Wet Normering Topinkomens

De WNT is van toepassing op de gemeente Breda. Het voor de gemeente Breda toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, het algemene bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Bedragen x € 1
Gegevens 2021
L. Hendrix P.Piket
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 08/02 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 127.867,26 € 114.406,52
Beloningen betaalbaar op termijn € 20.204,84 € 21.694,32
Subtotaal € 148.072,10 € 136.100,84
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 187.241,10 € 209.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging € 148.072,10 € 136.100,84
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Bedragen x € 1
P. Buijtels
Functiegegevens Gemeentesecretaris a.i.
Kalenderjaar 2021 2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01 - 12/02 01/09 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 1,43 4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 133 369
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199 € 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 39.611,00 € 107.200,00
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 39.611,00
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode € 19.285,00 € 53.505,00
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 19.285,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging € 19.285,00
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Bedragen x € 1
Gegevens 2020
C. Vermeer P.Piket
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 - 31/08 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 90.931,21 € 113.146,27
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.063,68 € 20.454,36
Subtotaal € 104.994,89 € 133.600,63
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 134.000,00 € 201.000,00
Bezoldiging € 104.994,89 € 133.600,63

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. In bovenstaande tabellen zijn de bezoldigingsgegevens van de topfunctionarissen opgenomen. 

Topfunctionarissen in dienst van de gemeente mogen niet meer verdienen dan de voor 2021 wettelijk vastgestelde norm ad € 209.000 naar rato van de omvang van het dienstverband. Het genoemde bezoldigingsmaximum is inclusief de belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. Voor de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband geldt een maximum van € 75.000 naar rato van de omvang van het dienstverband. 
Bij een leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking, geldt er een specifieke normering voor de eerste twaalfkalendermaanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximum is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van € 27.700 per kalendermaand voor de eerste gewerkte zes maanden in 2021 en € 21.000 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden.
De bezoldiging van de topfunctionarissen blijft onder de wettelijk vastgestelde norm. 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen, met een dienstbetrekking, die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Tevens zijn er in 2021 geen beëindigingsuitkeringen betaald aan overige functionarissen met een dienstbetrekking die op grond van de WNT dienen te worden vermeld.