Toelichting vlottende activa

Terug naar navigatie - Voorraden fin

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd bijvoorbeeld voorraden, vorderingen en liquide middelen.

De voorraden zijn hoofdzakelijk grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken wordt ingegaan op deze ontwikkeling en is toegelicht welke aanpassingen in dit kader zijn verwerkt. In deze paragraaf wordt ook inzicht gegeven in de planresultaten per exploitatie, de voorraad gronden en panden en de risico's.
Het BBV specificeert het bezit van grond naar de volgende activa:

 • Bouwgrond in exploitatie (BIE);
 • Voorraad grond.
Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Balans 31-12-2021
Voorraden
Overige grond- en hulpstoffen
Overige grond- en hulpstoffen 5.372 3.415
Voorziening overige grond- en hulpstoffen -854 -333
Totaal Overige grond- en hulpstoffen 4.517 3.082
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 53.235 44.068
Voorziening onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie -20.802 -18.507
Totaal Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 32.433 25.560
Gereed producten en handelsgoederen
Gereed producten en handelsgoederen 71 84
Totaal Gereed producten en handelsgoederen 71 84
Totaal Voorraden 37.022 28.726
Bedragen x €1.000
Stand per 31-12-2020 mutaties Stand per 31-12-2021 nog te maken kosten nog te realiseren opbrengsten
Totaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 53.235 -9.167 44.068 22.919 54.789

De gronden in exploitatie hebben betrekking op 17 grondexploitaties; deze nemen in waarde af van € 53,2 miljoen naar € 44,1 miljoen. De mutaties betreffen de gerealiseerde baten, met name verkoopopbrengsten en lasten, zoals kosten voor bouw- en woonrijpmaken in 2021.

In de onderstaande tabel is de boekwaarde per grondexploitatie weergegeven, het jaar van afronding en het geraamd resultaat op eindwaarde:

 

Bedragen x €1.000
Planresultaten op eindwaarde Stand 1-1-2021 Mutaties 2021 Stand 31-12-2021 Eindwaarde jaar Bedrag eindwaarde
CrossMark
Stationskwartier 14.363 -6.895 7.468 2026 -3.204
Klavers Jansen 0 2.183 2.183 2025 -1.100
Totaal CrossMark 14.363 -4.712 9.651 -4.304
Werken
Markpark 1.941 -188 1.753 2022 -1.546
Verzamelcomplex Bedrijventerrein 1.186 201 1.387 2024 788
Werkdonken 2.984 110 3.094 2024 1.700
Rithmeesterpark 10.847 -3.393 7.454 2024 721
Druivenstraat 0 6.085 6.085 2022 -158
Totaal Werken 16.958 2.815 19.773 1.505
Wonen
Verzamelcomplex Wonen -398 867 469 2023 968
Eikberg -777 -19 -796 2023 936
Wisselslag 1.694 189 1.883 2022 -2.031
Adriaan K. landgoed -817 294 -523 2023 -731
Waterdonken 2.072 -1.903 169 2023 51
Bouverijen 19.531 -7.646 11.885 2025 -8.939
Meulenspie 626 66 692 2022 -800
Hoge Gouw -614 749 135 2022 316
Westerhageln - Muizenbergln 711 19 730 2024 331
Vijverstraat 3 -120 120 LIQ 2021
Totaal Wonen 21.908 -7.264 14.644 -9.899
Totaal 53.229 -9.161 44.068 -12.698

De belangrijkste mutaties in de boekwaardes van de grondexploitaties worden hieronder toegelicht.

