Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.
Bij een negatief incidenteel begrotingssaldo wordt een deel van de incidentele lasten ook afgedekt door structurele baten, wat goed is voor het structureel begrotingsevenwicht. Bij een positief incidenteel begrotingssaldo daarentegen worden incidentele baten ingezet om structurele lasten af te dekken, wat leidt tot een negatief structureel begrotingsevenwicht.

In onderstaand overzicht worden alle incidentele baten en lasten groter dan € 100.000 opgenomen.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 ná wijziging Jaarstukken 2021 Toelichting
Nr. Programma/Thema/Product Lasten Baten Lasten Baten
1 Vitaal en Sociaal Breda
1.1 Opgroeien
Algemene voorzieningen jeugd 804 248 Compensatiepakket corona (maartbrief)
Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd 322 446 Inzet transformatiefonds - pilot jeugdprofessionaal bij de huisarts - eenmalig
Primair en voortgezet onderwijs 471 451 Eenmalige extra middelen t.b.v. aanpak laaggeletterdheid
Primair en voortgezet onderwijs 125 125 Dekking van het subsidieplafond TT-VSV uit Werkend Leren
Primair en voortgezet onderwijs 743 743 780 780 Beschikking VSV 2020-2024
Primair en voortgezet onderwijs 333 333 333 333 Extra RMC gelden ivm corona
Primair en voortgezet onderwijs 140 140 140 Eenmalige bijdrage INOS
Primair en voortgezet onderwijs 760 760 SPUK impuls aanpakpreventie jongeren
Jeugdhulp en maatwerkondersteuning 2.180 2.180 Meicirculaire 2021: verdringing + lichte jeugdzorgproblematiek GGZ
Jeugdhulp en maatwerkondersteuning 1.913 1.913 Meicirculaire 2021: wachttijden specialistische jeugdzorg
Jeugdhulp en maatwerkondersteuning 1.300 1.300 Vorming voorziening voor wettelijke taak archivering en consultatie van dossiers
Jeugdhulp en maatwerkondersteuning 495 495 Septembercirculaire 2021: restant middelen aanpak problematiek jeugdzorg
1.2 Betrokken zijn
Algemene voorzieningen volwassenen 400 212 Lokaal coronasteunpakket
Volwassenen maatwerkondersteuning 738 19 Extra middelen ten behoeve van eenzaamheid en kwetsbare groepen inzake corona
1.3 Ontmoeten
Wijkaanpak 440 241 Eenmalig budget voor corona-aanpak 2021 in de wijken
Statushouders 481 389 Budgetoverheveling 2019 en 2020 t.b.v. implementatie nieuwe wet Inburgering
1.4 Thuis
Volwassenen geëscaleerde zorg 1.153 1.153 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. regionale middelen huiselijk geweld en maatschappelijke opvang
Volwassenen geëscaleerde zorg 933 933 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. versterkingsplan dak en thuislozen
Volwassenen geëscaleerde zorg 1.220 906 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. corona voor maatschappelijke opvang
Volwassenen geëscaleerde zorg 115 115 115 115 Betreft SPUK uitkering
Volwassenen geëscaleerde zorg 222 222 Budgetoverheveling 2020 t.b.v vrouwenopvang (Huiselijk geweld)
Volwassenen geëscaleerde zorg -518 -518 -518 -518 Eenmalige aanpassingen bijdrage huiselijk geweld van regio gemeenten
Volwassenen geëscaleerde zorg 172 172 Eenmailge ontvangen compensatie inzake corona voor maatschappelijke opvang
Volwassenen geëscaleerde zorg 635 484 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. regionale inzet voor huiselijk geweld
1.5 Leren, ontwikkelen en werken
Sociale werkvoorziening 163 163 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. frictiekosten ATEA
Reintegratie 500 272 Corona-aanpak 2021
Reintegratie 408 408 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. aanvullend pakket re-integratiekosten
Reintegratie 939 Aanvullend pakket re-integratiekosten decembercirculaire 2020
Reintegratie 502 Tijdelijk impuls re-integratie decembercirculaire 2020
Reintegratie 476 475 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. crisisdienstverlening
