Inleiding paragrafen

Volgens de verslaggevingsregels voor gemeenten (BBV) zijn er 7 verplichte paragrafen in de jaarstukken: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, grondbeleid, kapitaalgoederen, verbonden partijen, financiering en bedrijfsvoering. Hieraan heeft Breda de paragraaf rechtmatigheid toegevoegd. Elke paragraaf start met een korte inleiding en gaat in op de betekenis van de paragraaf en de aandachtspunten, aangevuld met eventuele financiële informatie. Paragrafen zijn van invloed op de programma’s en andersom. Dit is weergegeven in bovenstaande matrix.