Toelichting niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht de gemeente om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor de toekomstige jaren en deze niet zijn opgenomen in een balanspost.

Bedragen x € 1.000
Borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke- en rechtspersonen Oorspronkelijke hoofdsom 31 december 2020 31 december 2021
Waarborgfonds sociale woningbouw 747.725 579.577 584.268
Gegarandeerde geldleningen voor het verkrijgen/ verbeteren van woningen 493 385 322
Overige gegarandeerde leningen 45.200 24.457 95.878
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke- en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt 793.418 604.419 680.468

Bij het Waarborgfonds sociale woningbouw is de helft van het bedrag verantwoord waarvoor de Gemeente Breda en het Rijk gezamenlijk garant staan. De gemeente Breda en het Rijk staan bij elke lening allebei voor 50% garant (de achtervang). Bij de overige leningen die gegarandeerd zijn staat de gemeente Breda voor 100% garant. 

Met ingang van 2017 wordt in de jaarrekening de achtervang positie bij het WSW voor de helft opgenomen van het totale bedrag waarvoor de Gemeente Breda en het Rijk gezamenlijk garant staan. De omvang van deze gegarandeerde leningen waarvoor de gemeente Breda garant staat is in 2021 met bijna € 5 miljoen toegenomen. De leningen die de gemeente rechtstreeks heeft verstrekt aan de woningbouwcorporaties zijn in de balans verantwoord en vallen ook onder garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
De post overige gegarandeerde leningen betreffen de leningen die de gemeente zelf gegarandeerd heeft via een apart garantiebesluit. Deze post is tot 2021 beperkt in omvang. Dit komt mede door landelijk opererende garantiefondsen die op specifieke beleidsterreinen garantiestellingen verlenen en daarmee een goed alternatief zijn voor directe gemeentegaranties. Voorbeelden zijn het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Stichting Waarborgfonds Sport, Waarborgfonds Eigen Woningen, Waarborgfonds voor de Zorgsector en het Nationaal Restauratie Fonds. In 2021 is de omvang met ruim € 71 miljoen toegenomen. Deze toename is het gevolg van de verleende garantie aan Breedsaam in 2021 (ad € 38 miljoen) en het verantwoorden van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting overeenkomst met Building Breda uit 2008 (ad € 35 miljoen) onder deze post. De stichting Internationale School Breda is eind 2021 opgeheven (overname door SKVOB/Libréon en PCPO). De aan de stichting  ISB verleende garantie is daarmee vervallen. De zekerheden die onder de verleende garanties liggen zijn van uitstekende kwaliteit waardoor het risico voor de gemeente Breda verwaarloosbaar is. De in omvang grootste posten bij de overige gegarandeerde leningen zijn nu:

Bedragen x € 1.000
31 december 2020 31 december 2021 % borgstelling
Stichting Elisabeth 4.141 3.767 100%
Internationale School Breda 1.138 0 100%
Breedsaam 0 38.000 100%
Building Breda 17.431 51.067 100%
Overige garanties 1.747 3.044 100%
Totaal 24.457 95.878

Belangen bij derden

Terug naar navigatie - Belangen bij derden

Verkoop Essent
Met de verkoop in 2009 van het Productie- en leveringsbedrijf van Essent aan RWE kreeg de gemeente Breda een belang in een aantal BV's als zekerheid voor mogelijke claims, die voortvloeien uit de transactie of rechtshandeling van de verkoop. Er resteren nog 2 BV's: Publiek belang Elektriciteitsproductie BV en  CSV Amsterdam BV.  De eventuele financiële opbrengsten en risico's bij deze BV's zijn nagenoeg nihil. 

