we verdere voorbereidingen voor de inwerkingtreding, wat extra inzet vergde. Verder huurden we een flexibele schil van medewerkers in om de extra Wabo-aanvragen te verwerken. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

De wettelijke grondslag voor het heffen van leges komt vanuit artikel 229 van de Gemeentewet, hierin staat onder andere opgenomen dat de geraamde opbrengsten meerjarig bezien maximaal kostendekkend mogen zijn. De gemeente mag dus over een langere periode gezien geen winst maken op de leges. De jaren 2020 en 2021 waren ruim meer dan kostendekkend. Gezien de versnellingsopgave Wonen en de druk op de woningbouwproductie is het de verwachting dat het aantal grote bouwprojecten van boven de € 5 miljoen de komende jaren hoog blijft en de legesinkomsten dus ook. 

Verder hebben we beheersmaatregelen getroffen om de veiligheidsrisico’s af te dekken. Die lichten we nader toe in het jaarverslag Veiligheid & Leefomgeving 2021.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Thema-indicatoren Veilig Breda
Indicator: Totaal aantal registraties openbare orde Boa's (audit nr 2206)
Omschrijving: Aantal door de Boa's geregistreerde toezicht- en handhavingszaken, met de categorie openbare orde, waarop een interventie volgde per 1.000 inwoners
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1,6 3,6 6,9 Afname t.o.v. 2019 3,9 Toename ten opzichte van 2020
Het aantal registraties openbare orde is gedaald ten opzichte van 2020 en gestabiliseerd ten opzichte van 2019. De streefwaarde 2021 (afname ten opzichte van 2019) is daarmee net niet gehaald.
Indicator: Totaal aantal misdrijven (audit nr 2207)
Omschrijving: Aantal door de politie geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners
Bron: Politie Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
57,3 60,4 56,6 Afname t.o.v. 2019 51,9 Afname ten opzichte van 2020
Het aantal misdrijven in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, maar ligt wel iets hoger dan gemiddeld in de G40.
Indicator: Veiligheid in buurt (audit nr 75)
Omschrijving: Gemiddeld rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt
Bron: Buurtenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
6,7 6,9-7,1 6,8 Zie toelichting
Het rapportcijfer is stabiel ten opzichte van 2019. Rapportcijfers zijn vaak stabiel en veranderen in de regel niet zo snel.
Productindicatoren Product Veiligheid openbare ruimte
Indicator: Incidenten jeugdoverlast (audit nr 2213)
Omschrijving: Aantal door de politie geregistreerde incidenten melding overlast jeugd per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
2,7 2,8 6 5,8 5-5,5
In de begroting van 2021 werd geen streefwaarde voor deze indicator bepaald. In 2020 steeg het aantal meldingen van jeugdoverlast, mede als gevolg van de coronacrisis, sterk. In 2021 stabiliseerde het aantal meldingen.
Indicator: Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde (audit nr 76)
Omschrijving: Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
6,7 6,9 7,1 6,3-6,5 6,8 6,9-7,1
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Het aantal vernielingen is, na een toename in 2020, in 2021 weer gedaald, tot het niveau van 2019.
Indicator: Geweldsdelicten (audit nr 77)
Omschrijving: Aantal gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
7 7 6,2 6,5-6,7 5,5 6,0-6,2
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen. Omdat er niet actief wordt gestuurd op deze indicator, streven we naar een afname of stabilisatie. Het aantal geweldsdelicten is in 2021 verder gedaald.
Indicator: Harde Kernjongeren (audit nr 81)
Omschrijving: Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners 12 t/m 24 jaar
Bron: Meeteenheid:
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
Zie toelichting
Dit is een van oorsprong verplichte landelijke indicator waarvoor de gemeente Breda geen streefwaarden heeft opgenomen. De indicator is landelijk niet meer verplicht. De meest recente realisatiecijfers dateren van 2016. Met ingang van de volgende begroting zal deze indicator komen te vervallen.
Productindicatoren Product Zichtbare Criminaliteit
Indicator: Misdrijven horizontale fraude en cybercrime (audit nr 2212)
Omschrijving: Aantal door de politie geregistreerde misdrijven horizontale fraude en cybercrime per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
4,5 6,2 8,9 Toename ten opzichte van 2020 7,5 Toename ten opzichte van 2020
In de begroting van 2021 werd verwacht dat het aantal misdrijven horizontale fraude en cybercrime verder zou stijgen, maar er is sprake van stabilisatie. Het aantal misdrijven ligt in Breda rond het gemiddelde van de G40.
Indicator: Diefstal uit woningen (audit nr 78)
Omschrijving: Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
3,1 2,6 2,4 2,4-2,6 1,6 2,2 - 2,4
Het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2020 gedaald en ligt in Breda rond het gemiddelde van de G40.
Indicator: Winkeldiefstallen (audit nr 79)
Omschrijving: Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
2,9 3,2 2,7 3,1 2,8 2,8 - 3,1
Het aantal winkeldiefstallen blijft stabiel. Het aantal ligt in Breda iets hoger dan gemiddeld in de G40.
Productindicatoren Product Ondermijning
Indicator: Misdrijven ondermijning (audit nr 2210)
Omschrijving: Aantal door de politie geregistreerde misdrijven ondermijning (Handel en Productie van drugs, Witwassen, Mensenhandel, Mensensmokkel, Afval drugslab, Handel en Bezit vuurwapens, Vastgoedfraude, Vals geld aanmaken en Vals geld uitgeven) per 1.000 inwoners
Bron: Veiligheidsmonitor Meeteenheid: Aantal per 1.000 inwoners
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1 1,4 1,1 1 _
In de begroting van 2021 werd voor deze indicator geen streefwaarde bepaald. Het aantal misdrijven is ten opzichte van 2020 gestabiliseerd.
Productindicatoren Product Zorg en Veiligheid
Indicator: Meldingen huiselijk geweld (audit nr 2211)
Omschrijving: Aantal meldingen van huiselijk geweld dat bij Veilig Thuis binnenkomt
Bron: Veilig Thuis West-Brabant Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1.842 1.786 1.769
De realisatiewaarde 2021 van deze indicator wordt in de loop van 2022 bekend.
Indicator: Personen met verward gedrag (audit nr 80)
Omschrijving: Aantal incidenten door personen met verward gedrag
Bron: Politie Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
6,7 6,8 8,9 6,5-6,7 10,8 8,0-8,6
Het aantal overlastincidenten is in 2021 niet gedaald, maar gestegen ten opzichte van 2020. In 2021 waren bewoners in verband met corona relatief veel thuis, waardoor ze meer overlast konden ervaren en melden. Er is in 2021 extra geïnvesteerd in het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het aantal incidenten ligt in Breda hoger dan gemiddeld in de G40.
Indicator: Verwijzingen Halt (audit nr 82)
Omschrijving: Aantal Halt-verwijzingen per 1000 inwoners van 12 - 17 jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: Aantal per 1.000
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
12 22 14 _ Zie toelichting
Dit is een landelijk verplichte indicator. De gemeente volgt de ontwikkelingen, maar bepaalt hierop geen streefwaarde. Realisatie 2021 is nog niet bekend.
Productindicatoren Product Fysieke veiligheid
Indicator: Branden (audit nr 2214)
Omschrijving: Aantal branden dat de brandweer heeft geregistreerd
Bron: Brandweer Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
475 431 505 400-412 443 450-505
Na de begroting van 2021 is het aantal branden op een nieuwe manier berekend. De streefwaarde voor 2021 is dus met verouderde cijfers bepaald. Het aantal branden is ten opzichte van 2020 gedaald.

Thema Dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben in 2021 weer mooie stappen gezet om onze dienstverlening verder te verbeteren. We werkten onder meer aan digitalisering, de ontwikkeling van onze website, klantcontact, participatie, toegankelijkheid, houding en gedrag, en klanttevredenheid. Ondanks corona en een lastige arbeidsmarkt konden we onze ambities grotendeels waarmaken.

Impact van corona
We hebben de gemeenteraad steeds geïnformeerd over de impact van corona op onze dienstverlening, die grotendeels door kon gaan en coronaproof geregeld was voor inwoners en medewerkers. Vooral rond de zomer liepen de wachttijden voor het aanvragen van (identiteits)documenten en inschrijvingen van arbeidsmigranten op door de enorme vraag en de uitval van medewerkers door ziekte en quarantaine.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan ?

Website
We optimaliseerden www.breda.nl en onze formulieren op basis van klantreacties. De waardering is hoog en bezoekers vinden makkelijk hun antwoorden. We herschreven onze Engelstalige website, zodat die meer 'mainstream' Engels is.

Klantcontact

 • Bij het Klantcontactcentrum (KCC) verfijnden we ons kennismanagementsysteem. Medewerkers kunnen nu nog makkelijker goede antwoorden geven op vragen van inwoners.
 • We optimaliseerden daarnaast onze planning, zodat we steeds het juiste aantal medewerkers inzetten op het juiste moment. Bredanaars die belden, stonden we snel te woord; de gemiddelde wachttijd was 45 seconden.
 • Tot slot hebben we de doorlooptijd verkort tussen het indienen van een melding en het oplossen daarvan (handhaving bestaande stad).

Tweede Kamerverkiezingen
Corona had een enorme impact op de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Desondanks slaagden we erin om die coronaproof te laten verlopen zonder incidenten. 

Participatie
We hebben wijkprocessen en digitale ontmoetingen gefaciliteerd. Bewoners konden zo actief hun bijdrage leveren, ondanks corona. Ook hebben we informatie opgehaald bij inwoners, zodat we onze activiteiten hierop konden afstemmen. 

Toegankelijkheid

 • We hebben opnieuw enkele tientallen medewerkers opgeleid om op B1-niveau te communiceren. Daarmee verbeterde de toegankelijkheid van onze informatievoorziening via onze website, mail, WhatsApp, telefoon, brieven en social media.
 • We trainden daarnaast onze juristen om eenvoudig en toch juridisch correct te schrijven. Ook onze juridische brieven gingen op de schop, zodat ze begrijpelijk zijn en aanvragers  attenderen op wat wél kan.
 • We voerden de campagne 'Huh, wat bedoelt u?'  opnieuw uit om aandacht te vragen voor toegankelijkheid.

