Voorwoord

In 2018 zijn we vol enthousiasme met Lef en Liefde begonnen aan deze bestuursperiode. Een bijzondere periode waarin veel is gebeurd en veranderd. Nu het einde bijna in zicht is, maken we de balans op. In deze verantwoording blikken we terug op wat we beloofd en gerealiseerd hebben. Op hoe we zijn omgegaan met de onvoorspelbaarheid waarin we terechtkwamen en hoe we de stad en haar dorpen met een gerust hart overdragen aan een volgend bestuur.

De start van deze bestuursperiode voelt als de dag van gisteren. Voor ruim 350 geïnteresseerden presenteerden VVD, D66 en PvdA samen Lef en Liefde, het startschot voor de periode 2018-2022. We geloofden er heilig in: ‘wij hebben goud in handen’ en daar horen stevige ambities bij. We onderscheidden hierbij drie ambities: meer werk, meer woningen en passende zorg voor elkaar. Drie speerpunten waarmee we Breda een grootstedelijke stad wilden maken en naar een hoger niveau wilden tillen. Toch geloofde niet iedereen in onze ambities, en misschien was dat maar goed ook, want dit hield ons scherp en motiveerde ons alleen maar meer om onze beloftes waar te maken. De afgelopen vier jaar hebben we steeds de verbinding opgezocht en hebben we altijd gestreefd naar maximaal draagvlak in de samenleving en binnen de raad. 

Die gouden stad is Breda nog steeds. Ondanks de bijzondere en soms ook zware periodes waarmee we geconfronteerd werden, hebben onze inwoners en ondernemers laten zien dat hun saamhorigheid en creativiteit wel tegen een stootje kunnen! Het is in Breda goed wonen, prettig werken en ambitieus ondernemen, in een stad waar mensen omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar. Waar onze makers ons verrassen met kunst en cultuur, en waar we ruimte maken voor recreatie. Daar hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen keihard en met volle overtuiging aan gewerkt. Met de nadruk op samen, want alleen hadden we dit niet gekund. 

In de afgelopen vier jaar hebben we verschillende doorbraken gerealiseerd en konden we vrijwel alles waarmaken wat we beloofd hebben. Dat was een hele uitdaging, want we kregen te maken met de ongekende impact van het coronavirus. Dat had zijn weerslag op onze inwoners, die allerlei maatregelen voor de kiezen kregen, én op onze werknemers, ondernemers en culturele en maatschappelijke instellingen. Voor we beginnen aan een terugblik op vier jaar Lef en Liefde staan we daarom eerst stil bij de impact van covid-19.

We hadden in deze bestuursperiode extra aandacht voor wat er leeft in onze stad, onze wijken en dorpen. Ambities die aansluiten bij het verhaal van Breda. Een verhaal dat ons heeft geholpen om de juiste koers te bepalen. We werkten aan een grenzeloze stad waarvan we de internationale positie wilden versterken. Met nieuwe ontwikkelingen als het Havenkwartier en Via Breda gaven we die ambitie koers en invulling, en versterkten we ons vestigingsklimaat. We werkten aan een stad en aan dorpen die bruisen van de ondernemersgeest en waar werken loont. Waar we baanbrekend zijn in ons handelen en innovatief in onze toepassingen. Dat vroeg om een aanpak met een centrale positie voor een leven lang leren en relevante kennis vergaren. Een actieve lobby en out of the box denken zorgen ervoor dat Breda de komende jaren bereikbaar blijft, (inter)nationaal én lokaal.

We werkten aan een groene stad, waarbij we ons continu bewust waren van haar kwaliteiten en ruimte maakten voor aantrekkelijke natuur om dagelijks van te kunnen genieten. Dat groen (en blauw) brachten we letterlijk terug met het doortrekken van de Nieuwe Mark en het meenemen van vergroening in onze ontwikkelopgaves. In onze dorpen en wijken werkten we samen met bewoners aan de sociale cohesie en hielden we het leefbaar, schoon, heel en veilig. We maakten letterlijk ruimte voor sport en cultuur in de openbare ruimte. We werkten aan een gastvrije stad, die openstaat voor ontmoeting, aandacht heeft en toegankelijk is voor iedereen. Voor ons betekende dat een stad waar we zorgen voor elkaar en oog hebben voor mensen voor wie alles niet zo vanzelfsprekend gaat. Iets waar we via Verbeter Breda ook de komende jaren aan blijven werken in wijken die extra aandacht nodig hebben. Kortom, echt die grenzeloze, groene en gastvrij stad waar sociaal en economisch hand in hand gaan. We zijn de verantwoordelijkheid om samen sterker te worden niet uit de weg gegaan. Wat we al wisten, maar zeker in de laatste twee jaar ook merkten, is dat Bredanaars het samen doen. Samen maakten zij met ons de stad tot wat zij nu is.

We dragen een stad over die financieel solide is. Ons financieel meerjarenperspectief is sluitend en we hebben gewerkt aan een stevig en robuust meerjareninvesteringsplan. Toch blijft de ruimte om aan de knoppen te draaien en nieuwe initiatieven te realiseren beperkt. De uitgaven voor onder meer de zorg en het onderhoud van bestaande en nieuwe delen van de stad groeien de komende jaren door. In de volgende bestuursperiode moeten gemaakte keuzes daarom opnieuw gewogen worden. Daarnaast is extra compensatie nodig vanuit de Rijksoverheid. Het nieuwe kabinet heeft flinke ambities uitgesproken en heeft de gemeenten nodig om die samen te realiseren, maar dat vraagt wel om extra middelen. De koek moet structureel groter.
Verder hebben we naar aanleiding van de verklaring met beperking van de accountant en de daaropvolgende motie ‘Vreemde Ogen Dwingen’ het Verbeterplan Rechtmatigheid opgesteld. De afgelopen maanden hebben we stappen gezet om onze inkoop-, inhuur- en aanbestedingsprocedures te verbeteren.

De afgelopen vier jaar hebben we het vertrouwen gekregen om verder te bouwen aan Breda. Daar hebben we samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen keihard en met volle overtuiging aan gewerkt. Meestal ging dat goed, maar soms maakten we ook fouten. Denk aan het traject met Bavel en onze deelname aan het FieldLab met 538 Koningsdag. Van deze fouten willen we als college leren. Daarom zijn we ook niet voor onze verantwoordelijkheid weggelopen en stonden we altijd open voor verbetering van onze manier van besturen. 

Voor de komende jaren is het vasthouden van de saamhorigheid wel een opgave. De afgelopen twee jaar kwamen groepen in onze samenleving vaak onbedoeld tegenover elkaar te staan. Ook onze democratie en het dualisme zijn aan verandering onderhevig. Elkaar juist op die momenten op blijven zoeken en constant de dialoog aan blijven gaan, is cruciaal om het dreigende gat zo veel mogelijk te dichten. Daarin moeten we samen zoeken naar een balans tussen de raad en het college die werkbaar en uitvoerbaar is voor beide kanten. Zo is iedereen goed geïnformeerd en kunnen we zonder vertraging werken voor en aan de stad.

We zijn trots op iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het verder brengen van Breda. Uit de grond van ons hart zeggen we daarom ook ‘dank jullie wel!’ Breda bracht het de afgelopen jaren écht samen. 

Ondertekend met Lef en Liefde,

 

Het college van burgemeester en wethouders