 • De boekwaarde van de grondexploitatie Stationskwartier nam af met € 6,9 miljoen. De mutaties zijn toe te schrijven aan verkopen van gronden voor een bedrag van € 7,3 miljoen en subsidie-opbrengsten van € 0,4 miljoen; dit zorgde voor een flinke afname van de boekwaarde. Daarnaast nam de boekwaarde toe door kosten voor bouw- en woonrijpmaken van € 0,5 miljoen en rentekosten van € 0,2 miljoen. 
 • De grondexploitatie Klavers Jansen is in 2021 geopend. De boekwaarde is opgebouwd uit € 1,6 miljoen aan inbrengwaarde van opstallen en € 0,5 miljoen aan plan- en sloopkosten. 
 • Voor de grondexploitatie Rithmeesterpark nam de boekwaarde af met € 3,4 miljoen. De afname is toe te schrijven aan verkopen van gronden voor € 4,8 miljoen. Daarnaast nam de boekwaarde toe met € 1,4 miljoen als gevolg van plankosten, kosten bouw- en woonrijpmaken,  rente en tussentijdse winstnemingen. 
 • De grondexploitatie Druivenstraat is nieuw; de boekwaarde bestaat met name uit kosten aankoop grond.
 • De boekwaarde van de grondexploitatie van het verzamelcomplex wonen nam toe met ruim € 0,8 miljoen. Verwervingskosten van € 1,3 miljoen en overige kosten van € 0,2 miljoen zorgden voor een toename van de boekwaarde, verkoop van grond leidde tot een afname van € 0,7 miljoen. 
 • De toename van  de boekwaarde van de grondexploitatie Adriaan Klaassen Landgoed met € 0,3 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit kosten voor bouw-en woonrijpmaken.   
 • Voor de grondexploitatie Waterdonken is de afname van de boekwaarde met € 1,9 miljoen te verklaren door verkoop van grond van € 2,6 miljoen en tussentijdse winstneming van afgerond € 0,7 miljoen. 
 • De boekwaarde van de grondexploitatie Bouverijen neemt af met € 7,6 miljoen. Verkopen van gronden zorgden voor een sterke afname van de boekwaarde met € 9,4 miljoen; kosten voor bouw-en rijpmaken (€ 1,3 miljoen), plankosten en rente (0,5 miljoen) leidden toe een toename van € 1,8 miljoen. 
 • De boekwaarde van de grondexploitatie Hoge Gouw nam toe met € 0,7 miljoen; de mutaties zijn toe te schrijven aan kosten woonrijpmaken van € 0,1 miljoen en tussentijdse winstneming van 0,6 miljoen.
 • De grondexploitatie Vijverstraat 3 werd eind 2021 afgesloten, de boekwaarde bedroeg -/- € 0,1 miljoen.  

De grondexploitaties worden in de komende jaren afgerond, de laatste grondexploitatie naar verwachting eind 2026 . In 2021 zijn er twee nieuwe grondexploitaties geopend, te weten Klavers Jansen en Druivenstraat, een grondexploitatie werd eind 2021 geliquideerd (Vijverstraat 3). 

Het geraamde totale resultaat van de grondexploitaties op eindwaarde bedraagt € 12,7 negatief. Acht grondexploitaties hebben tezamen een negatief resultaat op eindwaarde van € 18,5 miljoen; dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de grondexploitaties Bouverijen en Stationskwartier. Acht grondexploitaties hebben een positief resultaat op eindwaarde, het totaalbedrag bedraagt € 5,8 miljoen.

Winstnemingen op bouwgronden
Rekening is gehouden met een tussentijdse winstneming van € 2,0 miljoen in zeven grondexploitaties. De winstneming is gebaseerd op de Percentage of Completion (POC) methode. De winst moet worden genomen bij grondexploitaties ongeacht een negatieve of positieve boekwaarde. Als winstnemingsformule geldt het percentage in de voortgang in de kosten, vermenigvuldigd met het percentage in de voortgang van de opbrengsten, vermenigvuldigd met het verwachte positieve resultaat op eindwaarde, gecorrigeerd voor projectspecifieke risico's. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 

De nog te maken kosten in de lopende grondexploitaties vanaf 2022 bedragen in totaal € 22,9 miljoen. Deze kosten zijn opgebouwd uit:

Bedragen x €1.000
Bedrag %
Bouw- en woonrijp maken 17.641 77%
Honoraria 2.638 12%
Verwervingen 0 0%
Overige kosten 2.640 12%
Totaal 22.919 100%

De post bouw- en woonrijp maken vormt met een aandeel van 77% de grootste kostenpost. Honoraria (dit zijn de kosten voor ambtelijke inzet) is een post die hiermee direct samenhangt; deze post bedraagt 12% van het totaal. 
Kijkend naar de afzonderlijke grondexploitaties dan is 2/3 deel van de nog te maken kosten opgenomen in de grondexploitaties Bouverijen (€ 8,6 miljoen), Rithmeesterpark (€ 3,6 miljoen) en Klavers Jansen (€ 3,0 miljoen).

