Toelichting vaste schulden en vlottende passiva

Terug naar navigatie - Vaste schulden fin

Onder de vaste schulden zijn schulden opgenomen met een looptijd van meer dan één jaar. De vaste schulden zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Vaste schulden
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 416.342 428.831
Waarborgsommen 577 933
Overige langlopende verplichtingen 0 6.725
Totaal Vaste schulden 416.918 436.489

Onder de vaste schulden worden de schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer opgenomen. De vaste schulden zijn als volgt verder te specificeren:

Terug naar navigatie - Specificatie vaste schulden
Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Vaste schulden
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Leningen ten behoeven van de eigen financiering 355.978 370.972
Leningen ten behoeve van woningbouw 60.364 57.859
Totaal Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 416.342 428.831
Waarborgsommen
Waarborgsommen 577 933
Totaal Waarborgsommen 577 933
Overige langlopende verplichtingen
Overige langlopende verplichtingen 0 6.725
Totaal Overige langlopende verplichtingen 0 6.725
Totaal Vaste schulden 416.918 436.489
 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
  De totale langlopende schuldportefeuille bestaat uit 2 deelportefeuilles. De portefeuille langlopende leningen die voor gemeentelijke investeringen zijn aangetrokken en een deelportefeuille van leningen die zijn doorgeleend aan de woningbouwcorporaties. Deze lening portefeuilles zijn respectievelijk € 370,9 miljoen en € 57,8 miljoen groot.

  De vaste schuld waarmee gemeentelijke activa (zowel materiële als financiële activa) zijn gefinancierd is in 2021 met € 12,5 miljoen toegenomen. In 2021 is voor een bedrag van € 40 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Op de leningportefeuille is in 2021 een bedrag van € 27,5 miljoen afgelost. De langlopende schuld is in grotendeels in handen van de BNG Bank (€ 248 miljoen, 57,7%) en de Nederlandse Waterschapsbank (€ 163,8 miljoen, 38,2%). De overige schuld is in handen van de Triodosbank (€ 9 miljoen, 2,1%) en de gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (€ 8 miljoen, 1,9%). De lening aan Triodosbank is in 2018 aangetrokken voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. De gemiddelde rente van de totale schuldportefeuille bedraagt 1,96% (2020: 2,06%, 2019: 2,12%, 2018: 2,55%). De rentelast van de vaste schuld bedraagt € 8,4 miljoen en is daarmee € 0,4 miljoen lager dan in 2020.

  Een nadere toelichting op de schuldpositie en financieringsactiviteiten wordt gegeven in de paragraaf financiering.

 • Waarborgsommen
  De post waarborgsommen bestaat uit ingehouden koopsommen op aangekochte percelen, waarvan de feitelijke levering nog moet plaatsvinden, waarborgsommen op huurpanden, en onderhoudsgelden voor begraafplaatsen.

 • Overige langlopende verplichtingen
  Deze post de uitgestelde betaling voor de aankoop van het CSM-terrein. Dit bedrag zal volgens een afgesproken betaalschema in 2030 volledig zijn afgelost.
Terug naar navigatie - Kortlopende schulden fin

Onder de kortlopende schulden zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen. In de balans staan onder deze posten de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: de kasgeldleningen, de creditbanksaldi en de overige schulden.
De specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige kasgeldleningen 50.000 0
Banksaldi 0 0
Overige schulden 17.651 27.205
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 67.651 27.205
 • Overige kasgeldleningen en banksaldi
  De omvang van de kasgeldleningen en de banksaldi per ultimo van het jaar varieert elk jaar en is mede afhankelijk van het uitgevoerde cashmanagement en de omvang van de benodigde liquiditeiten rondom de jaarwisseling. Een nadere toelichting op de schuldpositie en de financieringsactiviteiten inclusief cashmanagement wordt gegeven in de paragraaf financiering.

  Met de kasgeldlimiet voorkomt het Rijk dat een gemeente te veel financiert met kortlopende leningen (met een looptijd tot 1 jaar) en zo te veel renterisico loopt. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van de totale begrotingsomvang en maximeert de omvang van de opgenomen kortlopende geldleningen. Breda mocht in 2021 gemiddeld niet meer dan € 58 miljoen aan kortlopende geldmiddelen aantrekken. 
 • Overige schulden
  De overige schulden met een korte looptijd bestaan voor het grootste deel uit de schulden aan leveranciers voor € 14,6  miljoen (2020: € 14,5 miljoen).

