Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.  Het is één van de vormen voor de gemeente om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, door een commerciële partij of door een verbonden partij.

Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is. 

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit maakt de aansturing soms complex.

Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we sinds de Begroting 2017 informatie over een verbonden partij op bij het programma waaraan de verbonden partij bijdraagt. In deze paragraaf leest u het totaaloverzicht van de verbonden partijen.

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 14 december 2021 het wetsvoorstel 'Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen' aangenomen. Deze wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 richt zich onder andere op een betere positie voor raadsleden, een meer actieve informatieplicht aan de raad, een versterkende controlerende rol voor de raad en verankering van de burgerparticipatie.  Daarnaast is de evaluatie van de regionale nota Verbonden Partijen in 2021 afgerond.

Beide zaken zullen leiden tot een actualisatie van de nota Verbonden Partijen. We pakken dit tegelijkertijd en regionaal op, waarbij aandacht blijft voor de Bredase belangen. Waar het kan maken we verschil tussen de verschillende soorten partijen.  Een verbonden partij die zich enkel richt op bedrijfsvoering vraagt een andere betrokkenheid van de raden dan een verbonden partij waarin beleidsvoorbereiding of zelfs het maken van (strategische) beleidskeuzes aan de orde is. 

De verbonden partijen

Terug naar navigatie - De verbonden partijen
Totaalbeeld verbonden partijen
Bedragen x € 1.000
Naam verbonden partijen Soort verbonden partij Verbonden partij Bijdrage aan Breda Bijdrage van Breda
Neovita BV Vennootschappen en coöperaties Vitaal en Sociaal Breda
GR GGD West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Vitaal en Sociaal Breda 4.535
GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Vitaal en Sociaal Breda
GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Gemeenschappelijke regeling Vitaal en Sociaal Breda 778
NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant Vennootschappen en coöperaties Ondernemend Breda
Chassétheater beheer NV Vennootschappen en coöperaties Ondernemend Breda
NV Stadsherstel Breda Vennootschappen en coöperaties Ondernemend Breda
NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM) Vennootschappen en coöperaties Ondernemend Breda
GR Regio West Brabant Gemeenschappelijke regeling Ondernemend Breda 330 4.787
Belgisch Nederlands Grensoverleg Overige verbonden partijen Ondernemend Breda
GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Gemeenschappelijke regeling Basis op Orde in Breda 349
GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Basis op Orde in Breda 13.223
GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Gemeenschappelijke regeling Basis op Orde in Breda 1.910
Zorg-en Veiligheidshuis Breda Overige verbonden partijen Basis op Orde in Breda 155
Midwaste Vennootschappen en coöperaties Basis op Orde in Breda 7
Enexis Holding NV (inclusief overige NV’s/BV’s) (belang 0,016 %) Vennootschappen en coöperaties Organisatie en financiën in Breda 14
Brabant Water NV Vennootschappen en coöperaties Organisatie en financiën in Breda
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) Vennootschappen en coöperaties Organisatie en financiën in Breda 465
GR Belastingsamenwerking West-Brabant Gemeenschappelijke regeling Organisatie en financiën in Breda 3.901

Voor een uitgebreidere toelichting over de inhoudelijke activiteiten van de hieronder genoemde verbonden partijen verwijzen wij u graag naar het onderdeel verbonden partijen bij de betreffende programma's. 

Neovita BV

Terug naar navigatie - Neovita BV
Vitaal en Sociaal Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Leren, ontwikkelen en werken
Boaz Adank
Marianne de Bie
100 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Omdat Neovita een vast percentage op de loonsom ontvangt, is er nauwelijks sprake van risico’s. Voor het risico van hogere loonkosten als gevolg van een in te voeren CAO voor de doelgroep (Aan de Slag) is al eerder een voorziening gevormd. Deze is onderdeel van aan gemeente Breda doorbelaste loonkosten, en komt niet ten laste van het resultaat van Neovita.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 1.047 Niet beschikbaar 942
Vreemd vermogen 263 Niet beschikbaar 329
Resultaat voor bestemming 8 Niet beschikbaar -105
Weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -38,0 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 80,0 Niet beschikbaar 74,1