Klanttevredenheid

 • We hebben een systeem aangeschaft om de tevredenheid over onze dienstverlening te meten. Daarmee willen we zo veel mogelijk ervaringen van klanten direct na de afhandeling van een (aan)vraag ophalen. Zo kunnen we het proces direct verbeteren. Klanten geven via dit systeem ook een waardering voor onze dienstverlening. De invoering van dit systeem vraagt meer tijd dan we dachten. Door corona moesten we ons vooral richten op de basale klantprocessen. We implementeren dit systeem daarom stapsgewijs in 2022 en verder.
 • We brachten onze klachtbehandelaars kennis bij over klachtafhandeling door samen met de ombudscommissie een webinar te verzorgen.
 • Verschillende afdelingen hebben aandacht besteed aan een snelle en adequate afhandeling van klachten. Waar mogelijk belden zij direct zodra ze de klacht onder ogen kregen. Onze inwoners bleken deze aanpak te waarderen. In 20% van de gevallen ging dit nog niet goed en handelden wij klachten niet snel genoeg af.
 • We hebben ook aandacht besteed aan een tijdige afhandeling van terugbelverzoeken en reacties op vragen via andere kanalen.

Digitalisering
We digitaliseerden de volgende zaken:

 • Het verlengen van een rijbewijs.
 • Het aanvragen van een vergunning voor een ligplaats.
 • Het aanvragen van een demonstratie.
 • Het aanvragen van een foto bij een bestuurlijke boete, verkeersboete of parkeerboete.

Dat maakt het regelen van deze zaken voor inwoners weer wat makkelijker.

We breidden het gebruik van ons zaaksysteem verder uit. Hierdoor kunnen Bredanaars makkelijk meer (aan)vragen digitaal indienen, zoals coronasteun voor ondernemers. We ontwikkelden en verfijnden diverse dashboards die ons inzicht geven in onze dienstverlening, zodat we die steeds verder kunnen verbeteren:

 • Een dashboard voor de keten Stedelijke Ontwikkeling.
 • Een dashboard dat inzicht geeft in wat er leeft in de stad en wat er over een bepaald thema wordt gezegd.
 • Dashboards voor parkeren en Afvalservice.

Houding en gedrag

 • We trainden en coachten onze medewerkers op het gebied van houding en gedrag. Zo versterkten wij een klantvriendelijke en vraaggerichte houding met oog voor noodzakelijk maatwerk.
 • We trainden onze boa’s op gespreks- en benaderingstechnieken, de-escalerend optreden en omgaan met agressie.
 • We trainden onze baliemedewerkers in het omgaan met agressie.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Thema-indicatoren Dienstverlening
Indicator: Tevredenheid inwoners (audit nr 83)
Omschrijving: Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente.
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
6,9 6,9 7 7,1 6,7-7,1
De streefwaarde is behaald.
Indicator: Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen (audit nr 84)
Omschrijving: % Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1
Deze indicator geeft geen inzicht in de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening van de gemeente Breda. Het aantal ingediende WOZ-bezwaren is sterk afhankelijk van de markt en andere factoren, waar de gemeente geen grip op heeft. Voor de kwaliteit van dienstverlening wat betreft de WOZ, is het belangrijk wat het oordeel van de Waarderingskamer is. Die toetst op meerdere vlakken de kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ. Interactie met belanghebbenden is daar onderdeel van. De beoordeling is al een aantal jaar **** (4 van de 5 sterren = goed). In de eerstvolgende begroting vervangen we de huidige indicator door een indicator waarmee de beoordeling van de Waarderingskamer tot uitdrukking komt.
Indicator: Gegronde bezwaarschriften sociaal domein (audit nr 85)
Omschrijving: % Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Bron: Gemeente Breda, Suites voor het Sociaal Domein Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
10,2 6,9 7,3 15 16,4 15
Dit zijn de (gedeeltelijk) gegrond verklaarde bezwaren vanuit de WMO (totaal 6) en de Participatiewet (totaal 91), exclusief de Tozo-regeling. Het aandeel gegronde bezwaarschriften op basis van het totaal aantal, ligt hoger dan de streefwaarde van 15%. Vooral het aantal gegronde bezwaren Participatiewet nam toe.
Indicator: Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven (audit nr 86)
Omschrijving: Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen
Bron: WOZ-registratie Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1,3
Deze indicator geeft geen inzicht in de tevredenheid van bedrijven over de dienstverlening van de gemeente Breda. Het aantal ingediende WOZ-bezwaren is sterk afhankelijk van de markt en andere factoren, waar de gemeente geen grip op heeft. Voor de kwaliteit van dienstverlening wat betreft de WOZ, is het belangrijk wat het oordeel van de Waarderingskamer is. Die toetst op meerdere vlakken de kwaliteit van de uitvoering van de wet WOZ. Interactie met belanghebbenden is daar onderdeel van. De beoordeling is al een aantal jaar **** (4 sterren van de 5 = goed). In de eerstvolgende begroting vervangen we de huidige indicator door een indicator waarmee de beoordeling van de waarderingskamer tot uitdrukking komt.
Productindicatoren Product Vergunningen
Indicator: Tijdige toetsing omgevingsvergunning (audit nr 87)
Omschrijving: % Aangevraagde omgevingsvergunningen dat tijdig wordt getoetst
Bron: SBA Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
98 98 99 95 98 95
De streefwaarde is behaald.

Thema Beheer van de openbare ruimte

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Door de coronapandemie waren we nog steeds veel thuis. Daardoor was de directe woonomgeving voor veel mensen een belangrijke uitlaatklep. Om het hoofd leeg te maken, te bewegen, te ontmoeten en te genieten van al het moois dat buiten kan bieden. Dat vroeg een andere focus voor ons reinigings- en onderhoudswerk in de openbare ruimte. We hadden meer en over het jaar gespreide aandacht voor parken, groen, en fiets- en wandelpaden, waar we ons voorheen onder andere richtten op evenementen. De waardering voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is onverminderd hoog gebleven.

Afgelopen jaar keken we ook naar de toekomst. We waren hoopvol dat we konden leren omgaan met corona. Daarnaast hebben we in 2021 de eerste stappen gezet voor een toekomstperspectief op de openbare ruimte en heel Breda. Onze leidraden daarbij waren de Omgevingsvisie 2040, de verschillende grote transities die langzaam vorm krijgen en de ervaringen uit de coronacrisis. We werken aan de openbare ruimte in een sterk en veerkrachtig Breda, nu en in de toekomst. 

Recreatie op en rond het water
Het water is de laatste jaren steeds meer in trek. Steeds meer mensen zoeken verkoeling en vertier aan en op het water in Breda en de omliggende dorpen. We zien meer gebruiksvormen en een grotere menging daarvan, zoals bootje varen, suppen, kanoën en zwemmen. Afgelopen jaar zorgde het weer ervoor dat het water wat minder in trek was dan voorgaande jaren, maar we zien een groeiende trend. Deze druk(te) maakt dat we aandacht moeten besteden aan de gewenste balans in het gebruik. Dit is een onderdeel van de bouwstenen voor het nautisch beheer, die in 2021 zijn vastgesteld.

Groot onderhoud
Ook afgelopen jaar hebben we in de openbare ruimte gewerkt aan (groot) onderhoud en werk-met-werk-projecten. Door de betere samenwerking binnen en buiten de gemeente hebben we kansen verzilverd op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en communicatie. We maken de woon- en leefomgeving voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Breda en de omliggende dorpen steeds mooier.

Omgevingsvisie 2040 en Groenkompas
We hebben daarnaast de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Daarmee hebben we de leidende principes in beeld gebracht voor de (hoog)stedelijke ambities en de schaalsprong die Breda wil maken in de komende decennia. Onze groene ambities rond 'Breda, stad in een park' legden we vast in het Groenkompas. We vertalen dit in 2022 naar een uitvoeringsprogramma en verwerken het in het paraplu-bestemmingsplan Groen en Water.

Klimaatadaptieve ingrepen
De weersomstandigheden in 2021 waren beduidend anders dan de voorgaande jaren. De overvloedige regenval in de zomer heeft bewezen dat klimaatadaptieve ingrepen op het gebied van groen en water nut hebben. Het grootschalig vervangen van bomen is deels doorgeschoven naar 2022 door uitloop in het vergunningenproces en langere doorlooptijden. Deze vertraging is mede ontstaan door een toename van de complexiteit bij integrale en participatieprojecten.

Afval 
In 2021 is een pakket maatregelen ingevoerd om te komen tot een financieel duurzame Afvalservice. Inmiddels zien we een voorzichtige positieve lijn. 

Afgelopen jaar hebben we minder huishoudelijk afval ingezameld dan in 2020. We zien meer gescheiden afvalstromen op de milieustations (grof huishoudelijk afval is ten opzichte van 2020 gedaald van 17,6% naar 11,3%). Ook is het scheidingspercentage verbeterd van 65% in 2020 naar 68% in 2021. Dat past goed bij onze doelstelling om minder restafval op te halen en nog meer kwalitatief goed gescheiden grondstoffen in te zamelen, zoals gft en oud papier en karton (OPK).

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan ?

