Gebeurtenissen na balansdatum

Oekraïne

Terug naar navigatie - Oekraïne

De recente inval van Rusland in Oekraïne heeft geleid tot een oorlog met veel slachtoffers en veel menselijk leed. De vrede en veiligheid in Europa zijn geschonden. De oorlog in Oekraïne heeft grote consequenties, waarvan de impact nog niet goed kan worden overzien. Duidelijk is dat veel inwoners van Oekraïne zich genoodzaakt zien om het land te verlaten en naar het buitenland te vluchten. Het is lastig te voorspellen hoeveel vluchtelingen zullen kiezen voor een verblijf in Nederland en in de gemeente Breda. Duidelijk is wel dat de vluchtelingenstroom, ook voor de gemeenten, tot extra kosten zal leiden. Er moet onderdak, financiële bijstand, zorg en maatschappelijke ondersteuning worden verleend. Aangenomen wordt dat het Rijk deze directe kosten zal compenseren. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne ook een macro-economisch effect. Dit vertaalt zich in hogere prijzen van grondstoffen, materialen en energie en leidt mogelijk tot een opwaartse druk op rentetarieven. Dit kan naast direct hogere kosten voor de gemeente Breda ook leiden tot meer inwoners met financiële problemen die een beroep moeten doen op de armoederegelingen. De omvang van de meerkosten die de gemeente als gevolg hiervan ondervindt en de mate waarin de gemeente hiervoor – soms met vertraging – financieel wordt gecompenseerd laten zich niet goed ramen. Met deze onzekerheden kon, omdat de gebeurtenissen van zo recente datum zijn en zo ongewis, in het gemeentelijk risicoprofiel nog geen rekening worden gehouden. Net als bij de coronacrisis zullen de gevolgen voor onze gemeente gevolgd worden en zal, als daartoe aanleiding is, de raad daarover geïnformeerd worden.