GR GGD West Brabant

Terug naar navigatie - GR GGD West Brabant
Vitaal en Sociaal Breda
Website GGD West-Brabant:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Leven
GGD West-Brabant
Marianne de Bie
Arjen van Drunen
23,3 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
In tegenstelling tot 2020 heeft de GGD in 2021 haar reguliere taken niet tot nauwelijks hoeven af te schalen omdat er een robuuste corona organisatie stond die de pandemie aanpakt. In 2021 zijn de reguliere GGD-werkzaamheden, binnen de mogelijkheden van de dan geldende coronamaatregelen, weer hervat. Ook de financiële impact van corona op de GGD West Brabant heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. De financiële impact wordt door RIVM (laboratoriumkosten) en VWS (meerkosten en minder opbrengsten) gecompenseerd. Daarnaast is er een risico op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het is belangrijk dat de gegevens goed beveiligd worden, zodat de persoonsgegevens van de Bredaase burger niet openbaar toegankelijk worden. Tevens heeft de GGD ook last van schaarste op de arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim. Het risico is dat de goede dienstverlening richting de Bredaase burger in het geding komt. Tot slot is in de controleverklaring 2021 een goedkeurend oordeel gegeven op rechtmatigheid; maar gelet op de bijzondere omstandigheden door corona en de snelle doortastende besluitvorming van de GGD die nodig was om de dienstverlening (efficiënt) te continueren ontstaan er risico’s op onrechtmatigheidsfouten bij de GGD in 2022 en verder.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 4.384 4.589 4.535
Eigen vermogen 5.717 4.851 6.017
Vreemd vermogen 21.827 11.059 19.394
Resultaat voor bestemming 797 137 133
Ratio weerstandsvermogen 0,62 0,78 0,85
Netto schuldquote in % 7 15 2
Solvabiliteit in % 21 30 20

GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Terug naar navigatie - GR Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
Vitaal en Sociaal Breda
Website Regionale Ambulancevoorziening:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Thema Leven
Regionale Ambulancevoorziening
Marianne de Bie
Arjen van Drunen
2,4 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Vergunningverlening en financiering van ambulancezorg blijft lopen via de zorgverzekeraars. Dit betekent geen financieel risico voor de gemeente.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 13.738 13.664 14.180
Vreemd vermogen 25.744 27.771 32.686
Resultaat voor bestemming 174 0 489
Weerstandsvermogen 13.738 13.664 14.180
Netto schuldquote in % 11,9 22,5 8,89
Solvabiliteit in % 34,1 33,6 30,3

GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Terug naar navigatie - GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
Vitaal en Sociaal Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Opgroeien
Marianne de Bie
Arjen van Drunen
45,7%
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Het belangrijkste risico van deze GR is uittreden van één van de deelnemende gemeenten. Dit risico is klein, want het gaat om uitvoering van verplichte wettelijke regelingen. Uitvoering via deze GR beperkt kosten voor deelnemers en is effectief.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 904 730 778
Eigen vermogen 0 0 0
Vreemd vermogen 525 1.350 675
Resultaat voor bestemming 131 0 14
Ratio weerstandsvermogen Geen Geen Geen
Netto schuldquote in % -7,1 0,0 -1,6
Solvabiliteit in % 0,0 0,0 0,0

NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant

Terug naar navigatie - NV Werkgelegenheidsinstituur West-Brabant
Ondernemend Breda
Website Rewin:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Stimuleren economische ontwikkeling
Rewin
Boaz Adank
Tim van het Hof
10,30 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Uiteenlopende zienswijzen over bijdragen vanuit gemeenten Regio West-Brabant zorgt dat op onderdelen ambities misschien niet uitkomen.

Er is steeds meer vraag voor cofinanciering bij subsidieoproepen vanuit Rijk en EU. In Regio West-Brabant is geen cofinancieringsfonds. Hierdoor kost het veel tijd en inspanning om op korte termijn alsnog geld beschikbaar te hebben voor onverwachte kansrijke projecten.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 1.431 Niet beschikbaar 1.548
Vreemd vermogen 1.158 Niet beschikbaar 1.178
Resultaat voor bestemming 529 Niet beschikbaar 117
Weerstandsvermogen 1.431 Niet beschikbaar 1.548
Netto schuldquote in % -32,8 Niet beschikbaar -37,4
Solvabiliteit in % 55,3 Niet beschikbaar 56,8

Chassétheater Beheer NV

Terug naar navigatie - Chassétheater Beheer NV
Ondernemend Breda
Website Chassé:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Dynamische stad
Chassé Theater
Marianne de Bie
Boaz Adank
100 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

Stagnerende kaartverkoop vanwege corona en onderhoud pand en installaties.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 4.645 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 14.200 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 350 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 24,6 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Stadsherstel Breda

Terug naar navigatie - NV Stadsherstel Breda
Ondernemend Breda
Website Stadsherstel:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:    

Dynamische stad
Stadsherstel Breda
Marianne de Bie
Carla Kranenborg
13,05 %
Vennootschappen en coöperaties 

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Het Klapkot is verhuurd aan de brouwerij. Sinds het faillissement van restaurant Binnen is dit pand niet in gebruik. Eerdere gesprekken met een nieuwe exploitant zijn niet succesvol afgerond, waardoor er nog steeds sprake is van leegstand. Het huurcontract met de brouwerij is wel verlengd, waardoor het risico op inkomstenderving per eind 2022 is afgewend.