Reintegratie 1.627 Crisisdienstverlening decembercirculaire 2020
Reintegratie 1.145 722 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. perspectief op Werk Regio West Brabant
Reintegratie 167 Implementatie wetsontwerp breed offensief
Reintegratie 733 733 948 948 ESF subsidies ten behoeve van VSO/PRO scholen
Wet BUIG en overige regelingen 8.490 8.490 10.303 10.724 Uitvoeringskosten TOZO (voorschot 2021)
Wet BUIG en overige regelingen 900 900 Uitvoeringskosten TOZO (budgetoverheveling 2020)
Schuldhulpverlening 186 151 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. gemeentelijk schuldenbeleid
Schuldhulpverlening 231 140 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. schuldenafkoopfonds
Schuldhulpverlening 566 Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid decembercirculaire 2020
Kindertoeslagenproblematiek 79 79 204 1.003 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Bijzonder bijstand 197 Extra middelen voor bijzondere bijstand decembercirculaire 2020
Bijzonder bijstand 3.234 1.126 TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) 1e en 2e tranche 2021
Bredapas 134 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. Bredapas
1.6 Leven
Sportbeleid 836 836 Coalitie-akkoord 18-22: sportaccomodatie investeringen derden
Sportbeleid 250 250 Corona-aanpak 2021
Sportbeleid 200 42 Organisatie evenement Vuelta in 2022
1.7 Mutaties reserves
Reserve sportinvesteringen 836 836 Inzet vanuit reserve voor subsidie 1/3 regeling sportinvesteringen
1.8 Overige incidentele lasten en baten programma 1
376 158 376 158 Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000
Subtotaal programma 37.916 13.169 28.615 14.519
2 Ondernemend Breda
2.1 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 9.464 15.275 8.036 5.789 Kosten en opbrengsten grondexploitaties bedrijventerreinen
Grondexploitaties voor bedrijventerreinen 5.811 -2.815 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties bedrijventerreinen
Economische Zaken 280 280 269 269 Rijkssubsidie MKB-deal 2021
Economische Zaken 1.250 446 Coronamaatregelen, capaciteit/cofinanciering
Economische Zaken 100 65 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. internationalisering
2.2 Grote projecten in de stad
Cross Mark 4.130 7.289 3.972 7.748 Kosten en opbrengsten grondexploitaties Cross Mark
Cross Mark 3.159 4.712 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties Cross Mark
2.3 Dynamische Stad
Cultuurpresentatie 1.000 21 Realisatie kunsthal (2021-2023)
Cultuurpresentatie 704 704 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. corona cultuur
Cultuurpresentatie 200 51 Eenmalig werkbudget cultuur t.b.v. kunst in openbare ruimte
Cultuurpresentatie 2.768 1.247 Rijksmiddelen corona cultuur 2021 t.b.v. corona- aanpak 2021
2.4 Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
HBO 100 22 NJV17; speerpunt 5, laatste jaar impulsgelden internationaal onderwijs
HBO 330 330 Laatste subsidiebedrag in 2021 van in totaal € 3 miljoen aan Logistics Community Brabant.
Volwassenen educatie 2.213 2.213 2.140 2.140 Specifieke uitkering t.b.v. Educatie WEB (SISA)
2.5 Verbindend bestuur
Samenwerking 100 57 Eenmalige middelen voor de verkenning samenwerking De Baronie
2.6 Overige incidentele lasten en baten programma 2
304 188 304 188 Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000
Subtotaal programma 31.913 25.245 19.561 16.134
3 Duurzaam wonen in Breda
3.1 Wonen in Breda
Wonen 5.400 975 Coalitie-akkoord 18-22: versnellingsopgave wonen
Wonen 261 252 Huisvesting Statushouders (o.a. Koetshuis)
3.2 Verdeling beschikbare ruimte
Stedelijke planning en programmering 115 115 151 107 Dit is een Europees subsidietraject dat loopt tot en met 2022
Ruimtelijke Ordening 800 824 Bij begroting 2021 eenmalig beschikbaar gestelde middelen voor implementatiekosten Omgevingswet.