Projecten in de openbare ruimte

 • Klimaatverandering zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van onderhoud. Uit inspecties die we in 2020 hebben uitgevoerd, bleek dat een aantal wegen dringend onderhoud nodig hadden. Daarom hebben we in 2021 een impuls gegeven aan het asfaltonderhoud. Ook het boomwortelprotocol hebben we verder ontwikkeld, waardoor we minder meldingen van overlast binnenkregen.
 • Op diverse plekken zijn integrale groen-verharding-water- en mobiliteitsprojecten gerealiseerd, in samenwerking met de bewoners en met aandacht voor klimaatadaptatie en groen. Voorbeelden zijn de Willem van Oranjelaan, de Vijverstraat en de Julianalaan.
 • De plannen voor het Willem Alexanderplein en het Erasmusplein zijn afgerond.
 • In samenwerking met woningbouwcorporaties hebben we op plaatsen waar het woningbestand verduurzaamd wordt, meteen samen de openbare ruimte aangepakt, zoals in Linie-Zuid.
 • Ondanks corona zijn in de stad veel projecten uitgevoerd om te 'vergroenen' en te 'verblauwen'. We hebben verschillende investeringsprojecten uitgevoerd, zoals klimaatadaptieve parels: de waterspeel- en verkoelplek op de Grote Markt, de Parkstraat en de Nijverheidssingel.
 • We zijn gestart met werkzaamheden aan het regenwaterriool rond het Wilhelminapark en het opknappen van het park zelf. Een onderdeel van dit werk is het baggeren van de vijvers. Dat doen we in samenwerking met waterschap Brabantse Delta ook in wateren in de Haagse Beemden en de Linievijver.
 • De werkzaamheden aan het rioolinformatiecentrum Oude Vest zijn afgerond. Daarmee hebben bewustzijn over sanitatie, klimaat en cultuurhistorie een centrale plek in de stad gekregen.
 • Een uitdagend project was de vervanging van de oude rioleringen rond de Keermanslaan. In nauw contact met 150 bewoners en verschillende partijen hebben we het riool onder de tuinen, schuren en schuttingen vervangen, waarbij de tuinen en opstallen hersteld zijn.
 • Afgelopen jaar zijn de subsidie Groene daken en het project Groene buurtjes zeer succesvol gebleken. Dat gold ook voor het NK-tegelwippen, waaraan 80 dorpen en steden deelnamen. Breda is als 6e geëindigd door bijna 80.000 tegels te wippen en op die plekken groen aan te brengen. Een ander voorbeeld van klimaat-bewustwording is de plaatsing van de groene vogeltorens bij het stadskantoor.
 • Sinds 2021 voert de gemeente Breda de onkruidbestrijding op verharding weer in eigen regie uit. Het borstelen wordt nog door een aannemer uitgevoerd, maar de gemeente doet het veegwerk. De aansturing en inzet vindt plaats vanuit de gemeente. Daardoor wordt het materieel effectiever ingezet op de plekken waar dit nodig is. Dat heeft op verschillende locaties al geleid tot een verbetering van de onderhoudskwaliteit. De komende jaren streven we naar een verdere verbetering van onze inzet.
 • De groene gebieden werden ook afgelopen jaar extra gebruikt tijdens de coronabeperkingen. Dit zorgde voor meer aandacht voor zwerfafval. Samen met actieve, vrijwillige zwerfvuilopruimers hebben we het Actieplan Aanpak Zwerfvuil opgesteld. Het prototype van de nieuwe afvalbakken is geplaatst en beproefd.
 • Voor de schermen bij het stadion van NAC Breda hebben we samen met de stakeholders een oplossing gerealiseerd voor de middellange termijn (tot en met 2024). De schermen zijn verstevigd, waardoor de veiligheid van de constructie van de supportersscheiding is gewaarborgd. De calamiteitenpoorten zijn altijd geopend.
 • We hebben 8400 lantarenpalen (armaturen) vervangen en verduurzaamd door de uitvoering van businesscase fase I. We hebben ook een begin gemaakt met de vervanging en verduurzaming in fase II. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de vervanging en verduurzaming van nog eens 2600 armaturen. Het overige deel van de in totaal 25.000 armaturen volgt na een aanbesteding in 2022. 

Afval

 • Ondanks corona is de dienstverlening van de Afvalservice doorgegaan, ook in de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur.
 • We hebben diverse activiteiten ondernomen op weg naar een financieel duurzame Afvalservice, die een licht positief effect hadden op de afvalscheiding en het gedrag van mensen.
  • In maart 2021 zijn 3 afvalcoaches gestart. Zij helpen inwoners om de hoeveelheid afval te verminderen en het afval op de juiste manier te scheiden. Daarnaast pakken zij het bijplaatsen van afval aan. Ondanks de coronamaatregelen hebben we ingezet op een containerdeal met een tuintje, een samenwerking met woningcorporaties en actieve wijkorganisaties, tips van de afvalcoach op Instagram, de inzet van de voorlichtingswagen, de deelname aan markten (STEK-markt) en andere natuurlijke momenten in een wijk of buurt.
  • Op locaties waar nog geen plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) worden ingezameld, regelen we dit. Sorteeranalyses van het restafval laten geen grote verschillen zien tussen hoog- en laagbouw. Gft-afval is overal een aandachtspunt. De afvalcoaches informeren inwoners hierover en we hebben een pilot voorbereid voor meer en schoner gft-afval. Ook staan er tips op onze afvalwijzer en de website van de gemeente.
  • De aanpak van bijplaatsing en illegaal gedumpt afval is door de komst van 2 afvalboa’s ook verbeterd. In 2021 hebben we 1157 bestuurlijke boetes uitgedeeld. In samenwerking met de afdeling Uitvoering werd het naast geplaatste afval opgeruimd. Er kwamen 1107 meldingen binnen over afval dat naast ondergrondse containers was geplaatst. In 2020 waren dat er 1050, dus een vergelijkbaar aantal. Als we kijken naar het totale aantal meldingen over illegale stort en bijplaatsingen, dan is dat in dezelfde periode gedaald van 8833 naar 6986. Een mooi beeld, omdat we het tegendeel hadden verwacht.
  • Mensen maakten minder gebruik van de betaalde ophaaldienst voor grofvuil en snoeihout. Het aantal afspraken daalde van 55.000 in 2020 naar 8700 in 2021. Per keer werd in 2021 wel meer aangeboden en er is meer naar het milieustation gebracht. Hierdoor kregen we circa 4,5 miljoen kilo grof huishoudelijk afval minder binnen. Ook werd er beter gescheiden. Zo komen we weer dichter bij onze doelstelling.
  • Het 2e milieustation was in 2021 21 keer open wegens drukte.
 • Het platform 'Breda doet mee' is gelanceerd, dat is gericht op duurzaam handelingsperspectief voor inwoners. Afval en circulariteit spelen een belangrijke rol. Afhankelijk van het seizoen besteden we op social media aandacht aan afval. Denk aan het inzamelen van kerstbomen bij het gft-afval, tips van de afvalcoach en een podcast over de vuilnismannen.
 • In 2021 bestond kringloopwarenhuis Vindingrijk 20 jaar. Het was ook het 1e jaar dat zij door de vervlechting van de Atea-groep onderdeel waren van de Afvalservice.
 • Bij kringloopwarenhuis Vindingrijk en Parels Breda is in 2021 weer zo'n 900.000 kilo aan herbruikbare goederen verwerkt. Door corona waren de winkel en de ontvangst van goederen een aantal keer gesloten. We hebben een begin gemaakt met het registreren van alle inkomende goederen, zodat we zicht krijgen op de soorten ingezamelde goederen.
 • We zijn verschillende circulaire initiatieven gestart:
  • Samenwerking met ondernemers op bijvoorbeeld STEK, zoals harde kunststof naar start-up.
  • Ontwikkeling van een technische dienst in samenwerking met de afdelingen Werk, WSP, Uitvoering en Afvalservice.
  • In 2021 hebben we samen met de afdeling Werk mensen ingezet bij het milieustation om vooraf afval te selecteren. We voeren dit in 2022 verder uit.
  • Op het milieustation worden matrassen nu apart ingezameld.
  • We organiseerden bijeenkomsten bij Parels Breda aan een circulaire tafel (workshops, lunchbijeenkomsten).
  • Breda heeft kennis gedeeld, ervaring opgedaan en verbinding gezocht door aan te sluiten bij netwerken en samenwerkingsverbanden.
  • Met kringloopwarenhuis Vindingrijk en Parels Breda hebben we ons ook dit jaar weer ingezet om spullen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken en inwoners en ondernemers te inspireren op het gebied van circulariteit.
  • We hebben een Europees subsidietraject voor vuilniswagens op waterstof verder uitgevoerd.
 • Met de Baronie-gemeenten hebben we in 2021 een plan van aanpak opgesteld om in 2022 onderzoek te doen naar een (regionaal) toekomstbestendig afvalbeleid, waarbij de gemeenten hun autonomie behouden én de kansen voor een circulaire economie zo groot mogelijk zijn.

Risico's?

Terug naar navigatie - Risico's?

Onze toenemende ambities op het gebied van vergroening staan op gespannen voet met het beschikbare budget, de toenemende omvang van integrale afwegingen en onze participatie in projecten. Ook de beschikbare capaciteit in de markt maakt het lastig om projecten tijdig af te ronden. We onderzoeken nu hoe we tot slimme oplossingen kunnen komen en met combinaties in projecten de vergroening kunnen versnellen. Het is daarnaast een uitdaging om te voldoen aan onze herplantplicht door de vele fysieke uitdagingen in de ondergrond. In 2022 stellen we hiervoor een plan van aanpak op.

Vergroenen en verblauwen staan in de belangstelling door onze klimaatadaptieve ambities. Toch is het bestaande cultuurgroen in veel buurten versleten en aan vervanging toe. Het kan dus gebeuren dat nieuw groen vanuit klimaatadaptieve projecten wordt aangelegd naast versleten cultuurgroen.

De klimaatontwikkelingen vragen om een andere manier van beheer en onderhoud voor onder meer wegverhardingen en bomen. Door verschillen in budget en capaciteit tussen afdelingen raken projecten vertraagd, vindt de uitvoering in delen plaats of worden compromissen afgesproken die een vraagstuk maar gedeeltelijk oplossen. We werken vanuit verschillende discplines aan een oplossing hiervoor. Een eerste voorbeeld is het boomwortelprotocol. Hier is echter nog een weg te gaan.