Aan het Klapkot is gebruik van de Vishal als buitenterras gekoppeld. Afgelopen jaren is de Vishal los verhuurd. Hieronder liggen geen goede afspraken tussen gemeente als eigenaar en NV Stadsherstel. Vanwege corona krijgt de horeca ruimte voor terrassen, maar voor de periode daarna moeten we goede afspraken maken over eventueel apart gebruik van de Vishal.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen 2.507 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 5.520 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 96 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Weerstandsvermogen 2.507 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % 967,2 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 31,2 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)

Terug naar navigatie - NV Bredase Investeringsmaaschappij (NV BriM)
Ondernemend Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Stimuleren economische ontwikkeling
Boaz Adank

100%
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Er zijn geen belangrijke risico's te melden.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 0 0
Eigen vermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar

GR Regio West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Regio West-Brabant
Ondernemend Breda
Website RWB:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Verbindend bestuur
Regio West Brabant
Tim van het Hof
Boaz Adank
26,04 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

•    Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van regionale projecten.
•    Uiteenlopende zienswijzen omtrent commitment vanuit gemeenten in de Regio West-Brabant zorgt dat de basisfinanciering van de gemeenschappelijke regeling onder (toenemende) druk staat.
•    Er is steeds vaker vraag naar cofinanciering bij subsidieoproepen vanuit o.a. Rijk en EU. In de Regio West-Brabant is geen cofinancieringsfonds. Hierdoor kost het veel tijd en inspanning om op korte termijn alsnog geld beschikbaar te krijgen voor onverwachte kansrijke projecten.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 4.599 4.945 4.457
Eigen vermogen 1.240 650 1.312
Vreemd vermogen 7.669 7.669 5.382
Resultaat voor bestemming 423 -247 231
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % -5,7 -2,3 -6,1
Solvabiliteit in % 14,0 12,0 20,0

Belgisch Nederlands Grensoverleg

Terug naar navigatie - Belgisch Nederlands Grensoverleg
Ondernemend Breda
Website Benego:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Verbindend bestuur
Benego
Paul Depla
Boaz Adank
9,56 %
Overige verbonden partij

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Voor de continuïteit van het grensgemeenten netwerk is bestuurlijk draagvlak essentieel.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 3 4 0
Eigen vermogen 188 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 0 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming -3 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Ratio weerstandsvermogen Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % -604,4 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 100 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Terug naar navigatie - GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Basis op Orde in Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Beheer van de openbare ruimte
Daan Quaars
Tim van het Hof
39,84 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Tot 2024 is de deelnemersbijdrage redelijk zeker. Daarna leidt een aantal factoren mogelijk tot aanpassing. Dit zijn onder meer:

 • Mogelijke daling rekenrente (nu 5,06%).
 • Verlenging afschrijvingstermijn afdekfolie van 50 naar 100 jaar.
 • Juridisch kader herbezien (leemtewet).
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 264 264 349
Eigen vermogen 1.083 1.047 998
Vreemd vermogen 26.264 26.251 26.594
Resultaat voor bestemming -143 -68 -86
Weerstandsvermogen 1.083 1047 998
Netto schuldquote in % -3.721,2 -2.598,3 -2.666,9
Solvabiliteit in % 3,96 3,84 3,62

