Stoplichtenschema Uitvoeringsprogramma 2021

Evaluatie 2021 per thema uitvoeringsprogramma's klimaat, bodem en lucht/geluid/externe veiligheid

Terug naar navigatie - Evaluatie 2021 per thema uitvoeringsprogramma's klimaat, bodem en lucht/geluid/externe veiligheid

De uitvoeringsprogramma’s Klimaat, Bodem, Lucht, Externe veiligheid en Geluid bevatten vele projecten, waar we samen met partners uit de stad aan werken. Hiervan maken we jaarlijks een evaluatie, mede op verzoek van de gemeenteraad. Onderstaand hebben we per thema de evaluatie van 2021 opgenomen. 
Dit is thematisch per project via onderstaand stoplichtenschema met een korte toelichting. 
Verder is per thema een uitgebreide tekstuele toelichting opgenomen van de voortgang per project. 
Tenslotte is in de duurzaamheidsmonitor per thema in beeld gebracht in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd.

Legenda
doelstelling 2021 niet bereikt
doelstelling 2021 deels bereikt (bij elk volgend evaluatiemoment actuele stand van zaken)
doelstelling 2021 bereikt
Details en activiteiten SvZ Toelichting
1. UPK Klimaat
1.1 Schone en zuinige mobiliteit
1.1.1 Waterstof afleverpunt Waterstoftankstation is eind 2021 operationeel geworden.
1.1.2 Verduurzaming gemeentelijk wagenpark PvA Convenant Reinigingsvoertuigen gereed in 2021. In 2022 worden hier keuzes in verwacht.
1.1.3 Opstellen mobiliteitsvisie Mobiliteitsvisie Breda is in januari 2021 vastgesteld door de raad
1.2 Duurzame energieproductie
1.2.1 Solar Atlas Doorlopend
1.2.2 SEL Plan van aanpak is in 2020 Q2 opgesteld. omgevingsvergunning is verleend Q4, SDE is aangevraagd
1.2.3 Overige warmte Het project loopt, er is interesse in één warmtenet met WKO met aquathermie. Aanbesteding kan gestart worden na ondertekende overeenkomsten (begin 2022 plan vastgesteld).
1.2.4 Geothermie De GD geothermie is inmiddels landelijk gesprekspartner. Het werkelijk op gang komen van projecten blijft lastig.
1.2.5 Wind Wind A16: provinciaal inpassingsplan afgerond, focus in 2021 op sociale en financiele participatie en uitwerking project slimme stappen met aanpak collectief zon en verduurzamen van woningen
1.2.6 Biseps Communicatie loopt nu via Stichting Breda energie / Platform BV Breda over lopende projecten zon op bedrijfdaken zijn Bavelse Berg, Wind Hoogeind zijn respectievelijk in uitvoering en in onderzoek. De uitdaging dit jaar is de duurzame energie lokaal op te wekken en lokaal te verkopen.
1.2.7 Amer warmteregio Het project loopt, er wordt gekeken naar verschillende bronnen, infrastructuur en draagvlak ivm verdere verduurzaming van het Amerwarmtenetwerk.
1.2.8 RES Concept RES vastgesteld en voorgelegd aan landelijke overheid. Door transportschaarste loopt de grootschalige opwekking zonnestroom op daken vertraging op.
1.2.9 Energieopslag Energie-opslag krijgt extra aandacht komende jaren
1.3 Duurzame overheid
1.3.1 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Alle verduurzaming binnen budget gerealiseerd.
1.3.2 Circulaire economie Bewustwording vergroot, opstellen uitvoeringsprogramma 2022
1.3.3 Energiecoaching huurders maatschappelijk vastgoed Ligt stil wegens corona, in principe later voortzetting.
1.3.4 Verduurzamen openbare verlichting Veel stappen gemaakt en gerealiseerd, maar project nog steeds in uitvoering.
1.4 Gebouwde omgeving
1.4.1 Verduurzaming particuliere woningen Energie-advies aan particuliere woningeigenaren is samen met BRES wederom opgepakt, maar door beperkende maatregelen door covid zijn o.a. de informatie-avonden en huisbezoeken maar beperkt kunnen worden uitgevoerd.