Langlopende contracten
De gemeente heeft een groot aantal contracten met een meerjarig karakter:

 • Contracten voor de zorg.
  Voor een belangrijk deel van deze contracten geldt dat het of een raamovereenkomst of een zogenoemde openeindregeling is. Deze contracten kennen geen budgetafspraken, maar worden afgerekend op basis van feitelijk geleverde zorg (PxQ). Dit gebeurt in uren, trajecten, cliënten etcetera. De onderdelen waar wel vaste budgetafspraken voor gemaakt zijn, bestrijken een verplichting van €  0,3 miljoen per jaar.
  Voor de aangegane verplichtingen zijn de financiële middelen in de (meerjaren) begroting beschikbaar.
 • Contracten voor de bedrijfsvoering.
  Voor de bedrijfsvoering resteerde per 31-12-2021 € 6,4 miljoen aan contractuele verplichtingen in 2021. Contracten die doorlopen na 2021 zijn voornamelijk licentiekosten, accountantskosten, verzekeringen en kopieerkosten.
 • Overige contracten.
  Door de lijnafdelingen is in totaal een waarde van € 16,4 miljoen aan contracten en verplichtingen voor het jaar 2022 aangegaan.
  Voor alle aangegane verplichtingen zijn middelen opgenomen in de meerjarenramingen.

Vennootschapsbelasting
De belastbare winst van gemeente Breda in 2021 bedraagt op basis van de berekende fiscale positie € 8.458.012 positief. Het resultaat is bepaald op basis van de volgende vennootschapsbelastingplichtige activiteiten:

 • Grondexploitaties € 8,4 miljoen positief.
 • Afvalservice € 0,3 miljoen negatief.
 • Reclame € 0,4 miljoen positief.
 • Algemene kosten € 0,03 miljoen negatief.

Op basis van de geldende tarieven is het bedrag aan verschuldigde vennootschapsbelasting bepaald en bedraagt € 2.090.003.
In 2021 is door de belastingdienst over 2016 een naheffingsaanslag opgelegd voor wat betreft parkeren (niet instemmen met clustering) en reclame. Het is bekend dat de Belastingdienst een ander standpunt inneemt ten aanzien van zowel de clustering ten aanzien van het parkeerbedrijf als de reclameactiviteiten. We zijn in overleg met Belastingdienst. Ter voorkoming van extra belastingrente, dienden we in 2021 de aangifte over 2019 in op basis van de standpunten van de belastingdienst (waartegen bezwaar wordt gemaakt). In de jaarrekening 2021 is ook de vennootschapsbelastinglast over de jaren 2017 tot en met 2020 verwerkt volgens het uitgangspunt van de Belastingdienst. De totale last over deze jaren bedroeg € 1.796.766. 
De fiscale positie 2021 is daarmee ook op basis van deze uitgangspunten opgesteld. In 2022 zal de aangifte over 2020 en 2021 verder worden uitgewerkt.

Brandweerkazernes Ulvenhout en Teteringen
Eind 2013 zijn, in het kader van btw-aspecten, de brandweerkazernes Ulvenhout en Teteringen overgedragen aan de Veiligheidsregio. In deze overdracht is geregeld dat de kazernes na de fiscale herzieningstermijn van maximaal 10 jaar weer worden teruggeleverd aan de gemeente Breda. In 2021 heeft deze teruglevering plaatsgevonden en daarmee komt deze verplichting te vervallen.

Reclame inkomsten
In Breda treft u op diverse locaties in de gemeente halte-inrichtingen (abri’s) of vrijstaande reclamedragers (mupi's) aan met gemeentelijke en/of niet commerciële uitingen gericht aan onze burgers en/of bezoekers aan de gemeente. Op de achterzijde van de mupi’s worden reclame-informatie geplaatst. Daarnaast zijn er sinds 2018 digitale billboards aan de invalswegen, daar wordt een deel van de schermtijd voor niet commerciële uitingen benut door de Breda Marketing. Tussen de gemeente en de eigenaar/beheerders van deze abri's, billboards en mupi's ligt contractueel vast dat zij een deel van hun reclame-inkomsten afdragen aan de gemeente voor het gebruik van de openbare ruimte.
Als gevolg van corona bestaat het risico, dat we niet alle inkomsten ontvangen en tevens stellen we betalingsregelingen op met een aantal contractanten. Dit zien we terug in het jaarrekeningresultaat en in de risicoparagraaf.