3.3 Grote Woonprojecten in de stad
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 5.055 13.740 2.334 14.368 Kosten en opbrengsten grondexploitaties woningbouw
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 6.485 7.265 Mutatie onderhanden werk grondexploitaties woningbouw
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 2.200 1.230 Winstnemingen grondbedrijf
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 450 2.167 Verkopen panden en gronden
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 8.800 8.800 Dotatie voorziening duurzame waardevermindering voormalig CSM-terrein
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 8.800 8.800 Vrijval voorziening verlieslatende contracten t.b.v. aankoop voormalig CSM-terrein
Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw 440 191 Resultaatbestemming 2020 t.b.v werkzaamheden Bolbergseweg
3.4 Bereikbaar Breda
Mobiliteit 300 300 Aanpassing voorziening verkeerregelinstallaties; Door het komen te vervallen van de fabricage van de regeltoestellen VRI’s moet er ter voorkoming van verkeersonveilige situaties versneld een aantal VRI’s gerenoveerd worden. Om deze reden zijn de kosten in de eerste jaren hoger en is in 2021.
Mobiliteit 170 175 Impuls langzaam verkeer om bestaande snelle fietsroutes te verbeteren en nieuwe snelle fietsroutes te realiseren is voor 2021 incidenteel € 170.000 extra beschikbaar gesteld.
3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad
Milieubeheer 345 Uitvoeringsprogramma bodem
Milieubeheer 215 215 118 118 AirQon is een duurzaam project, waarbij dieselaggregaten, die gebruikt worden op evenementen voor stroomvoorziening,worden vervangen door elektrische auto’s, liefst van bezoekers. Op die manier wil AirQon de CO2-uitstoot terugdringen. Het project wordt gedekt middels een Europese subsidie.
Milieubeheer 776 200 Eenmalige extra middelen ten behoeve van kosten voor energietransitie
Milieubeheer 161 161 Betreft doorbetaling RES gelden van het gemeentefond aan het Waterschap
Milieubeheer 200 151 Betreft eenmalige omzetting van investeringsgeld in exploitatiegeld voor het neerzetten van E-laadpalen
Milieubeheer 2.148 2.148 76 29 Betreft ontvangen subsidie voor energietransitie
Milieubeheer 228 236 Betreft ontvangen bijdrage vanuit het ministerie voor gesprongen explosieven
Openbaar groen en openlucht recreatie 905 761 Eenmalige middelen ten behvoe van corona-aanpak 2021
3.6 Mutaties reserves
Reserve parkeerbedrijf 333 333 Uitbreiding handhavingsgebied en verder afbouw parkeerreserve
Reserve bodemfonds 555 287 Eénmalige gelden vanuit Rijk voor de dekking van de kosten van Bodem in 2021
Reserve bodemfonds 783 Onttrekking uit reserve ten behoeve van uitvoeringsplan bodem
Reserve klimaatfonds 243 243 Onttrekking uit reserve ten behoeve van energietransitie en bijdrage aan afdeling vastgoed ontwikkeling en begrote projecten
Reserve klimaatfonds 274 271 Dotatie opbrengsten klimaatprojecten aan reserve klimaatfonds
Reserve klimaatfonds 566 Onttrekking uit reserve ten behoeve van energietransitie
Reserve versnellingsopgave wonen 5.500 975 Dotatie ten behoeve van versnellingsopgave wonen
Reserve versnellingsopgave wonen 1.000 1.000 Betreft toevoeging aan reserve voor kapitaallasten voor het verstrekken van leningen aan woningbezitters
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 994 Ontvangen bijdragen ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen
Reserve bovenwijkse voorzieningen 953 953 Dotatie ontvangen bijdragen ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen
Reserve bovenwijkse voorzieningen 50 7 Onttrekking in verband met inzet en coördinatie bovenwijkse voorzieningen
3.7 Overige incidentele lasten en baten programma 3
316 94 316 94 Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000