1.4.2 Stimuleren verduurzaming bestaand vastgoed . De Bredase Toekomstbestendig Wonen regeling is van start gegaan.
1.4.3 Greenhopper Woonwijs en Triple A Het Europese project Triple A liep van 2017 t/m 2021. Voornaamste instrumenten die daaruit zijn ontwikkeld zijn de Greenhopper en Woonwijsbreda.nl. Door de coronamaatregelen is de Greenhopper slechts 3 maanden ingezet worden in 2021, van september t/m november. In die tijd zijn 6 buurten bezocht, waarbij we 484 bezoekers hebben geteld.
1.4.4 Transitievisie warmte Er zijn verschillende voorbereidingen getroffen, dit krijgt een vervolg in 2022. We werken daarin stap voor stap en proefondervindelijk. De Transitievisie Warmte heeft ter visie gelegen en is gereed en is in het 1e kwartaal van 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.
1.4.5 Transitievisie warmte (sociale energietansitie) Vanuit pilotprojecten zijn inzichten opgedaan voor de verdere opsschaling en voor de ontwikkeling van instrumenten zoals een nieuwe groen lening van de Kreditbank Breda
1.4.6 Gebiedsuitvoeringsplannen Er zijn verschillende voorbereidingen getroffen, dit krijgt een vervolg in 2022. We werken daarin stap voor stap en proefondervindelijk.
1.4.7 CO2 reductie woningvoorraad corporaties Verduurzaming wordt in de breedte ingevuld door de corperaties zoals CO2 reductie/energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie
1.5 Duurzaam ondernemen
1.5.1 Green Deal zorg 15% van de gezondheidszorg in Breda zit op niveau zilver en 80% heeft brons of is daar mee bezig. Zij voldoen via de Milieuthermometer aan de wettelijke norm en zetten extra stappen richting duurzame zorg.
1.5.2 Verduurzamen evenementen Gezien alle perikelen door COVID-19 is het aantal evenementen dat kon worden voorzien van stroom uit EV-auto’s in 2021 zeer beperkt gebleken. Wel hebben we binnen de gemeente kunnen samenwerken door het verduurzamen van de voorlichtingstruck inzake afval en veiligheid. Ook de greenhopper is dit jaar weer van stroom voorzien en wij zijn gestart met de eerste bouwprojecten waarbij de auto als energiebron wordt ingezet. Daarnaast zijn we bezig met het verduurzamen van locaties door het aanleggen van vaste stroompunten. Hierbij wordt gestart met de Galderse Meren.
1.5.3 Milieubarometer Spin off is niet op het wenselijke niveau.
1.5.4 Voorstel intensivering energietoezicht Tien geselecteerde achterblijvenden bedrijven uit het adviestraject van Klimaatroute zijn gecontroleerd door de toezichthouder.
1.5.5 Verduurzaming bedrijven Er zijn in 2021 in totaal 81 nieuwe scans uitgevoerd en er is verder voortgang gemaakt met de activatie van maatregelen. In totaal zijn er nu nu 23 bedrijven geactiveerd en 15 bedrijven worden nog begeleid in een activatietraject gedurende 2022.
1.5.6 Bedrijvendag duurzaamheid Duurzame Bedrijvendag is niet doorgegaan vanwege Covid-19 maatregelen. Het project wordt naar 2022 verplaatst.
1.5.7 Duurzame bedrijventerreinen In 2021 was het lastiger om bedrijven te stimuleren om te investeren in duurzame energie, o.a. door netwerkcongestie. Dit heeft ertoe geleid dat, naast de problematiek van het organiseren van bijeenkomsten/werkgroepen in coronatijd, Platform BV Breda haar activiteiten heeft moeten uitstellen en de accenten binnen dit project heeft moeten verleggen.
1.6 Klimaatadaptatie
1.6.1 Klimaatadaptatie Aandacht geweest in 2021 binnen openbare ruimte, wijkdeals en vele projecten.
1.7 Monitoring e.a.
1,7.1 Monitoring UPK Jaarlijks doel gerealiseerd, achterstand t.o.v. doelen 2030 deels ingelopen; monitoring doorontwikkelt via klimaatbegroting en jaarrekening
1.7.2 Communicatie UPK Webinars klimaat goed bezocht, start communicatie "iedereen doet mee in Breda", communicatie over financiële instrumenten
1.7.3 Financiële instrumenten Al veel gebruik subsidies. Beschikbare capaciteit en co-financiering aandachtspunt t.b.v. meer gebruik subsidies.