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Basis op Orde in Breda
Website VrMWB:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Veilig Breda
VRMWB
Paul Depla
Boaz Adank
17,41 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Ook in 2021 konden niet alle (praktijk-)opleidingen en oefeningen doorgaan. Gevolgen voor de vakbekwaamheid zijn nog onduidelijk.
 • Corona ziekteverzuim had in 2021 impact op de personele bezetting van de VRMWB. Dit heeft echter nooit tot onaanvaardbare risico’s geleid, met name dankzij de flexibiliteit van de medewerkers en de organisatie.
 • De Veiligheidsregio heeft de ambitie om meer veiligheid te bereiken door te investeren in de ‘voorkant’, in preventie. Door corona was er minder gelegenheid om het goede gesprek te voeren met de verschillende doelgroepen. Het waarmaken van de ambities van de veiligheidsregio ten aanzien van de Redzame Samenleving heeft daardoor vertraging opgelopen.
 • Inmiddels staat de VRMWB ruim 2 jaar permanent ‘aan’, in crisisstand, met een afwisselende intensiteit en met permanente scherpte en alertheid.
 • Nieuwe crises, heftigere weersextremen en een vergrote kans op maatschappelijk onrust door gegroeide maatschappelijke spanningen maken dat het gebruiken van de crisisstructuur en crisismethodieken vaker voorkomt en meestal ook voor langere periodes. 
 • Voor de brandweer blijft het een uitdaging om in deze tijd voldoende brandweervrijwilligers te vinden en te binden. 
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 11.990 12.397 13.223
Eigen vermogen 18.832 14.392 18.703
Vreemd vermogen 43.130 53.837 47.802
Resultaat voor bestemming 3.326 -1.086 2.829
Ratio weerstandsvermogen 0,33 0,54 0,32
Netto schuldquote in % 34,0 52,0 36,0
Solvabiliteit in % 30,0 22,0 28,0

GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Basis op Orde in Breda
Website OMWB:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Veilig Breda
OMWB
Paul Depla
Boaz Adank
7 %
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
De belangrijkste risico’s zijn als volgt:

 • Inhuur versus vast personeel (is nu beter in balans maar is nog steeds afhankelijk van duurder ingehuurd personeel).
 • Transitie mens en systeem (ondanks opleidingen/trainingen is de verwachting dat niet iedereen mee kan groeien in de doorontwikkeling van de organisatie).
 • Problematiek arbeidsmarkt (door opleiding/inwerken van trainees en net afgestudeerden is er een tijdelijk declarabel productietekort).
 • COVID-19 (onduidelijk is wat dit voor 2022 gaat betekenen).
 • Kosteneffectiviteit (de afhankelijkheid van derden maakt een volledige realisatie van de maatregelen onzeker).
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 1.986 2.070 1.910
Eigen vermogen 2.325 1.843 2.918
Vreemd vermogen 3.480 3.955 3.285
Resultaat voor bestemming 482 0 164
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % -3,8 -3,2 -5,5
Solvabiliteit in % 40,1 31,8 47,0

Zorg- en Veiligheidshuis Breda

Terug naar navigatie - Zorg- en Veiligheidshuis Breda
Basis op Orde in Breda
Website Zorg- en Veiligheidshuis Breda:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Veilig Breda
ZVH
Carla Kranenborg
Arjen van Drunen
51,8 %
Overige verbonden partijen

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij
Het personeel van ZVH is in dienst bij Gemeente Breda. Daar ligt ook deels het financiële risico. Dit is voor ziekte en arbeidsongeschiktheid over de deelnemers verdeeld met een convenant. Dit verlaagt het risico van Breda.

Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 110 112 155
Eigen vermogen 353 Niet beschikbaar 467
Vreemd vermogen 585 Niet beschikbaar 552
Resultaat voor bestemming -64 Niet beschikbaar 114
Weerstandsvermogen 353 Niet beschikbaar 467
Netto schuldquote in % -52,5 Niet beschikbaar -56,1
Solvabiliteit in % 37,7 Niet beschikbaar 45,8

Midwaste

Terug naar navigatie - Midwaste
Basis op Orde in Breda
Website Midwaste:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Beheer van de openbare ruimte
Midwaste
Daan Quaars
Tim van het Hof
7,7 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit.
 • Consequentie van te weinig beschikbare verwerkingscapaciteit kan effect hebben op de verwerkingsprijzen. 
 • Prijsrisico’s zijn het grootst in markten die beheerst zijn door wereldmarktprijzen zoals bijvoorbeeld bij papier.
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 71 71 7
Eigen vermogen 1455 Niet beschikbaar 1.700
Vreemd vermogen 32460 Niet beschikbaar 42.473
Resultaat voor bestemming 230 Niet beschikbaar 246
Weerstandsvermogen 1.455 Niet beschikbaar 1.700
Netto schuldquote in % -1,17 Niet beschikbaar -1,37
Solvabiliteit in % 4,29 Niet beschikbaar 3,85

Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)