Afval

 • Tussen 2015 en 2017 heeft de Afvalservice te weinig huishoudelijk restafval aangeboden bij Attero, wat leidde tot een claim. Hierover loopt nog steeds een rechtszaak. De uitspraak van de arbitrage dat de naheffing door de gewesten en gemeenten betaald moest worden, is door het gerechtshof vernietigd. De betaalde naheffing is teruggestort naar de gewesten en gemeenten. Attero heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. We wachten de uitspraak af.
 • Breda maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Nazorg Stortplaatsen, die 2 stortplaatsen in beheer heeft. In 2021 heeft technisch onderzoek naar de afdeklaag van de stortplaats Bavel/Dorst aangetoond dat het doelvermogen lager kan worden. De levensduur van de afdeklaag is verhoogd naar 100 jaar. Hierdoor kan de bijdrage van de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling gelijk blijven. Voor de stortplaats Zevenbergen is het doelvermogen in beheer bij het nazorgfonds van de provincie. Een lage rekenrente zou betekenen dat de gemeenschappelijke regeling een aanzienlijk bedrag bij moet storten. Met de provincie en een aantal gewesten hebben we een overeenkomst afgesloten om de komende 7 jaar te onderzoeken op welke manier de kosten verlaagd kunnen worden. Het aanpassen van de Leemtewet maakt hier deel van uit. In deze periode wordt de rekenrente niet verlaagd.
 • De ontwikkelingen op de afvalmarkt zijn niet altijd voorspelbaar. Daarom is het belangrijk dat we de voorziening voor de Afvalservice op peil brengen.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Thema-indicatoren Beheer van de openbare ruimte
Indicator: Tevredenheid openbare ruimte (audit nr 89)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
74 81 73 74-78 75 70-80
De tevredenheid is in 2021 vergelijkbaar met 2020 en valt binnen de bandbreedte die in de begroting als streefwaarde was bepaald.
Indicator: Schoon, heel en veilig (audit nr 90)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
89 89 89 84-87 90 84-90
De tevredenheid is in 2021 vergelijkbaar met 2020 en valt in positieve zin net boven de bandbreedte van wat in de begroting als streefwaarde was bepaald.
Indicator: Beleving ophalen op afroep (audit nr 91)
Omschrijving: Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
8 8 8,2 7,5-8 7,9 7-8
De tevredenheid is in 2021 iets lager dan in 2020, maar valt nog ruim binnen de bandbreedte van wat in de begroting als streefwaarde was bepaald. In 2021 werd € 25 in rekening gebracht bij het ophalen van groot huishoudelijk afval.
Indicator: Beleving inzameling restafval (audit nr 92)
Omschrijving: Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
7,5 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7
De tevredenheid is in 2021 vergelijkbaar met 2020 en ligt in de lijn van wat in de begroting als streefwaarde was bepaald.
Productindicatoren Product Afvalservice
Indicator: Restafval (audit nr 93)
Omschrijving: Maximaal aantal kilo restafval per inwoner per jaar
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl BBV Meeteenheid: KG per inwoner
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
107 111 146 155 127
Vanwege corona, het thuiswerken, opruimen, verbouwen, is de nagestreefde daling van de hoeveelheid restafval niet gedaald.
Productindicatoren Product Beheer openbare ruimte, groen
Indicator: Openbaar groen (audit nr 94)
Omschrijving: Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
95 95 95 95 95 95
De veiligheidsnorm is behaald. Wel wordt het steeds lastiger om deze norm te halen, door het ouder worden van het bomenbestand en de klimaatveranderingen.
Indicator: Aantal bomen (audit nr 95)
Omschrijving: Aantal bomen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
93.628 93.960 112.000 109.656
Dit zijn alle bomen in straten, lanen en parken plus (sinds 2020) bomen in ecologische zones. Het zijn minder bomen dan aangegeven in 2020. In werkelijkheid is het aantal niet afgenomen. De registratie is alleen verbeterd.
Productindicatoren Product Beheer openbare ruimte, wegen
Indicator: Onderhoud wegen (audit nr 96)
Omschrijving: Percentage van de wegen dat geen ernstige schade vertoont
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
85 86 76 87,5 Zie toelichting
Van 2014 tot 2022 pakken we achterstallig onderhoud aan op bestrating en plaveisel. Doel is deze terug brengen tot een landelijk gehanteerde norm (CROW): 90% van de wegen heeft geen ernstige schade. De inspectie vindt elke 2 jaar plaats, in de even jaren. Er is dus geen realisatiewaarde voor 2021.
Productindicatoren Product Riolering
Indicator: Wateroverlast (audit nr 97)
Omschrijving: Aantal keer dat waterlast voorkomt in Breda door zware hoosbuien.
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: Aantal
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
1 1 1 1 1
Hoosbuien is een niet specifiek gemaakte term. Bij extreme neerslag wordt gesproken over wateroverlast en waterhinder. Waterhinder komt frequent voor, als bijvoorbeeld water tussen de banden staat. Hier wordt gesproken over wateroverlast, waarbij vanuit één bui op enkele locaties eenmalig wateroverlast is voorgekomen in 2021.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Met het gemeentelijke vastgoed hebben we diverse beleidsdoelstellingen ondersteund en mede mogelijk gemaakt.

In 2021 hebben we de voorbereidingen afgerond voor de bouw van de nieuwe doorstroomvoorziening (DSV), de opvang voor dak- en thuislozen. Aansluitend heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is eind augustus de bouw van gestart gegaan. De oplevering vindt naar verwachting medio augustus 2022 plaats. Daarnaast hebben we de aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van het Talentcentrum. Op korte termijn voegen we 2 nieuwe, belangrijke beleidsdragende panden toe aan onze maatschappelijke portefeuille. 

Verder hebben we enkele panden verduurzaamd, in lijn met de businesscase. Ook hebben we deze businesscase geëvalueerd. Door stijgende prijzen voor grondstoffen en energie, en het duurder uitvallen van projecten, loopt de huidige businesscase tegen financiële grenzen aan. Daarom zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe businesscase.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan ?

Beheer en onderhoud

 • In 2021 hebben we diverse werkzaamheden uitgevoerd binnen het project Brand- en dakveiligheid (2020-2024). Enkele panden hebben een link met het project Verduurzaming, waardoor we de werkzaamheden konden combineren.
 • Voor alle locaties die onderdak bieden aan kwetsbare groepen, zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Sommige werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. Vaak is hiervoor al een begin gemaakt.
 • Ook in 2021 hebben we gewerkt aan het verduurzamen van het vastgoed, zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Verduurzaming Vastgoed. De werkzaamheden voor de verduurzaming van de zwembaden en het sportcomplex Jeugdland in Ulvenhout zijn afgerond. De laatste projecten binnen dit uitvoeringsprogramma zijn inmiddels opgestart en worden afgerond in 2022.
 • Door corona, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende materiaalprijzen hebben diverse onderhoudsprojecten vertraging opgelopen. We hebben in ieder geval het onderhoud uitgevoerd dat wettelijk verplicht is.

Bouwprojecten

 • Het definitieve ontwerp voor het Talentencentrum is gereed en de omgevingsvergunning is verleend. 
 • De bouw van de nieuwe DSV is van start gegaan. De nieuwe locatie wordt naar verwachting medio augustus 2022 opgeleverd. 

Exploitatie zwembaden en kunstijsbaan

 • De exploitatie van de kunstijsbaan en de zwembaden is opnieuw aanbesteed. De nieuwe overeenkomst is op 1 januari 2022 ingegaan.

Gemeentelijke sportaccommodaties, woonwagens en zwarte lijst

 • De investeringen voor de gemeentelijke sportaccommodaties zijn voor de lange termijn opgenomen in de planvorming voor de Omgevingsvisie. Daarbij houden we rekening met de afschrijvingstermijnen en investeringen voor de verduurzaming van deze accommodaties. We zijn bezig met onderzoeken naar investeringen in Princenhage en Bavel.
 • Aan de Korte Raamstraat zijn standplaatsen ingericht voor de bewoners die nu aan de Rudonk staan. Daarnaast zijn een aantal standplaatsen verkocht conform het beleid. Verder hebben we in 2021 een nieuw woonwagenbeleid vastgesteld, waardoor de gemeente een actueel beleidskader heeft voor dit dossier.
 • Voor een aantal panden op de zwarte lijst stellen we verkoopprocedures op. Het huidige gebruik, het beleid, wet- en regelgeving, en afstemming met de omgeving hebben effect op de snelheid van het verkoopproces.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Binnen dit thema spelen de volgende risico's:

 • We onderzoeken of de onderhoudsvoorziening in 2031 nog toereikend is. Door weloverwogen te investeren, kunnen we hiervoor zorgen.
 • De aanbesteding voor een nieuwe koelmachine voor de kunstijsbaan is gestart. Door de wereldwijde logistieke problemen en tekorten aan grondstoffen is de kans aanwezig dat deze machine niet beschikbaar is vóór het seizoen 2023.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Thema-indicatoren Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties velden (audit nr 321)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties buitenvelden
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
81 80 80 80
Door een lange periode van verplichte sluiting van de binnensportaccommodaties vanwege corona, is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2021 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: onderwijs (audit nr 322)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: onderwijsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
52 50 50-55
Door een lange periode van verplichte sluiting van de binnensportaccommodaties vanwege corona, is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2021 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is.
Indicator: Bezettingsgraad sportaccommodaties: verenigingen (audit nr 323)
Omschrijving: Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties: verenigingsgebruik binnen
Bron: Gemeente Breda Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
68 74 75
Door een lange periode van verplichte sluiting van de binnensportaccommodaties vanwege corona, is het niet realistisch om de bezettingsgraad over 2021 als indicator te gebruiken, omdat het beeld door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld is.
Indicator: Tevredenheid binnensport (audit nr 33)
Omschrijving: Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: Score tussen 1 en 10
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
7,8 7,8 7,5-8,0 7,9 7,5-8,0
De tevredenheid is in 2021 zelfs iets hoger dan in 2020 en valt ruim binnen de bandbreedte die in de begroting als streefwaarde was bepaald.
Productindicatoren Product Vastgoedbeheer
Indicator: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (audit nr 74)
Omschrijving:
Bron: Meeteenheid:
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
Zie toelichting
De eerder gebruikte indicator 'labelstappen' is niet meer geschikt, zoals ook in de begroting van 2021 is aangegeven. Inzicht in totaal CO2/energieverbruik per Bruto Vloeroppervlak is een betere indicator. Omdat door corona veel gebouwen in 2021 dicht waren, is het niet realistisch om het energieverbruik hier weer te geven. Het beeld is door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld. In de eerstvolgende herijkingsronde van de indicatorenset wordt voorgesteld om de huidige indicator om te vormen naar een betere indicator, bijvoorbeeld: het gemiddeld CO2/energieverbruik per bruto vloeroppervlak.
Indicator: Energiezuinigheid (audit nr 98)
Omschrijving: Een energie-index, met bijbehorend label.
Bron: energielabelcertificatie Meeteenheid: Index
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
Zie toelichting
De eerder gebruikte indicator 'labelstappen' is niet meer geschikt, zoals ook in de begroting van 2021 is aangegeven. Inzicht in totaal CO2/energieverbruik per Bruto Vloeroppervlak is een betere indicator. Omdat door corona veel gebouwen in 2021 dicht waren, is het niet realistisch om het verbruik hier weer te geven. Het beeld is door de maatregelen gedurende het jaar vertroebeld. Deze indicator komt in de eerstvolgende begroting te vervallen. In plaats daarvan ontwikkelen we een indicator over het gemiddelde CO2 / energieverbruik per bruto vloeroppervlak.

