Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10-2-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05
€ 3.489 € 242.507 Ja Nee
JenV A10 Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders Besteding aan beleidsdoelstelling (jaar T)? Cumulatieve besteding aan beleidsdoelstelling (t/m jaar T) Huisvesting gerealiseerd in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting als bij één van de vorige indicatoren “nee” is ingevuld Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A10/01 Indicator: A10/02 Indicator: A10/03 Indicator: A10/04 Indicator: A10/05
€ 7.702 € 7.702 Ja Ja
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
Veiligheidsregio Midden- West-Brabant € 259.911 Ja € 259.911 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 0 395 395 € 204.029 € 204.029
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Ja Ja Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13 Indicator: B2/14
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
€ 150.100 € 150.100 € 471.648 € 471.648 € 0 € 0
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 120.000 € 120.000
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03
Ja 3.600 2.446
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen
Alleen invullen bij akkoord ministerie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07
1 Buurtinformatie campagne € 0 Ja
2 Energiecoaches € 0 Ja
3 Energie advies Verenigingen van Eigenaars (VvE's) € 30.930 Ja
4 Energy Party's Buurkracht € 12.500 Ja
5 Digitaal Energieloket € 18.000 Ja
6 Kleine energiebesparende maatregelen € 124.248 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11
1 Buurtinformatie campagne € 5.000 Ja
2 Energiecoaches € 20.000 Ja
3 Energie advies Verenigingen van Eigenaars (VvE's) € 41.520 Ja
4 Energy Party's Buurkracht € 25.000 Ja
5 Digitaal Energieloket € 23.000 Ja
6 Kleine energiebesparende maatregelen € 124.248 Ja
BZK C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls Projectnaamnummer Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Totale besteding (jaar T) Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht
Tranche 1 t/m 3 gerealiseerd Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06
1 De Strip Havenkwartier Ja 0 Nee € 203.418 Nee
Kopie projectnaam/ nummer Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Realisatie afwijkingen in (jaar T) Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12
1 De Strip Havenkwartier In 2021 heeft de voorbereiding van een aantal maatregelen plaatsgevonden. De uitvoering van de MInister Kanstraat en de Verlengde Speelhuislaan 1e fase vindt in 2022 plaats. € 514.345
Kopie projectnaam/ nummer Actualisatie financieel tekort project Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) Project afgerond (ja/nee)
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/13 Indicator: C9/14 Indicator: C9/15 Indicator: C9/16 Indicator: C9/17 Indicator: C9/18
1 De Strip Havenkwartier Ja 0 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/19
Nee
BZK C12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie Eindverantwoording (Ja/Nee) Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing Aantal gerealiseerde projecten Aantal gerealiseerde projecten
Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie afspraak realisatie
Gemeenten Alleen in te vullen na afloop project Alleen in te vullen na afloop project Alleen in te vullen na afloop project
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C12/01 Indicator: C12/02 Indicator: C12/03 Indicator: C12/04 Indicator: C12/05 Indicator: C12/06
€ 370.876 € 24.598.746 Nee
BZK C31 Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Eindverantwoording (Ja/Nee)
Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controlen n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/01 Indicator: C31/02 Indicator: C31/03 Indicator: C31/04 Indicator: C31/05
€ 0 € 0 € 0 Nee
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00743880 € 0 € 0 Nee Volgens opgave BreedSaam/Drakenburgh wordt deze ingetrokken Nee
2 SUVIS21-00743282 € 210.000 € 210.000 Ja Ja
3 SUVIS21-00743796 € 72.922 € 72.922 Ja Nee
4 SUVIS21-00743640 € 0 € 0 Ja Nee
5 SUVIS21-00744638 € 0 € 0 Ja Nee
6 SUVIS21-00743961 € 0 € 0 Ja Nee
7 SUVIS21-2-02191845 € 0 € 0 Ja Nee
8 SUVIS21-2-02191859 € 0 € 0 Ja Nee
9 SUVIS21-2-02192084 € 0 € 0 Ja Nee
10 SUVIS21-2-02192089 € 0 € 0 Ja Nee
11 SUVIS21-00746981 € 0 € 0 Ja Nee
12 SUVIS21-00746803 € 0 € 0 Ja Nee
13 SUVIS21-00747235 € 15.397 € 15.397 Ja Ja
14 SUVIS21-2-02210660 € 0 € 0 Ja Nee
15 SUVIS21-2-02210830 € 0 € 0 Ja Nee
16 SUVIS21-2-02210941 € 0 € 0 Ja Nee
17 SUVIS21-2-02210955 € 0 € 0 Ja Nee
18 SUVIS21-2-02210967 € 0 € 0 Ja Nee
19 SUVIS21-01741991 € 0 € 0 Ja Nee
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00449049 € 52.573 € 52.573 0 Nee
BZK C47 Volkshuisvesting Deelplannaam Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T) Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T) Aantal volledig gerealiseerde geherstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) - per deelplan Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022