  Verder is onder deze post de af te dragen belastingen  voor € 10,2 miljoen (2020: € 2,6 miljoen). De reden, dat eind 2021 de af te dragen belastingen zoveel hoger is als eind 2020, zijn te verwachten aanslagen vennootschapsbelasting over de jaren 2017 - 2021 van € 3,9 miljoen, een nog te verwachten extra afdracht van € 1,4 miljoen over 2018 - 2019 omdat vergoedingen voor inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval met terugwerkende kracht worden belast belast met btw, en een hoger saldo aan nog af te dragen btw ultimo boekjaar.

  Tot slot is onder deze post eind 2021 een onverwachtse extra last aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van € 0,6 miljoen in het kader van FLO-overgangsrecht opgenomen. 

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen of nog te betalen lasten waarvan de afwikkeling in het komende boekjaar plaatsvindt. De overlopende activa worden als volgt gespecificeerd.

Terug naar navigatie - Overlopende passiva fin
Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Overlopende passiva
Verplichtingen 45.882 56.624
Voorschotten van Europese overheidslichamen 135 495
Voorschotten van het Rijk 11.817 53.763
Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.956 1.452
Overige vooruitontvangen bedragen 1.665 2.526
Totaal Overlopende passiva 62.455 114.860

De verplichtingen bestaan uit af te wikkelen leveringen en diensten voor € 18,1 miljoen (2020: € 14,2 miljoen), nog te betalen rente voor € 5,3 miljoen (2020: € 5,5 miljoen), nog uit te betalen subsidies voor € 6,1 miljoen (2020: € 5,3 miljoen), nog te betalen uitkeringen voor € 5,0 miljoen (2020: € 5,6 miljoen), nog af te dragen belastingen en sociale lasten voor €  10,5 miljoen (2020: € 11,7 miljoen), verplichtingen Kredietbank voor 3,1 miljoen (2020: 3,8 miljoen), afrekeningen in het kader van de Jeugdzorg voor de regio voor € 6,6 miljoen, en ontvangen waarborgsommen bij verkochte percelen voor € 1,1 miljoen (2020: € 0,9 miljoen).

De voorschotten van Europese overheidslichamen, van het Rijk en van overige Nederlandse overheidslichamen, zijn in onderstaand verloopoverzicht gespecificeerd per regeling weergegeven. 

Onder de post overige vooruitontvangen bedragen staan onder meer de waarborgsommen voor werkterreinen, in-/ en uitritten en aansluitingen riolering, die nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden terugbetaald voor € 0,9 miljoen (2020: € 0,7 miljoen) en de nog te verhalen kosten voor de facilitaire grondexploitaties voor € 1,2 miljoen (2020: € 0,5 miljoen).

Voorschotten van overheidslichamen

Dit betreffen ontvangen subsidiegelden met een specifiek bestedingsdoel, waarvoor in de jaren na het verslagjaar de prestaties zullen worden geleverd en de kosten worden gemaakt. De voorschotten worden uitgesplitst naar voorschotten van Europese overheidslichamen, van het Rijk, en van overige Nederlandse overheidslichamen. Deze worden in onderstaand verloopoverzicht gespecificeerd per regeling weergegeven.