Terug naar navigatie - Enexis Holding NV (inclusief overige NV's/BV's)
Organisatie en financiën in Breda
Website Enexis:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Solide financiën
Enexis
Carla Kranenborg
Arjen van Drunen
0,016 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Tekort aan netwerkcapaciteit voor de energietransitie.
 • Effecten energietransitie en reguleringsmethodiek op de financiële positie.
 • Ongeautoriseerd gebruik van data en/of systemen.
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 14 Niet beschikbaar 14
Eigen vermogen 4.116.000 Niet beschikbaar 4.241.000
Vreemd vermogen 4.635.000 Niet beschikbaar 5.154.000
Resultaat voor bestemming 109.000 Niet beschikbaar 199.000
Ratio weerstandsvermogen 4.116.000 Niet beschikbaar 4.241.000
Netto schuldquote in % Niet van toepassing Niet beschikbaar Niet van toepassing
Solvabiliteit in % 47,03 Niet beschikbaar 45,14

Brabant Water NV

Terug naar navigatie - Brabant Water NV
Organisatie en financiën in Breda
Website Brabant Water:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Solide financiën
Brabant water
Tim van het Hof
Carla Kranenborg
8,6 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Veranderende klimatologische omstandigheden.
 • Kwaliteit van het grondwater.
 • Veroudering van het netwerk.
 • Informatie- en fysieke beveiliging.
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 0 Niet beschikbaar 0
Eigen vermogen 674.183 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Vreemd vermogen 523.444 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Resultaat voor bestemming 16.662 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Weerstandsvermogen 674.183 Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Netto schuldquote in % Niet van toepassing Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Solvabiliteit in % 56 Niet beschikbaar Niet beschikbaar

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Terug naar navigatie - NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
Organisatie en financiën in Breda
Website BNG:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Solide financiën
BNG
Carla Kranenborg
Arjen van Drunen
0,46 %
Vennootschappen en coöperaties

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Debiteurenrisico.
 • ICT.
 • Toenemende regelgeving en impact op de organisatie.
 • Lage rentestanden.
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 328 Niet beschikbaar 465
Eigen vermogen 5.097.000 Niet beschikbaar 5.062.000
Vreemd vermogen 155.262.000 Niet beschikbaar 143.995.000
Resultaat voor bestemming 221.000 Niet beschikbaar 236.000
Weerstandsvermogen 5.097.000 Niet beschikbaar 5.062.000
Netto schuldquote in % Niet van toepassing Niet beschikbaar Niet van toepassing
Solvabiliteit in % 3,2 Niet beschikbaar 3,4

GR Belastingsamenwerking West-Brabant

Terug naar navigatie - GR Belastingsamenwerking West-Brabant
Organisatie en financiën in Breda
Website BWB:
Verantwoordelijk bestuurder:
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda in verbonden partij in %:
Soort verbonden partij:
Solide financiën
BWB
Carla Kranenborg
Arjen van Drunen
19,9 % van de bijdragen aan de BWB is voor rekening van Breda
Gemeenschappelijke regeling

De belangrijkste risico’s bij de verbonden partij

 • Vanaf 1 januari 2022 moeten woningen getaxeerd worden op gebruiksoppervlakte. Dit is omvangrijk en arbeidsintensief wat het risico meebrengt dat het niet tijdig wordt afgerond. Het berekend risico is € 50.000.
 • De economie zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Dat maakt het moeilijker en vraagt meer tijd om cruciale functies in te vullen. Er is een berekend risico van € 100.000.
 • Veranderende werkzaamheden binnen de BWB zorgen voor andersoortige functies dan wel een flexibele invulling hiervan in de toekomst. Het berekend risico is € 15.000.
 • De belangrijkste applicatie van de relatief complexe informatie-architectuur van de BWB is geïmplementeerd. Dit zorgt voor onzekerheden in uitvoering en brengt risico’s met zich mee. Berekend risico is € 100.000.
 • De hiervoor genoemde nieuwe applicatie kan mogelijk nog voor onjuiste data-aanlevering en koppelingen zorgen doordat er in deze fase nog kinderziektes zijn. Het hiervoor berekende risico is € 45.000.
 • Uitvoering van de AVG is extra risicogevoelig voor een data gestuurde organisatie als de BWB. Ondanks getroffen maatregelen blijft het risico aanwezig van bijvoorbeeld een datalek. Berekend risico is € 75.000.
Financiële informatie:
Bedragen x € 1.000
Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021
Financiële bijdrage 3.203 3.594 3.901
Eigen vermogen 560 0 155
Vreemd vermogen 3.958 2.485 6.070
Resultaat voor bestemming 560 0 155
Ratio weerstandsvermogen 1,0 1,0 1,0
Netto schuldquote in % 3,4 11,7 2,4
Solvabiliteit in % 12,3 0,0 2,5