Zelfstandige uitvoering
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C47/01 Indicator: C47/02 Indicator: C47/03 Indicator: C47/04 Indicator: C47/05 Indicator: C47/06
1 Hoge Vucht 0 0 0 € 0 € 0
2 Doornbos-Linie 0 0 0 € 0 € 0
Kopie deelplannaam Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan - inclusief uitvoering door derden vanaf sisa 2022 Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan
Zelfstandige uitvoering
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C47/07 Indicator: C47/08 Indicator: C47/09 Indicator: C47/10
1 Hoge Vucht € 0 € 0 € 0
2 Doornbos-Linie € 0 € 0 € 0
Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C47/11 Indicator: C47/12
Ja Nee
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Berekening bedrag uitvoeringskosten Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
179 € 26.850 € 19.900 Nee
BZK C64 Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C64/01 Indicator: C64/02 Indicator: C64/03
€ 0 € 0 Nee
BZK C68 Specifieke uitkering aan gemeenten ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders Projectnaam Cumulatief aantal woningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen Besteding (jaar T) van het project – zelfstandige uitvoering Cumulatieve besteding (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden Totale opbrengsten (jaar T) per project– zelfstandige uitvoering
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C68/01 Indicator: C68/02 Indicator: C68/03 Indicator: C68/04 Indicator: C68/05 Indicator: C68/06
1 Tussenvoorziening 1 Statushouders Baronie 0 0 € 0 € 0 € 0
2 Tussenvoorziening 2 Statushouders Baronie 0 0 € 0 € 0 € 0
Kopie projectnaam Cumulatieve totale opbrengsten (jaar T) per project – inclusief uitvoering door derde Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C68/07 Indicator: C68/08 Indicator:C68/09 Indicator: C68/10
1 Tussenvoorziening 1 Statushouders Baronie € 0 Ja Nee
2 Tussenvoorziening 2 Statushouders Baronie € 0 Ja Nee
OCW D1 Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Correctie besteding 2020 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle R
Indicator: D1/01 Indicator: D1/02
€ 93.265 € 1.014.926
OCW D1A Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Correctie Besteding 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen Correctie Besteding aan contactschool 2020 Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen Totalen besteding (jaar T) (automatisch) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D1A/01 Indicator: D1A/02 Indicator: D1A/03 Indicator: D1A/04
€ 0 € 0 € 0 € 93.401
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 2.059.339 € 2.019.881 € 123.264 € 399.817
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
OCW D10 Volwasseneneducatie Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) Besteding (jaar T) van educatie Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D10/01 Indicator: D10/02 Indicator: D10/03 Indicator: D10/04
€ 2.212.999 € 2.105.054 € 107.945 € 0
OCW D11 Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie Besteding (jaar T) contact gemeente Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D11/01 Indicator: D11/02 Indicator: D11/03
€ 213.704 € 213.704 Nee
OCW D12 Regionale meld- en coördinatiefunctie Besteding (jaar T) contactgemeente Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: D12/01 Indicator: D12/02 Indicator: D12/03
€ 1.391.226 € 0 Nee
OCW D12A Regionaal programma voortijdig schoolverlaten Besteding (jaar T) contactgemeente Besteding aan contactschool (jaar T) Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/01 Indicator: D12A/02 Indicator: D12A/03 Indicator: D12A/04 Indicator: D12A/05
€ 315.885 € 408.170 € 724.055 € 0 Nee
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04
€ 0 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08
1
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 890.313 € 1.178.683 € 379.582 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom Nee
2 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW Ja 8
3 106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg Ja 12
4 117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur Ja 225
5 105 Verbreden van fietspaden Ja 4
6 113 Saneren van langsparkeren of parkeerstroken langs de rijbaan Ja 328
7 215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom Nee
8 215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom Nee
9 215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom Nee
10 106 Haagdijk-Fietsstraat Ja 4
IenW E21 Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cofinanciering (jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)
Gemeenten en GR'en
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/01 Indicator: E21/02 Indicator: E21/03 Indicator: E21/04 Indicator: E21/05 Indicator: E21/06
€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee Ja
Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t.
Indicator: E21/07
IenW E53 Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord Beschikkingsnummer / naam Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)