Bedragen x € 1.000
Balans Balans 31-12-2020 Bij subsidies 2021 Af subsidies 2021 Balans 31-12-2021
Voorschotten van Europese overheidslichamen
GreenQuays 117 117
Wave 188 188
AirQon EU 55 55 -
Upsurge Linie Zuid 110 110
Subsidie waterstofvoertuigen 80 80
Totaal Voorschotten van Europese overheidslichamen 135 415 55 495
Voorschotten van het Rijk
Subsidie aanpak HIC 176 134 176 134
Tussenvoorz. 1 statushouders Baronie 1.962 1.962
SPUK tijdelijke woningen 1.071 1.071
Subsidie Woningbouwimpuls 9.959 257 9.702
SPUK Volkshuisvestingsfonds Verbeter Breda 26.234 26.234
Subsidie Reductie Energieverbruik (RRE) BZK 235 49 235 49
Subsidie Onderwijskansenbeleid t/m 2018 815 815 -
Subsidie Zoet/zuur/zout/bitter-soc. weerbaarheid 590 726 590 726
Voortijdigschoolverlaten 2020-2024 (reg aanp) 11 48 -37
Versterken werken aan veiligheid (SPUK GHNT) 12 3 12 3
Slachtoffers seksueel geweld (SPUK GHNT) 17 17 -
RMC middelen 251 109 251 109
Subsidie OCW-Educatie SISA 69 177 69 177
Extra RMC regeling (corona) 166 119 166 119
TOZO 5.240 308 4.100 1.448
SPUK sportakkoord 16 313 16 313
Subsidie Voortijdig schoolverlaten 2017 93 93
Complexe scheidingen (SPUK GHNT) 22 22 -0
Subsidie RREW (Klimaat) 2.119 2.119
Rijksmonument Wolfslaar 14 14
Subsidie SIM 14 14
RMC (nieuwe regeling 2021-2024) 507 507
SUVIS-regeling 3.020 3.020
Nat. Programma Onderwijs 760 760
Subsidie Onderhoud verkeerregelinstallaties 33 3 30
Bijdrage Fort Oranje 124 124 -
Lokaal Preventie akkoord 46 46
Regeling BBZ 2004 75% (SISA) 28 28
SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen 1.953 1.670 1.953 1.669
MKB deal 356 87 356 87
SPUK circulaire ambachtscentra 50 50
SPUK Sport 66 2.611 724 1.953
SPUK Bodem PFAS en Lood tm 2024 640 640
Subsidie versnellen woningbouw 182 182
Subsidie Onderwijskansenbeleid (OAB) 2019-2022 400 101 501
Projectenpool Van-Denk-Naar-Doen 34 34 -
Toeslagenproblematiek 78 78 -
SPUK IJZ 38 38
Totaal Voorschotten van het Rijk 11.817 51.992 10.046 53.763
Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen
Subsidie energiebesparende maatregelen OMWB 30 9 29 10
Subsidie internationale wachtruimte 80 80 -
Landstad de Baronie 50 60 50 60
Fauna passages 3e serie 19 5 19 5
GreenQuays 814 814 -
Subsidie WarmingUp/Icoonproject Aquathermie 2 2 -
Velsgoed fietsstroken 3 3 -
Burgemeester de Manlaan 71 71 -
Subsidie Landstad de Baronie 82 82 -
Haagsebeemden Fietsoversteek - 50 50
Bijdrage Lithos - Zonnebloemstraat 2 118 5 113
Subsidie Willem van Oranjelaan - 67 67
Gebiedsontw. Boomkikker 411 411 -
Subsidie Onderhoud verkeerregelinstallaties 12 4 8
Green Deal / Snellaadinfra 50 50
Craenlaer - Kraaijenberg - 593 593
Educatieve maatregelen 27 27 -
Bomenfonds 38 42 38 42
Rotonde Heerbaan 362 69 293
Corridor A16 65 4 61
Weidehek-Rietdijk Fietsstraat 43 43 -
Landgoederen zone Haagse Beemden 151 137 14
Ruimte voor ruimte kavels 159 159 -
Subsidie Faunapassages 93 93 -
Zuidwaterlinie 60 5 9 56
Maatschappelijke diensttijd (ZonMw) 216 216 -
Wisselaar - 30 30
Totaal Voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.956 861 2.365 1.452

De balanspositie van de van overheidsinstellingen vooruitontvangen bijdragen van 2021 (€ 56,2 miljoen) ten opzichte van 2020 (€ 15,7 miljoen) is toegenomen met € 40,5 miljoen. Hieronder worden de vooruitontvangen bijdragen groter dan € 0,1 miljoen per balansdatum nader toegelicht.