De nog te realiseren opbrengsten vanaf 2022 bedragen in totaal € 54,8 miljoen, bestaande uit de volgende categorieën:

Bedragen x €1.000
Bedrag %
Grondopbrengst woningbouw 23.514 43%
Grondopbrengst bedrijventerrein 27.115 49%
Grondopbrengst kantoren 2.886 5%
Grondopbrengst overige categorieën 483 1%
Overige opbrengsten en subsidies 791 1%
Totaal 54.789 100%

De grondopbrengst woningbouw en bedrijventerreinen zijn de grootste posten, tezamen vormen deze 92% van het totaal. Voor kantoren bedraagt het aandeel 5 % van het totaal. 
Als wordt gekeken naar de afzonderlijke categorieën, dan is het beeld als volgt:
De grondopbrengsten voor woningbouw zijn voornamelijk nog te realiseren in de grondexploitatie Bouverijen (€ 12,2 miljoen) en Stationskwartier (€ 3,6 miljoen). De grondopbrengsten voor bedrijventerreinen zijn grotendeels nog te behalen in de grondexploitatie Rithmeesterpark (€ 11,6 miljoen) en Werkdonken (5,4 miljoen). Voor kantoren zijn de grondopbrengsten voornamelijk te realiseren in de grondexploitatie Stationskwartier (€ 2,5 miljoen).

Voor verliesgevende grondexploitaties moet conform het BBV direct een voorziening worden getroffen. Het is een keuze van de gemeente om deze voorziening te waarderen tegen eindwaarde of tegen contante waarde. De gemeente heeft gekozen voor de waardering op eindwaarde.

De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de herzieningen van de grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat. De herzieningen bevatten aannames ten aanzien van de verwachte kosten en opbrengsten. Uitgangspunt voor de berekeningen is het zogenaamde "midcase-scenario". Daarmee is de huidige waardering tot stand gekomen op basis van de beste inschatting van het tijdstip van het opstellen van de herziening. De waardering is dus een inschatting, de realisatie kan afwijken van de verwachting.

In onderstaande tabel zijn de mutaties in de voorziening per grondexploitatie weergegeven:

Bedragen x €1.000
Voorziening jaarrekening 2020 Mutatie 2021 Voorziening Jaarrekening 2021 voor inzet Inzet voorziening Voorziening Jaarrekening 2021 na inzet
CrossMark
Stationskwartier 3.368 -165 3.204 3.204
Klavers Jansen 0 1.100 1.100 1.100
Totaal CrossMark 3.368 935 4.303 0 4.303
Werken
Markpark 1.492 54 1.546 1.546
Druivenstraat 0 158 158 158
Totaal Werken 1.492 212 1.704 0 1.704
Wonen
Wisselslag 2.000 30 2.031 2.031
Adriaan K. landgoed 758 -27 731 731
Bouverijen 12.451 -3.512 8.939 8.939
Meulenspie 733 67 800 800
Totaal Wonen 15.942 -3.442 12.501 0 12.501
Totaal 20.802 -2.295 18.507 0 18.507

De voorziening nam af van € 20,8 miljoen met € 2,3 miljoen naar € 18,5 miljoen. De grootste wijzigingen vonden plaats in de volgende grondexploitaties: 

 • Bouverijen: het resultaat van deze grondexploitatie verbeterde met € 3,5 miljoen, waardoor dit bedrag in de voorziening kon vrijvallen. De verbetering in het resultaat komt doordat bij grondverkopen voor woningen hogere opbrengsten werden behaald dan eerder geraamd, terwijl bovendien de meerwaarderegeling gunstig werkte. Aan de kostenkant zorgden looptijdverlenging, rente-effecten en kostenstijging voor een negatief effect op het planresultaat.
 • Klavers Jansen: dit is een nieuwe grondexploitatie die in 2021 is geopend; voor het negatief resultaat van € 1,1 miljoen troffen we bij de jaarrekening een voorziening.
 • Druivenstraat: ook dit is een nieuwe grondexploitatie in 2021 geopend. Voor het negatieve resultaat van € 0,2 miljoen troffen we eveneens een voorziening.
 • Stationskwartier: het resultaat van deze grondexploitatie liet een verbetering zien van € 0,2 miljoen, waardoor dit bedrag in de voorziening kon vrijvallen. De verbetering van het resultaat is toe te schrijven aan een rentevoordeel dat werd behaald, omdat een grote grondverkoop twee jaar eerder werd gerealiseerd. Bovendien namen de kosten voor bouw- en woonrijp maken licht af.