Subtotaal programma 35.462 36.630 25.606 29.656
4 Basis op orde in Breda
4.1 Veilig Breda
Veilig Breda algemeen 140 Experiment gesloten coffeeshops
Veiligheid openbare ruimte 200 Extra kosten in verband met handhaving coronamaatregelen
Ondermijning 375 375 Subsidie Rijk (zoet/zuur/zout/bitter) sociale weerbaarheid
Fysieke veiligheid -200 -211 Resultaat Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant
4.2 Dienstverlening
Publieksservice 281 281 Extra budget vanuit septembercirculaire 2020 ivm verkiezingen 2021
Publieksservice 232 232 Extra budget vanuit decembercirculaire 2020 ivm verkiezingen 2021
4.3 Beheer van de openbare ruimte
Afvalservice 100 150 Corona-aanpak 2021: stopzetting afvalcontracten
Afvalservice 200 87 Tijdelijke meerkosten van extra opening tweede milieustation vanwege langere lange wachtrijen ivm coronamaatregelen
Beheer van de openbare ruimte, wegen 3.200 Eenmalige extra dotatie voorziening achterstalligheid wegverhardingen
4.4 Overige incidentele lasten en baten programma 4
163 -28 163 -28 Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000
Subtotaal programma 1.291 347 4.102 -28
5 Organisatie en financiën van Breda
5.1 Een toekomstbestendige organisatie
Overhead 137 137 Betreft eenmalige middelen ter realisatie in 2021 van de taakstelling bedrijfsvoering van de afdeling Vastgoedontwikkeling
Overhead 127 127 Frictiekostenbudget Atea t.b.v. integratie medewerkers Atea (loon/inhuurkosten)
Overhead 700 372 Uitvoeringskosten ten behoeve van verbeterplan rechtmatigheid
Overhead 137 137 Betreft de BGW van de éénmalige realisatie in 2021 van de taakstelling bedrijfsvoering van de afdeling V&L
Overhead 700 700 Extra budget 2021 ter voorkoming begrotingsonrechtmatigheid
Overhead 250 14 Eenmalig budget in 2021 voor het aanjagen van innovatie.
Overhead 133 133 Budgetoverheveling 2020 t.b.v. investeren in het vergaderen op afstand
5.1 Solide financiën
Algemene uitkeringen 1.640 1.640 eenmalig uitstel opschalingskorting door corona Septembercirculaire 2020
Algemene uitkeringen 170 170 eenmalig DU/IU aanpak laaggeletterheid Septembercirculaire 2020
Algemene uitkeringen -182 -182 eenmalig taakmutatie wmo Septembercirculaire 2020
Algemene uitkeringen 928 928 eenmalig DU/IU dak en thuislozen Septembercirculaire 2020
Algemene uitkeringen 125 125 eenmalig DU/IU geweld hoort nergens thuis meicirculaire 2019
Algemene uitkeringen 2.184 2.184 Eenmalige cultuurmiddelen corona
Algemene uitkeringen 232 232 Eenmalig corona verkiezingen 2021
Algemene uitkeringen 3.580 3.580 Eenmalig corona participatie 2021
Algemene uitkeringen 296 296 Eenmalig corona AVS maartcirculaire tgv saldo begroting
Algemene uitkeringen 910 910 Eenmalig corona mrt-mei circ WMO
Algemene uitkeringen 809 809 Eenmalig corona Maartbrief 2021 gemeentefonds TONK
Algemene uitkeringen 853 853 Eenmalig corona Maart brief 2021 Jeugd
Algemene uitkeringen 216 216 Eenmalig Meicirculaire DU/IU participatie
Algemene uitkeringen 4.257 4.257 Eenmalig taakmutatie Meicirc21 Jeugd
Algemene uitkeringen 228 228 Eenmalig Milieubeheer/Meicir21 DU/IU Bommenregeling bijdrage bzk 68% 2016-2020
Algemene uitkeringen 555 555 Eenmalig Milieubeheer/Meicirc21 DU/IU Bodembescherming 2021
Algemene uitkeringen 2.426 2.426 Eenmalig corona Tonk Sept circ 21 participatie
Algemene uitkeringen 584 584 Eenmalig Septembercirculaire corona cultuur 2021
Algemene uitkeringen 495 495 Eenmalig taakmutatie Sept circ 21 jeugd
Algemene uitkeringen 167 167 Eenmalig taakmutatie Sept circ 21 participatie
Algemene uitkeringen 120 120 Eenmalig corona Vergoeding controles quarantaineplicht
Algemene uitkeringen 161 161 Gemeentefonds DU - Sept.circ. - RES gelden 2021 eenmalig
Algemene uitkeringen 110 110 Eenmalig corona Septembercirculaire Buurt en dorpshuizen terugvloeiing naar alg.res.