2. UVP Bodem
2.1 Spoedlocaties
2.1.1 50100 Spoedlocaties verspreiding Doelstelling: verspreidingsriscio's beheerst voor 2021, nog enkele resultaten van onderzoeken en monitoringsrondes af te wachten.
2.1.2 50100 Spoedlocaties humaan Humane risico's zijn beheerst in 2015
2.2 Thema's uit bodemmasterplan: ruimte, energie en bodem
2.2.1 50104 WKO beleid AmvB bodemwarmte Integreren en publiceren WKO beleidsregels via Provinciaal portaal in 2021. Inzet WKO en Geothermie als onderdeel van de energietransitie.
2.2.2 50105 Bodemvisie langere termijn Invulling geven aan thema's 'ruimte' (advies ondergrond, ) en 'bodemenergie' (implementatie en afspraken vergunningverlening). Aandachtspunt zijn nieuwe taken a.g.v. aanvullingswet bodem en omgevingswet
2.2.3 50106 Advies bodem algemeen Aantrekkende economie genereert nieuwe ontwikkelingen en meer adviesvragen.
2.2.3 50110 Advies grondstromen Diverse mogelijkheden voor hergebruik van grond worden onderzocht en zoveel mogelijk benut.
2.2.5 50111 GIS advies Alle bodemdossier vanaf 2012 zijn gedigitaliseerd en worden in 2021 beschikbaar gesteld via het BIS
2.2.6 Taken 50114 - 50118 Ongerechtvaardige verrijking, bodemsaneringen Haagweg en Christian Huygensstraat, Zonnebloemstraat, Slingerweg Lopende projecten, saneringen met biologische afbraak duren wat langer dan op voorhand gepland
2.3 Wettelijke taken
2.3.1 50112 Coördinatie OMWB-taken Doorlopende taak
2.3.2 50113 Coördinatie wettelijke taken bodem Is volledig gemandateerd aan de OMWB.
3. UVP Lucht, Geluid en Externe Veiligheid
3.1 Externe veiligheid
3.1.1 Beleidsadvisering Externe veiligheid Externe veiligheid wordt aan de voorkant van het ruimtelijk proces meegenomen. Voor wat betreft het groepsrisico is er voor de spoorzone gekozen om meer uit te gaan van een kwalitatieve benadering in plaats van een kwantitatieve en rekenkundige benadering. Deze aanpak sluit aan bij de sytematiek van de Omgevingswet.
3.2 Geluid
3.2.1 Richtlijn Omgevingslawaai We voldoen momenteel aan de richtlijn Omgevingslawaai.
3.2.2 Sanering A-lijst woningen Zoals de regeling er nu uit ziet, geldt het snelheidsregime van 30 km/uur niet als saneringsmaatregel. Hierdoor moet de A lijst opnieuw worden beoordeeld.
3.2.3 Bevoegd gezag zonebeheer Industrielawaai Geen bijzonderheden
3.2.4 Beleidsadvisering We zijn nog niet klaar voor de juiste implementatie van geluid in de Omgevingswet.
3.3 Lucht
3.3.1 Milieuzonering In 2021 is toegewerkt naar de aanscherping van de milieuzone die op 1 januari 2022 plaats heeft gevonden. Met name het ICT proces heeft veel aandacht gevraagd. Verder in 2021 stappen gezet naar de inzet van camerahandhaving van de milieuzone (uierlijk 1 januari 2023).
3.3.2 Stadsdistributie Aandacht voor nul-emissie-stadslogistiek middels het Klimaatakkoord, start met SPES-traject en verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in 2021.
3.3.3 Gezondheid Het project Gezonder Brabant (voorheen: Brabantse Health Deal) heeft geen hoge prioriteit vanwege beperkte capaciteit. In 2021 is binnen de gemeente Breda het landelijke Schone Lucht Akkoord verder uitgewerkt. Daarmee staat gezondheid centraal in het luchtkwaliteitsbeleid.
3.3.4 E-oplaadpunten De doelstelling van het project wordt gehaald.