 • Greenquays (€ 117.097).
  Dit is een Europese subsidie gericht op de ontwikkeling van groenstructuren in urbane omgevingen met als focuspunt de positieve gezondheidseffecten die hierdoor optreden, concreet gemaakt in een actieplan. De middelen worden tot en met augustus 2022 ingezet voor investering real life pilot GreenQuays, participatie, monitoring, exploitation en roll-out van het innovatieve idee. 
 • Wave (€ 188.266).
  Dit is een Europese subsidie ten behoeve van watergebonden erfgoedvalorisatie door het ontwikkelen van een ecosysteembenadering. Inmiddels is een actieplan is opgesteld waarin staat hoe Breda inhoud geeft aan beleid van watergebonden erfgoed bij alle transformaties. De vooruitontvangen subsidie heeft Breda als lead partner ontvangen ten behoeve van de overige deelnemende partners. Het bedrag wordt in 2022 doorbetaald aan deze partners. De subsidie loopt tot augustus 2023. 
 • Upsurge Linie Zuid (€ 109.172).
  Betreft Europese subsidie met een looptijd van 5 jaar ten behoeve van Linie Zuid. In september 2021 is het project formeel opgestart. In 2022 zullen met name voorbereidende werkzaamheden  worden uitgevoerd, zoals opzet monitoringsplan, ontwerp- en planuitwerking, participatie, inkoop monitoring en sensoren. In 2023 (mogelijk uitloop naar 2024) staat de uitvoering van Linie Zuid gepland, waarbij het grootste deel van het Upsurge budget ingezet zal worden.
 • Subsidie aanpak HIC (€ 133.996).
  HIC staat voor High Impact Crime en betreft een subsidieregeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een looptijd van 3 jaar tot en met 2022. De gelden zijn bestemd voor doelgroep gerichte aanpak (extra inzet).
 • Tussenvoorziening 1 statushouders Baronie (€ 1.962.364).
  Deze subsidie is ontvangen voor de huisvesting van statushouders voor de regionale samenwerking tussen de Baronie gemeenten. Deze subsidie is eind december 2021 toegekend waardoor er nog geen kosten zijn gemaakt. De verwachting is dat de subsidie in 2022 benut zal worden, conform de subsidie regeling kan deze subsidie t/m 2024 ingezet worden. 
 • SPUK tijdelijke woningen (€ 1.071.525).
  Specifieke uitkering voor het versneld realiseren van (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen. Beschikking en subsidiebedrag zijn op 30 november 2020 vooruit ontvangen. Subsidie is door tekort ambtelijke capaciteit niet in 2021 van start gegaan. In februari 2022 is een start gemaakt met dit project en planning is om middelen in 2022 te gebruiken voor huisvesting kwetsbare doelgroepen.
 • Subsidie Woningbouwimpuls (€  9.701.698).
  Specifieke uitkering van het rijk voor het leveren van een bijdrage aan het inlopen van het woningtekort en meerjarig hoog houden van de bouwproduktie. Er dienen in de subsidieperiode 634 woningen te worden toegevoegd met de voor de woningbouw noodzakelijke maatregelen. Het woningbouwprogramma dient tenminste 326 betaalbare woningen te bevatten. De uitkering bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten. Begin 2021 is het volledige bedrag ad € 9,95 miljoen ontvangen. Tot en met 2021 is € 257.172 aan kosten verantwoord.
 • SPUK Volkshuisvestingsfonds Verbeter Breda (€  26.234.161).
  In verschillende gebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.  In 2021 heeft de Gemeente Breda € 26, 2 miljoen ontvangen uit dit fonds. De specifieke uitkering  eindigt in 2031.
 • Subsidie zoet/zuur/zout/bitter sociale weerbaarheid (€ 726.096).
  Het ontvangen subsidiebedrag wordt in 2022 ingezet voor diverse wijkversterkingsprojecten in de stad.
 • RMC-middelen (€ 108.995).
  De RMC middelen zijn bedoeld voor het begeleiden van jongeren richting een opleiding of een leerwerktraject. De RMC-wet geeft de ruimte aan de gemeenten om jonge voortijdig schoolverlaters te begeleiden. Met deze middelen wordt door bij exitgesprekken aanwezig te zijn en vanaf het moment dat de student school verlaat de jongere meteen in begeleiding te nemen voortijdig schoolverlaten voorkomen. 