Terug naar navigatie - Overige grond- en hulpstoffen

Overige grond- en hulpstoffen

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Overige grond- en hulpstoffen
Voorraad verspreidliggende gronden 5.372 -1.957 3.415
Totaal Overige grond- en hulpstoffen 5.372 -1.957 3.415

Onder de voorraad overige grond- en hulpstoffen zijn opgenomen de af te stoten objecten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of huidige marktwaarde. De voorraad is eind 2021 in waarde afgenomen met € 2,0 miljoen als gevolg van verkopen van een aantal gronden.

Terug naar navigatie - Voorziening overige grond- en hulpstoffen

Voorziening overige grond- en hulpstoffen

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Voorziening overige grond- en hulpstoffen
Vrz duurzame waardevermindering voorraad gronden -854 521 -333
Totaal Voorziening overige grond- en hulpstoffen -854 521 -333

Als de boekwaarde hoger is dan de huidige marktwaarde, treffen we een voorziening (duurzame waardevermindering). De waardering wordt jaarlijks beoordeeld en aangepast aan de marktwaarde. Wanneer de marktwaarde lager is dan de boekwaarde, wordt een voorziening duurzame waardevermindering gevormd om de boekwaarde te verlagen. Als er in het verleden een voorziening duurzame waardevermindering is gevormd, valt de voorziening (gedeeltelijk) vrij wanneer de marktwaarde is toegenomen.
De voorziening is in 2021 met € 0,5 miljoen afgenomen. Deze afname heeft een directe relatie met de hiervoor genoemde verkopen van gronden. De voor deze gronden gevormde voorziening duurzame waardevermindering is komen te vervallen. 

Terug naar navigatie - Gereed producten en handelsgoederen

Gereed producten en handelsgoederen
Onder deze post staan de voorraden per balansdatum van de catering, eigen verklaringen en de voorraden van de Afdeling Werk.

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Gereed producten en handelsgoederen
Gereed producten en handelsgoederen 71 12 84
Totaal Gereed producten en handelsgoederen 71 12 84
Terug naar navigatie - Vorderingen fin

Hieronder zijn de vorderingen met een looptijd korter dan een jaar gerubriceerd. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, dit is de verwachte opbrengst bij incassering.
Conform de wettelijke eisen zijn de voorzieningen wegens oninbaarheid op de openstaande vorderingen in mindering gebracht.

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Debiteuren openbare lichamen 2.900 2.325 5.224
Totaal Vorderingen op openbare lichamen 2.900 2.325 5.224
Overige vorderingen
Debiteuren 18.550 -52 18.498
Voorziening dubieuze debiteuren -6.173 -430 -6.603
Debiteuren verhaal en terugvorderingen Wwb/BUIG 17.012 -869 16.143
Voorziening debiteuren verhaal en terugvordering Wwb/BUIG -10.416 1.185 -9.231
Vordering schatkistbankieren 3.228 29.044 32.272
Overige vorderingen 1.313 0 1.313
Totaal Overige vorderingen 23.515 28.877 52.392
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.415 31.202 57.617

Ingevolge de regelgeving worden de debiteuren op openbare lichamen apart getoond op de balans. Het hogere saldo ultimo 2021 ten opzichte ultimo 2020 betreft voor het grootste deel de afrekening 2015, 2016, 2017 Jeugdhulp met Stichting Juzt van € 1,6 miljoen. 

De post debiteuren is ultimo 2021 nagenoeg hetzelfde dan ultimo 2020. De voorziening dubieuze debiteuren is € 0,4 miljoen toegenomen. Ten opzichte van de totaal openstaande debiteuren wordt een hogere debiteurenvoorziening noodzakelijk geacht dan een jaar eerder.

De debiteurenvorderingen ingevolge de Wwb/BUIG eind 2021 € 0,9 miljoen lager zijn ten opzichte van een jaar eerder. Voor deze debiteurenvorderingen wordt ook een lagere voorziening van € 1,2 miljoen noodzakelijk geacht. 

Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (w.o. de gemeenten) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Dit is een rekening-courant verhouding met het Rijk. Eind 2021 bedroeg het saldo op deze rekening-courant rekening € 32 miljoen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.