Thema Open overheid

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

We hebben samengewerkt met de stad en hebben de inwoners betrokken om het gemeentelijke beleid en onze dienstverlening te verbeteren. Zij waren daartoe in staat doordat we transparant zijn en op een zorgvuldige manier verantwoording afleggen.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan ?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De raadsleden staan 4 jaar lang in nauw contact met de inwoners van de stad. Met hun input en die van organisaties en ondernemers nemen zij besluiten over het beleid dat de gemeente uitvoert. De gemeenteraad benoemt een college van burgemeester en wethouders, dat het bestuursakkoord gaat uitvoeren. Gedurende de raadsperiode controleren de raadsleden het college en de burgemeester en nemen zij het initiatief om het beleid aan te passen of nieuw beleid te ontwikkelen. De gemeenteraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de rekenkamer, de accountant, de Ombudscommissie en de raadsgriffie. Het is de taak van deze instanties om de informatiestromen richting de gemeenteraad te optimaliseren, zodat zij goede besluiten kunnen nemen.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
Thema-indicatoren Open overheid
Indicator: Gemeente betrekt burgers (audit nr 99)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat burgers onvoldoende bij gemeentelijke plannen worden betrokken
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
22 21 26 0
De ontevredenheid neemt (licht) toe. Mogelijk heeft dit te maken met onvrede over coronamaatregelen. Dit is echter niet onderzocht. We zullen daarom dit gegeven blijven monitoren of de onvrede weer afneemt in volgende jaren.
Indicator: Gemeente luistert (audit nr 100)
Omschrijving: Percentage Bredanaars dat vindt dat de gemeente niet luistert naar de mening van de burgers
Bron: Stadsenquête Meeteenheid: %
Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Streefwaarde 2021 Realisatie 2021 Streefwaarde 2022
20 20 22 0
De ontevredenheid neemt (licht) toe. Mogelijk heeft dit te maken met onvrede over coronamaatregelen. Dit is echter niet onderzocht. We zullen daarom dit gegeven blijven monitoren of de onvrede weer afneemt in volgende jaren.
Terug naar navigatie - De kosten van dit programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Jaarrekening 2021 Afwijking 2021
Lasten
Veilig Breda 31.521 33.055 34.546 -1.491
Dienstverlening 10.407 9.843 9.032 811
Beheer van de openbare ruimte 84.083 87.569 90.728 -3.159
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 20.562 21.032 23.850 -2.818
Open overheid 4.409 4.475 4.363 111
Totaal Lasten 150.982 155.974 162.519 -6.545
Baten
Veilig Breda 14.055 14.103 19.119 -5.017
Dienstverlening 2.933 3.383 3.955 -572
Beheer van de openbare ruimte 62.943 62.938 62.231 706
Beheer van het gemeentelijk vastgoed 9.684 10.418 12.586 -2.168
Open overheid 0 0 410 -410
Totaal Baten 89.616 90.842 98.301 -7.460

Financiële toelichting op dit programma

Terug naar navigatie - Financiële toelichting op dit programma

Het resultaat van het programma Basis op Orde in Breda is € 0,9 miljoen. Hieronder geven we een toelichting per thema.

Thema Veilig Breda: resultaat € 3,5 miljoen

 • Veiligheid openbare ruimte (€ -1,1 miljoen)
  • Evenementen: de afgelopen jaren zijn er geen evenementen geweest door corona. Er kwamen wel aanvragen binnen, maar we hebben besloten om hiervoor geen leges te heffen, terwijl de aanvragen wel in behandeling zijn genomen. Dit heeft de gemeente € 0,1 miljoen gekost.
  • Bezwaar en beroep: voor een aantal grote zaken hebben we meer proces- en juridische kosten gemaakt. Hiervoor is ook meer ingehuurd. Daardoor gaven we € 0,3 miljoen meer uit dan begroot.
  • Water en havens: bij de begrotingsbehandeling 2021 is afgesproken dat er € 0,2 miljoen extra opbrengsten worden gerealiseerd, onder meer door het aantal ligplaatsen voor bootjes uit te breiden. Dit is in 2021 niet gelukt (€ -0,2 mln); door corona zijn hiervoor andere werkzaamheden uitgevoerd.
  • Kermissen en markten: we hebben besloten om de kermisexploitanten en standplaatshouders tegemoet te komen door minder of geen leges te heffen. Voor de markten en kermissen die wel doorgingen, zijn meer kosten gemaakt, doordat er meer omheining geplaatst moest worden en doordat er meer controles zijn uitgevoerd. Per saldo zijn de budgetten hierdoor met € 0,3 miljoen overschreden.
  • Fiscaal parkeren: hier zien we een positief resultaat van € 0,4 miljoen. We waren in de begroting al uitgegaan van minder parkeerinkomsten door corona.
  • Drank en horeca: vanwege de lockdowns zijn er geen horecacontroles geweest. Dit leidde tot een financieel nadeel van € 0,1 miljoen doordat er minder baten waren.
  • Bestuurlijke boete: dit proces is half maart opgestart, waardoor er de eerste 3 maanden geen opbrengst was. Een nadeel van € 0,1 miljoen.
  • Algemeen: de coronamaatregelen leidden tot extra werkzaamheden voor de gemeente. Hierdoor zijn de budgetten met € 0,4 miljoen overschreden.
 • Ondermijning (€ 0,2 miljoen)
  • De post LBB/Bibob heeft een onderschrijding, doordat de formatie - en daaraan gekoppeld de aanpak van zaken - pas halverwege het jaar heeft plaatsgevonden. Daardoor kon het budget niet volledig uitgenut worden.
 • Zorg en veiligheid (€ 0,2 miljoen)
  • We hadden minder (externe) inzet nodig voor zorg en veiligheid, vooral bij buurtbemiddeling en zorg in en om de stad. In het resultaat zitten 2 bijdragen van derden. Hierdoor gaat € 0,1 miljoen door naar volgend jaar. Het gaat hier om de krachtenveldanalyse anti-discriminatie en een subsidie voor ex-gedetineerden.
 • Fysieke veiligheid (€ 4,2 miljoen)
  • WABO: het afgelopen jaar was de opbrengst vanuit de leges € 10,5 miljoen. Dat leidde tot een positief resultaat van € 4,7 miljoen. Er waren meer aanvragen dan begroot en er zijn aanzienlijk meer grote plannen vergund, 22 tegen 9 een jaar eerder.
   De wettelijke grondslag voor het heffen van leges komt vanuit artikel 229 van de Gemeentewet, hierin staat onder andere opgenomen dat de geraamde opbrengsten meerjarig bezien maximaal kostendekkend mogen zijn. De gemeente mag dus over een langere periode gezien geen winst maken op de leges. De jaren 2020 en 2021 waren ruim meer dan kostendekkend. Gezien de versnellingsopgave Wonen en de druk op de woningbouwproductie is het de verwachting dat het aantal grote bouwprojecten van boven de € 5 miljoen de komende jaren hoog blijft en de legesinkomsten dus ook. Daarentegen brengt de komst van de Omgevingswet en het nieuwe legesstelsel nog onzekerheden met zich mee met betrekking tot de hoogte van de te ontvangen leges.
   Door de hogere omzet hebben we ook meer uren (afdeling Ruimte) en externe kosten gemaakt, in totaal € 0,4 miljoen. Verder was er een vrijval vanuit de exploitatiereserve van € 1,1 miljoen.
  • Veiligheidsregio: het tekort van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door de overschrijding op de FLO-intekentaak (Functioneel Leeftijdsontslag).
  • Omgevingsdienst (OMWB): we zien een positief resultaat bij de bijdrage aan deze verbonden partij over 2020. Deze plus van € 0,23 miljoen valt in 2021 en komt voort uit de afrekening van het werkprogramma 2020 van de OMWB. Door de crisis waren veel horeca en andere bedrijven dicht, waardoor er minder klachten waren, wat leidde tot minder handhaving en juridische afwikkeling, en andere vormen van controle. Het werkprogramma is wel volledig uitgevoerd. Samen met de bedragen die overlopen naar 2022 is het totale positieve resultaat € 0,24 miljoen.
  • Algemeen: de afdeling moest meer (tijdelijk) personeel inzetten, wat leidde tot een negatief resultaat van € 0,6 miljoen.
 • Veilig Breda algemeen (€ neutraal)
  • Er waren extra kosten door de coronapandemie maar hierdoor zijn reguliere andere taken niet uitgevoerd.

 Thema Dienstverlening: resultaat € 1,4 miljoen

 • Publiekszaken: resultaat € 1,4 miljoen
  • Hier zagen we meerdere positieve effecten. De personeelskosten vielen € 0,3 miljoen lager uit. Daarnaast werden niet alle gelden voor het uitvoeren van de Donorwet besteed (€ 0,1 miljoen). Ook vielen de overige exploitatielasten van de Balie en het KCC gunstig uit (€ 0,2 miljoen). Verder waren via een begrotingswijziging de lasten voor de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) opgehoogd, maar hiervoor zijn nauwelijks kosten gemaakt het afgelopen jaar. Dat resulteert in een positief effect van € 0,45 miljoen. Tot slot hadden we meer baten door meer ontvangsten van rijksleges (rijbewijzen, € 0,2 miljoen) en RNI-baten (€ 0,2 miljoen). Nadelige effecten waren de extra kosten voor ICT-systemen (totaal € 0,1 miljoen). In 2021 is er voor € 0,2 miljoen aan rijksleges in rekening gebracht. Hier staan echter ook meer kosten tegenover (€ 0,2 miljoen).

