Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is hieronder weergegeven. De grootste mutaties zijn op programmaniveau per thema verantwoord en toegelicht in de programmaverantwoording na de managementsamenvatting.  In dit overzicht is het resultaat van de begroting afzonderlijk gepubliceerd. In de programma's maakt dit saldo onderdeel uit van programma Organisatie & Financiën. In de overzichten in de bijlage is dit ook als zodanig opgenomen. 

Bedragen x € 1.000
Totaaloverzicht baten en lasten per programma Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Jaarrekening 2021
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma's
Vitaal en Sociaal Breda 331.594 133.145 367.662 150.298 356.204 149.891
Ondernemend Breda 76.865 17.348 89.965 26.729 76.528 18.060
Duurzaam wonen in Breda 51.808 38.515 63.837 46.945 58.185 46.429
Basis op orde in Breda 150.982 89.616 155.974 90.842 162.519 98.301
Totaal programma's 1 t/m 4 611.249 278.624 677.437 314.814 653.436 312.681
Overhead 68.443 5.782 71.409 5.600 75.198 8.104
Algemene uitkeringen 350.406 374.536 380.551
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 652 37.843 2.721 37.843 3.123 38.518
Onvoorzien 1.000 385
Overige algemene dekkingsmiddelen -546 -54 310 90
Saldo van de financieringsfunctie 3.591 5.676 3.591 5.947 2.767 5.484
Dividend 375 375 479
Vennootschapsbelasting 400 400 4.481
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien) 684.791 678.706 755.890 739.115 739.316 745.907
Mutaties Reserves 2.949 9.552 7.548 27.501 7.277 16.584
Begrotingssaldo 687.740 688.259 763.438 766.615 746.593 762.492
Resultaat Jaarrekening 15.898
Resultaat Begroting 519 3.177