 • Subsidie OCW-Educatie SISA (€ 176.542).
  SISA-regeling; vaststelling door ministerie in 2022.
 • Extra RMC-regeling (corona) (€ 118.896).
  De RMC middelen zijn bedoeld voor het begeleiden van jongeren richting een opleiding of een leerwerktraject. In verband met corona zijn hiervoor in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld.
 • TOZO (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) (€ 1.447.654).
  Deze post in het kader van de regeling TOZO (SiSa G4) op de balans betreft de te verwachten aflossing kapitaalverstrekking voor de komende jaren. 
 • SPUK sportakkoord (€ 312.600).
  Met deze specifieke uitkering in het kader van het Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
 • Subsidie RREW (€ 2.118.730).
  Dit betreft de Sisa-regeling reductie energiegebruik woningen. Met deze specifieke uitkering stimuleert de Gemeente om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie.
 • RMC (nieuwe regeling 2021-2024) (€ 506.653).
  De RMC middelen(2021-2024) zijn bedoeld voor het begeleiden van jongeren richting een opleiding of een leerwerktraject. De RMC-wet geeft de ruimte aan de gemeenten om jonge voortijdig schoolverlaters te begeleiden. Met deze middelen wordt door bij exitgesprekken aanwezig te zijn en vanaf het moment dat de student school verlaat de jongere meteen in begeleiding te nemen voortijdig schoolverlaten voorkomen. 
 • SUVIS-regeling (€  3.020.563).
  Deze specifieke uitkering is bestemd voor de verbetering van het binnenklimaat en ventilatie op scholen. In 2021 zijn19 vergoedingsaanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland via de gemeente Breda voor de onderwijshuisvestingscoöperaties BreedSaam, Building Breda én Curio ingediend. 
 • Nationaal Programma Onderwijs (€ 760.221).
  Met deze subsidie is extra geld  beschikbaar om in samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en andere partijen aanvullend activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, sociaal emotioneel vlak te stimuleren. De Gemeente zorgt hierbij voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak.
 • SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 1.669.502).
  Betreft SISA-regeling, vastgesteld door het Rijk in 2021 voor deel II, en loopt door tot en met 2024 voor deel III. De middelen zijn bestemd ter stimulering van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen in de stad.
 • SPUK Sport (€ 1.952.772).
  Betreft Sisa-regeling, waarbij ieder jaar een aanvraag moet worden ingediend en er ieder jaar verantwoording moet worden afgelegd.
 • SPUK Bodem PFAS en Lood tm 2024 (€ 640.288).
  Betreft SPUK subsidie voor Humane en verspreidingsrisico’s PFAS in bodem en Humane risico’s diffuus Lood. Deze regeling is miv 2021 van start gegaan, toekenning 29 oktober 2021. De uitvoering zal grotendeels plaats vinden 2022 t/m 2024.
 • Subsidie versnellen woningbouw (€  182.000).
  Betreft subsidie voor flexibele inzet ondersteuning woningbouw voor de 14 NOVI-gebieden. Breda-Tilburg-Den Bosch zijn aangemerkt als één van de gebieden. Eind 2021 is een voorschot van € 182.000 verstrekt. In 2021 zijn nog geen kosten gemaakt.
 • Subsidie Onderwijskansenbeleid 2019-2022 (€  501.181).
  Dit betreft een Sisa-regeling  voor de periode 2019-2022, waarbij vanuit thematafel Leert subsidies worden verstrekt aan onze partners.
 • Subsidie Lithos (€ 112.546).
  Deze subsidie is bestemd voor de sanering aan de Zonnebloemstraat.
 • Craenlaer - Kraaijenberg (€ 592.800).
  Dit betreft een Provinciale subsidie ten behoeve van natuur Noord-Brabant Natura2000 / PAS met een looptijd tot en met 2023.
 • Rotonde Heerbaan (€ 293.277).
  Met deze subsidie van de Provincie Noord-Brabant (snelfietsroute) wordt aan de Heerbaan een 2 richtingsfietspad gerealiseerd. De gemaakte kosten zijn lager dan begroot, subsidie moet nog afgerekend worden.