Thema Beheer van de openbare ruimte: resultaat € -3,9 miljoen

 • Afvalservice: resultaat € 0,1 miljoen 
  • In 2021 is binnen het gesloten systeem van huishoudelijk afval een positief resultaat van € 0,4 miljoen behaald. Dit resultaat is op jaareinde gedoteerd aan de egalisatievoorziening van Afvalservice waardoor het uiteindelijke resultaat € 0 is.
   Het positieve resultaat is te verklaren door de hogere opbrengst vanuit de afvalstromen (€ 0,9 miljoen), die vooral wordt veroorzaakt door de veel hogere papierprijs.
   De afvalstoffenheffing leverde inclusief kwijtscheldingen € 0,2 miljoen meer op dan begroot. Een positieve afrekening uit eerdere jaren van Midwaste/Nedvang leverde € 0,25 miljoen op. Daarnaast zijn er lagere kosten gerealiseerd in de afvalverwerking (€ 0,1 miljoen). Totaal positief: € 1,45 miljoen.
   Verder waren er hogere formatieve lasten die hebben geleid tot € 0,6 miljoen extra uitgaven, onder andere veroorzaakt door de cao-effecten en een verschuiving tussen (meer) vast personeel en (minder) uitzendkrachten. Ook zijn er hogere brandstof- en onderhoudskosten vanuit het wagenpark doorbelast (€ 0,3 miljoen), waren er additionele huurkosten om minicontainers te stallen (€ 0,1 miljoen) en waren er hogere exploitatielasten (€ 0,05 miljoen), onder meer door ICT-gerelateerde kosten. Totaal negatief: € 1,05 miljoen.
  • Het bedrijfsmatige deel van Afvalservice behaalde een positief resultaat van € 0,1 miljoen. Weliswaar was er € 0,25 miljoen omzetderving vanwege corona bij Vindingrijk en Parels, maar mede dankzij de bijdrage vanuit het coronamaatregelpakket is dit opgevangen.
  • Er waren minder lasten bij de inzet op alle regio gebonden activiteiten (€ 0,5 miljoen), maar ook minder baten. Daardoor eindigden we hier kostenneutraal.
 • Beheer openbare ruimte wegen en groen € -4,0 miljoen
  • Door calamiteiten (asbestsaneringen en drugsdumpingen) zijn extra kosten ontstaan (totaal € 0,48 miljoen). Deze kosten zijn niet op derden te verhalen.
  • Op de openbare verlichting is een tekort ontstaan van € 0,35 miljoen door een nagekomen factuur uit 2020, waar geen rekening mee was gehouden in de transitoria (€ 0,23 miljoen) en hogere energielasten (€ 0,08 miljoen).
  • Een deel van het tekort op de openbare verlichting wordt opgelost met diverse eenmalige besparingen op verkeer (totaal € 0,13 miljoen).
  • Door het winterse weer ontstond een tekort van € 0,33 miljoen op de gladheidsbestrijding.
  • Extreme vervuiling van het terrein Hazeldonk heeft geleid tot extra kosten van € 0,07 miljoen om illegale stort en menselijke uitwerpselen op te ruimen.
  • We hebben maatregelen genomen om de veiligheidsschermen bij NAC te kunnen blijven gebruiken. De extra kosten bedroegen in 2021 € 0,13 miljoen.
  • We hadden een positief resultaat op het stedelijke bestek (groen) van € 0,46 miljoen door meevallende stortkosten, die het gevolg waren van nieuwe contracten en kleinere hoeveelheden afval.
  • De waterschapsbelastingen zijn hoger dan begroot door een wijziging in de berekeningssystematiek in 2020 en een tariefstijging (€ 0,1 miljoen).
  • Om het tekort door de hogere waterschapslasten op te kunnen vangen, voerden we minder onderhoud uit aan het water. Dit leverde een positief resultaat op van € 0,1 miljoen.
  • We hadden extra kosten door bestuurlijke en bewonersvragen (totaal € 0,07 miljoen). Onder deze verzoeken vallen nog oude afspraken met de Plukroute in Princenhage en werkzaamheden rond Landgoed Wolfslaar.
  • Ecologie heeft een positief resultaat geboekt van € 0,12 miljoen. Er is minder uitgevoerd door minder beschikbare capaciteit. Daarnaast is er behoudend gewerkt om tekorten te vermijden.
  • De onderhoudstoestand van de wegverhardingen blijkt zich anders te ontwikkelen dan we dachten op basis van eerdere inspecties. Om achterstallig onderhoud op te lossen, hebben we een dotatie in de voorziening 'achterstalligheid onderhoud verhardingen' gedaan. Dit leidde tot een overschrijding van € 3,2 miljoen.
  • De extra kosten vanuit het wagenpark (€ 0,2 miljoen) worden veroorzaakt door hogere brandstofkosten, schades, meer onderhoud, verzekeringen en de vervlechting met Atea (€ -0,1 miljoen).
  • Het overige resultaat betreft het resultaat op de bedrijfsvoering, lagere kapitaallasten en minder kosten voor het onderhoud van evenementkasten (€ 0,18 miljoen). Binnen dit resultaat is een tekort van € 0,12 miljoen opgevangen door de vervlechting van Atea.
  • Er is een positief resultaat van € 0,12 miljoen door minder onderhoud aan de evenementkasten en minder gebruik van verkeersmaatregelen.
  • Er waren extra kosten voor reclame door een dotatie in de voorziening 'dubieuze debiteuren' en door het niet kunnen innen van reclame-inkomsten. Daarnaast waren er lagere inkomsten door betalingsregelingen (totaal € -0,2 miljoen). Verder vielen door corona reclame-inkomsten weg door de financiële situatie van de contractanten.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed: resultaat € -0,7 miljoen

 • De panden aan de Riethil zorgden voor tekorten van in totaal € 0,5 miljoen. Het gaat hierbij om een exploitatietekort, leegstand en kosten voor onderhoud en personeel.
 • De sloop van een pand leverde € 0,3 miljoen aan extra lasten op vanwege het afboeken van de boekwaarde en de sloopkosten.
 • De huurinkomsten vielen € 0,6 miljoen lager uit. De grootste post daarbij was de leegstand van Stadskantoor C (€ 0,3 miljoen). Verder heeft de gemeenteraad het voorstel voor het nieuwe huurcontract van NAC Breda goedgekeurd. Hierin was onder andere opgenomen dat er in 2021 voor een periode van 6 maanden geen kapitaallasten werden doorberekend in de huur (€ -0,2 miljoen). Daar staat tegenover dat de huurovereenkomst met 1 jaar wordt verlengd, waarmee de tegemoetkoming in de kapitaallasten financieel wordt gecompenseerd.
 • De advieskosten en advocaatkosten voor het traject Sportbedrijf en de aanbesteding bedragen € 0,1 miljoen.
 • We zien een stijging in de energielasten (€ -0,1 miljoen).
 • De 'vrijval dubieuze debiteuren' leverde een voordeel van € 0,15 miljoen op.
 • De kapitaallasten vielen € 0,3 miljoen voordeliger uit.
 • Er is minder uitgegeven aan klein onderhoud dan verwacht, wat € 0,3 miljoen voordeel opleverde.

Thema Open overheid: resultaat € 0,5 miljoen

 • College en ondersteuning college: resultaat € 0,4 miljoen
  Het voordelige resultaat op de lasten van € 0,04 miljoen wordt verklaard door het niet volledig besteden van het representatiebudget, vooral doordat er door de pandemie minder activiteiten waren. Het resultaat op de baten van € 0,4 miljoen wordt vooral verklaard door hogere niet-beïnvloedbare baten, zoals een vrijval van de pensioenvoorziening voor (ex-)wethouders door een hogere rentestand ten opzichte van eind 2020.
 • Raad en griffie: resultaat € 0,05 miljoen
  Het resultaat op de lasten wordt verklaard door minder salariskosten.
 • Rekenkamer: resultaat € 0,03 miljoen positief
  Het resultaat op de lasten wordt verklaard door minder onderzoekskosten.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Beschikbare investeringen 2021 Werkelijke uitgaven tm 2021 Vrijval 2021 Nog beschikbaar eind 2021 Geplande investeringen opgenomen in begroting 2022 Verwachte uitgaven 2022 Verwachte uitgaven 2023 Verwachte uitgaven 2024 Verwachte uitgaven 2025 Totaal
Basis op orde in Breda
Afvalservice 202 181 21 0 800 200 200 200 200 800
Beheer openbare ruimte, groen 2.514 1.316 128 1.070 3.400 2.382 1.188 900 4.470
Beheer openbare ruimte, wegen 1.701 198 20 1.483 1.400 2.183 700 2.883
Herinrichting pleinen 283 89 194 1.666 1.027 833 1.860
Verduurzaming OV 11.701 2.699 9.002 2.852 3.000 3.150 9.002
Riolering 49.544 15.880 33.664 43.800 16.464 16.200 20.000 24.800 77.464
Klimaatadaptatie 11.147 876 10.271 570 4.461 3.190 3.190 10.841
Vastgoedbeheer 573 419 -62 216 750 966 966
Doorstroomvrz. 4.638 1.585 3.053 2.991 62 3.053
Vastgoedbeheer, sportaccommodatie 66 66 66 66
Verduurzaming vastgoed 2.896 1.312 1.584 1.184 400 1.584
Talentencentrum 22.768 1.560 21.208 16.316 4.892 21.208
Brand-en dakveiligheid 4.039 815 62 3.162 2.714 374 74 3.162
Aankoop Brandweerkazernes 2.855 1.981 874 874 874
Totaal 114.927 28.911 169 85.847 52.386 54.680 31.039 27.514 25.000 138.233

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Beheer openbare ruimte groen
Vervanging bomen
Dit krediet betreft een grootschalige vervanging van bomen en dit wordt veelal integraal en met een participatietraject uitgevoerd. Door afstemming en het vergunningenproces schuift de overloop door naar 2022.

Klimaatadaptatie hitte
Door werk-met-werk-projecten worden klimaatadaptieve projecten gecombineerd uitgevoerd. Zo worden hittemaatregelen altijd met projecten voor droogteaanpak, wateroverlast en reguliere onderhoudsprojecten gecombineerd. Een aantal werk-met-werk-projecten hebben vertraging opgelopen, waardoor de overloop op klimaatadaptieve projecten doorschuift naar 2022.

Beheer openbare ruimte wegen
Verduurzaming openbare verlichting
Door het wereldwijde chiptekort is de levering van armaturen problematisch. Daarnaast was er sprake van een knelpunt in de personele capaciteit, waardoor de aanbesteding verduurzaming 2021-2024 vertraging heeft opgelopen. Hierdoor schuift de overloop door naar 2022 en wordt de fasering aangepast. In 2022 wordt de 1e tranche van de verduurzaming van de openbare verlichting 2017-2020 opgeleverd. 

Herinrichting pleinen
Door participatie en leveringsproblemen door corona schuiven de volgende projecten deels door naar 2022: Oranjeplein, Willem Alexanderplein, Heuvelpark, Erasmusplein en Mgr. Nolensplein.

Doorstroomvoorziening
De bouw van de nieuwe DSV vordert gestaag en verloopt volgens planning. Op basis daarvan is de oplevering voorzien in juli 2022, de ingebruikname volgt in september 2022.