Lokale heffingen 100 122 Eenmalige middelen voor project Waarderen op gebruiksoppervlak
5.2 Mutaties reserves
Algemene reserve 300 300 Betreft eenmalige voorfinanciering VRI's cf raadsbesluit
Algemene reserve 450 450 Eenmalige dotatie reserve sportverenigingen cf raadsbesluit
Algemene reserve 1.000 1.000 Eenmalige onttrekking tbv reserve toekomstbestendig wonen cf raadsbesluit
Algemene reserve 500 272 Eenmalig corona-aanpak Reïntegratie
Algemene reserve 150 150 Eenmalig corona-aanpak Economische zaken
Algemene reserve 600 600 600 600 Eenmalige correctie cultuur corona-aanpak
Algemene reserve 250 136 Eenmalig corona-aanpak Sportbeleid
Algemene reserve 100 Eenmalig corona-aanpak Economische zaken
Algemene reserve 100 Eenmalig corona-aanpak Afvalservice
Algemene reserve 905 763 Eenmalig corona-aanpak Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Algemene reserve 330 128 Eenmalig corona-aanpak Wijkaanpak
Algemene reserve 350 195 Eenmalig corona-aanpak Algemene voorzieningen volwassenen
Algemene reserve 700 373 Eenmalige onttrekking verbeterplan rechtmatigheid cf raadsbesluit
Exploitatiereserve 254 225 254 225 Verkiezingen
Exploitatiereserve 12.068 8.841 Bijdragen aan de exploitatie uit budgetoverhevelingen voorgaande jaren
Begrotingsreserve 186 399 186 399 Bijdrage in fietsenstalling NS
Investeringsreserve 1.005 1.005 Eenmalige dotatie ten behoeve van dekking toekomstige kapitaallasten diverse investeringen
5.3 Overige incidentele lasten en baten programma 5
87 37 87 37 Overige incidentele posten kleiner dan € 100.000
Subtotaal programma 4.866 38.878 4.324 34.284
Totaal 111.448 114.269 82.208 94.565
Incidenteel begrotingssaldo 2.821 12.357

Het overzicht incidentele baten en lasten geeft inzicht in de kosten en opbrengsten met een incidenteel karakter hebben. Dit inzicht is van belang voor de beoordeling welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel, hetgeen laat zien in welke mate de begroting structureel en reëel in evenwicht is en in hoeverre de lasten van de activiteiten in de jaarrekening met structurele baten zijn gerealiseerd.

De Gemeente Breda hanteert hierbij als richtlijn, dat kosten en opbrengsten die minder dan vier achtereenvolgende jaren in de begroting c.q. jaarrekening staan, in beginsel incidenteel zijn, waarbij het incidentele karakter van zo'n post nog op zichzelf wordt beoordeeld.

Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo negatief. Bij een negatief incidenteel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo wordt een deel van de incidentele lasten ook afgedekt door structurele baten, wat goed is voor het structureel begrotingsevenwicht. Bij een positief incidenteel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo daarentegen worden incidentele baten ingezet om structurele lasten af te dekken, wat leidt tot een negatief structureel evenwicht.

Structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo

De (meerjaren-)begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten (bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de OZB) en de ramingen volledig en realistisch zijn.
Om vast te stellen of sprake is van een structureel evenwicht, corrigeren we het saldo van baten en lasten met de incidentele baten en lasten en reservemutaties.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 ná wijziging Jaarstukken 2021
Saldo baten en lasten 3.177 15.898
Toevoegingen en onttrekkingen reserves -19.953 -9.307
Saldo na bestemming -16.776 6.591
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 2.821 12.357
Structureel begrotingssaldo c.q. exploitatiesaldo -19.597 -5.766

Een positief structureel saldo betekent, dat structurele lasten volledig worden afgedekt door structurele baten.
Een negatief structureel saldo daarentegen betekent, dat structurele lasten niet worden afgedekt door structurele baten.