Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000
Nr. Programma/Thema/Product Begroting 2021 ná wijziging Jaarstukken 2021 Omschrijving
Lasten Baten Lasten Baten
5 Organisatie en financiën van Breda
5.3 Mutatie reserves
Algemene reserve 2.197 2.197 Bijdrage vanuit bespaarde rente
Begrotingsreserve 10 10 Bijdrage vanuit bespaarde rente
Investeringsreserve 63 63 Bijdrage vanuit bespaarde rente
Investeringsreserve 700 700 Dekking kapitaallasten als gevolg van omkatting
Investeringsreserve 197 79 Dekking kapitaallasten diverse overige investeringen
Totaal 2.270 897 2.270 779