Brand- en dakveiligheid
Voor het project Brandveiligheid hebben we in 2021 conform de planning bij 22 panden werkzaamheden uitgevoerd. Binnen het project Dakveiligheid zijn conform de planning 24 panden voorzien van dakveiligheidsvoorzieningen. In enkele gevallen hebben we de werkzaamheden gecombineerd met het project Verduurzaming Vastgoed. Beide projecten hebben een looptijd van 2021 tot en met 2024.

Verduurzaming vastgoed
In 2021 hebben we verschillende Optisport-panden (verder) verduurzaamd. Daarnaast is de verduurzaming op het Pastoor Pottersplein afgerond. In 2021 zijn we gestart met het verduurzamen van de Viandenlaan en het Jack van Gilsplein. 

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie
De werkzaamheden aan de gemeentelijke buitensportcomplexen zijn doorgeschoven naar 2022, omdat we ze dan kunnen combineren met andere werkzaamheden.  

Vastgoedbeheer
In 2021 is de verbouwing van stadskantoor C afgerond. De uitbreiding van de kleine zaal van de MEZZ, de verbouwing van het Huis van de Heuvel en de aanpassingen voor de toegankelijkheid worden in 2022 afgerond of opgestart.

Aankoop brandweerkazernes
Op basis van de eerder gemaakte afspraken heeft de gemeente op 1 januari 2021 met terugwerkende kracht het eigendom van de brandweerkazernes in Teteringen en Ulvenhout overgenomen van de veiligheidsregio. Deze aankoop is in 2021 financieel afgewikkeld. In 2022 passen we de kazernes in Breda en Prinsenbeek aan volgens de actuele wet- en regelgeving.

Talentencentrum
In 2021 is het definitieve ontwerp van het Talentencentrum vastgesteld en is de uitvoeringsovereenkomst met de aannemer gesloten. De bouw van het Talentencentrum en de bijbehorende buitenruimte start in 2022. Naar verwachting is deze medio 2023 klaar.

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Stand 1-1-2021 Bedrag mutaties 2021 Stand 31-12-2021
Voorziening wet AppA 9.216 -676 8.540
Onderhoud Vastgoedbeheer 20.136 -577 19.559
Voorziening openbare ruimte onderhoud 6.113 -784 5.329
Achterstallig onderhoud verhardingen 2.851 1.299 4.150
Voorziening van derden verkregen middelen (44.2) 0 32 32
Voorziening afvalservice 0 360 360
Voorziening riolering 3.165 573 3.739

Hieronder gaan we in op de mutaties in de voorzieningen:

Voorziening Wet Appa
De voorziening bevat pensioenreserveringen en wachtgelden van voormalige politieke ambtsdragers (wethouders). De APPA-voorziening wordt jaarlijks aangepast op basis van de extern opgestelde actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen aan (voormalige) politieke ambtsdragers. Naast de jaarlijkse onttrekking uit de voorziening (€ 0,53 miljoen) is in 2022 per saldo € 0,14 miljoen van de voorziening vrijgevalllen. Met name vanwege de hogere rentestand ultimo 2021 ten opzichte van ultimo 2020. Conform de meest actuele berekeningen (eind 2021) bedraagt de pensioenverplichting € 7,9 miljoen en de wachtgeldverplichting ongeveer € 0,6 miljoen, bij elkaar € 8,5 miljoen. 

Onderhoud gebouwen vastgoedbeheer
Dit betreft de begrote stortingen en de onttrekking van de werkelijke onderhoudslasten voor het onderhoud van de gebouwen die we in eigendom hebben. Dit is inclusief het binnenonderhoud dat voor onze rekening komt. Onder deze voorziening valt ook de vervanging van de binnensportinventaris en het civiel en cultuurtechnisch onderhoud van de buitensportcomplexen. De onderhoudsvoorziening is tot en met 2030 toereikend.

Voorziening openbare ruimte onderhoud
In totaal was de onttrekking op de voorziening 'Openbare ruimte' begroot op € 7,5 miljoen. We hebben € 6,4 miljoen daarvan gerealiseerd. Door de overloop van projecten naar 2021, was de verwachte onttrekking bijgesteld naar € 9,5 miljoen. Door werk met werk te maken, participatie, capaciteitstekorten, archeologisch onderzoek, minder werkbare dagen en corona zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2022. Het gaat vooral om groot onderhoud aan de verharding.

Achterstallig onderhoud wegverhardingen
Het saldo bedroeg per 31 december 2021 € 4,2 miljoen en is op te splitsen in 2 onderdelen:

 • Voor het vastgestelde achterstallige onderhoud aan de verhardingen hebben we een dotatie van € 3,2 miljoen in de voorziening 'achterstalligheid onderhoud verhardingen' gedaan. De uitvoering van deze projecten vindt plaats in 2022 en 2023. 
 • We hebben de periode afgerond waarin de voorziening 'achterstalligheid onderhoud verhardingen' is ingesteld voor 2,5 miljoen per jaar gedurende 8 jaar (2014-2021). De onttrekking in 2021 is door de overloop van projecten bijgesteld van € 2,1 miljoen naar € 2,8 miljoen. In werkelijkheid is in 2021 € 1,9 miljoen onttrokken en zijn er projecten voor een bedrag van € 1 miljoen doorgeschoven naar 2022 door interne en externe afstemming en minder werkbare dagen.

Voorziening van derden verkregen middelen
Betreft een ontvangen subsidie met betrekking tot zwerfvuil en valt onder reiniging ( beheer openbare ruimte wegen). Het opruimen van zwerfafval, waarvan de kosten in 2022 gemaakt zullen worden.

Voorziening afvalservice
Om schommelingen in de kosten of opbrengsten op te vangen is binnen het gesloten systeem van afval een voorziening ingesteld.
De dotatie in de voorziening bedraagt € 0,36 miljoen met name door hogere baten Oud Papier en Karton (OPK).

Riolering
Om schommelingen in de kosten en opbrengsten op te vangen hebben we een voorziening ingesteld binnen het gesloten systeem van de rioolheffing. Naast de begrote dotatie van € 0,15 miljoen bedraagt de aanvullende dotatie in de voorziening € 0,43 miljoen. Dit bedrag wordt vooral veroorzaakt door lagere kapitaallasten door de fasering van projecten en een lagere kwijtschelding dan begroot. Daarnaast zijn de opbrengsten lager dan begroot door een hoge leegstand van panden in 2021. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

Beleidsstukken

Terug naar navigatie - Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij dit programma

Naam document Soort document Jaar
Veiligheid programma 2019-2023 Kaderstellend 2019
Nota herijking harddrugsbeleid Kaderstellend 2018
Nota herijking softdrugsbeleid Kaderstellend 2017
Uitwerkingskader Vergunningverlening, toezicht en handhaving Breda Kaderstellend 2020
Visie openbare ruimte Breda 2020 Kaderstellend 2009
Beleidskader kapitaalgoederen Openbare ruimte Kaderstellend 2014
Structuurvisie Breda 2030 Kaderstellend 2012
Beleidsregels locatiekeuze centrale verzamelplaatsen voor het aanbieden van inzamelmiddelen van huishoudelijk afval Kaderstellend 2017
Actualisatie beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte (2018) Kaderstellend 2018
Het Stedelijk waterplan 2019-2023 Kaderstellend 2019
Afvalstoffenverordening Kaderstellend 2016
Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval Kaderstellend 2017
Duurzaamheidsvisie Breda 2030 Kaderstellend 2016
Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof Kaderstellend 2016
Nadere regels afvalstoffen Breda 2016 Kaderstellend 2016
Bredaas Waterkompas 2016 Kaderstellend 2016
Visie op vastgoed 2016 Kaderstellend 2016
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Kaderstellend 2017
Nota Sportaccommodaties en financiën Kaderstellend 2016
Nota Bewegingsruimte Kaderstellend 2015
Team Breda: Uitvoeringsprogramma 2017-2022 Kaderstellend 2017

Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

Terug naar navigatie - Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen

 

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Basis op Orde
Website Veiligheidsregio:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Veilig Breda
VRMWB
Paul Depla
Boaz Adank
17,41 %
Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De VRMWB organiseert verschillende taken voor de 24 deelnemende gemeenten. Een van de belangrijkste is het in stand houden van een robuuste brandweerorganisatie. Vanuit de verschillende kazernes in en om Breda leveren zij inzet wanneer dat nodig is. De brandweer wordt vooral ingezet voor redden en blussen, en soms voor algemene hulpverlening. 
Daarnaast organiseert de VRMWB de multidisciplinaire crisistaakuitvoering, de GHOR-taken (deels) en klein deel van de bevolkingszorgtaken (inclusief crisiscommunicatie). De VRMWB heeft een belangrijke taak op het gebied van risicobeheersing en de advisering over fysieke veiligheid. Hiervoor onderhoudt zij een goede relatie met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 
De brandweer is een belangrijke adviseur voor de gemeente Breda. Advisering vindt plaats op basis van het Basistakenpakket Brandweerzorg Risicobeheersing. De brandweer werkt daarbij met een regionale jaarplanning en niet met een gemeentelijke inzetplanning. 
Hierdoor draagt de Veiligheidsregio bij aan een veilig Breda en een veilige regio.


Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Ook in 2021 heeft de Veiligheidsregio een cruciale rol gespeeld bij de aanpak van het coronavirus. Bij de derde golf van het virus was er een aanzienlijke ziekenhuisbezetting. Na een stevige lockdown periode begin 2021, met zelfs tijdelijk een avondklok, kon de bevolking massaal gevaccineerd worden. De Veiligheidsregio ondersteunde de GGD bij het testen en bij het vaccineren. Stevige centrale regie op de communicatie en op de West Brabantse vertaling van maatregelen pakte goed uit. Het naleefgedrag van burgers en ondernemers werd hiermee gestimuleerd wanneer dit nodig was. Dit resulteerde in meer vrijheden in de zomer van 2021. In het najaar liepen de besmettingscijfers weer op, door de delta variant en tegen de kerst de omicronvariant. De focus tijdens de aanpak in 2021 lag meer dan daarvoor op de impact op de samenleving en mogelijk maatschappelijke onrust. Daardoor werd de coronacrisis een zogenaamde ‘Kameleon-crisis’, met verschillende fases en kenmerken in de tijd.

Net als in 2020 had corona zijn weerslag op het opleiding en oefenprogramma van crisisorganisatie als de brandweerorganisatie. Er waren minder fysieke trainingsmomenten, maar er kwamen steeds betere digitale alternatieven. 