Onder de overige vorderingen zijn eind 2019 aan Juzt verstrekte leningen van € 2,6 miljoen en € 1,6 miljoen, in totaal € 4,2 miljoen, opgenomen. De leningen zijn verstrekt om de tijdelijke liquiditeitsproblemen bij Juzt het hoofd te kunnen bieden en de aangeboden zorg duurzaam kan worden geborgd. In 2020 heeft de gemeente Breda nog aanvullend leningen verstrekt voor een bedrag van € 8,5 miljoen (na aftrek van de bijdragen van WBO-gemeentes), en is er inmiddels door Juzt een bedrag van € 11,4 miljoen afgelost, zodat van deze leningen eind 2021 nog een saldo van € 1,3 miljoen resteert. Ter zekerstelling van de leningen heeft de gemeente Breda het recht van 1ste hypotheek gevestigd op Krabbebossen. Dit is het laatste pand, dat nog moet worden afgestoten. De transactie is afhankelijk van bestuurlijke goedkeuring (lees maatschappelijk draagvlak) van de gemeente Zundert. Alles is erop gericht om de transactie uiterlijk Q2 van 2022 te realiseren.

Terug naar navigatie - Liquide middelen fin

Onder de liquide middelen worden de kas- en banksaldi alsmede kruisposten opgenomen. Deze middelen zijn vrij besteedbaar.

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Liquide middelen
Kasgelden 22 -4 18
Banktegoeden 1.753 -651 1.102
Kruisposten 4 4 8
Totaal Liquide middelen 1.779 -650 1.129
Terug naar navigatie - Overlopende activa fin

De overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten of nog te ontvangen baten, waarvan de afwikkeling in het komende boekjaar plaatsvindt

Bedragen x €1.000
Balans Balans 31-12-2020 Mutaties balans 2021 Balans 31-12-2021
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen
Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen 329 176 506
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen 329 176 506
Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk
Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk. 3.498 1.385 4.883
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk 3.498 1.385 4.883
Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen
Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.921 -1.147 1.774
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.921 -1.147 1.774
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 47.560 -2.288 45.271
Verhaalbare kosten facilliterende grondexploitaties 727 -283 444
Nog te verrekenen kosten facilliterend grondexploitaties 113 111 224
Totaal Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 48.400 -2.460 45.939
Totaal Overlopende activa 55.148 -2.045 53.103

De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen per ultimo 2021 (€ 45,9 miljoen) zijn ten opzichte van ultimo 2020 (€ 48,4 miljoen) iets lager. Deze post bestaat onder meer uit de nog te ontvangen declaratie btw-compensatiefonds over 2021 van € 27,4 miljoen (2020: 26,1 miljoen), nog te ontvangen rente op uitgeleende gelden van € 3,8 miljoen (2020: 3,9 miljoen), nog te ontvangen gemeentefondsuitkering van € 3,5 miljoen (2020: € 1,1 miljoen), en nog te verrekenen posten in het kader van jeugdzorg in de regio van € 2,8 miljoen (2020: € 3,6 miljoen).

Conform gewijzigde regelgeving worden verhaalbare kosten, nog te verhalen kosten en nog te verrekenen kosten inzake de faciliterende grondexploitaties vanaf boekjaar 2019 apart getoond in de toelichting onder de post overlopende activa.

De nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen, van het Rijk en van overige Nederlandse overheidslichamen, zijn in onderstaand verloopoverzicht gespecificeerd per regeling weergegeven. 

Nog te ontvangen voorschotten

Terug naar navigatie - Nog te ontvangen voorschotten

Dit betreffen toegezegde subsidies met een specifiek bestedingsdoel, waarvoor in de jaren tot en met het verslagjaar wel prestaties zijn geleverd, maar die pas achteraf met de subsidieverstrekker kunnen worden afgerekend. De nog te ontvangen voorschotten worden uitgesplitst naar nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen, van het Rijk, en van overige Nederlandse overheidslichamen. Deze worden in onderstaand verloopoverzicht gespecificeerd per regeling weergegeven.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Balans 31-12-2020 Bij subsidies 2021 Af subsidies 2021 Balans 31-12-2021
Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen
Health & Greenspace 4 35 4 35
Wave 68 44 67 45
ESF 2020-2023 0 64 64
AirQon EU 182 182
Smart City Monitor 2 2
Cool Towns 225 124 225 124
Subsidie Triple A 2 52 2 52
Subsidie BISEPS 23 23 0
Sel Interreg Vlaanderen 7 3 8 2
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van Europese overheidslichamen 329 506 329 506
Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk.
Subsidie Woningbouwimpuls 155 155 0
TOZO 1.007 1.007
De circel is rond (SPUK GHNT) 32 32 0
Subsidie BIRK Breda Stationskwartier 560 560 0
Spuk SLA 7 7
Regeling Statushouders 192 192 0
Regeling Subsidie NSP1 SKW 2.508 2.879 2.508 2.879
Regeling BBZ 2004 75% (SISA) 51 117 168
Toeslagenproblematiek 823 823
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van het Rijk 3.498 4.833 3.447 4.884
Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen
Subsidie internationale wachtruimte 7 7
EVZ Rudonk 5 10 5 10
EVZ Boomkikker 0
Graaf Engelb+Graaf Hendrik III laan 38 38 0
Nijverheidssingel 14 14 0
Subsidie BIRK Breda Stationskwartier 0
Subsidie Ulvenhoutse Bos 107 97 107 97
Gebiedsontw. Boomkikker 1.448 1.594 1.448 1.594
Heuvelbrink-Scharenburgstraat 36 36 0
Educatieve maatregelen 31 31
Maatschappelijke diensttijd (ZonMw) 35 35
Lage Vuchtpolder 1.273 1.273 0
Totaal Nog te ontvangen voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen 2.921 1.774 2.921 1.774