In 2021 is in opdracht van het bestuur gestart met de takendiscussie voor de Veiligheidsregio. Een bestuurlijke werkgroep is in opdracht van het algemeen bestuur aan de slag gegaan met het uitwerken van takenscenario’s. Deze scenario’s worden in 2022 uitvoerig besproken om later in 2022 over te gaan tot besluitvorming.
Ook in 2021 kreeg de VRMWB te maken met enkele grote branden met veel impact zoals de grote woningbrand boven een bedrijf aan de haven in Werkendam, de scheepsbrand in Moerdijk en de brand in het hoofdgebouw van vakantiepark De Beekse Bergen. Opvallend dit jaar was ook de wateroverlast in Limburg, waar de veiligheidsregio vanzelfsprekend bijstand verleend heeft.
Behalve op het bestrijden van incidenten en crises lag de focus ook op het voorkomen en beheersen ervan. Er was continu aandacht voor ontwikkelingen, zoals de evaluatie Wet veiligheidsregio’s, de omgevingswet, een optimale informatievoorziening en klimaatverandering. Ook had de regio meer aandacht voor de nieuwe crisistypen, zoals cyberaanvallen.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Ook in 2021 konden niet alle (praktijk-)opleidingen en oefeningen doorgaan. Gevolgen voor de vakbekwaamheid zijn nog onduidelijk.
 • Corona ziekteverzuim had in 2021 impact op de personele bezetting van de VRMWB. Dit heeft echter nooit tot onaanvaardbare risico’s geleid, met name dankzij de flexibiliteit van de medewerkers en de organisatie.
 • De Veiligheidsregio heeft de ambitie om meer veiligheid te bereiken door te investeren in de ‘voorkant’, in preventie. Door corona was er minder gelegenheid om het goede gesprek te voeren met de verschillende doelgroepen. Het waarmaken van de ambities van de veiligheidsregio ten aanzien van de Redzame Samenleving heeft daardoor vertraging opgelopen.
 • Inmiddels staat de VRMWB ruim 2 jaar permanent ‘aan’, in crisisstand, met een afwisselende intensiteit en met permanente scherpte en alertheid.
 • Nieuwe crises, heftigere weersextremen en een vergrote kans op maatschappelijk onrust door gegroeide maatschappelijke spanningen maken dat het gebruiken van de crisisstructuur en crisismethodieken vaker voorkomt en meestal ook voor langere periodes. 
 • Voor de brandweer blijft het een uitdaging om in deze tijd voldoende brandweervrijwilligers te vinden en te binden. 

 

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
Basis op Orde
Website Omgevingsdienst Midden- en West Brabant:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Veilig Breda
OMWB
Paul Depla
Boaz Adank
7 %
Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) werkt vanuit het omgevingsrecht aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de 25 gemeenten in Midden- en West-Brabant en in samenwerking met (keten)partners. In heel Noord-Brabant en een deel van de provincie Zeeland doet de OMWB dit ook voor alle risicovolle bedrijven, (milieu) klachten en (milieu)calamiteiten.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Het jaar 2021 is voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een druk jaar geweest. De veelheid aan thema’s om te komen tot een veilige, schone en duurzame leefomgeving, staan hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. De werkdruk is hoog en het feit dat het wederom een COVID-19-jaar was, maakt het ook een stuk complexer. Waar in de loop van het boekjaar 2021 nog rekening werd gehouden met een mogelijk verlies, sluit de OMWB het boekjaar 2021 naar tevredenheid af met een positief financieel resultaat van € 162.000. Een deel van de verklaring ligt aan een zeer productieve decembermaand.

De voornaamste ontwikkelingen zijn als volgt: 

 • Er heeft transitie plaatsgevonden naar een nieuwe ICT dienstverlener.
 • Er is een start gemaakt met de Impuls Informatie Gestuurd Werken (IGW). Door het verzamelen van data kan beter op VTH taken worden gestuurd.
 • Het project Intensivering toezicht veehouderijen (ITV) is afgerond.
 • De evaluatie van de MWB norm is uitgewerkt.
 • Het programma `Van goed naar beter` is verder uitgewerkt voor de begroting 2022 t/m 2024.
 • De verhouding vast personeel en inhuur is beter in balans gekomen maar vormt nog wel een risico door krapte op de arbeidsmarkt en vergrijzing.
 • Het spontane naleefgedrag neemt toe.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
De belangrijkste risico’s zijn als volgt:

 • Inhuur versus vast personeel (is nu beter in balans maar is nog steeds afhankelijk van duurder ingehuurd personeel).
 • Transitie mens en systeem (ondanks opleidingen/trainingen is de verwachting dat niet iedereen mee kan groeien in de doorontwikkeling van de organisatie).
 • Problematiek arbeidsmarkt (door opleiding/inwerken van trainees en net afgestudeerden is er een tijdelijk declarabel productietekort).
 • COVID-19 (onduidelijk is wat dit voor 2022 gaat betekenen).
 • Kosteneffectiviteit (de afhankelijkheid van derden maakt een volledige realisatie van de maatregelen onzeker).

 

Zorg- en Veiligheidshuis Breda
Basis op Orde
Website Zorg- en Veiligheidshuis Breda:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Veilig Breda
ZVH
Carla Kranenborg
Arjen van Drunen
51,8%
Overige verbonden partijen

Bijdrage verbonden partij aan programma
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Baronie Breda is een samenwerkingsverband van justitiële diensten en zorginstellingen onder regie van gemeenten in district De Baronie. Het is gericht op kwetsbare personen die kampen met problemen op meerdere leefgebieden en die als gevolg daarvan in aanraking komen of dreigen te komen met het strafrecht. Het ZVH draagt bij aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen van recidive, ernstige overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval.

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
Corona had grote invloed op de problematiek in het Zorg en Veiligheidsdomein, op de partners en op de manier van werken. In 2020 en 2021 bleven coronamaatregelen van kracht. Soms waren er versoepelingen, dan weer werden de teugels stevig aangetrokken. Er was minder sociale steun, meer gevoelens van angst en somberheid en men miste perspectief. Sommige personen konden moeilijk omgaan met wegvallen van structuur door contacten, werk of opleiding. Er was minder sociaal contact en dus minder sociale controle. Het was en blijft voor het ZVH belangrijk om zicht te houden op kwetsbare mensen om op tijd ondersteuning te bieden.
Prioriteiten in het ZVH jaarplan: mensenhandel, radicalisering en extremisme, re-integratie ex-gedetineerden en kwetsbare personen. 

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Het personeel van ZVH is in dienst bij Gemeente Breda. Daar ligt ook deels het financiële risico. Dit is voor ziekte en arbeidsongeschiktheid over de deelnemers verdeeld met een convenant. Dit verlaagt het risico van Breda.

 

Midwaste
Basis op Orde
Website Midwaste:
Verantwoordelijke bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Beheer van de openbare ruimte
Midwaste
Daan Quaars
Tim van het Hof
7,7 %
Vennootschappen en coöperaties

Bijdrage verbonden partij aan programma
De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is begin 2009 opgericht. Het belangrijkste doel van Midwaste is het voor haar leden bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten voor het inzamelen en verwerken van afval. Daarnaast zet Midwaste zich in om een zo groot mogelijke mate van circulariteit te realiseren voor alle grondstofstromen, onder meer door producenten te adviseren over nieuwe scheidingsmogelijkheden voor GFT, luiers en plastics. 

Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij
In de loop van 2021 is de organisatie aangepast, zodat er meer ruimte is ontstaan voor strategie en innovatie. Hierdoor heeft Midwaste steeds meer de mogelijkheid om stappen te zetten die meerwaarde hebben voor alle of meerdere leden. Voorbeelden hiervan  zijn de samenwerking met PreZero, HVC Rova en het Afvalfonds.

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit.
 • Consequentie van te weinig beschikbare verwerkingscapaciteit kan effect hebben op de verwerkingsprijzen.
 • Prijsrisico’s zijn het grootst in markten die beheerst zijn door wereldmarktprijzen zoals bijvoorbeeld bij papier.

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Basis op Orde
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Beheer van de openbare ruimte
Daan Quaars
Tim van het Hof
39,84 %
Gemeenschappelijke regeling

Bijdrage verbonden partij aan programma
Deze gemeenschappelijke regeling is voor blijvende nazorgverplichtingen van 10 deelnemende gemeenten voor de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en regionale stortplaats Zevenbergen.

Bijzondere ontwikkelingen bij verbonden partij
Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij we met de provincie overeen kwamen dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met 10 jaar is uitgesteld. Binnen deze periode blijft de rekenrente op 5,06%. Het doel is om in deze periode alternatieven te onderzoeken. Hoe gaan we om met de stortplaats, hoe besparen we kosten en welke mogelijke inkomsten zijn er. Voor stortplaats Bavel-Dorst loopt nu materiaalonderzoek naar de kwaliteit van de bovenafdichting. 

In 2021 zijn de eerste resultaten van dit onderzoek gedeeld met de GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen. De conclusie van het onderzoek is dat de bovenafdichting op fase 1 van stortplaats Bavel-Dorst een levensduur van ten minste 100 jaar heeft, gerekend vanaf het aanlegmoment 1997.  Voor fase 2 en 3 wordt hetzelfde onderzoek uitgevoerd. Na uitvoering van het levensduuronderzoek in 2022, kan de afdichting van fase 2 en 3 mogelijk worden opgehoogd naar eveneens 100 jaar levensduur. 
In 2021 is gebleken dat de leidingen ten behoeve van het percolaatwater aan vervanging toe zijn. Momenteel wordt het vervangingsproject vormgegeven. Kosten van deze vervanging zullen aanzienlijk zijn (€ 0,6 tot 0,9 miljoen), maar vallen binnen de doelstellingen waarvoor de voorziening bestaat, en worden bekostigd uit het opgebouwde doelvermogen. De verwachting is dat dit niet leidt tot een hogere deelnemersbijdrage in de komende periode.

De belangrijkste risico`s bij verbonden partij
Tot 2024 is de deelnemersbijdrage redelijk zeker. Daarna leidt een aantal factoren mogelijk tot aanpassing. Dit zijn onder meer: 

 • Mogelijke daling rekenrente (nu 5,06%)
 • Verlenging afschrijvingstermijn afdekfolie van 50 naar 100 jaar
 • Juridisch kader herbezien (leemtewet).