De vorderingspositie van de van overheidsinstellingen nog te ontvangen voorschotten van 2021 (€ 7,2 miljoen) ten opzichte van 2020 (€ 6,7 miljoen) is iets hoger. Hieronder worden de nog te ontvangen voorschotten groter dan € 0,1 miljoen per balansdatum nader toegelicht.

 • AirQon EU (€ 182.011).
  AirQon is een duurzaam project, waarbij dieselaggregaten, die gebruikt worden op evenementen voor stroomvoorziening, worden vervangen door elektrische auto’s, liefst van bezoekers. Op die manier wil AirQon de CO2-uitstoot terugdringen. Het project wordt gedekt middels een Europese subsidie. Subsidie wordt in 2022 ontvangen.
 • Cool Towns (€ 124.237).
  Dit betreft een Europese subsidie ten behoeve van onderzoek naar hitte(stress),  de aanpak van hitte(stress) en het toepassen van hitte gerelateerde maatregelen in stedelijk gebied en het onderzoeken van het effect van de maatregelen. 
 • TOZO (€ 1.007.075).
  Dit betreft de afrekening met het Rijk met betrekking tot de ontvangen voorschotten voor de TOZO-regeling: de afrekening is een nog te ontvangen bedrag, omdat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn geweest dan de ontvangen voorschotten.
 • Regeling Subsidie NSP1 SKW (€ 2.878.748).
  Subsidie voor het NSP-project Breda Stationsgebied. Het OV_Terminalcomplex is enkele jaren geleden afgerond. Voor de openbare ruimte zijn alle onderdelen afgerond,  met uitzondering van (het woonrijp maken van) een gedeelte van de Stationslaan. Van de subsidie is 80% aan voorschot ontvangen; de resterende 20% wordt op basis van de eindverantwoording uitgekeerd.
 • Regeling BBZ 2004 75% (€ 167.640).
  M.i.v. 1 januari 2020 is er een nieuwe financieringssystematiek voor het BBZ 2004. In het jaar volgend op de feitelijke BBZ-kapitaalverstrekking ontvangt de gemeente 100% financiering van het Rijk. Echter, in de daaropvolgende vijf jaren vordert het Rijk 75% van die financiering terug van de gemeente. Van de baten uit vóór 1 januari 2020 verstrekt bedrijfskapitaal mogen gemeenten 25% zelf houden; de overige 75% van die baten vloeit terug naar het Rijk. De afrekening met het Rijk vindt plaats via de SiSa-verantwoording G2 BBZ.
 • Toeslagenproblematiek (€ 822.633).
  Dit betreft de regeling “Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek”. Op basis van de regeling ontvangen gemeenten eenmalig een specifieke uitkering met het oog op ondersteuning van gedupeerden in hulpvragen op de vijf primaire leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Deze specifieke uitkering stelt de Gemeente in staat gedupeerden van de toeslagenproblematiek te ondersteunen en te helpen. De Gemeente kan de uitkering tot en met 2023 besteden.
 • Gebiedsontwikkeling boomkikker (€ 1.593.940).
  In het kader van biodiversiteit wordt met een subsidieregeling van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV inzake ons Project "EVZ Boomkikker" faunapassages voor kleine zoogdieren en amfibieën aangelegd. De kosten zijn gemaakt, maar de subsidie nog niet ontvangen.